• Tartalom

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a)–m)1

n) a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósítása.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(2a)2 Az 1. számú mellékletben írtakon túlmenően a Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az (1) bekezdésben megjelölt beruházásokhoz kapcsolódó 3. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2b)–(2c)3

(3)4

(4)5 Az 1. számú melléklet szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

1/A. §6

1/B. §7 (1)8

(2)–(3)9

1/C. §10

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez11

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságok

A

B

C

1.

Építmény

A beruházás megvalósításával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek, engedélyek

Eljáró hatóság

2.

Vasúthatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

3.

Elektronikus hírközlési építmények (különösen antennák, antennatartó szerkezetek és felszín alatti elektronikus hírközlési alépítmények)

Hírközlés-hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

4.

Felszín feletti építmények (különösen: állomásépületek átalakítása)

Általános építésügyi hatósági engedélyek

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

5.

Felszíni sajátos építmények, így különösen utak, járdák, forgalomtechnika, zöldterületek építési munkái

Közúthatósági engedélyek

Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

6.

Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építmény

Környezetvédelmi hatósági eljárások, engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építmény

Természetvédelmi hatósági eljárások, engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

8.

Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építményhez kapcsolódó vízilétesítmény, illetve vízimunka

Vízjogi engedélyek

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez12

3. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez13

Az 1. § (2a) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárások

1. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

2. az 1. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

3. villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

4. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

6. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

7. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

8. a 7. sorban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások,

9. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

10. területrendezési hatósági eljárások,

11. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. §-ban meghatározott beruházások megvalósításához és használatbavételéhez (üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

12. az 1–11. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (1) bekezdés a)–m) pontját a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (2a) bekezdését a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (2b)–(2c) bekezdését a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (4) bekezdését a 241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1/B. §-t a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

8

Az 1/B. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1/B. § (2)–(3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

11

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

12

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. számú mellékletet a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére