• Tartalom

6/2008. (III. 1.) IRM rendelet

6/2008. (III. 1.) IRM rendelet

a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a költségmentesség szabályainak alkalmazásáról

2009.01.02.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. § (2) bekezdés a)–h) pontjaiban és az 5. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 395. § (4) bekezdés e) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában kapott feladatkörömben eljárva – a 3. §, az 5. §, a 6. § (3) bekezdés a) pontja és a 8. § a) pontja tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. § (1) A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban meghatározott perekben, valamint az azonos tárgyú, 4. §-ban foglaltak szerinti nemperes eljárásokban, ha az eljárás 2008. január 1-je és 2008. február 5-e között indult, az állam a felek számára, azok jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül

a) a Pp. 84. §-ában meghatározott teljes költségmentességnek megfelelő kedvezményeket biztosít a (3)–(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel,

b) megtéríti a kedvezménnyel érintett, de a felek által már megfizetett költségek összegét

a költségmentességre és a költségek viselésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

(2)2

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény a vértulajdonság-vizsgálat és a származás megállapításához szükséges más orvosszakértői (élettani) vizsgálat költségének előlegezése és megfizetése alól, valamint a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perekben a tartásra kötelezett jövedelmének megállapításához szükséges szakértői vizsgálat költségének megfizetése alól nem mentesít.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezménnyel érintett munkaügyi perben a munkáltatót, illetve az (1) bekezdésben meghatározott kedvezménnyel érintett bányakár megtérítése iránti perben a bányavállalkozót – pervesztességük arányában – kötelezni kell az állam által előlegezett költség és – ha a munkáltatót, illetve a bányavállalkozót személyes illetékmentesség nem illeti meg – a meg nem fizetett illeték megtérítésére. E perekben, ha a kár bűncselekményből vagy szabálysértésből származott – pervesztessége arányában – a pervesztes felet kell kötelezni az állam által előlegezett költség és a meg nem fizetett illeték megfizetésére.

(5) A bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése tárgyában 2008. január 1-je és 2008. február 5-e között indult perekben a károkozót pervesztessége arányában kötelezni kell az (1) bekezdés szerinti kedvezmény folytán le nem rótt eljárási illeték és állam által előlegezett költség megfizetésére.

6. §3

7. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2), (4) és (6) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) E rendeletet – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (4) A 2. § (2) bekezdését a hatálybalépést követően kiírt pályázatok elbírálása során, a 2. § (4) és (6) bekezdését pedig a rendelet hatálybalépését követően benyújtott végrehajtói szakvizsgára és végrehajtási ügyintézői vizsgára bocsátás iránti kérelmek elintézése során kell alkalmazni.

(5)4

8. §5

9. §6

1

Az 1–4. § e rendelet 9. §-a alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdésének 1. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § e rendelet 9. §-a alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdésének 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § e rendelet 9. §-a alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § hatályát vesztette ugyanezen § alapján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére