• Tartalom

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

2009.01.02.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–19. §1

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 10. § (1) bekezdésének kivételével a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)2

(3)3

(4)4

(5)5

1. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú melléklete az utolsó, „J18” sorszámú sort követően a következő 3 sorral egészül ki:
[A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
SFH számítás

 

Megnevezés

M.e

SFH]

„V01

vaddisznó

Ft/állat

68 056*

V02

dámszarvas

Ft/állat

130 575*

V03

gímszarvas

Ft/állat

59 025*

* Egyedi adatgyűjtés alapján.”

2. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított
arányának kiszámítása

mező=

Szánt + Áll + Kert + Gyüm + Szőlő + Mező + VadEladKözv

ért

ahol:
mező    = mezőgazdasági tevékenység nettó árbevételaránya
Szánt    = szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele
Áll    = állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele
Kert    = kertészeti termelés nettó árbevétele
Gyüm    = gyümölcstermesztés nettó árbevétele
Szőlő    = szőlő és bortermelés nettó árbevétele
Mező    = mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele
Vad    = vadgazdálkodás nettó árbevétele
Elad    = eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele (ELÁBÉ)
Közv    = közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele
ért    = értékesítés nettó árbevétele
A számlálóban a mezőgazdasági tevékenységeinek (TEÁOR 01.1-től 01.7-ig) a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeit tüntesse fel. Az állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezőgazdasági szolgáltatások árbevételéhez tartozik.
Eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele: a mezőgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezőgazdasági termékeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket értékesítési céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történő értékesítése).
Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele: azoknak az eladott mezőgazdasági szolgáltatásoknak a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételei, amelyeket értékesítési céllal vásároltak.
A nevezőben a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó összes értékesítés nettó árbevétele szerepel.
Sem a számlálóban, sem a nevezőben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a támogatások értéke.
A mezőgazdasági nettó árbevételbe nem számít bele a nem saját termelési szőlő feldolgozása.
A tárgyévben elemi kárt szenvedett termelők a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által kiadott igazolás alapján megállapított árbevétel kieséssel a mezőgazdasági árbevételüket módosíthatják.

3. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

Támogatási összeg felső határa intézkedésenként, illetve alintézkedésenként
I. tengely intézkedései

Intézkedés címe

Alintézkedés címe

A támogatás felső határa

Fiatal gazdálkodók induló támogatása

40 000 euró

A gazdák és mezőgazdaságban dolgozók korai nyugdíjba vonulása

A támogatás összegének havonta meg kell egyeznie a minimálbér 25%-val, amit a gazdasági létminimum 1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME érték után a támogatást a minimálbér 10%-val kell megemelni, amíg a kifizetés összege el nem éri az adott időszakra megállapított minimálbér 200%-át, de nem haladhatja meg a 18 000 eurót évenként.
A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támogatás 50%-ának megfelelő támogatást kaphat havonta, de a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem haladhatja meg a 4000 eurót

Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele

*kieg. táblázat

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

1. Beruházások
a szántóföldi növénytermesztésben
és a kertészetben

735 000 euró/projekt

2. Beruházás az állattenyésztésben

2 757 000 euró/projekt

3. GAZDANet Program

2 000 euró/projekt

4. Évelő ültetvények telepítése

735 000 euró/projekt

5. Üzemi diverzifikáció

735 000 euró/projekt, élelmiszer előállításra irányuló beruházások esetében 1 600 000 euró/projekt

Az erdők gazdasági értékének növelése

Erdőművelés

200 euró/ha

Állománynevelés

200 euró/ha

A mezőgazdasági termékek értéknövelése

1231. A mg-i termékek értéknövelése

1 600 000 euró/projekt

1232. A mg-i termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználásra való előállításával

1 000 000 euró/projekt

A mg. és az erdészet fejlődéséhez és alkalmazkodásához kapcsolódó infrastruktúra

1.2.5.1. Öntözés mg-i közösségi létesítményeinek fejlesztése

26. cikkből finanszírozott üzemi beruházások esetén
735 000 euró/projekt

1.2.5.2. Melioráció mg-i közösségi létesítményeinek fejlesztése

 

1.2.5.3. A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

1.2.5.4. Az erdészeti infrastruktúrafejlesztés

1.2.5.5. Mezőgazdasági utak fejlesztés

1.2.5.6. Mezőgazdasági üzemek víz- és energiaellátás

A félig önellátó mg-i üzemek támogatásának átalakítása folyamatban van

1500 euró/év/gazdaság

Termelői csoportok létrehozása

Az első és a második évben 100 000 – 100 000 euró, a harmadik évben 80 000 euró, a negyedik évben 60 000 euró, az ötödik évben 50 000 euró

*

A mezőgazdasági termelő gazdaságának
mérete (EUME)

A kertészeti termelő gazdaságának mérete (EUME)

A támogatás felső határa
(euró)

2–5

1–2

150

6–11

3–8

220

12–39

9–20

370

40–149

21–100

700

150<

101<

1100

Az erdőtulajdonos működési területének mérete
(ha)

A támogatás felső határa (euró/erdőtulajdonos/év)

1–10

110

11–100

220

101–

700

II. tengely intézkedései

1698/2005/EK tanácsi rendelet cikke

Intézkedés

Alintézkedés/célprogram csoport

Cél-
program

Növény-csoport/ hasznosítási mód/állatfaj

Egyéb

Támogatás mértéke

41.

Nem termelő beruházások mezőgazda-
sági területen

sövénytelepítés

 

 

A megadott összegek a maximálisan elszámolható költségek. A kedvezményezettek részére az elszámolható költségek számlák és más pénzügyi bizonylatok ellenében kerülnek megtérítésre

300 euró/100 fm

mezővédő fásítás

 

 

800 euró/100 fm

füves mezsgye létesítése

 

 

30 euró/100 fm

rovarteleltető bakhát létesítése

 

 

30 euró/100 fm

ültetvények sorköz-
gyepesítése

 

 

310 euró/ha

környezetvédelmi célú gyeptelepítés

 

 

310 euró/ha

természet-védelmi gyeptelepítés

 

 

310 euró/ha

kerítés létesítése gyepeken

 

 

315 euró/100 fm

madárvédelmi berendezések létesítése

 

 

60 euró/db

Cikk

Intézkedés

Jogosultsági csoport/Célprogram/
Létesítmény

 

Támogatás mértéke

48

Erdészeti potenciál helyreállítása

 

 

min. 400 euro/projekt – max. 873 euro/ha

49

Nem termelő jellegű beruházások II. Közjóléti és idegenforgalmi létesítmények kialakítása

Parkerdő A) típus

 

max. 44 400 euró/projekt

Parkerdő B) típus

 

max. 22 200 euró/projekt

Kiránduló erdő

 

max. 22 200 euró/projekt

Piknikező hely A) típus

 

max. 19 600 euró/projekt

Piknikező hely B) típus

 

max. 11 100 euró/projekt

Pihenőhely

 

max. 3000 euró/projekt

Piknikező létesítmény

 

max. 9600 euró/projekt

Kilátó környezete

 

max. 2700 euró/projekt

Forrás környezete

 

max. 2000 euró/projekt

A II. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.
III. tengely intézkedései

Intézkedés címe

Alintézkedés címe

Támogatás összege

A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

200 000 euró (,,de minimis”)

Mikrovállalkozások létrehozásának
és fejlesztésének támogatása

200 000 euró (,,de minimis”)

A turisztikai tevékenységek ösztönzése

200 000 euró (,,de minimis”)

Kivéve a borturisztikai fejlesztéseket

 

100 000 euró

A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Integrált közösségi és szolgáltató központ kialakítása esetében a támogatás felső határa 200 000 euró, mely településenként 2007 és 2013 között egy alkalommal adható.
Kistérségi közlekedési szolgáltatás esetében a támogatás felső határa kérelmenként 40 000 euró.

Falumegújítás és -fejlesztés

200 000 euró (,,de minimis” rendelettel összhangban)

A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

a) A kulturális örökség megőrzése
b) Natura 2000 fenntartási tervek készítése

200 000 euró (,,de minimis” rendelettel összhangban)
A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtandó támogatásokról szóló FVM rendelet 1. számú mellékletében kerül meghatározásra a maximálisan igényelhető támogatás összege.
(A támogatás összegét többek között meghatározza: az érintett Natura 2000 terület nagysága, az adott területen előforduló közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek és fajok száma.)

Képzés és tájékoztatás

 

 

Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás

A támogatás összege a „de minimis” szabálynak felel meg.

IV. tengely intézkedései

Intézkedés címe

Alintézkedés címe

Támogatás összege

A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

 

Az egy projektre kifizetett támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a Helyi Akciócsoport részére az összes projektre kiutalt hozzájárulás 20%-át, ill. az 50 millió Ft-ot.

1

Az 1–19. § e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 20. § (2) bekezdése e rendelet 20. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20. § (3) bekezdése e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 20. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

5

A 20. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére