• Tartalom

76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése;

b)1 Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fővonalon kívül) az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása;

c)2 Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vágány-hálózat ütemes felújítása.

(2) E rendelet melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(3)3

(3a)4

(4)5

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

3. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)8 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás

Beruházás azonosító adatai

A beruházás
megvalósí-
tásáva1
kapcsolatos
engedélyek

Eljáró hatóság

2.

Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése

A 4115. jelű összekötő úttól a
4145. jelű összekötő útig (Tiszabezdédig) húzódó, jelenleg önkormányzati tulajdonú út kiépítése

Közúthatósági engedélyek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 11

3.

4145. jelű út Tiszabezdéd elkerülő szakasza

4.

A 4145. jelű összekötő út felújítása Tiszabezdéd, Komoró között

5.

A 4145. jelű összekötő út Komoró elkerülő szakasza

6.

Fényeslitke-Komoró intermodális ipari-logisztikai központ feltáró út kiépítése (jelenleg MÁV szervizút felújítása), bekötése a 4145. jelű útba

7.

A 4145. jelű összekötő út és a 4. sz. főút közötti átkötés Komorónál

8.

A 4145. jelű összekötő út és a 4. sz. főút közötti átkötés Komorónál (különszintű keresztezés a 100. vasúti fővonal fölött)

Közúthatósági engedélyek
Gyorsforgalmi utat, vagy 30 méter szabadnyílást meghaladó hidak esetén

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

Közúthatósági engedélyek
egyéb út esetén

Szabolcs-
Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal12

10.

Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fővonalon kívül) az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása

Normál nyomtávú vasút (vágány, biztosítóberendezés) bontása, kármentesítés.
Széles nyomtávú vasúti pálya építése: alépítmény, víztelenítés, felépítmény, kitérők.
Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés, közműkiváltás.
Széles nyomtávú vasúti pálya felújítása.

Vasúti ügyek

közlekedésért felelős miniszter

11.

Közúthatósági engedélyek:
30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetén,

Budapest Főváros Kormányhivatala

12.

Közúthatósági engedélyek: egyéb esetekben

Szabolcs-
Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal13

13.

Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vágány-hálózat ütemes felújítása

Széles nyomtávú vasúti pálya építése: alépítmény, víztelenítés, felépítmény, speciális kitérők. Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés, közműkiváltás. Normál nyomtávú vasúti pálya építése: alépítmény, víztelenítés, felépítmény.
Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés, közműkiváltás. Kisajátítás, környezetvédelem, útátjáró biztosítások stb.

Vasúti ügyek

közlekedésért felelős miniszter

14.

Közúthatósági engedélyek:
30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetén,

Budapest Főváros Kormányhivatala

15.

Közúthatósági engedélyek: egyéb esetekben

Szabolcs-
Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal14

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 227/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. szeptember 12. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

2

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 227/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. szeptember 12. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (3a) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a.

5

Az 1. § (4) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A 3. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

A Melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

11

A mellékletben foglalt táblázat D:2-D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A mellékletben foglalt táblázat D:12 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A mellékletben foglalt táblázat D:15 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére