• Tartalom

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

2020.09.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) tógazdaság: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal ellátott terület, amely az ingatlan-nyilvántartásban halastóként szerepel, érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, és amelyet haltenyésztésre használnak, ideértve a teleltető és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat;

b) üzemelő halastóterület: a tógazdaság azon halastó területe, amelyet a vízjogi engedély tartalmaz, és amelyen a támogatási kérelem benyújtásának évében a kérelmező haltermelési tevékenységet folytat;

c) pontyivadék: zsenge, előnevelt, egynyaras korosztályú pontyivadék, amelynek kora nem haladja meg a kikeléstől számított egy évet;

d) pénzügyi év: adott év január 1-jétől december 31-éig tartó időszak;

e)1 csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: halászati csekély összegű támogatási rendelet) meghatározott támogatás;

f)2 vízjogi engedély: vízi munka elvégzéséhez, illetve vízi létesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez, továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz szükséges, a vízügyi hatóság által kiállított engedély;

g)3

h) tárgyév: az a naptári év, amely évben a pályázó az e rendelet szerinti támogatást igénybe veszi;

i)4 halgazdálkodási hatóság: a halgazdálkodási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal;

j)5 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

k)6 egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás.

A támogatás célja, jellege

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a minőségi pontytermelés hatékonyságának növelése érdekében.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a halászati csekély összegű támogatási rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

A támogatás igénybevételének feltételei

3. §7 Az e rendelet szerinti támogatást az a tógazdasági haltermelő tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet veheti igénybe, aki vagy amely

a)8 a tárgyévben a támogatási kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után kizárólag tenyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyészanyától származó pontyivadékot telepített, amelyek listáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti közleménye tartalmaz;

b)9

c) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ca) nincs köztartozása,

cb) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

cc) az általa telepített pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelő halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt,

cd)10

A támogatás mértéke és forrása

4. § (1)11 A támogatás mértéke 45 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár a támogatási kérelem benyújtásának évében a kérelmező saját használatában üzemelő összes halastóterület után.

(2)12 A támogatás összege egy és ugyanazon vállalkozásonként adott tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(3)13 A 2015. évben rendelkezésre álló keretösszeg 98 900 000 forint.

(3a)14 A 2016. évben rendelkezésre álló keretösszeg 95 000 000 forint.

(3b)15 A tárgyévben rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint.

(4) A támogatási összeg forintra történő átszámításakor a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(5)16 A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

A támogatás igénylése és kifizetése

5. § (1)17 A támogatás e rendelet melléklete szerinti kérelemnek a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) postai úton, egy példányban, évente egy alkalommal, tárgyév június 15. és július 15. közötti időszakban történő benyújtásával igényelhető.

(1a)18

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)19 vásárolt pontyivadék esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert, a számla másolatát és a telepítési nyilatkozatot, amely tartalmazza a telepítés helyét, időpontját és a telepített pontyivadék mennyiségét;

b)20 saját pontyivadék nevelés esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert, a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumot és nyilatkozatot, amely tartalmazza a telepítés helyét, időpontját, a telepített pontyivadék mennyiségét;

c)21 vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik;

d) a kérelmező által a tárgyévben saját használatában üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély másolatát;

e)22 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat.

(3)23 A (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt, a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok közül – a tenyészanyákra vonatkozó dokumentumok kivételével – kizárólag a tárgyévet megelőző év október 1-je és a támogatási kérelem benyújtása közötti időpontban kiállítottak fogadhatók el.

(4)24 A Kincstár a jogos igényeket összesíti. Ha az összes megállapított jogos támogatási igény meghaladja a 4. § (3) bekezdésben foglalt keretösszeget, akkor minden jogos támogatási igényt arányosan csökkenteni kell.

(5)25 Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy javításra szorul, a Kincstár az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő kitűzésével, a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

(6)26 A Kincstár köteles a beadási határidőt követően hatvan napon belül határozatában tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül, és ugyanezen határidőn belül gondoskodni a támogatás kifizetéséről. A határozatban utalnia kell a halászati csekély összegű támogatási rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(7)27 A támogatás odaítéléséről szóló határozatot a Kincstár és az ügyfél köteles tíz évig megőrizni.

5/A. §28

A támogatás nyilvántartása

6. §29 E rendelet vonatkozásában a halászati csekély összegű támogatási rendelet 6. cikkének (4) bekezdése szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

Jogkövetkezmények

7. § (1)30 Ellenőrzés végzésére a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság jogosult. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást az ügyfél jogosulatlanul vette igénybe, úgy arról a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság értesíti a Kincstárt, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglaltaknak megfelelően határozatban állapítja meg a támogatás jogosulatlan igénybevételét.

(2)31 A támogatás folyósítása és ellenőrzése során a halászati csekély összegű támogatási rendelet 3–6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)32 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(3)33 E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelethez34

Támogatási kérelem
a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásához
Tárgyidőszak: ...... év
Benyújtás helye:
Magyar Államkincstár
H–1476 Budapest, Pf. 407.
1. Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve:

 

Ügyfél-azonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adóazonosító jele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A telepített ponty ivadék:

 

 

Fajtája

Telepített mennyisége (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

3. Az igényelt támogatás:
...................................................... hektár saját használatomban üzemeltetett halastóterület után összesen: ....... eurónak megfelelő forintösszeg.
4. Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatás(ok)ról
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő – általam alkalmazott – üzleti évben és
a folyamatban lévő üzleti évben az 1998/2006/EK bizottsági rendelet, illetve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán
□ nem részesültem/részesültünk,
□ összesen………………… EUR támogatásban részesültem/részesültünk.
A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et. Figyelem!
Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.
5. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozás minőséghez kapcsolódóan
Legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni!
Nyilatkozom, hogy
a) □ nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal;
b) □ a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal
ba) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.
bb) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó szerv részére.
6. Nyilatkozatok:
Alulírott nyilatkozom, hogy
a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységemmel kapcsolatosan végrehajtási eljárás alatt,
b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nincs köztartozásom,
c) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített egynyaras pontyivadék 100%-ban elismert, vagy ideiglenesen elismert származással rendelkezik,
d) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelő halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt,
e) tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..., .......... év ... hónap ... nap


...............................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása
7. Csatolandó mellékletek:
1. Vásárolt pontyivadék telepítése esetén: a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták elismertek, illetve ideiglenesen elismertek, a számla másolat vagy másolatok, a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a számlán fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.
2. Saját termelésű pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták elismertek, illetve ideiglenesen elismertek, a haltelepítést igazoló belső dokumentum vagy dokumentumok, valamint a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumon fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.
3. Vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik.
4. A kérelmező által a tárgyévben üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély, vagy az üzemelés jogszerűségét igazoló vízügyi hatósági bizonyítvány másolata.
1

Az 1. § e) pontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § f) pontja a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 37. § c) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § g) pontját a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § j) pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 63. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § k) pontját a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 3. § nyitó szövegrésze a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 63. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 3. § a) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 94. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § b) pontját a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § c) pont cd) alpontját a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (1) bekezdése a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdése a 109/2011. (XI. 21.) VM rendelet 1. §-ával megállapított, a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (3a) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 4. § (3b) bekezdését a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (5) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (1) bekezdése a 25/2015. (V. 27.) FM rendelet 31. § b) pontja, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (1a) bekezdését a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § c) pontja.

19

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (2) bekezdés e) pontját a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

23

Az 5. § (3) bekezdése a 109/2011. (XI. 21.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 5. § (4) bekezdése a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 8. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (6) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (7) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5/A. §-t a 109/2011. (XI. 21.) VM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 4. §-a.

30

A 7. § (1) bekezdése a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 3. §-a, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 7. § (2) bekezdése a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 8. § (2) bekezdése a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

33

A 8. § (3) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 19. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére