• Tartalom
Oldalmenü

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

2021.10.02.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 5., 7. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 Ez a rendelet az adatszolgáltatásra kötelezettek, a felhasználók, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

(2) Ez a rendelet szabályozza

a) a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonságos üzemvitele és elszámolása szempontjából szükséges műszaki és gazdasági adatszolgáltatásokat, amelyek tartalmazzák

aa) az adatszolgáltatásra kötelezettek között egymásnak, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók között szolgáltatott adatokat,

ab) az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére szolgáltatott adatokat;

b)2 a termelők, a kereskedők, valamint az egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a villamos energia eladója) által a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 17. pontja szerinti felhasználónak értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti megoszlásával kapcsolatos adatszolgáltatást,

c)3

d) a Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok körét.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók az e rendeletben foglaltakon túlmenően is megállapodhatnak kölcsönös adatszolgáltatásban.

2. § (1)4 Az e rendeletben használt fogalmakat a VET 3. §-a, és a VET felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában adatszolgáltatásra kötelezettek: a VET 152. §-a szerint az engedélyesek, a nem engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységek végzői, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások, valamint az engedélyesek által a VET 94. §-a alapján kiszervezett tevékenységet végző személyek.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek egymás közötti, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók közötti adatszolgáltatás

3. §5 (1) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók számára az egymással történő elszámolásokhoz szükséges, az átviteli rendszerirányító mérőrendszeréből származó adatokat át kell adni.

(2) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes a jogszabályokban és az elosztói szabályzatban meghatározott mérési adatokat három évre visszamenőleg, továbbá bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat legalább a megelőző 24 hónap vonatkozásában köteles a felhasználók részére térítésmentesen biztosítani. Ha az adatok három éven túl is az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, köteles azokat térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes a mérési adatokra vonatkozó tájékoztatást a felhasználó kérése esetén írásban, a kérés beérkezésétől számított 8 napon belül köteles megadni. Az elosztó hálózati engedélyes bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat az interneten indokolatlan késedelem nélkül köteles hozzáférhetővé tenni.

(3) Ha a múltbeli fogyasztással kapcsolatos további információk az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, köteles azokat a felhasználó kérésére hozzáférhetővé tenni a felhasználó által kijelölt kereskedő számára.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére történő rendszeres adatszolgáltatás

4. § (1) Az engedélyesek a Hivatal részére – a VET 158–159. §-ában meghatározott feladatai ellátásához – rendszeres adatszolgáltatás keretében különösen a következő – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat kötelesek megadni:

a) a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatokat,

b) a villamos energia termelésével, szállításával, értékesítésével, kereskedelmével, valamint a hőenergia termelésével és értékesítésével összefüggő mennyiségi, időbeli, ár és érték adatokat,

c) az engedélyes tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodási adatokat, különös tekintettel a hatósági árszabályozás alá eső, a jelentős piaci erőfölény megállapításához szükséges adatokra és más tevékenységeknek a versenypiaci tevékenységektől való szétválasztásával kapcsolatos adatokra,

d) az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges berendezések műszaki adatait,

e) a villamos- és hőenergia-termelésre felhasznált energiahordozók mennyiségi, időbeli, ár és érték adatait, valamint az energiahordozók készletadatait,

f) a villamosenergia-rendszer üzemeltetésével összefüggő mennyiségi, elszámolási és teljesítőképesség adatokat,

g) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 117. § (4) bekezdésében foglaltak alapján készített – az üzemzavarokra, a szolgáltatás operatív minőségi mutatóira és a felhasználói elégedettségre vonatkozó – ajánlásban meghatározott, az engedélyesek tevékenységét értékelő mutatókat,

h) a foglalkoztatással, különösen a saját és az engedélyes tevékenység kiszervezése esetén az engedélyes tevékenységet végző szakszemélyzettel és a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos adatokat,

i) a hálózatfejlesztési adatokat.

(2) Az átviteli rendszerirányító az 1. számú melléklet a), d) és g) pontja szerinti adatokat – szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetén – a Hivatal részére köteles megadni.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint a felhasználók villamos energia rendszerhez kapcsolódó tevékenységei körében a Hivatal – jogszabályban meghatározott adatkörben – további adatszolgáltatás kérésére jogosult.

(4) A villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint gyűjtött egyedi és feldolgozott rendszerszintű adatokat az átviteli rendszerirányító a Hivatal részére és igénye szerint folyamatosan megadja vagy rendelkezésére tartja.

(5) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók az adatokat a Hivatal által előírt tartalommal és formában kötelesek megadni, elsődlegesen elektronikus úton a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elektronikus ügyintézési portálon vagy rendszer-rendszer kapcsolaton keresztül.

(6) A havi gyakorisággal bekért adatok szolgáltatását abban az esetben is teljesíteni kell, ha az értékek mérésének gyakorisága nem esik egybe az adatkérés gyakoriságával. Ilyen esetben szezonálisan becsült értékek megadásával kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Az engedélyesek társaságuk

a) előzetes éves mérleg és eredmény-kimutatását a tárgyévet követő év február 20-ig,

b) éves auditált beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentését, konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását, a VET 105. § (2) bekezdése alapján elkészített, az engedélyköteles tevékenységeket elkülönítve tartalmazó mérleggel és eredmény-kimutatással együtt, legkésőbb a cégbíróságon történő letétbe helyezéssel egy időben

kötelesek a Hivatal részére elektronikus formában is megküldeni.

(8) A Vhr. 102. § (3) bekezdése alapján az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni – a Hivatal részére az (1) bekezdésben meghatározott adatok szolgáltatásakor – az integrált vállalkozáson belül a nem az engedélyes társaság által végzett támogató vagy kiszervezett engedélyes tevékenységek ráfordításairól és költségeiről.

(9) A háztartási méretű kiserőmű – mint a felhasználót ellátó elosztó hálózati engedélyes – február 28-ig évente jelentést küld a Hivatalnak a háztartási méretű kiserőművek számáról, fajtájáról (fotoelektromos, biogáz, biomassza, szél stb.), beépített teljesítményről, a hálózatra adott és onnan vételezett villamos energia mennyiségéről.

5. § (1)6 A 100 kV vagy annál nagyobb feszültségszintű távvezetéken Magyarország országhatárán keresztül történő villamosenergia-szállításokat a villamosenergia-kereskedő a Hivatal részére köteles bejelenteni, ha

a) olyan, legalább egyéves időtartamra szóló villamosenergia-szállítási szerződést kötött, amely

aa)7 Magyarország területén belül történő szállításra vonatkozik, és

ab) a szállítás kiinduló pontja vagy rendeltetési helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam területén van, és

ac) a szállítás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes legalább egy állam határának átlépésével jár;

b) a szállítási szerződés

ba) létrejött, vagy

bb) teljesítését az átviteli rendszerirányító visszautasította.

(2) A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam és az azon kívüli államok közötti megállapodások alapján történő szállításokra.

(3) A szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetében a szerződés létrejöttét és teljesítését megakadályozó okokat a jelentésben fel kell tüntetni.

(4) A bejelentést a szállítási szerződés megkötését vagy annak meghiúsulását követő naptári hónap végéig kell a Hivatal részére megküldeni.

Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok gyűjtése és szolgáltatása

6. § (1)8 A villamos energia – az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – eladója köteles az általa értékesített összes villamos energia termeléséhez ténylegesen felhasznált minden egyes energiaforrás részarányát a tárgyévre, valamint az előző évre vonatkozóan megállapítani. A tárgyév megegyezik a naptári évvel.

(2) A villamos energia eladója köteles a felhasználót az (1) bekezdés szerinti részarányról, ezen információ forrásáról, valamint az értékesített villamos energia termelése során felhasznált elsődleges energiaforrás környezeti hatásairól tájékoztatni.

(3) A tájékoztatást termelő esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, egyéb eladó esetén a tárgyévet követő év április 30-ig kell teljesíteni.

(4) A tájékoztatás történhet

a) a kiállított számlán, előlegszámlán vagy az azok mellékletét képező számlainformációs levélben vagy

b) a kiállított számlán, előlegszámlán meghatározott, a villamos energia vásárlója számára hozzáférhető más helyen.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a 2. számú mellékletnek megfelelően kell a vásárló és a Hivatal részére szolgáltatni.

(6) Az engedélyesek a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni.

(7) Ha az erőmű a mindenkori tárgyévben többféle elsődleges energiaforrásból állított elő villamos energiát, de a felhasználónak értékesített villamos energiát bizonyíthatóan meghatározott energiaforrás felhasználásával termelte, adatszolgáltatásában az adott villamosenergia- mennyiség termeléséhez ténylegesen felhasznált energiaforrásra vonatkozó adatokat kell feltüntetnie.

(8) A villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek között, valamint a villamosenergia-kereskedő és az egyetemes szolgáltató között fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során úgy kell eljárni, hogy az a villamos energia vásárlójával szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítését ne veszélyeztesse. Ha az egyetemes szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedő több eladótól vásárol villamos energiát, adatszolgáltatása teljesítésekor úgy köteles eljárni, hogy az általa kapott adatszolgáltatásokban szereplő elsődleges energiaforrásokra az azokból összesen vásárolt villamos energia mennyiségekkel súlyozott részarányokat képez.

(9) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatáshoz

a) a szervezett villamosenergia-piacon vásárolt villamos energia értékesítése esetén

aa) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely államában van, a szervezett villamosenergia-piac tárgyévi összesített adatait,

ab) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térségen kívül van, a villamos energia eladója által megadott adatokat,

b) ha az a) pont adatai nem állnak rendelkezésre, az érintett ország tárgyévi villamos energia termeléséhez szükséges elsődleges energiaforrások összesített átlagos összetételének megfelelő becsült értéket

kell alapul venni.

(10) A (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint b) pontjában meghatározott adatokat és a becsült értékeket – az adatszolgáltatás megkezdése előtt – tájékoztatásul be kell nyújtani a Hivatalnak.

A Hivatal által a felhasználói érdekeket képviselő társadalmi szervezetek és a felhasználói érdekeket képviselő egyéb szervezetek részére teljesítendő adatszolgáltatás

7. §9

A Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok, információk

8. § (1) A Hivatal a verseny hatékonyságának növeléséhez és a piaci szereplők egyenlő feltételek melletti tájékoztatásához szükséges, üzleti titkot nem képező mennyiségi, időbeli, ár és érték adatokat – az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – a honlapján közzéteszi.

(2) A Hivatal az egyedi adatokból képzett – azokra vissza nem vezethető összesítéseket – a honlapján közzéteheti.

(3) A Hivatal honlapján – a VET-ben és a VET felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottakon túl – közzétehető bármely adatszolgáltatásra kötelezett olyan adata, amelynek a honlapon történő nyilvánosságra hozatalához az érintett írásban hozzájárult. Az (1) bekezdésben szereplő egyedi adatok esetén ez az írásbeli hozzájárulás nem szükséges.

Közös szabályok

9. § (1) A 3–6. §-ban meghatározott adat- és információ- szolgáltatások esetén az eredeti adat- és információ-szolgáltató felelős a szolgáltatott adat és információ tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

(2) Az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegése esetén a Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezettekkel szemben a VET 96–97. §-ában, valamint a Vhr. 91. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(3) Az értékre, árra, díjra vonatkozóan – e rendelet szerint – szolgáltatott adatok az általános forgalmi adót és az energiaadót nem tartalmazzák.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 7. §-a és 3. számú melléklete 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)10

(5)11

11. §12

12. § 2010. január 1-jét megelőzően a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes köteles a felhasználó részére térítésmentesen megadni, ha azok a felhasználó kérése időpontjában rendelkezésére állnak.

13. §13

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. §14 (1)15 Ez a rendelet

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez


Villamos energia határon keresztül nagyfeszültségű távvezetéken történő szállítása esetén
az e rendelet 5. §-a szerinti bejelentés tartalmi elemei

a) A megrendelő neve,
b) a betáplálás (kiindulás) helye,
c) a rendeltetési hely megnevezése,
d) a szállítandó villamos energia mennyisége MWh-ban,
e) a szállítási díj (Ft-ban),
f) a szállítás feszültségszintje kV-ban,
g) a szerződött teljesítmény MW-ban, menetrend szerinti bontásban,
h) a szállítási szerződés érvényességének ideje.

2. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez16

3. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez17

1

Az 1. § (1) bekezdése a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontját a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdése a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a 21/2021. (IV. 29.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szöveg része a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 21/2021. (IV. 29.) ITM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. §-t a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. § (3)–(4) bekezdését a 10. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 10. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

12

A 11. §-t a 10. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 13. §-t a 10. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 14. § a 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 14. § (1) bekezdése a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 2. számú mellékletet a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 3. számú mellékletet a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.