• Tartalom

50/2008. (XII. 31.) PM rendelet

50/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról1

2011.03.25.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. §-ban foglaltak tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter egyetértésével, és az érintett munkavállalói érdekképviseleti szervvel egyeztetve – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó alábbi szervekre (a továbbiakban: munkáltató):

a)2

b) Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ (a továbbiakban: PMISZK),

c)3

valamint az e munkáltatóknál az 1. számú mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

2. § (1) A megbízással ellátható vezetői beosztások, valamint az irodai és ügyviteli, a szolgáltató jellegű és a kisegítő munkaköri csoportokba tartozó munkakörök betöltéséhez nem kötelező pályázat kiírása.

(2) A pályázati felhívást – a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl – magasabb vezetői beosztás, illetve magasabb vezetői munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás esetén, a Pénzügyminisztérium, illetve a Vám- és Pénzügyőrség honlapján is közzé kell tenni, egyéb beosztás vagy munkakör esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.

(3) A pályázati eljárás során a pályázatok egységes értékelése, valamint döntésre előkészítése érdekében a humánpolitikai szakterületet képviselő munkatárs ellenőrzi a beérkezett pályázatok kiírásnak való megfelelését. Nem megfelelő az a pályázat, amely

a) a benyújtásra nyitva álló határidőt követően került benyújtásra,

b) a pályázati anyagból megállapítható, hogy a pályázó a kiírásban szereplő feltételek valamelyikének nem felel meg,

c) hiányosan került benyújtásra és ennek okát a pályázatban hitelt érdemlően nem igazolja. Az erkölcsi bizonyítvány kivételével, – amelyet a közalkalmazotti kinevezésig kell pótolni – a hiányzó iratot legkésőbb a pályázónak a szóbeli meghallgatásig pótolnia kell.

(4) A megfelelő pályázatok értékelésére a munkáltató legalább három tagú Pályázat Értékelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság feladata az adott munkakör betöltésére legalkalmasabb pályázó(k) kiválasztása.

(5) A Bizottság a megfelelő pályázatot benyújtókat személyes meghallgatásra hívja meg. A Bizottság ülése zárt, azon kizárólag a Bizottság elnöke, tagjai és meghallgatás esetén a meghívott pályázó vehet részt.

(6) A pályázatokkal kapcsolatos döntést a Bizottság által készített emlékeztető alapján a betöltendő munkakör szerinti munkáltatói jogkört gyakorló vezető hozza meg, legkésőbb a pályázati kiírásban szereplő elbírálási időpontig. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell:

a) a pályázók nevét, a pályázati felhívásban szereplő munkakör megjelölését, a személyes meghallgatás időpontját és az azon részt vevő bizottsági tagok nevét,

b) a Bizottság megállapítását a pályázó elméleti és gyakorlati ismereteiről, tapasztalatairól,

c) a meghirdetett munkakörhöz kapcsolódóan a Bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét, sorrendiség felállításával és a bizottság javaslatát a jelölt(ek) nevével.

(7) A szakértői munkacsoportba tartozó munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárásban a szakmai ismeretek mérésére alkalmas teszt, illetve feladatsor is alkalmazható.

3. § (1) A PMISZK alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörök:

a) az informatikai rendszerszervező,

b) a rendszergazda,

c) a szoftverfejlesztő,

d) a tanácsadó,

e) az informatikus,

f) a programozó,

g) a számítógép-hálózat üzemeltető,

h) a menedzser (projektvezető).

(2)4

(3) A rendelet 2. számú melléklet 1., 2., 3. és 7. pontjában meghatározott feladatot ellátó közalkalmazottak tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani a közalkalmazott által a mellékletben megjelölt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel ellátott, a Kjt. 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát.

4. § (1) Magasabb vezető munkakörben látja el a feladatát

a)5

b) a PMISZK-nál: elnök, elnökhelyettes, gazdasági igazgató;

c)6

(2) Magasabb vezetőnek minősül

a) a felügyeletet ellátó miniszter által adott elnöki, igazgatói kinevezés;

b) a jogszabályban vagy a szervezet alapító okiratában kinevezési jogkörrel felruházott állami vezető, illetve az adott szervezet első számú vezetője által adott vezetői kinevezés.

(3) Vezető beosztásúnak minősül a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője és helyettesei.

(4) A magasabb vezetői kinevezés feltétele a szakirányú egyetemi/főiskolai szintű végzettség vagy egyetemi/főiskolai szintű végzettség és jogszabályban a munkakör ellátásához előírt szakképzettség, illetve szakképesítés, valamint legalább 3 éves közszolgálati pénzügyi vagy gazdasági, illetve az irányított szervezet alaptevékenységének megfelelő szakmai területen szerzett vezetői gyakorlat.

(5) A vezetői megbízás/kinevezés feltétele a szakirányú egyetemi/főiskolai szintű végzettség vagy egyetemi/főiskolai végzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés.

5. § A rendelet hatálya alá tartozó szerveknél határozott idejű, legfeljebb 10 évig terjedő vezetői megbízás is adható:

a)7

b) a PMISZK-nál: főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető és osztályvezető-helyettes, csoportvezető;

c)8

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére.

6. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó munkáltatók személyi állománya B, C vagy D fizetési osztályba besorolt tagjának munkatársi, illetve főmunkatársi, E, F, G, H, I vagy J osztályba sorolt tagjának tanácsosi vagy főtanácsosi, valamint kiemelt pénzügyi szakértői, kiemelt szabályosság felülvizsgálati szakértői, kiemelt ellenőrzési szakértői, kiemelt pénzügyi informatikai cím adományozható.

(2) Az a közalkalmazott részesülhet az (1) bekezdésben meghatározott címek odaítélésében, aki legalább egy éve áll a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban és tartósan magas színvonalú a munkavégzése, vagy a pénzügyi, szabályosság felülvizsgálati, ellenőrzési, vagy pénzügyi informatikai szakterületen kiemelkedő munkateljesítményt nyújtott. Kivételes esetben – tekintettel az elvégzett munka összetettségére és magas színvonalára, illetve a teljesítményt követően érzékelhető, szervezetet érintő pozitív megítélés erősödésére, az elismertség növekedésére – a fokozatosság elvétől eltérően adományozható főmunkatársi vagy főtanácsosi cím is, annak ellenére, hogy az érintett azt megelőzően nem részesült munkatársi vagy tanácsosi címadományozásban.

(3) A címpótlék mértéke a munkatársi, főmunkatársi, tanácsosi és főtanácsosi címek esetén a Kjt.-ben meghatározott mértékkel egyezik, a kiemelt szakértői címek esetén pedig a pótlékalap 100%-a.

(4)9 Cím adományozására nemzeti és állami ünnepeink, valamint a PMISZK közalkalmazottainál a PMISZK alapításának évfordulója alkalmával kerülhet sor.

(5) Cím odaítélésére minden vezető élhet javaslattal az irányítása alá tartozó személyi kör tekintetében. A javaslatot a (4) bekezdés szerinti időpontok előtt legalább 45 nappal írásban kell megtenni.

(6) Nem részesülhet címadományozásban,

a) akivel szemben fegyelmi eljárás van folyamatban,

b) aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki 1 évnél rövidebb ideje visel címet.

7. § (1) Az egyes fizetési osztályba tartozó munkaköröket, valamint a vezetői munkakörökhöz tartozó vezetői pótlék mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Ha az 1. számú melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl, akkor a besorolást a Kjt. 63. § (1) bekezdése és a rendelet 2. számú mellékletének figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A Kjt. 61. § (1) bekezdésének g) és i) pontjával összefüggésben a főkönyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgáló vizsgát igazoló oklevelet.

8. § (1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)10

1. számú melléklet az 50/2008. (XII. 31.) PM rendelethez11

A) A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása, munkakörök elnevezése, vezetői pótlék mértéke

Munkakör megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap %-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Magasabb vezetők:

elnök

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

elnökhelyettes

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

igazgató

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

gazdasági igazgató

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

egységvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

hivatalvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

hivatalvezető-helyettes

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

Vezetők:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egységvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

200%

egységvezető-helyettes

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

150%

főosztályvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

200%

főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

150%

osztályvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

125%

osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

100%

titkárságvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

100%

üdülővezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

100%

ügyfélszolgálati irodavezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

100%

részlegvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

100%

csoportvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

100%

Egyéb munkakörök

1.Szakértői munkaköri csoport, ezen belül:

informatikai rendszerszervező

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

jogász, jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

kiemelt szakértő

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

közgazdász

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

menedzser, projektvezető

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

mérnök-informatikus

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

mérnök

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

főkönyvelő

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

múzeológus

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

orvos

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

pszichiáter

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

gyógytornász

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

referens (munkakör megjelölésével)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

rendszergazda

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

szabályozó

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

koordinátor

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

szakértő

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

szakreferens

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

szoftverfejlesztő

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

tanácsadó

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

tanár (pedagógus)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

belső ellenőr

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

programozó

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

2.Ügyintézői munkaköri csoport, ezen belül:

gyűjteménykezelő

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

asszisztens (szakasszisztens)

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

vezető asszisztens

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

bérelszámoló

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

előadó

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

főelőadó

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

informatikus

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

könyvelő

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

pénztáros

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

számítógép-hálózat üzemeltető

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

ügyintéző

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.Irodai és ügyviteli munkaköri csoport, ezen belül:

adatrögzítő

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

adminisztrátor

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

irattáros

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

kézbesítő

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyilvántartó

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

postázó (expediáló)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

titkárnő

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

ügykezelő (operátor)

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

4.Szolgáltató jellegű munkaköri csoport, ezen belül:

anyagbeszerző

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

asztalos

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

büfévezető

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

étteremvezető

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

étteremvezető-helyettes

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

felszolgáló, pincér

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

festő, mázoló, tapétázó

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

gépjárművezető

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

gondnok

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

karbantartó

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

kertész

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

kőműves

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

konyhavezető

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

lakatos

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

masszőr

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

műszerész

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

raktárkezelő

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

szakács, főszakács

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

technikus

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

telefonközpont kezelő

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villanyszerelő

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

víz-, gáz-, központifűtés-szerelő

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

portás

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Kisegítő munkaköri csoport, ezen belül:

betanított munkás

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

csapos

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éjjeliőr

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konyhai dolgozó

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segédmunkás

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szállítómunkás

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takarító

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hivatalsegéd

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet az 50/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóknál az alábbi, a tevékenység szakmai tartalma szerinti munkakör-csoportoknak megfelelően szakirányúnak kell tekinteni a következő felsőfokú állami iskolai végzettségeket és/vagy államilag elismert szakképesítéseket:
1. Jogi és igazgatási feladatokat ellátók:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– jogász
– igazságügyi ügyintéző
– igazgatásszervező, közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– jogi asszisztens (OKJ 5534601)
– ügyviteli szakügyintéző (OKJ 5534602)
– segédlevéltáros (OKJ 5432202)
– ügyviteli titkár (OKJ 5434601)
– hatósági és közigazgatási ügyintéző (OKJ 5234501)
– irodai asszisztens (OKJ 3334601)
2. Informatikai feladatokat ellátók:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– mérnök-üzemgazdász
– villamosmérnök, villamos üzemmérnök
– rendszerszervező, folyamatszervező
– műszaki tanár
– programozó matematikus
– energetikai mérnök
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– általános rendszergazda (OKJ 5548101)
– informatikus (OKJ 5448104)
– adatbázis adminisztrátor (OKJ 5448201)
– informatikai alkalmazásfejlesztő (OKJ 5448102)
– multimédia-alkalmazás fejlesztő (OKJ 5421304)
– web programozó (OKJ 5548104)
– informatikai rendszergazda (OKJ 5448103)
– számítógép szerelő, karbantartó (OKJ 3352301)
3. Pénzügyi, számviteli és gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátók:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– közgazda, közgazdász, okleveles közgazdász, üzemgazdász
– pénzügyi szakértő
– épületgépész-, építészmérnök
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– mérlegképes könyvelő (OKJ 6134402)
– okleveles adószakértő (OKJ 6134403)
– okleveles pénzügyi revizor (OKJ 6134404)
– adótanácsadó (OKJ 6134401)
– építési műszaki ellenőr I., II (OKJ 6158201 v. 5258201)
– államháztartási szakügyintéző (OKJ 5534401)
– pénzügyi és számviteli szakellenőr (OKJ 5434401)
– számviteli szakügyintéző (OKJ 5534306)
– pénzügyi szakügyintéző (OKJ 5534304)
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó (OKJ 5434305)
– közbeszerzési referens (OKJ 5434303)
– pénzügyi és számviteli ügyintéző (OKJ 5234401)
– statisztikai és gazdasági ügyintéző (OKJ 5246201)
– valuta pénztáros és valuta ügyintéző (OKJ 5234304)
4. Sajtót, kommunikációt, nemzetközi kapcsolattartást, minőségfejlesztést, rendezvényszervezést érintő feladatokat ellátók:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– kommunikáció szakon szerzett végzettség
– nemzetközi tanulmányok szakon szerzett végzettség
– nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett végzettség
– műszaki menedzser (minőségirányítási szakirány)
– minőségügyi szakmérnök
– nyelvtanár
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– kulturális menedzser (OKJ 6134502)
– protokoll- és utazási ügyintéző (OKJ 5481202)
– vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ 5581501)
– újságíró (OKJ 5432103 v. 5232105)
– rendezvény és konferencia szervező (OKJ 5481201)
– PR-ügyintéző (OKJ 5234202)
– kulturális rendezvényszervező (OKJ 5234502)
5. Egészségügyi, szociális feladatokat végzők:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– szakorvos (általános orvos, fogorvos végzettség és az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi képesítés)
– pszichológus
– főiskolai/egyetemi szintű ápoló
– gyógytornász
– egészségügyi (szak)menedzser
– szociális munkás
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (OKJ 55501801)
– orvosi laboratóriumi technikai asszisztens (OKJ 54501805)
– ápoló (OKJ 54501201)
– egészségügyi szakasszisztens (a tevékenység megjelölésével) (OKJ 54501801)
– foglalkozás-egészségügyi szakápoló (OKJ 54501204)
– klinikai fogászati higiénikus (OKJ 54504602)
– fogászati asszisztens (OKJ 52504601)
– klinikai szakápoló (a tevékenység megjelölésével) (OKJ 54501203)
– mentálhigiénés asszisztens (OKJ 54 8933 01)
– fizioterápiás asszisztens (OKJ 52500801)
– körzeti-közösségi szakápoló (OKJ 54501203)
– egészségügyi menedzser (OKJ 5434501)
– egészségügyi asszisztens (OKJ 5272001)
– masszőr (OKJ 5272601)
– ifjúságsegítő (OKJ 5576201)
– szociális segítő (OKJ 5476201)
– sportedző (OKJ 5281301)
– sportszervező-menedzser (OKJ 5281302)
6. Vegyvizsgálattal kapcsolatos tevékenységet ellátók:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– okleveles vegyész
– okleveles vegyészmérnök
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– környezetvédelmi technikus (OKJ 5485001)
– vegyipari technikus (OKJ 5452402)
– laboratóriumi technikus (OKJ 5452401)
– mérnök-asszisztens (OKJ 5581001)
– munkavédelmi technikus (OKJ 5486201)
– veszélyes áru ügyintéző (OKJ 5234501)
7. Humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi feladatokat ellátók:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– humánerőforrás-menedzser
– személyügyi szervező
– humán szervező
– munkaügyi szakértő
– munkaügyi szaktanácsadó
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– humán kontrolling ügyintéző (OKJ 54344202)
– személyügyi gazdálkodó és fejlesztő (OKJ 5434506)
– személyügyi ügyintéző (OKJ 52344201)
8. Oktatási, képzési, kulturális feladatokat ellátók:
A munkaterületnek megfelelően szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettségnek minősül:
– tanár
– tanító
– andragógus
– művelődés-szervező/népművelő
– népművelő/művelődés-szervező
– zeneművészeti egyetemen/főiskolán szerzett végzettség
A munkaterületnek megfelelő OKJ-szakképesítések:
– képzési szakasszisztens (OKJ 5514001)
– oktatásszervező (OKJ 54347201)
– grafológus (OKJ 5472501)
– kulturális menedzser (OKJ 6134502)
– közművelődési szakember I., II. (OKJ 6134501 v. 5421102)
– műtárgyvédelmi munkatárs (OKJ 5421112)
1

A rendeletet a 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. november 30. napjával.

2

Az 1. § a) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § c) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2) bekezdését a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdés a) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

6

A 4. § (1) bekezdés c) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

7

Az 5. § a) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

8

Az 5. § c) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

9

A 6. § (4) bekezdése a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

10

A 8. § (2)–(3) bekezdése a (3) bekezdés alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. számú melléklet a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére