• Tartalom

59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

a 2008. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról1

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KvTv.) 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja vonatkozásában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A központi költségvetés az e rendeletben meghatározottak szerint egyszeri hozzájárulást nyújt a központi költségvetési szerveknél – ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek, a feladatellátás korszerűsítésével és ésszerűsítésével megvalósuló, tényleges megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseihez és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokhoz.

(2) A létszámcsökkentésekkel összefüggő többletkiadásokra támogatás az e rendeletben meghatározott támogatásigénylési feltételeket és szempontokat érvényesítő felmérés keretében igényelhető. A felmérésről és az igényelt támogatás alapján az előirányzat-átcsoportosításokról – a felülvizsgálatot követően – a pénzügyminiszter intézkedik.

2. § A céltartalék terhére a következő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos, pénzforgalmilag 2008-ban teljesülő létszámcsökkentések egyszeri kiadásaira igényelhető támogatás az e rendelet 4. §-ában foglaltakra figyelemmel:

a) jogszabályban előírt intézkedések,

b) kormányzati és a fejezet felügyeletét ellátó szerv által hozott intézkedések az intézményrendszer átszervezésére (összevonás, intézmény megszüntetése), intézmény szervezetének átalakítására és működésének ésszerűsítésére,

c) a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott ésszerűsítések, átszervezések (szervezeti egységek, illetve munkakörök megszüntetése, összevonása).

3. § (1) Támogatási igényt a költségvetési szerv a 2. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtásával összefüggésben abban az esetben nyújthat be, ha a közszolgálati, a közalkalmazotti, a szolgálati (a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozóan), a bírói, az igazságügyi alkalmazotti és az ügyészségi szolgálati jogviszony (a továbbiakban együtt: jogviszony), vagy a munkaviszony megszüntetése a munkáltató általi felmentéssel, felmondással történik, továbbá, ha a költségvetési szerv a vele jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalóval megállapodást köt annak korengedményes nyugdíjazásáról. Határozott idejű kinevezés vagy munkaszerződés esetén a jogviszony (munkaviszony) megszüntetése következtében a költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a határozott időből hátralévő idő – a létszámcsökkentési intézkedés meghozatalának időpontjában – még legalább egy év.

(2) Támogatási igény azt követően nyújtható be, ha a költségvetési szerv

a) csoportos létszámcsökkentés esetén döntéséről tájékoztatta az állami foglalkoztatási szervet, illetve

b) a felmentés tényét közölte a munkavállalóval.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából létszámcsökkentésnek minősül, ha

a) a létszámcsökkentés a költségvetési szervnél egyúttal az álláshely megszüntetését is eredményezi (függetlenül a jogviszony megszűnésének időpontjától), és

b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő kifizetések a 2008. évet terhelik, ideértve a 2007. évben közölt felmentésekkel összefüggő megelőlegezett, valamint a 2008. évben felmerülő többletkifizetéseket is.

(4) Nem minősül létszámcsökkentésnek

a) a jogviszony megváltoztatását eredményező intézkedés (pl. közszolgálati jogviszonyból munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése),

b) az álláshelyek átszervezése, átstrukturálása miatti létszámcsökkentés (pl. más munkakör létesítése),

c) a fejezeten, költségvetési szerven belüli, fejezetek közötti áthelyezés,

d) a szakmai feladatellátás (feladat-összetétel), a felsőoktatási intézményekben a képzési struktúra változása miatti létszámcsere,

e) a szakmai feladatellátás külső szolgáltató (megbízott) igénybevételével történő biztosítása (kiszervezés).

4. § (1) A létszámcsökkentéssel összefüggésben támogatás igényelhető a jogviszony, illetve a munkaviszony megszüntetése miatt

a) a felmentési időre járó illetmény, felmondási időre járó munkabér,

b) a végkielégítés,

c) a 13. havi illetmény (különjuttatás),

d) a jubileumi jutalom,

e) a felmentési (felmondási) időre járó szabadságmegváltás,

f) a korengedményes nyugdíjazás [korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése]

jogcímeken járó – legfeljebb a jogszabályok szerinti kötelező mértékű és időpontú – fizetési kötelezettségekre, a (2)–(5) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve.

(2) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vagy a költségvetési szerv vezetője által 2008. évben elrendelt létszámcsökkentés esetén támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha

a) a felmentettek (felmondással érintettek) száma meghaladja a költségvetési szerv engedélyezett létszámának 3%-át, de legalább 5 főt érint, és

b) a létszámcsökkentési intézkedés következtében legalább az intézkedést megelőző foglalkoztatotti aránynak megfelelően csökken a szakmai tevékenységet ellátók és a szakmai tevékenységet támogatók létszáma,

c) felsőoktatási intézmények esetén az a)–b) pontban foglaltak mellett szervezeteket vagy szervezeti egységeket érintő megszüntetésre, összevonásra kerül sor.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt korlát nem vonatkozik azon esetekre, ha a szervezeti intézkedés (intézmények összevonása, szervezeti egységek összevonása, megszüntetése) a szakmai tevékenységet közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) létszám csökkentésére irányul a feladatellátás költségvetési szerven belüli biztosítása mellett (nem kiszervezés).

(4) Felmentési időre járó illetmény, felmondási időre járó munkabér címén kizárólag az illetmény (munkabér) és az átlagkereset közötti különbözetre igényelhető támogatás.

(5) A költségvetési szervek jubileumi jutalom címén abban az esetben igényelhetnek támogatást, ha a jutalom kifizetése a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott nyugdíjazása miatt vált a 2008. évben esedékessé.

(6) A pénzügyminiszter a (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a felmentési időre járó illetmény, felmondási időre járó munkabér, valamint a jubileumi jutalom teljes összegének megtérítését engedélyezheti a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása nélkül

a) az egészségügyi struktúraváltással érintett költségvetési szervek részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár általi finanszírozás megszűnését követő fizetési kötelezettségekre a költségvetési szerv vagy annak szervezeti egysége, feladata megszűnése esetén,

b) a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő létszámcsökkentésekkel kapcsolatos kifizetésekre.

(7) A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon része, melyre költségvetési támogatás nem igényelhető, a költségvetési szervet terheli.

(8) Az igényelhető támogatás összegét csökkenteni kell

a) a létszámcsökkentési intézkedéskor (felmentés közlésekor) egy évet meghaladóan betöltetlen (üres) álláshelyek elemi költségvetésben tervezett illetményének (munkabérének) és munkaadókat terhelő járulékának 13 havi – még fel nem használt – összegével,

b) szervezeti egységenként és azon belül – szakmai, az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) – funkciócsoportonként számítva, a létszámcsökkentéssel érintett, nyugdíjasnak nem minősülő foglalkoztatottak részére járó végkielégítések járulékkal növelt összegének átlagával, a létszámcsökkentéssel nem érintett – határozatlan idejű jogviszonyban foglalkoztatott – nyugdíjasnak minősülők számának megfelelően, legfeljebb a létszámcsökkentéssel érintettek létszámát elérő nyugdíjasok számának figyelembevételével.

(9) Nem kell az igényelhető támogatás összegét a (8) bekezdés b) pontja szerint csökkenteni abban az esetben, ha a létszámcsökkentéssel nem érintett nyugdíjasnak minősülő foglalkoztatott nyugellátásban nem részesül.

5. § (1) A költségvetési szerv a támogatási igényét az e rendelet szerinti támogatásigénylési feltételeket és szempontokat tartalmazó adatlapon készíti el és nyújtja be a fejezet felügyeletét ellátó szervnek. E szerv az e rendeletben foglalt igénylési feltételeknek való megfelelés formai vizsgálatát és a számszaki ellenőrzést követően a fejezet összesített igényét megküldi a Pénzügyminisztériumnak. A pénzügyminiszter a beküldött adatlapok alapján a támogatási igényt felülvizsgálja, majd azt követően – a feltételek megléte esetén – intézkedik az igényelt összeg átcsoportosításáról.

(2) A céltartalékból létszámcsökkentés címén igényelt támogatás fel nem használt részével év közben a tényleges felhasználás ismeretében az előirányzatot vissza kell rendezni, amennyiben ez nem történt meg, akkor az előirányzat-maradványelszámolás keretében kell figyelembe venni és visszafizetni, abból tárgyévi kifizetés nem teljesíthető, és nem vehető figyelembe a tárgyévi létszámcsökkentési támogatás-igénylésnél.

6. § (1) A támogatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint vissza kell fizetni, ha a létszámcsökkentést követően a költségvetési szerv

a) az elbocsátott személy munkakörének teljes vagy részbeni ellátására az álláshelyet két éven belül ismételten betölti, vagy arra bármely más foglalkoztatási formában jogviszonyt keletkeztet,

b) létszámát a felügyeleti szerv által feladatbővüléssel összefüggően igazoltan elrendelt létszámnövekedést (beleértve a következő három évben a költségvetésben engedélyezett létszámkeret növelését is) meghaladóan növeli.

(2) A visszafizetendő támogatás összege az (1) bekezdés a)–b) pontja szerint foglalkoztatottak 13 havi rendszeres személyi juttatása és munkaadókat terhelő járuléka

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az elbocsátás időpontjában irányadó illetménnyel (munkabérrel),

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az önrevízió vagy az ellenőrzés időpontjában irányadó illetménnyel (munkabérrel)

számolva.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségnek az előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell eleget tenni. A (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségek összege nem haladhatja meg a kapott támogatás összegét.

7. § (1) A támogatás jogszerű igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a céltartalékot igénylő költségvetési szerveknél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva, külön ellenőrzi. Amennyiben a költségvetési szerv a támogatást nem jogszerűen vette igénybe, az igényelt összeggel az előirányzat-maradvány elszámolása keretében köteles elszámolni, és a 6. § alkalmazásával a visszafizetési kötelezettségét teljesíteni.

(2) A költségvetési szerv a támogatásigénylési feltételeknek való megfelelés igazolása céljából – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával – dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei:

a) a létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése, az intézkedés meghozatalának és végrehajtásának időpontja,

b) a jogviszony, illetve a munkaviszony megszűnése, megszüntetése jogcímének megnevezése,

c) a létszámcsökkentési döntéssel összefüggő kifizetések megnevezése és a kifizetések esedékessége.

(3) A dokumentációban feltüntetett adatokon felül – figyelemmel a KvTv. 4. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra – a KEHI minden olyan adatot bekérhet a költségvetési szervtől, amelyet az ellenőrzés teljes körű végrehajtása céljából szükségesnek tart.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 174. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére