• Tartalom

6/2008. (XI. 27.) MeHVM–KHEM együttes rendelet

a televíziókészülékek digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről1

2009.06.27.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörben, és a közlekedési és hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendeljük el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) digitális vevődekóder: a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 5. § 7. pontjában megjelölt vevődekóder;

b) MPEG-4/AVC (H.264) digitális vevődekóder: olyan digitális vevődekóder, amely megfelel a mellékletben foglalt követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a Dtv. 5. §-ával összhangban kell értelmezni.

2. § (1) A kiskereskedelmi forgalomba kerülő eszközök közül az MPEG-4/AVC (H.264) digitális vevődekódereken, valamint az ilyen dekóderekkel ellátott televíziókészülékeken, továbbá ezek csomagolásán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni az „A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére” feliratot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feliratot az (1) bekezdésben meghatározott eszközökre vonatkozó hirdetésben, tájékoztató kiadványban is meg kell jeleníteni. Rádiós hirdetésekben el kell hangoznia az „A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére” mondatnak.

(3) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott feliratot a digitális vevődekóderen feltüntetni, ha arra a termék kis mérete miatt nincs mód.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott eszközökön kívüli, kiskereskedelmi forgalomba kerülő eszközökön, és az ezekre vonatkozó hirdetésekben az (1) bekezdés szerinti felirat nem tüntethető fel. Rádiós hirdetésekben a (2) bekezdés szerinti mondat nem hangozhat el.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott eszközökön kívüli, kiskereskedelmi forgalomba kerülő televíziókészülék és digitális vevődekóder forgalmazójának a vásárlás előtt közérthető, egyértelmű írásos tájékoztatót kell nyomtatott formában átadnia a vevő részére. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az egyes készülékek ábrája mellett elektronikusan kell elhelyezni a tájékoztatót.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatónak televíziókészülék esetében tartalmaznia kell azt az információt, hogy az kizárólag külön digitális vevődekóder csatlakoztatásával válik alkalmassá a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatónak digitális vevődekóder esetében tartalmaznia kell azt az információt, hogy a készülék televíziókészülékhez csatlakoztatva sem alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

(4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott eszközökön kívüli, kiskereskedelmi forgalomba kerülő televíziókészülék és digitális vevődekóderre vonatkozó hirdetéseknek, tájékoztató kiadványoknak tartalmazniuk kell a (2) és (3) bekezdése szerinti információkat is.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2012. december 31-én hatályát veszti.

5. §2 (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) közreműködik a szélessávú internetre épülő technológiaváltással és a konvergenciával kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásban.

(2) Az NHH a digitális átállás előnyeinek biztosítása érdekében közhasznú fogyasztói tájékoztató tevékenységet folytathat különösen a különböző platformokon elérhető digitális szolgáltatások jelenléte és tartalma, a digitális átállásnak a fogyasztók számára mutatkozó előnyei, a vétel technikai és műszaki kérdései körében.

(3) Az NHH támogatja a digitális írástudást és az információs társadalomba való befogadást elősegítő közpolitika kialakítását.

Melléklet a 6/2008. (XI. 27.) MeHVM–KHEM együttes rendelethez

I. Alapvető általános követelmények
A digitális vevődekódernek alkalmasnak kell lennie minden, a magyarországi földfelszíni digitális televíziós műsorszórás útján továbbított magyarországi televízió- és rádiócsatorna történő vételére, dekódolására és kiadására. Ennek magában kell foglalnia azt, hogy a készülék képes
– az összes elérhető SD és HD televíziós csatorna vételére, dekódolására és kiadására;
– az összes elérhető rádiócsatorna vételére, dekódolására és kiadására;
– az összes elérhető DVB felirat vételére és kiadására a néző igénye szerint;
– a 16:9-es és a 4:3-as videojel kiadására a csatlakoztatott megjelenítő részére, helyes formátummal, a néző igénye szerint.
A digitális vevődekóder energiafogyasztási jellemzőinek normális működés közben és készenléti üzemmódban meg kell felelniük az iparágban elfogadott gyakorlatnak.
II. Nyelvi követelmények
A digitális vevődekóder menüje magyar és angol nyelven is legyen elérhető.
Az első indítást vagy a gyári értékek visszaállítását követően először automatikusan a nyelvválasztási oldalnak kell megjelennie, vagy az alapbeállítás szerinti nyelvnek a magyarnak kell lennie.
A digitális vevődekóder menüje támogasson minden Latin-2 karakterkódban meghatározott különleges magyar karaktert [14].
III. A csatornakeresésre vonatkozó előírások
A készüléknek támogatnia kell az automatikus csatornakeresést. Ha a készülék semmilyen csatornát nem talált, az automatikus csatornakeresést legfeljebb 180 másodpercen belül be kell fejeznie. A készüléknek támogatnia kell a kézi csatornakeresést, és biztosítani, hogy a néző legalább a frekvenciaértéket és az RF csatornaszámot kézileg is szerkeszteni tudja.
Ha a készülék az automatikus vagy a kézi keresés során többször is megtalálja ugyanazt a csatornát, azt a frekvenciát kell elmentenie, amelyen a legjobb volt a vett jel minősége. A készüléknek a televíziós és rádiócsatornákat egyaránt kezelni kell tudnia.
IV. Csatornakezelési követelmények
A televíziós és rádiós csatornák listájának teljes mértékben szerkeszthetőnek kell lennie a következő feltételek szerint:
– szerkeszthető a csatornák logikai száma,
– bármely csatorna törölhető,
– a digitális vevődekóder támogatja a meglévő csatornalistához új csatornák hozzáadását a manuális keresés funkcióval a „Csatornakeresés” szakaszban leírt szabályoknak megfelelően,
– az Automatikus keresés funkcióval a teljes csatornalista visszaállítható (a meglévő csatornalista törlését megelőzően a nézőt a készülék üzenetben figyelmezteti),
– készülék felajánlja a nézőnek a teljes csatornalista törlését (a törlés megindítását megelőzően a készülék a nézőt üzenetben figyelmezteti).
– A csatornalista a szolgáltatás-leíró táblázatban (SDT) [3] foglaltaknak megfelelően automatikusan frissül. A digitális vevődekóder legalább a készülék bekapcsolásakor vagy a multiplexek közötti váltáskor ellenőrzi az SDT-t. Ha az éppen vett és érvényes SDT-ben a verziószám (version_number) mező értéke (amelyet a current_next_indicator jelez) nem esik egybe a korábban talált értékkel, a digitális vevődekóder vagy felajánlja a nézőnek a csatornalista módosításának a lehetőségét vagy automatikusan elvégzi a módosítást, és erről a nézőt értesíti. A készülék a megtalált új csatornákat automatikusan hozzáadja a csatornalistához.
V. Szülői zárra vonatkozó követelmények
A készüléknek támogatnia kell a szülői zár funkciót. A beállításokat a néző által módosítható azonosító kód védi. A készüléknek tudni kell kezelni a parental_rating_descriptor (0x55) [3] funkciót.
Titkosított csatornák esetén a szülői zár funkciót a CA rendszeren keresztül kell kezelni. Beágyazott CA modul esetén az ECM-ben található korhatár felülírja a parental_rating_descriptor értékét.
VI. Az Elektronikus programkalauzra (EPG) vonatkozó követelmények
A készüléknek az esemény-információs táblázatban (EIT) átvitt adatok felhasználásával támogatnia kell az EPG-t.
Az EPG-nek ki kell jeleznie:
– a program címét (a short_event_descriptor Event_name mezője),
– a kezdési időt (az EIT start_time mezője),
– a program végének időpontját (az EIT start_time + duration mezője),
– a szülői zárat (parental_rating_descriptor vagy az ECM szerinti korhatár),
– a program rövid leírását (short_event_descriptor),
– a program hosszabb leírását (extended_event_descriptor).
Ha a néző megnyomja a távvezérlő „EPG” gombját, az EPG-nek ki kell jeleznie az összes elérhető multiplexen sugárzott valamennyi csatorna esetében a kért és rendelkezésre álló információkat a következő hét napra (EIT adatok az aktuális csatornához, EIT adatok más csatornákhoz).
A készülék folyamatosan ellenőrzi és tárolja az eseményekre vonatkozó információkat. A készülék nyomon követi az EIT szekciók verziószámát és dinamikusan frissíti az eseményekre vonatkozó adatokat.
Ha a néző megnyomja a távkapcsoló „Info” gombját, a készüléknek ki kell jeleznie az aktuális csatorna jelenlegi/következő programjára vonatkozó címfeliratot (EIT actual p/f). A jelenlegi/következő program címfeliratának az extended_event_descriptor adataira kell támaszkodnia.
Az EPG-nek és a jelenlegi/következő program címfeliratának támogatnia kell a Latin-2 karakterkódban definiált összes magyar karaktert. [14]
VII. A teletextre (TXT) vonatkozó követelmények
A készüléknek tudnia kell kezelni a transzport jelfolyamba (Transport Stream [4]) beillesztett beérkező Teletext „System B” adatfolyamot.
Ha a készülék rendelkezik beépített Teletext böngészővel [15], támogatnia kell minden speciális magyar karaktert.
Ha a készülék rendelkezik beépített teletext böngészővel, támogatnia kell a teletexten keresztüli feliratozást.
VIII. A távvezérlőre vonatkozó előírások
A távvezérlő gombjaival az alábbi (vagy ezekkel egyenértékű) funkcióknak kell elérhetőnek lenniük:
On/Standby: Váltás az aktív és a készenléti üzemmód között.
0–9 számok: Alfanumerikus adatbevitelhez.
Nyíl billentyűk: Fel, le, balra, jobbra.
OK/Enter/Select: Megerősíti a kiválasztott funkciót vagy lépést.
Színes gombok: Vörös, zöld, sárga, kék, a készülékspecifikus funkciókhoz.
Menü: A főmenü megjelenítése.
Kilépés: Egylépéses kilépés bármely menüoldalról, EPG-ről stb. a teljes méretű TV-képernyőre.
Vissza/Return: Egy lépéssel vissza a menüoldalon, EPG-n stb.
EPG/Guide: Az összes csatornára vonatkozó EPG információk megjelenítése.
Info/i: A jelenlegi/következő eseményre, illetve az éppen futó programra vonatkozó információk megjelenítése.
CH (Program) fel/le: Csatornaváltás.
Vol fel/le: A hangerő felerősítése/lehalkítása.
Néma: Elnémítás.
IX. A feliratozásra vonatkozó követelmények
A készüléknek tudnia kell kezelni a sugárzott és a néző által igényelt DVB feliratokat. A készüléknek listáznia kell az összes elérhető feliratot, és megjelenítenie a néző által kiválasztott feliratot. A készüléknek tudnia kell kezelni az ISO-639 nyelvi leíró funkciót (0x0A). A készüléknek az összes különleges magyar karaktert támogatnia kell.
X. A többcsatornás hangra vonatkozó követelmények
A készüléknek többcsatornás hang sugárzása esetén tudnia kell kezelni a kiválasztott (TV- vagy rádió-) programhoz tartozó többcsatornás hangot. Többcsatornás hang esetén az alapbeállításnak a magyar nyelvű hangcsatornának kell lennie. A készüléknek listáznia kell az összes elérhető hangcsatornát, és a néző által kiválasztott hangcsatornát adja ki. A készüléknek tudnia kell kezelni az ISO-639 nyelvi leíró funkciót (0x0A). [2]
XI. Az időeltolásra vonatkozó követelmények
A készüléknek támogatnia kell a kézi időeltolást.
XII. A képoldalarány kezelésére vonatkozó követelmények
A készüléknek tudnia kell kezelni dekódolni, kezelni és a megfelelő képoldalaránnyal kiadni a „Műszaki specifikációk” pontban található „Videó dekóder” szakaszban felsorolt összes lehetséges videó formátumot. A kódolt videótartalmak eredeti képoldalarányát az MPEG-szekvenciafejrészben található képoldalarány-jelzőbittel kell meghatározni. A dekódolt és megjelenített képi tartalmak képoldalarányát az említett jelzőbit értéke, illetve a kódolt képi tartalom vízszintes és függőleges mérete határozza meg.
A készüléknek támogatnia kell és a nézőnek fel kell ajánlania a 16:9, illetve a 4:3 képoldalarányú (TV) üzemmódot a következő feltételekkel:
Ha a néző a 16:9 képoldalarányt választja, a készülék 16:9 képoldalarányú jelet ad ki, amely a hozzákapcsolt 16:9 képarányú képernyő teljes felületét kitölti.
Ha a néző a 4:3 képarányt választja, a készülék 4:3 képoldalarányú jelet ad ki, amely a hozzákapcsolt 4:3 képoldalarányú képernyő teljes felületét kitölti.
Ha a dekódolt videó tartalom képoldalaránya nem egyezik meg a kiválasztott TV-üzemmód képoldalarányával, a készülék a megjelenítéshez a kimeneti képjelet kiegészíti a megfelelő vízszintes vagy függőleges fekete kitöltő sávokkal.
A készülék különféle módokon lehetővé teszi a dekódolt 16:9 képoldalarányú képi tartalom (1920x1080/50i, 1440x1080/50i, 1280x720/50p) 4:3 arányú képernyőn megfelelő képarányban történő megjelenítését.
4:3 TV üzemmódban a készülék kínálja fel legalább az alábbi lehetőségeket:
– a kép középső részének kivágása
– megjelenítés alsó-felső fekete sávokkal (letterbox).
XIII.3 Kötelező műszaki specifikációk
Az alábbi műszaki feltételeknek kell megfelelniük a következő készülékeknek:
– Közös interfész nélküli MPEG-4 SD FTA vevő-készülék
– Közös interfész nélküli MPEG-4 HD FTA vevő-készülék
– Közös interfésszel rendelkező MPEG-4 HD FTA vevő-készülék
– Beépített CA modullal rendelkező MPEG-4 HD vevő-készülék

Általános adatok

Bemeneti feszültség (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

AC 200–250 V, 50 Hz

Üzemi hőmérséklet

legalább +5…+40 °C

Tárolási hőmérséklet

legalább –20…+50 °C

Üzemi páratartalom

legalább 30…80%

Adatfeldolgozási erőforrások

Flash memória

min. 8 Mbyte

RAM

min. 128 Mbyte

Hangoló egység és demodulátor

Bemeneti csatlakozó

1 x IEC 169-2, aljzat

Frekvenciatartomány

174 … 222 MHz (VHF), 470 … 862 MHz (UHF)

Bemeneti jelszint

–10 … –70 dBm

Bemeneti impedancia

75 ohm

Demodulátor

DVB-T-hez (EN 300 744) alkalmas [1]

Csatorna-sávszélesség

7 MHz (VHF), 8 MHz (UHF)

IFFT üzemmód

2k, 8k

Konstelláció

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Védelmi intervallum

1/32, 1/16, 1/8, 1/4

FEC

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Transzport jelfolyam

ISO/IEC 13818-1 [2]

Videó dekóder

MPEG-2 (hagyományos felbontás)

Megfelelés

MPEG-2 MP@ML [9]

Képfelbontás

720x576, 704x576, 544x576, 352x576

Video sávszélesség

0.5 … 10 Mbit/s

Képformátum

4:3, 16:9, átkapcsolható

Videó üzemmód

CBR, VBR

MPEG-4 (hagyományos felbontás)

Megfelelés

MPEG-4 AVC (H.264) MP@L3 [10]

Képfelbontás

720x576, 704x576, 544x576, 352x576

Video sávszélesség

0,3 … 5 Mbit/s

Képformátum

4:3, 16:9 váltogatható

Videó üzemmód

CBR, VBR

MPEG-4 (nagyfelbontás)

Megfelelés

MPEG-4 AVC (H.264) HP@L4 [10]

Képfelbontás

1920x1080/50i, 1440x1080/50i, 1280x720/50p

Video sávszélesség

Legfeljebb 15 Mbit/s

Képformátum

16:09

Videó üzemmód

CBR, VBR

Audió dekóder

MPEG-1 Layer 2

Megfelelés

MPEG-1 Layer 2 [7]

Mintavételi frekvencia

32, 44.1 és 48 kHz

Audio sávszélesség

64 … 384 Kbit/s

Audió üzemmód

Monó, sztereó, álsztereó

MPEG-4 AAC LC

Megfelelés

MPEG-4 AAC LC [8]

Mintavételi frekvencia

32, 44.1 és 48 kHz

Audio sávszélesség

32 … 128 Kbit/s

Audió üzemmód

Monó, sztereó, álsztereó

MPEG-4 HE-AACv1

Megfelelés

MPEG-4 HE-AACv1 [8]

Mintavételi frekvencia

32, 44.1 és 48 kHz

Audio sávszélesség

32 … 128 Kbit/s

Audió üzemmód

Monó, sztereó, álsztereó

Dolby Digital

AC-3 áteresztés (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

S/PDIF kimenet

AC-3 áteresztési sávszélesség (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

legfeljebb 640 Kbit/s

AC-3 lekeverés

Sztereó L/R kimenetre

Audió / Videó kimeneti csatlakozók

Digitális kimenet (PC-alapú készülékekre és IDTV-re nem vonatkozik)

HDMI HDCP-vel

Sztereó L/R

STB: 2x RCA anya, SCART és HDMI sztereó
IDTV: legalább a beépített hangszórókhoz
PC-alapú digitális vevődekóder: bármely sztereó kimeneti interfész a PC-hez

S/PDIF (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

Optikai és/vagy RCA anya

Szoftverfrissítés

Helyi szoftverbővítés

Arra alkalmas interfészen (RS232, USB2.0, SD kártya stb.) keresztül

Over-The-Air (OTA) (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

DVB-SSU [6]

CA rendszer

Közös interfész (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

Közös interfész [13] (a feltételes hozzáférési modulhoz)

Chipkártya olvasó (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

Beépített kártyaolvasó [11]

Beágyazott CA modul (PC-alapú készülékekre nem vonatkozik)

Beágyazott Conax CA modul a Conax
CAS7-hez memória, illetve chip párosítás nélkül

Kiegészítő tételek

Felhasználói kézikönyv

Magyar

Telepítési útmutató

Magyar

Távvezérlő

Leírása az Általános követelmények pontban. Hozzávaló telepekkel szállítandó.

XIV. Meghatározások
Digitális vevődekóder
A DVB-T jelek vételére szolgáló készülék. A digitális vevődekóder lehet STB, IDTV vagy PC alapú.
STB
Set-Top-Box, önálló digitális vevődekóder, amely az arra alkalmas televíziót vagy képernyőt alkalmassá teszi a DVB-T szolgáltatás vételére.
IDTV
Integrated Digital TV, a DVB-T szolgáltatás vételére, dekódolására és megjelenítésére alkalmas önálló készülék.
PC-alapú digitális vevődekóder
Olyan digitális vevődekóder, amely a számítógépet alkalmassá teszi a DVB-T szolgáltatás vételére, dekódolására és megjelenítésére, illetve kiadására. A DVB-T szolgáltatás dekódolását és megjelenítését hardveres gyorsítás, illetve kizárólag szoftveres megoldás segítheti. USB2.0 interfészen vagy PCI buszon keresztül csatlakozhat a számítógéphez.
Csatorna (szolgáltatás)
Televízió- vagy rádiócsatorna (szolgáltatás) a DFT platformon, amely az egyedi kombinációval rendelkezik az original_network_id, a transport_sream_id és a service_id tekintetében.
Többszörösen csatornák
Olyan csatornák, amelyek esetében az original_network_id, a transport_sream_id és a service_id azonos.
Új csatorna
Olyan csatorna, amely olyan kombinációval rendelkezik az original_network_id, a transport_sream_id és a service_id tekintetében, amely korábban nem volt elmentve.
XV. Hivatkozások
[1]
ETSI EN 300 744, „Digital Video Broadcasting (DVB); Keretszervezési struktúra, csatornakódolás és moduláció a digitális földfelszíni televíziózáshoz”
[2]
ISO/IEC 13818-1, „Információs technológia – Mozgóképek és a hozzájuk tartozó hangok általános kódolása; 1. rész: Rendszerek”
[3]
ETSI EN 300 468, „Digital Video Broadcasting (DVB); a DVB rendszerekben alkalmazott szolgáltatási információk specifikálása”
[4]
ETSI EN 300 472, „Digital Video Broadcasting (DVB); az ITU-R System B Teletext DVB bitfolyamokban történő továbbításának műszaki leírása”
[5]
ETSI EN 300 743, „Digital Video Broadcasting (DVB); Feliratkezelő rendszerek”
[6]
ETSI TS 102 006 V1.3.2, „Digital Video Broadcasting (DVB); a DVB rendszerekben alkalmazott rendszerszoftver-frissítések specifikációja”
[7]
ISO/IEC 13818-3, „Információs technológia – Mozgóképek és a hozzájuk tartozó hangok általános kódolása; 3. rész: Hang”
[8]
ISO/IEC 14496-3, „Információs technológia – Audiovizuális objektumok kódolása – 3. rész: Hang”
[9]
ISO/IEC 13818-2, „Információs technológia – Mozgóképek és a hozzájuk tartozó hangok általános kódolása; 2. rész: Kép”
[10]
ISO/IEC 14496-10, „Információs technológia – Audiovizuális objektumok kódolása – 10. rész: Továbbfejlesztett képkódolás”
[11]
ISO 7816: Az intelligens kártya szabványa
[12]
ETSI TS 101 154, „Digital Video Broadcasting (DVB); Megvalósítási útmutatások a kép- és hangkódolás használatára az MPEG-2 transzport jelfolyamon alapuló műsorszórási alkalmazásokban”
[13]
EN 50221, „A közös interfész műszaki leírása a feltételes hozzáférésű és más digitális videó műsorszórási dekóder alkalmazásokhoz”
[14]
ISO/IEC 8859-2, Információtechnológia. 8 bites (egy bájtos) kódolt grafikus karakterkészletek. 2. rész: 2. sz. latin ábécé
[15]
ETS 300 706, „Bővített Teletext műszaki leírás”
1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § l) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 22. napjával.

2

Az 5. §-t az 5/2009. (VI. 19.) MeHVM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A melléklet XIII. pontja a 7/2008. (XII. 9.) MeHVM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére