• Tartalom

66/2008. (V. 16.) FVM rendelet

66/2008. (V. 16.) FVM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól1

2008.05.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását végzők piaci ismereteinek bővítése, piaci, piackutatási információk szolgáltatása a termelők részére, valamint a fogyasztók tájékozódásának elősegítése közösségi agrármarketing programok támogatása révén.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági termék: a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mentesítési rendelet) 2. cikkének 2. pontja szerinti fogalom;

b) mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mentesítési rendelet 2. cikkének 3. pontja szerinti tevékenység;

c) mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mentesítési rendelet 2. cikkének 4. pontja szerinti tevékenység;

d) közösségi agrármarketing tevékenység: olyan marketingtevékenység, amely túllép a vállalati marketingmunkán és egy adott ágazat, termelői csoport vagy régió számára, azok érdekében, annak érintettjeivel együttműködve végez marketingfeladatokat;

e) közösségi bormarketing tevékenység: olyan ágazati marketing-együttműködés, amely túllépve a vállalati marketingtevékenységen, egy termelői csoport, borvidék, borrégió vagy a magyar borászat egésze számára, az érintettek érdekében, azokkal együttműködve végez marketingfeladatokat;

f) reklámozási tevékenység: a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. §-ának h) pontja szerinti tájékoztatás;

g) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint működő, előzetesen vagy véglegesen elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;

h) Bormarketing Bizottság: a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 9. §-a szerinti bizottság.

(2) E rendelet végrehajtása során a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletben, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendeletben, a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletben, valamint a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

A támogatás célterületei

3. § (1) E rendelet alapján az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban: AMC) közreműködésével:

a) közösségi agrármarketing programok és

b) a bor termékpálya esetében közösségi bormarketing programok

működnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott programok keretében a következő célterületeken megvalósuló szolgáltatások (a továbbiakban: támogatott szolgáltatások) nyújtásához vehető igénybe vissza nem térítendő támogatás:

a) piacrajutás elősegítése:

aa) részvétel külföldi és belföldi szakmai vásárokon és szakkiállításokon,

ab) közösségi marketing kiadványok készítése, ágazati kiadványok tervezése, szerkesztése, előállítása, nyomtatása és terjesztése,

ac) termékpályák szakmai célú támogatása, beleértve a közösségi bormarketing tevékenységek támogatását,

ad) regionális rendezvényeken való részvétel és szervezési feladatok,

ae) kóstoló sorozatok szervezése fogyasztók, élelmiszer-előállítók, illetve forgalmazók számára,

af) a biztonságos és egészséges élelmiszerek és az élelmiszer-szabályozás megismertetése a fogyasztókkal;

b) piackutatások, tanulmányok, elemzések készítése:

ba) piackutató tanulmányok készítése az élelmiszer-értékesítés és -fejlesztés valamennyi fontos szempontjára kiterjedően,

bb) szakértői jelentések készítése és kiadása,

bc) potenciális piacok felkutatása, piackutatás és felmérések készítése,

bd) piaci információkról szemináriumok tartása,

be) piaci információkat tartalmazó kiadványok készítése,

bf) reklám-, illetve hirdetési anyaghoz kutatások készítése;

c) képzés, szaktanácsadás:

ca) konferenciákon, szakmai tréningeken, workshopokon való részvétel és szervezési feladatok végzése,

cb) tanácsadás;

d) reklámozási tevékenység.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Az e rendelet szerinti támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 70/2001/EK rendelet) I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásának és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely:

a) a Tv. szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;

b) nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:

ba) nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett – vagy adók módjára behajtható köztartozással,

bb) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

bc) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(3) A reklámozási tevékenység támogatásának további feltételei:

a) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli reklámozási tevékenység csak abban az esetben támogatható, ha:

aa) a reklámkampány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikke értelmében felállított kritériumokat teljesítő minőségi termékekre, közösségi elismeréssel rendelkező megjelölésekre, oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre (OF) vagy más, a közösségi jog értelmében védett eredetmegjelölésre, nemzeti vagy regionális minőségjelző címkékre irányul,

ab) a reklám nem egy vagy több meghatározott termékelőállító vállalkozás termékeire összpontosít,

ac) a reklámkampány betartja az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat, valamint a különböző termékek (bor, tejtermékek, tojás és baromfi) vonatkozásában a külön jogszabályokban megállapított különleges címkézési szabályokat;

b) közösségi elismeréssel rendelkező megjelölések esetében a termék eredetére történő hivatkozásnak pontosan meg kell felelnie a Közösség által bejegyzett hivatkozásoknak;

c) a nemzeti vagy regionális minőségjelző címkék esetében a termék eredetét másodlagos üzenetként szabad megemlíteni;

d) a harmadik országban végzett reklámozási tevékenységnek meg kell felelnie a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendeletnek, és nem nyújtható meghatározott vállalkozások számára, valamint nem veszélyeztetheti más tagállamok termékeinek értékesítését.

(4) Amennyiben a szolgáltatást termelői csoport vagy egyéb szervezet végzi, a szolgáltatás nyújtásának nem lehet feltétele a termelői csoportban vagy szervezetben való tagság.

A támogatás mértéke

5. § (1) A 3. § (2) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott támogatott szolgáltatások esetén a támogatás mértéke:

a) a mezőgazdasági termék előállítását végzők részére nyújtott szolgáltatás esetében az elszámolható költségek legfeljebb 100%-a;

b) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatás esetén a 70/2001/EK rendelet 5. cikkének b) pontjában foglaltak szerint a támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolható költségek körét a mentesítési rendelet 15. cikke határozza meg.

(3) A 3. § (2) bekezdésének d) pontjában említett reklámozási tevékenységre, továbbá a 3. § (2) bekezdésének a) és b) pontja keretében végzett támogatott szolgáltatásokhoz kapcsolódó reklámozási tevékenységekre vonatkozóan:

a) a közvetlenül nyújtott támogatás mértéke legfeljebb 50%,

b) ha a reklámozás általános jellegű és a szóban forgó termékfajtát előállító összes termelő hasznára válik, a támogatás mértéke elérheti a 100%-ot.

A pályázat benyújtása

6. § (1) A támogatás pályázat útján vehető igénybe.

(2) A pályázati felhívást:

a) a közösségi agrármarketing programok esetében az AMC a saját internetes honlapján teszi közzé;

b) a közösségi bormarketing programra vonatkozóan a Bormarketing Bizottságnak – a rendelkezésre álló keret célterületek szerinti felosztását, illetve az egyes pályázati kiírásokra vonatkozó támogatási keretösszegeket is tartalmazó – javaslata alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően az AMC a saját internetes honlapján teszi közzé.

(3) A pályázatokat az AMC-hez kell benyújtani. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(4) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, valamint az igényelt támogatás összegét.

(5) A támogatások halmozódásának ellenőrzése érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a megjelölt cél megvalósítására a tárgyévben milyen egyéb jogcímű és összegű közösségi, központi költségvetési vagy önkormányzati támogatásban részesült. Ugyanazon költségekre vonatkozóan a különböző forrásból igénybe vett összesített támogatások mértéke nem haladhatja meg az 5. §-ban meghatározott mértéket.

A pályázat elbírálása

7. § (1) A pályázatok értékelésére és rangsor felállítására a pályázati felhívásban meghatározott szempontok szerint kerül sor. Az értékelést és a rangsor felállítását:

a) a közösségi agrármarketing program esetében a miniszter által felkért háromtagú szakértői testület végzi, amelynek működését az AMC biztosítja;

b) a közösségi bormarketing program esetében a miniszter által felkért háromtagú szakértői testület a Bormarketing Bizottság javaslata alapján és bevonásával végzi, amely szakértői testület működését az AMC biztosítja.

(2) A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő harminc napon belül kell elbírálni.

(3) A támogatásokkal kapcsolatos döntést az (1) bekezdés szerinti szakértői testületek által felállított rangsor alapján:

a) a közösségi agrármarketing programok esetében az AMC;

b) a közösségi bormarketing program esetében az AMC – a Bormarketing Bizottság javaslata alapján és bevonásával – hozza meg.

(4) A támogatásra rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a támogatási döntés az igényeltnél kevesebb támogatás megítélésére is vonatkozhat.

(5) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tizenöt napon belül – az AMC írásban értesíti a pályázót.

(6) A támogatási döntéssel kapcsolatban – annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül – kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt a kézhezvételtől számított harminc napon belül bírálja el.

8. § (1) A nyertes pályázóval az AMC – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc napon belül – támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. Az AMC a támogatási szerződés egy példányát megküldi a miniszternek.

(2) Pénzügyi kötelezettségvállalás csak a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret mértékéig történhet.

(3) Az elnyert támogatás legfeljebb 30%-os mértékéig – a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint – előleg nyújtható. A támogatás végleges elszámolása során a felvett előleggel el kell számolni. Az előleggel történő elszámolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A pályázati felhívásban foglaltakat vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül kell teljesíteni.

A támogatás elszámolása

9. § (1) A támogatott szolgáltatás megvalósítását követően a támogatásra jogosult írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan pénzügyi elszámolást készít, amit a támogatási szerződésben meghatározott időpontig megküld az AMC-nek. Az AMC az elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és döntést hoz a támogatás kifizetéséről. A közösségi bormarketing programba tartozó támogatások esetében a támogatásra jogosultnak továbbá szakmai jelentést is be kell nyújtania a Bormarketing Bizottság részére.

(2) A támogatás alapjának kiszámítása a nettó költségek alapján történik. Az általános forgalmi adóval (a továbbiakban: ÁFA) növelt költségek abban az esetben vehetők figyelembe, amennyiben a támogatott nyilatkozik, hogy az adott szolgáltatás támogatással fedezett költségeivel kapcsolatban ÁFA-visszaigénylési jogot nem érvényesít.

A támogatás forrása

10. § A támogatás forrása:

a) az agrármarketing programok esetében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezeti kezelésű Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat felhasználási keretszámla (számlaszám: 10032000-01220191-51200002);

b) a bormarketing programok esetében az FVM fejezeti kezelésű Bormarketing és minőség-ellenőrzés előirányzat felhasználási számlára befolyt összeg 60%-a (számlaszám: 10032000-01220191-51900009).

Jogkövetkezmények

11. § (1) Az AMC a szerződések megkötésekor és a támogatás kifizetésekor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltak szerint jár el.

(2) A támogatási szerződésben foglaltak betartását az AMC ellenőrzi.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, úgy azt a Tv.-ben meghatározottak szerinti kamattal növelten kell visszafizetni.

Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló 2006/C 319/01. számú közösségi iránymutatások, 2007–2013 hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

1

A rendeletet a 88/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére