• Tartalom

9/2008. (III. 29.) OKM rendelet

9/2008. (III. 29.) OKM rendelet

az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

2009.04.05.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetési törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint 31. § (1) bekezdésére – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja szerinti feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I.

Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása

1. §1 (1) A támogatást helyi önkormányzatok – beleértve a jogi személyiségű intézményi, valamint a többcélú kistérségi társulásokat – (a továbbiakban: helyi önkormányzat), a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói (a továbbiakban együtt: fenntartó) igényelhetik, ha az általuk fenntartott intézmény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/D. és 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést folytat, vagy óvoda esetében a miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program szerinti foglalkoztatást biztosít. Az integrációs és képességkibontakoztató felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program után igényelhető támogatás kizárólag olyan intézményben vehető igénybe, amelynek alapító okiratában, valamint helyi pedagógiai programjában, nevelési programjában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel vagy a fenntartó kötelezettséget vállal annak beépítésére. Képességkibontakoztató felkészítés támogatása iránti igénylést kizárólag általános iskolában és szakiskolában, integrációs felkészítés támogatása iránti igénylést pedig kizárólag általános iskolában és középiskolában megszervezett felkészítés esetén lehet benyújtani. Az igénylés további feltétele, hogy a fenntartó a 6. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a 2008/2009-es tanévben, nevelési évben eleget tesz a nyilatkozatban foglalt tevékenységek megvalósításának. A jelen bekezdés szerinti támogatási formákban részt vevő fenntartók és intézményeik a 2. § (11) bekezdés alapján együttműködési megállapodást kötnek, amelynek részeként a 6. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatok szerinti vállalások megvalósításáról intézményi önértékelést és pénzügyi elszámolást kötelesek benyújtani. Amennyiben a vállalások teljesítése a 2008/2009-es tanévben, nevelési évben nem történik meg, a 2. § (11) bekezdés alapján benyújtásra kerülő intézményi önértékelés és a pénzügyi elszámolás nem kerül elfogadásra. Nem nyújtható integrációs, illetve képességkibontakoztató felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program után járó támogatás, amennyiben az érintett intézmény fenntartójával szemben, az intézmény működésével, oktatási tevékenységével összefüggésben a támogatás iránti igénylés benyújtását megelőző 3 éven belül bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését. Ennek alapján az igényléshez csatolni kell a 23. b) mellékletben foglalt nyilatkozatot. Támogatás csak akkor igényelhető, ha a fenntartó eleget tesz a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai körzethatárok kialakítására vonatkozó kötelezettségének.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerint tanulók után igényelhető.

(3) Óvoda esetében a támogatásban való részesülés feltétele, hogy a 2008/2009-es nevelési év kezdő napján az óvoda felvételi körzetében élő, a 2008/2009-es nevelési év kezdő napján 3. életévét betöltő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek legalább hetven százaléka részt vesz az óvodai nevelésben, továbbá az óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot és az óvoda a házirendje szerint legalább napi 8 órán át tart nyitva. Az igénylés további feltétele, hogy amennyiben az óvodában korcsoportonként több csoport működik, az adott feladatellátási helyeken, korcsoportonként, az egyes csoportokban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának a csoportba járó gyermekek létszámához viszonyított aránya közötti eltérés nem haladhatja meg a huszonöt százalékot.

(4) A fenntartó által elnyert támogatás a 2. számú melléklet szerinti mértékben, a miniszter által kiadott iskolai, óvodai pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, célok megvalósítására használható fel. Az integrációs felkészítés, a képességkibontakoztató felkészítés és az óvodai fejlesztő program szervezése esetén nyújtott felkészítés, fejlesztés, egyéni vagy csoportos foglalkozás a Kt. 52. § (7) és (11) bekezdésében meghatározott időkereten felül nyújtott foglalkozásnak minősül, az itt meghatározott időkeretbe nem számítható be. A fenntartó által elnyert támogatás továbbá a 2. számú melléklet szerinti mértékben pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételére fordítható. A fenntartó és az intézmény az igénylés benyújtása előtt köteles felmérni, szükséges-e, és ha igen, milyen mértékben a támogatásnak e körben való felhasználása. A támogatás pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételére fordítható része a 4., illetve az 5. számú melléklet kitöltésével meghatározásra kerülő többletszolgáltatások finanszírozására fordítható. Mindez a szakszolgáltatóval kötött megállapodás alapján történik. Az e vonatkozásban kötött megállapodásokat a fenntartó a 2. § (11) bekezdésében foglalt együttműködési megállapodás szerint köteles az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) részére megküldeni, illetve ennek keretében a pénzügyi elszámolásban e célra felhasznált támogatási összegeket feltüntetni.

(5) A támogatás igénylése az erre a célra működtetett elektronikus rendszeren keresztül

a) iskola esetében az 1., 3. és 4. számú melléklet, a 6. számú, adott intézményformára vonatkozó melléklet, és a 23. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatok kitöltésével történik,

b) óvoda esetén az 1. és 5. számú melléklet, a 6. számú, az adott intézményformára vonatkozó melléklet, továbbá a 23. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatok kitöltésével történik.

Az elektronikus rendszer a közoktatási intézménytörzs fenntartói és intézményi adataira épül.

(6) A fenntartó az e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megküldött azonosítót felhasználva lép be az elektronikus rendszerbe és tölti ki az adatlapokat, nyilatkozatokat. A fenntartó a kitöltött és kinyomtatott adatlapokat és nyilatkozatokat két példányban postai úton is megküldi az adatlapon szereplő címre. Amennyiben kizárólag postai úton nyújtották be az igénylést, illetőleg az elektronikusan rögzített és a postai úton a 2. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig benyújtott igénylések egymástól eltérőek, az igénylés érvénytelen. Az igénylés benyújtására kialakított elektronikus rendszer az igénylés elektronikus úton való benyújtását kizárólag az igénylés, illetve az igénylési adatlapok teljes körű, hiánytalan kitöltését követően teszi lehetővé.

(7) A fenntartó által benyújtott képességkibontakoztató felkészítés támogatása iránti igénylést általános iskola esetében el kell utasítani, amennyiben a településen több iskola működik és azok bármelyikében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolán belüli aránya és a település összes iskolájában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának a település összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított aránya közötti eltérés több, mint huszonöt százalék. A települési arány megállapításához a nem állami intézményfenntartó által működtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell, ha közoktatási megállapodás alapján vagy a Kt. 81. § (11) bekezdése szerinti egyoldalú nyilatkozattal közreműködik az önkormányzati feladatellátásban, figyelembe véve a Kt. 81. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat. A nem állami intézményfenntartó által működtetett iskolák esetében az arányszámítást a lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanulókra kell vonatkoztatni.

(8) Amennyiben a fenntartó által fenntartott közoktatási intézmény a 2007/2008-as tanévben részt vesz az e § szerinti pedagógiai tevékenységek megvalósításában, köteles betartani az általa az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Országos Oktatási Integrációs Hálózattal (a továbbiakban: OOIH) és az OKM Támogatáskezelővel kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltakat. Az Együttműködési Megállapodásban foglalt intézményi önértékelés, valamint a pénzügyi elszámolás elfogadása, a támogatásra való jogosultság további feltétele.

(9) A támogatás a 2008/2009. tanévre becsült tanulói, illetve gyermek létszám alapján igényelhető és a 2008. októberi statisztikai létszámadatok szerint használható fel. A támogatás összege a képességkibontakoztató felkészítés és az integrációs felkészítés esetében legfeljebb 61 500 Ft/fő. Óvodai fejlesztő program szervezése esetében a támogatás legmagasabb összege 68 500 Ft/fő lehet.

2. §2 (1) Az igénylő a támogatási igényt legkésőbb 2008. június 15-ig az alábbiak szerint nyújthatja be az 1. § (5) bekezdésében meghatározott módon:

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdésének figyelembevételével a helyi önkormányzatok a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységeihez (a továbbiakban: Igazgatóság) papír alapon, valamint elektronikusan az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül,

b) a nem állami, nem önkormányzati intézmények, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói az OKM Támogatáskezelő részére papír alapon, valamint elektronikusan az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően 2008. július 5-ig egy eredeti példányban megküldi az OKM Támogatáskezelőnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad.

(4) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság a felülvizsgálat során az Áht. 64/B. § (3) bekezdés szerint jár el. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekről az Igazgatóság, illetve az OKM Támogatáskezelő 2008. július 10-ig értesíti a fenntartót.

(5) Az OKM Támogatáskezelő elvégzi a beérkezett elektronikus igénylések hitelesítését. Az OKM Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítő jelentését önkormányzati, nem állami, nem önkormányzati intézmények, illetve a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói szerint külön-külön összesítve, továbbá intézmény, programtípusok és tanulói létszám szerint összesítve elektronikus formában, 2008. augusztus 1-ig megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére.

(6) A megküldött összesítő jelentéseket tizenegy tagból álló értékelő bizottság vizsgálja meg. A bizottság elnökét és négy további tagját az OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának vezetője, további hat tagját az OOIH vezetője jelöli ki, az e §-ban meghatározott támogatási formák terén megfelelő szakértelemmel, a támogatási javaslatok megtételéhez szükséges ismeretekkel rendelkező munkatársai közül. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(7) Az értékelő bizottság a formai követelményeken túl a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D., 39/E. §, illetve az e § rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálva szakmai véleményt készít, valamint a támogatás odaítélésére, illetve elutasítására 2008. augusztus 20-ig indokolt javaslatot tesz a miniszternek. Az előértékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat az OKM Támogatáskezelő látja el.

(8) Az értékelő bizottság javaslata alapján a miniszter 2008. augusztus 27-ig dönt a támogatás odaítéléséről.

(9) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített adatait az OKM utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódjának, (településtípus nélküli) megnevezésének és a támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formában 2008. szeptember 3-ig megküldi az ÖTM részére. A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a költségvetési törvény 5. számú melléklet 16. pontja szerinti forrás terhére a 2008. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében az ÖTM utalványozása alapján gondoskodik.

(10) A nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményfenntartó részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében a Kincstár a 2008. szeptember havi normatívakiutalással együtt gondoskodik.

(11) A támogatást elnyert fenntartók összesített adatait az OKM elektronikus formában 2008. szeptember 3-ig továbbítja az OOIH-nak, illetve az OKM Támogatáskezelőnek, majd az OKM Támogatáskezelő értesíti a fenntartót a támogatás elfogadásáról, illetve elutasításáról. A támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülő intézmény vállalja, hogy az OOIH-val és az OKM Támogatáskezelővel 2008. szeptember 30-áig együttműködési megállapodást köt, amely kitér az 1. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra.

(12) Az Oktatási Hivatal a támogatást elnyert fenntartók esetében szakértők bevonásával ellenőrzést szervez. Ha a szakmai ellenőrzés tanügy-igazgatási szabálytalanságokat tár fel, az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzést végez. A vizsgálat eredményeképpen kezdeményezi a Kincstárnál a támogatás iránti jogosultság felülvizsgálatát.

3. §3 (1) Ha a fenntartó sikeresen pályázott az integrációs vagy a képességkibontakoztató felkészítést segítő támogatásra, jogosulttá válik további – a megadott támogatási célon belül – kulturális, szabadidős tevékenységet segítő programon való részvételre is. A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy az általános iskola vagy a tagiskola olyan településen működjön, amely település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősül. A feltételeknek megfelelő fenntartó – a részére hivatalból megküldött értesítés alapján – dönti el, hogy részt kíván-e venni a kulturális, szabadidős tevékenységet segítő pályázaton.

(2) A támogatás összege tanulóként legfeljebb 7500 Ft lehet. A támogatás összege utaztatásra, étkezésre, szabadidős, kulturális programok és a felügyelet megszervezése költségeinek a fedezetére fordítható. A programban való részvétel lehetőségéről szóló értesítést legkésőbb 2008. szeptember 20-ig kell megküldeni az érintett fenntartók részére. Az értesítés elektronikus úton történik, amelyet az OKM Támogatáskezelő küld meg a fenntartó részére.

(3) Az igénylő a támogatási igényt legkésőbb 2008. október 15-ig az alábbiak szerint nyújthatja be:

a) az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok az Igazgatósághoz két példányban postai úton, valamint elektronikusan az értesítőben meghatározott módon,

b) a nem állami, nem önkormányzati intézmények, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói az OKM Támogatáskezelő részére két példányban postai úton, valamint elektronikusan az értesítőben meghatározott módon.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően 2008. november 10-ig egy eredeti példányban megküldi az OKM Támogatáskezelőnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Az OKM Támogatáskezelő a nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követően tájékoztatásul egy eredeti példányban 2008. november 10-ig megküldi az Igazgatóságnak.

(6) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság a felülvizsgálat során az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerint jár el. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekről az önkormányzati fenntartók esetében az Igazgatóság, illetve nem állami, nem önkormányzati intézmények, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetében az OKM Támogatáskezelő 2008. november 15-ig értesíti a fenntartót.

(7) A támogatásról az OKM, az OOIH és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) delegáltjaiból álló 3 fős értékelő bizottság 2008. november 25-ig javaslatot tesz a miniszternek. Az értékelő bizottság a jelen rendelet keretei között ügyrendjét maga állapítja meg.

(8) A miniszter 2008. november 30-ig dönt a támogatás odaítéléséről.

(9) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített adatait az OKM az önkormányzat KSH-kódjának, (településtípus nélküli) megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegének a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formában 2008. december 3-ig küldi meg az ÖTM részére utalványozás céljából. A támogatás folyósításáról a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 16. pontja szerinti forrás terhére a 2008. év december havi nettó finanszírozás keretében az ÖTM utalványozása alapján gondoskodik. A nem állami fenntartó részére megítélt támogatás folyósításáról a Kincstár 2008. december 15-ig gondoskodik. A fenntartó a Kincstáron keresztül 2008. december 31-éig kapja meg a támogatást. A fenntartó a kiutalt támogatásról a 15. §-ban foglaltak szerint számol el.

II.

Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

4. §4

III.

Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása

5. §5

IV.

A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása

6–7. §6

V.

Támogatás nem magyar állampolgár
tanköteles tanulók oktatásához

8–9. §7

VI.

Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása

10. §8

VII.

A beilleszkedési, magatartási,
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek,
tanulók felkészítésének támogatása

11. §9

VIII.

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

12. §10

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

IX.

A támogatások igénylése és folyósítása

13. § (1) E rendelet alkalmazásában közoktatási humánszolgáltatók alatt a költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott fenntartókat kell érteni.

(2) A támogatásban részesülő közoktatási humánszolgáltatók részére a támogatás csak akkor utalható, ha a támogatási összeg elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az OKM Támogatáskezelő részére megküldik az alábbi dokumentumokat:

a) egyházak kivételével a fenntartó létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,

b) a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,

c) azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazást.

(3) A támogatás igénylését az Áht. 64/B. § (3) bekezdésének figyelembevételével a helyi önkormányzatok az Igazgatósághoz, a nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói az OKM Támogatáskezelő részére nyújthatják be két eredeti példányban. A borítékon fel kell tüntetni az „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások” szöveget, valamint ezen belül az igényelt támogatási jogcím megnevezését. A benyújtás határidejéig minden fenntartónak az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül ki kell töltenie az OKM Támogatáskezelő honlapján található, elektronikus igénylési adatlapot, adatlapokat is. A támogatás igénylése ettől eltérő a 6. § (8) bekezdésben és a 12. § (5) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján.

(4) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, a nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelő a fenntartók számára a támogatási igényekkel kapcsolatos hiánypótlás benyújtására és az igények esetleges módosítására – az igénylés beérkezésétől számított öt napon belül – nyolcnapos határidőt ír elő. A hiánypótlások beérkezését követően az Igazgatóság a beérkezett igénylések egy eredeti példányát továbbítja az OKM Támogatáskezelő részére, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Az így beérkezett igényléseket az OKM Támogatáskezelő – önkormányzati igénylések kivételével – ellenőrzi és összesítő jelentését önkormányzati, nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerint megyénként külön-külön összesítve megküldi az OKM részére.

(5) Az OKM Támogatáskezelő által megküldött összesített támogatási igény ismeretében a támogatás összegének mértékét a miniszter közleményben teszi közzé.

(6) A nem állami, nem önkormányzati fenntartók által szolgáltatott adatok tekintetében az OKM Támogatáskezelő közreműködésével összesített igénylőlapokat az OKM felülvizsgálja, majd a szükséges fedezetet, valamint a finanszírozási adatokat a Kincstár részére az adott havi normatívakiutaláshoz szükséges kerettel együtt biztosítja a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3 1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása forrás terhére.

(7) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények által fenntartott közoktatási intézmények a támogatásokat a (3) bekezdésben foglaltakkal megegyezően igényelhetik, a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/17 Gyakorlóiskolák normatív állami támogatása forrás terhére.

(8) Amennyiben a támogatási igény benyújtását vagy elnyerését követően az igényléssel érintett intézményt a Kt. 121. § (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak értelmében a fenntartó átszervezi, vagy fenntartóváltás következik be, a pályázó köteles ezt a tényt az átszervezésről vagy a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított nyolc napon belül a miniszter felé jelezni. A bejelentési kötelezettség körében írásos formában jelezni kell azt is, hogy az elnyert, illetve megpályázott támogatási összeg felhasználását az intézményátszervezésre, illetve fenntartóváltásra tekintettel hogyan tervezi megvalósítani a pályázó. Jogutód nélküli megszűnés esetén a pályázati összegről a pályázó köteles lemondani. Minden egyéb esetben kizárólag a pályázati célra, a pályázattal érintett intézmény jogutód intézményében kell felhasználni a támogatást. Fenntartóváltás esetében, amennyiben a jövőben önkormányzati társulás tartja fenn az intézményt, a megállapodásban megnevezett gesztor önkormányzat használhatja fel az eredetileg megítélt támogatást, amelyre a korábban az intézmény előző fenntartója lett volna jogosult – feltéve, ha az igénylés feltételei ezen új intézmény esetében is fennállnak.

14. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény helyi önkormányzat fenntartásában működik, a pályázathoz csatolni kell a polgármester nyilatkozatát arról, hogy a képviselő-testület, közgyűlés elfogadta az önkormányzati intézkedési, illetve fejlesztési tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot, meghatározva a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát (a továbbiakban együtt: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések). E rendelkezéseket – ha a feladatokat önkormányzati társulásokban látják el és az első mondatban foglalt intézkedési terveket a társulás fogadta el –, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.

(2) A nyilatkozatoknak ki kell terjedni arra is, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések az óvodai nevelési programba, illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai programba történő beépítését azok jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során vizsgálták.

(3) Ha a polgármester, a társulási tanács elnöke a nyilatkozatot megfelelő döntés hiányában nem vagy nem a meghatározott tartalommal tudja kiadni, a pályázathoz csatolni kell azt a nyilatkozatot, hogy elkészítik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, megjelölve, hogy a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács melyik ülésén tárgyalja azt, illetve elvégzik a nevelési programok, pedagógiai programok esélyegyenlőségi szempontból történő felülvizsgálatát.

(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény nem önkormányzati fenntartásban működik, a pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amelyhez csatolják a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az általa fenntartott óvoda nevelési programja, iskola, kollégium pedagógiai programja tartalmazza, illetve annak vállalását, hogy beépítik azokat.

(5) A testületi, fenntartói hatáskörbe tartozó esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekről szóló döntéseket 2008. július 31-éig lehet meghozni, a döntések alapján a nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok felülvizsgálatát és fenntartói jóváhagyását 2008. december 31-éig lehet elvégezni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti fenntartó esetében az e §-ban meghatározott, a 23. számú mellékletben foglalt nyilatkozat hiányában a pályázat érdemben nem bírálható el.

(7) Az e §-ban meghatározott nyilatkozat benyújtása annak tudomásulvételét is jelenti, hogy valótlan nyilatkozat esetén, vagy a nyilatkozatban vállaltak nem teljesítése esetén – e tény feltárását követő évben – a helyi önkormányzat által az éves költségvetési törvény 5. számú mellékletében foglalt előirányzatok igénybevételére benyújtott bármilyen közoktatási célú pályázatot érdemi elbírálás nélkül el kell utasítani, illetve az ebben a körben igénybe vett támogatást vissza kell fizetni.

X.

Elszámolás, ellenőrzés rendje

15. § (1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2008. december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a támogatásokról a 2008. évi költségvetésről szóló beszámolójukban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon számolnak el. A támogatás 2008. december 31-ig fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A kötelezettségvállalással terhelt, fel nem használt összeg 2009. június 30-áig használható fel pénzügyi teljesítésre, elszámolása a 2009. évi zárszámadás keretében és rendje szerint történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó fenntartóknak – az OKM Támogatáskezelő által vezetett monitoring tevékenységéhez szükséges – adatszolgáltatási kötelezettségük van. A támogatás céljának szakmai megvalósulását az OKM Támogatáskezelő a helyszínen is jogosult ellenőrizni. Az OKM Támogatáskezelő az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban kezdeményezi.

(3) A támogatások elszámolása a nem állami, nem önkormányzati intézmények esetén a fenntartók 2008. évi támogatásairól történő elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. A támogatás 2008. december 31-ig fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni, elszámoláskor ezen támogatási jogcímeken pótigény nem érvényesíthető. A kötelezettségvállalással terhelt, fel nem használt összeg 2009. június 30-áig használható fel pénzügyi teljesítésre, elszámolása a 2009. évi elszámolás keretében történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a tanulói azonosítók feltüntetésével és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(4) Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, vagy azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárni. A fenntartó önkormányzat év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖTM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett összegről, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül a következő havi nettósításban, és a lemondásnak megfelelően módosításra kerül az előirányzat. Év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet-igénybevétel elszámolása.

(5) Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek az állami hozzájárulás és támogatás elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1., 2., 3., 6. és 7. §-a a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3)11

1. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel egy eredeti és két másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelő részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


Fenntartói adatlap

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:     Fenntartó neve:

Címe:     Polgármester/képviselő neve:

Adószám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜ ⬜

KSH-kód:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

PIR tözsszám (költségvetési szerv esetében):

ÁHT azonosító (költségvetési szerv esetében):

A számlavezető bank neve:    Bankszámlaszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Kapcsolattartó neve:    Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:    Kapcsolattartó faxszáma:

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)*:

 Dátum: ..................................................

P. H.

.........................................
fenntartó képviselője


A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a)    a 23. a) számú mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy, a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik
b)    az 1. § szerinti támogatási formák igénylésénél nyilatkozatot arról, hogy a 23. b) számú melléklet értelmében az igénylés benyújtását megelőző 3 éven belül az érintett intézmény fenntartójával szemben, az intézmény működésével, oktatási tevékenységével összefüggésben bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította-e az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését
c)    a 14. § szerinti, 23. c) számú mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az adott fenntartó beépítette, illetőleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba


–––––––––––
* Nem állami, nem önkormányzati fenntartó esetén kérjük kitölteni!

2. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Integrációs és képességkibontakoztató támogatás felhasználásának kerete általános iskola,
középiskola, szakiskola esetén

Tevékenységek

 

A)

40%

– kiegészítő pedagógiai tevékenység/humán erőforrás biztosítása, IPR menedzsment
működtetése

 

– az egyéni fejlesztési tervek elkészítésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

 

– az átmeneteket (óvoda-általános iskola-középiskola) támogató, illetve a módszertani adaptációt segítő munkacsoportok működtetése

 

– pályaorientációs programok, továbbtanulást és a középfokú intézményben való bennmaradást elősegítő tevékenységek

 

– tantestületi továbbképzések (IPR sikeres alkalmazásához szükséges kompetenciák elsajátítása)

 

– projektnapok szakmai tevékenysége

 

– halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kulturális rendezvényekre való jutásának támogatása*

 

– pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele

 

B)

40%

– tanulóbarát osztályterem kialakítása

 

– a tanulók által közvetlenül használt fejlesztő eszközök beszerzése

 

– a szociális hátrányok enyhítése (pl. könyv és játék, ruházat, cipő pótlása)

 

C)

20%

– módszertani adaptációt segítő munkacsoport működése

 

– hospitálás más intézményekben

 

– honlapfejlesztés

 

– szakkönyv vásárlása

 

– az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos dokumentációs feladatok

 

– konferencián, szakmai fórumon való részvétel

 

– intézményi önértékelést véleményező szakértői munka

 


* Nem a 3. § szerinti tevékenység.A támogatás felhasználásának kerete óvoda esetén

Tevékenységek

 

A)

40%

– kiegészítő pedagógiai tevékenység/humán erőforrás biztosítása, IPR menedzsment
működtetése

 

– nevelőtestületi továbbképzések (IPR sikeres alkalmazásához szükséges kompetenciák elsajátítása)

 

– a célcsoport óvodai beíratását és a hiányzás minimalizálását elősegítő tevékenységekre

 

– óvoda-iskola átmenet támogatásával összefüggő humán erőforrás biztosítása

 

– projektnapokkal kapcsolatos szakmai tevékenységek

 

– pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele

 

B)

40%

– a gyermekek által közvetlenül használt fejlesztő eszközök (a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklet V/1. pontjában felsoroltak szerint) beszerzése

 

– gyermekbarát csoportszobák kialakítása

 

– szociális helyzetből fakadó hátrányok enyhítése (pl. játék, ruházat, cipő pótlása)

 

C)

20%

– módszertani adaptációt segítő munkacsoport működése

 

– hospitálás más intézményekben

 

– honlapfejlesztés

 

– szakkönyv vásárlása

 

– konferencián, szakmai fórumon való részvétel

 

– intézményi önértékelést véleményező szakértői munka

 

3. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Adatlap integrációs és képességkibontakoztató támogatás igénylése esetén
fenntartók részére

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2008. június 15-ig.
a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz,
b) nem állami, nem önkormányzat, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén: az OKM Támogatáskezelő részére 1055 Bp., Bihari János u. 5. címre.
Borítékra írják rá: Képesség – kibontakoztató és integrációs felkészítés iskolában
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A következő táblázatot integrációs és képességkibontakoztató támogatás igénylése esetén kell kitölteni. A táblázatban szerepelnie kell az igényléssel érintett közoktatási intézmény településén/településein működő összes általános iskolának, tagiskolának. Amennyiben az iskolát társulás formájában tartják fenn, úgy ez a társulás további településein működő összes iskolát, tagiskolát érinti, függetlenül a fenntartó típusától.

A iskola neve

Iskola
OM azonosítója

Tagiskola neve (amennyiben van tagiskola)

Tagiskola
települése

Fenntartó típusa
(Ö: önkormányzati;
IT: Intézmény-
fenntartó társulás
N: nem állami, nem önkormányzati)*

Tanulói
összlétszám a 2008/2009-es
tanévben**

Halmozottan
hátrányos
helyzetű tanulók becsült létszáma
a 2008/2009-es
tanévben**

Halmozottan
hátrányos
helyzetű tanulók becsült aránya
a 2008/2009-es
tanévben**

Iskola 1

 

 

 

 

 

 

 

Iskola 2

 

 

 

 

 

 

 

Iskola 3
(a sorok bővíthetők)

 

 

 

 

 

 

 


* A megfelelő betűjelet kérjük beírni!
** Amennyiben a fenntartó közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmény fenntartója és közoktatási megállapodás alapján vagy a közoktatási törvény 81. § (11) bekezdése szerinti egyoldalú nyilatkozattal közreműködik az önkormányzati feladatellátásban, akkor csak a helyben élő tanulókra vonatkozóan kell az adatokat megadni – lásd 11/1994 MKM rendelet 39/E. § (3). Amennyiben nem rendelkezik közoktatási megállapodással vagy egyoldalú nyilatkozattal, kérjük a létszámadatokat ne adja meg!

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
A fenntartó az adatlap kitöltésével, annak megküldésével tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikusan rögzített és a postai úton eljuttatott igénylések egymástól eltérőek vagy csak postai úton kerül az igénylés benyújtására, a támogatás iránti igény elutasításra kerül.

Kelt: ...................., 2008. .........................
P. H.
..............................................
fenntartó

4. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Adatlap integrációs és képességkibontakoztató támogatás igényléséhez
általános iskolák, középiskolák és szakiskolák részére

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2008. június 15-ig.
a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz,
b) nem állami, nem önkormányzat, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén: az OKM Támogatákezelő részére 1055 Bp., Bihari János u. 5. címre.
Borítékra írják rá: Képesség – kibontakoztató és integrációs felkészítés iskolában
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Az iskolára (intézményre) vonatkozó adatok
(Kérünk minden külön OM azonosítóval rendelkező iskolára külön adatlapot kitölteni!)

az iskola neve:

 

OM azonosító:

 

település:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

e-mail cím:

 

web:

 

az iskola fenntartója:

 

fenntartójának típusa:

önkormányzati/nem állami,
nem önkormányzati*

Az iskolájuk igénybe vette a képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítés után járó támogatást a 2007/2008-as tanévben?

igen/nem*

Tartalmazza-e az intézmény alapító okirata a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését?

igen/nem*

Tartalmazza-e az intézmény helyi pedagógiai programja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítését?

igen/nem*

Amennyiben az intézmény a 2007/2008-as tanévben igényelte a képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítés után járó támogatást, kötött-e az intézmény Együttműködési Megállapodást az Országos Oktatási és Integrációs Hálózattal?

igen/nem*

Ha igen, sorszáma:

EM/2007/...

A Kt. 17. §-ában foglaltaknak nem megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok által megtartott órák tagintézményi arányai több tagintézmény esetében, valamint a Kt. 17. §-ában foglaltaknak nem megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok által megtartott órák intézményi aránya abban az esetben, ha csak a székhely szerinti intézményben folyik feladatellátás:** (Csak általános iskola esetében kérjük kitölteni!)

legnagyobb érték:

legkisebb érték:


* A megfelelőt kérjük aláhúzni!
** Amennyiben az intézménynek több tagintézménye van, kérjük végezze el a következő számítást! A Kt. 17. §-ában foglaltaknak nem megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok által a 2007/2008-as tanév I. félévében megtartott órák számát ossza el a 2007/2008-as tanév I. félévében megtartott összes órák számával. A kapott számot 100-zal felszorozva tagiskolánként megkapja a%-os értéket! Ezek után adja meg, hogy mennyi a legnagyobb és mennyi a legkisebb érték! Amennyiben az iskolának nincs tagintézménye, csak a székhely szerinti intézményben folyik feladatellátás, akkor a két érték megegyezik!

Az iskolára (intézményre) vonatkozó adatok folyt.

Az adott intézmény igényeinek felmérése alapján
a 2008/2009-es tanévben mely pedagógiai szakszolgáltatások azok, amelyek esetében a 2007/2008. tanévben igénybevetthez képest többletszolgáltatás igénybevételére van szükség?

2007/2008. tanévben igénybe vett szakszolgáltatások

2008/2009. tanévben igénybe veendő többletszolgáltatások

megnevezése

igénybevétel mértéke
(alkalom/óra, az adott
szolgáltatásban részesülők száma)

megnevezése

igénybevétel tervezett többlete
(tervezett
alkalom/óra, az adott
szolgáltatásban
részesülők
tervezett száma)

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

4.

 

4.

 Csak az igénylés által érintett iskolára, tagiskolákra kell kitölteni!

Az Intézmény

Tagiskola

Az intézmény/tagintézmény valamennyi évfolyamának, évfolyamonkénti osztályainak vagy csoportjainak megnevezése

 

EBBŐL

neve

OM
azonosítója

település

neve

település

évfolyamok
megjelölése

osztály
megjelölése

emelt szint vagy emelt óraszám tartalma
(pl.: ének, sport, angol stb.)

az osztály típusa N: normál
E: eltérő
T: tagozatos

összes tanuló
a 2008/2009-es tanévben
(fő)

halmozottan
hátrányos
helyzetű tanulók becsült száma
a 2008/2009-es
tanévben
(fő)

hány halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóra igényelnek
képességkibontakoztató felkészítésre támogatást
a 2008/2009-es
tanévben
(fő)

hány halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóra igényelnek integrációs felkészítésre támogatást
a 2008/2009-es tanévben
(fő)

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mellett hány nem halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében kéri az iskola igazgatója a képességkibontakoz-
tató vagy integrációs
felkészítésre szóló támogatást a 2008/2009-es tanévben
(fő)

 

 

 

Ha az intézménynek nincs tag-
iskolája, akkor a követ-
kezőt írja be: „nincs tagiskola”!*

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban az adott osztály létszámát adja meg! Kérjük, hogy minden esetben tüntessék fel az SNI tanulókat is! Az összevont normál vagy SNI osztályok esetében kérjük, hogy az összevont osztály egyes osztályfokain tanulók adatait is tüntessék fel!*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Kitöltési útmutató

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel! A fenntartó az adatlap kitöltésével, annak megküldésével tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikusan rögzített és a postai úton eljuttatott igénylések egymástól eltérőek vagy csak postai úton kerül az igénylés benyújtására, a támogatás iránti igény elutasításra kerül.

Kelt: ...................., 2008. .........................
PH.
..............................................
fenntartó

5. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Adatlap óvodai fejlesztő program működtetéséhez szükséges támogatás
igényléséhez

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2008. június 15-ig
a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz,
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén: az OKM Támogatáskezelő részére, 1055 Bp., Bihari János u. 5. címre.
Kérjük, a borítékra írják rá: óvodai fejlesztő program óvodában
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Óvodá(k)ra vonatkozó adatok, amelyre a támogatást igényli
(Kérünk minden külön OM azonosítóval rendelkező óvodára adatlapot kitölteni!)

az óvoda, az óvodai intézményegységet működtető közoktatási intézmény neve

 

OM azonosító

 

település neve

 

irányítószám, utca, házszám

 

Tartalmazza-e az intézmény alapító okirata a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programját?

igen/nem*

Tartalmazza-e az intézmény helyi nevelési programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programját?

igen/nem*

Az adott intézmény igényeinek felmérése alapján a
2008/2009-es nevelési évben mely peda-
gógiai szakszolgál-
tatások azok,
amelyek esetében a 2007/2008. nevelési évben igénybe vetthez képest többletszol-
gáltatás igénybevé-
telére van szükség?

2007/2008. nevelési évben igénybe vett
szakszolgáltatások

2008/2009. nevelési évben igénybe veendő többletszolgáltatások

megnevezése

igénybevétel mértéke
(alkalom/óra, az adott szolgáltatásban
részesülők száma)

megnevezése

igénybevétel tervezett többlete
(tervezett
alkalom/óra, az adott szolgáltatásban részesülők tervezett száma)

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

 

SZÉKHELY INTÉZMÉNY*

TAGINTÉZMÉNY*

TAGINTÉZMÉNY*

TAGINTÉZMÉNY* (az oszlopok jobbra tovább bővíthetőek)

székhely/tagintéz-
mény megnevezése

 

 

 

 

település neve

 

 

 

 

irányítószám, utca, házszám

 

 

 

 

férőhelyek száma

 

 

 

 

óvodások becsült száma a 2008/2009-es nevelési évben

 

 

 

 

halmozottan hátrányos helyzetű óvodások becsült száma a 2008/2009-es nevelési évben

 

 

 

 

3 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodai körzetben a 2008/2009-es nevelési évben

 

 

 

 

3 éves halmozottan hátrányos helyzetű óvodába felvételt nyert gyermekek száma a 2008/2009-es nevelési évben

 

 

 

 

Van-e 25%-nál nagyobb eltérés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányában az egymásnak megfelelő korcsoportokra vonatkozóan a csoportok között?

igen/nem**

igen/nem**

igen/nem**

igen/nem**

Az óvoda, házirendje szerint legalább napi
8 órán át tart nyitva.

igen/nem**

igen/nem**

igen/nem**

igen/nem**


* Minden egyes esetben ki kell tölteni, ha adott intézménybe beíratott óvodások után támogatást kér!
** A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
A fenntartó az adatlap kitöltésével, annak megküldésével tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikusan rögzített és a postai úton eljuttatott igénylések egymástól eltérőek vagy csak postai úton kerül az igénylés benyújtására, a támogatás iránti igény elutasításra kerül.


Kelt: ...................., 2008. .........................


P. H.


..............................................
fenntartó

6. a) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat óvodai fejlesztő program után járó támogatás igénylése esetén

(minden óvodára külön ki kell tölteni)


Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével     


fenntartó vállalja, hogy az általa fenntartott a programban részt vevő     


     OM azonosító számú


közoktatási intézményben a 2008/2009-es nevelési évre vonatkozóan az itt foglalt vállalásokat teljesíti.


Kelt: ...................., 2008. .........................


P. H.


..........................................................

fenntartó
Vállalások a támogatást igénylő óvodák esetében (indikátorral mérendő állapotok és változásaik):

1. Integrációs módszertani képzéseken való részvétel biztosítása:

A 2007/2008. nevelési évben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséggel rendelkező óvodapedagógusok száma a fenntartó a támogatást igénylő intézményében. Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok között az ilyen végzettséggel rendelkezők aránya:

A 2008/ 2009. nevelési évben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséget szerző óvodapedagógusok tervezett száma a fenntartó a támogatást igénylő intézményében. Az intézményekben dolgozó ilyen végzettséggel rendelkező és a tervezett képzettséget szerzők együttes száma és aránya (jelenlegi képzettek/tervezettek):

........ fő ........%

........ fő ........%

2. Körzeti beóvodázási arány mértékének növelése:

A 2008/2009. nevelési évben a fenntartó a támogatást igénylő intézményében a 3–6 éves halmozottan hátrányos helyzetű (a továbbiakban: HHH) gyermekek beóvodázási aránya (beóvodázott HHH gyermekek/összes HHH gyermek) és az összes 3–6 éves gyermek beóvodázási aránya (beóvodázott gyermekek/összes gyermek):

A 2009/2010. nevelési évre vállalt beóvodázási arány mértéke a HHH gyermekekre vonatkozóan (beóvodázott HHH gyermekek/összes HHH gyermek):

Összes gyermek: ......................................%
HHH gyermekek: ....................................%

HHH gyermekek: ....................................%

3. Óvoda-iskola átmenetet segítő programok indítása, működtetése:

A 2007/2008-as nevelési évben működő óvoda-iskola
átmenetet segítő programok megnevezése:

A 2008/2009. nevelési évben indítandó új óvoda-iskola átmenetet segítő programok megnevezése:

........................................................................
........................................................................

....................................................................
....................................................................

4. A DIFER mérések elkészítése1, a mérésekre épülő fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása:

A 2007/2008-as nevelési évben használják az intézményben a mérőeszközt? A megfelelő választ kérjük, húzza alá!

A 2008/2009. nevelési évben vállalja az intézmény a mérőeszköz alkalmazását, az erre épülő tanulói fejlesztést és annak megvalósítását? A megfelelő választ kérjük, húzza alá!

Igen/Nem

Igen/Nem

5. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakoriságának növelése:

A 2007/2008-as nevelési évben szervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH gyermekek szüleinek részvételi száma a nem HHH gyermekek szülei részvételének számához viszonyítva (HHH szülők részv./nem HHH szülők részv.):
....................................................................
....................................................................%

A 2008/ 2009. nevelési évre tervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH gyermekek szüleinek részvételi száma, a nem HHH gyermekek szülei részvételének számához viszonyítva (HHH szülők részv./nem HHH szülők részv.)
....................................................................
....................................................................%


1 Az Oktatási Közlöny 2007. május 14. LI. évfolyam 11. számában kiadott óvodai integrációs program 8.2. pontja alapján.

6. b) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat integrációs, illetve képességkibontakoztató felkészítés után járó támogatás igénylése esetén (minden általános iskolára külön ki kell tölteni)

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével     


fenntartó vállalja, hogy az általa fenntartott a programban részt vevő     


     OM azonosító számú


közoktatási intézményben a 2008/2009-es nevelési évre vonatkozóan az itt foglalt vállalásokat teljesíti.


Kelt: ...................., 2008. .........................


P. H.


..........................................................

fenntartó
Vállalások a támogatást igénylő általános iskolák esetében (indikátorral mérendő állapotok és változásaik):

1. Módszertani képzéseken való részvétel biztosítása:

A 2007/2008. tanévben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséggel rendelkező pedagógusok száma a fenntartó a támogatást igénylő intézményében. Az intézményben dolgozó pedagógusok között az ilyen végzettséggel rendelkező pedagógusok aránya:

A 2008/ 2009. tanévben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséget szerző további pedagógusok tervezett száma a fenntartó intézményében. Az intézményben, dolgozó ilyen végzettséggel már rendelkező és a tervezett képzettséget szerző pedagógusok együttes száma és aránya (jelenlegi képzettek/ tervezettek):

........ fő ........%

........ fő ........%

2. Tanórán kívüli programokban részt vevő tanulók száma:

A 2007/2008. tanévben tanórán kívüli programok (pl. szakkör, továbbtanulásra-pályaválasztásra való felkészítés, belső patrónusi rendszer stb.) megnevezése, az ezekben részt vevő HHH tanulók száma a nem HHH tanulók számához viszonyítva:

A 2008/ 2009. tanévre tervezett tanórán kívüli programok megnevezése, ezekben részt vevő HHH tanulók száma a nem HHH tanulók számához viszonyítva:

Megnevezése: ...........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ............................................................
arány ......................%
Megnevezése: ............................................................
arány......................%

Megnevezése:.........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ........................................................
arány......................%

3. Az intézmény különböző, a lemorzsolódást jelző mutatói:

A 2007/2008-as tanévben az évfolyamismétlők száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az adott intézményben tanuló összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre becsült évfolyamismétlők száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az adott intézményben tanuló összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

évfolyamismétlők száma: .............. aránya .............%
HHH tanulók száma: ..................... aránya .............%

évfolyamismétlők száma: ................ aránya .............%
HHH tanulók száma: ....................... aránya .............%
Az évfolyamismétlés mérséklésre tervezett
tevékenységek:

A 2007/2008-as tanévben a magántanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre becsült magántanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

magántanulók száma: ................. aránya ...................%
HHH tanulók száma: .................. aránya ...................%

magántanulók száma: ................. aránya ..................%
HHH tanulók száma: .................. aránya ...................%
A magántanulóvá válás mérséklésére tervezett
tevékenységek:
………………………………………………………….

A 2007/2008-as tanévben a 250 óránál többet mulasztott HHH tanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

A 2008/2009-es tanévben a 250 óránál többet mulasztó HHH tanulók becsült száma aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%

HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%
A hiányzás mérséklésre tervezett
tevékenységek: …………………………………………
………………………………………………………….

4. Az intézmény továbbtanulási mutatói

2007/2008-as tanévben érettségit adó középiskolában továbbtanuló HHH tanulók száma, aránya, a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre tervezett az érettségit adó középiskolában továbbtanuló HHH tanulók száma, aránya, a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

...................................................... aránya ..............%
HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%

..................................................... aránya ..............%
HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%
A továbbtanulási arányváltozásra tervezett
tevékenységek:
………………………………………………………….

5. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakorisága és résztvevők száma:

A 2007/2008-as tanévben szervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH tanulók szüleinek részvételi aránya a nem HHH gyermekek szülei részvételének mértékéhez viszonyítva:

A 2008/2009-es tanévre tervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH tanulók szüleinek tervezett részvételi aránya a nem HHH tanulók szülei részvételének mértékéhez viszonyítva:

………………………………………………………….
.........................................................................................%

………………………………………………………….
........................................................................................%

6. Szaktanári ellátottság

A 2007/2008-as tanévben a Kt. 17. §-ában foglaltaknak nem megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok által megtartott órák száma az összes megtartott óra számához viszonyítva:

A 2008/2009-es tanévre tervezett intézkedések a probléma megszüntetésére:


………………………………………………………….

………………………………………………………….
………………………………………………………….

6. c) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat integrációs felkészítés után járó támogatás igénylése esetén (középiskolák részére)

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével     


fenntartó vállalja, hogy az általa fenntartott a programban részt vevő     


     OM azonosító számú


közoktatási intézményben a 2008/2009-es nevelési évre vonatkozóan az itt foglalt vállalásokat teljesíti.


Kelt: ...................., 2008. .........................


P. H.


..........................................................

fenntartó


Vállalások a támogatást igénylő középiskolák esetében (indikátorral mérendő állapotok és változásaik):

1. Módszertani képzéseken való részvétel biztosítása:

A 2007/2008. tanévben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséggel rendelkező pedagógusok száma a fenntartó a támogatást igénylő intézményében. Az intézményben dolgozó pedagógusok között az ilyen végzettséggel rendelkező pedagógusok aránya

A 2008/ 2009. tanévben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséget szerző további pedagógusok tervezett száma a fenntartó intézményében. Az intézményben dolgozó ilyen végzettséggel már rendelkező és a tervezett képzettséget szerző pedagógusok együttes száma és aránya (jelenlegi képzettek/tervezettek):

........ fő ........%

........ fő ........%

2. Tanórán kívüli programokban részt vevő tanulók száma:

A 2007/2008. tanévben tanórán kívüli programok (pl. szakkör, továbbtanulásra-pályaválasztásra való felkészítés, belső patrónusi rendszer stb.) megnevezése, az ezekben részt vevő HHH tanulók száma a nem HHH tanulók számához viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre tervezett tanórán kívüli programok megnevezése, ezekben részt vevő HHH tanulók száma a nem HHH tanulók számához viszonyítva:

Megnevezése: ..........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ............................................................
arány ......................%
Megnevezése: ............................................................
arány ......................%

Megnevezése: ........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ........................................................
arány ......................%

3. Az intézmény különböző, a lemorzsolódást jelző mutatói:

A 2007/2008-as tanévben az évfolyamismétlők száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az adott intézményben tanuló összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre becsült évfolyamismétlők száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az adott intézményben tanuló összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

évfolyamismétlők száma: .............. aránya ................%
HHH tanulók száma: ..................... aránya ................%

évfolyamismétlők száma: ......... aránya ...................%
HHH tanulók száma: ................ aránya ..................%
Az évfolyamismétlés mérséklésre tervezett
tevékenységek:
..................................................................

A 2007/2008-as tanévben a magántanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre becsült magántanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

magántanulók száma: ................ aránya ................%
HHH tanulók száma: ................. aránya ................%

magántanulók száma: ................ aránya ................%
HHH tanulók száma: ................ aránya ..................%
A magántanulóvá válás mérséklésére tervezett
tevékenységek:
..................................................................

A 2007/2008-as tanévben a 250 óránál többet mulasztott HHH tanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

A 2008/2009-es tanévben a 250 óránál többet mulasztó HHH tanulók becsült száma aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%

HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%
A hiányzás mérséklésre tervezett
tevékenységek:
..................................................................

4. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakorisága és résztvevők száma:

A 2007/2008-as tanévben szervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH tanulók szüleinek részvételi aránya a nem HHH gyermekek szülei részvételének mértékéhez viszonyítva:

A 2008/2009-es tanévre tervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH tanulók szüleinek tervezett részvételi aránya a nem HHH tanulók szülei részvételének mértékéhez viszonyítva:

....................................................................
....................................................................%

....................................................................
....................................................................%

6. d) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat képességkibontakoztató felkészítés után járó támogatás igénylése esetén (szakiskolák részére)

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével     


fenntartó vállalja, hogy az általa fenntartott a programban részt vevő     


     OM azonosító számú


közoktatási intézményben a 2008/2009-es nevelési évre vonatkozóan az itt foglalt vállalásokat teljesíti.


Kelt: ...................., 2008. .........................


P. H.


..........................................................

fenntartóVállalások a támogatást igénylő szakiskolák esetében (indikátorral mérendő állapotok és változásaik):

1. Módszertani képzéseken való részvétel biztosítása:

A 2007/2008. tanévben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséggel rendelkező pedagógusok száma a fenntartó a támogatást igénylő intézményében. Az intézményben dolgozó pedagógusok között az ilyen végzettséggel rendelkező pedagógusok aránya

A 2008/2009. tanévben az integrációt támogató pedagógiai, módszertani képzettséget szerző további pedagógusok tervezett száma a fenntartó intézményében. Az intézményben dolgozó ilyen végzettséggel már rendelkező és a tervezett képzettséget szerző pedagógusok együttes száma és aránya:

........ fő ........%

........ fő ........%

2. Tanórán kívüli programokban részt vevő tanulók száma:

A 2007/2008. tanévben tanórán kívüli programok (pl. szakkör, továbbtanulásra-pályaválasztásra való felkészítés, belső patrónusi rendszer stb.) megnevezése, az ezekben részt vevő HHH tanulók száma a nem HHH tanulók számához viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre tervezett tanórán kívüli programok megnevezése, ezekben részt vevő HHH tanulók száma a nem HHH tanulók számához viszonyítva:

Megnevezése: ..........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ............................................................
arány ......................%
Megnevezése: ............................................................
arány ......................%

Megnevezése: ........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ........................................................
arány ......................%
Megnevezése: ........................................................
arány ......................%

3. Az intézmény különböző, a lemorzsolódást jelző mutatói:

A 2007/2008-as tanévben az évfolyamismétlők száma, aránya a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az adott intézményben tanuló összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre becsült évfolyamismétlők száma, aránya a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az adott intézményben tanuló összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

évfolyamismétlők száma: .............. aránya ................%
HHH tanulók száma: ..................... aránya ...............%

évfolyamismétlők száma: .............. aránya ...............%
HHH tanulók száma: ..................... aránya ..............%
Az évfolyamismétlés mérséklésre tervezett
tevékenységek:
..................................................................

A 2007/2008-as tanévben a magántanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tanévre becsült magántanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva, ebből a HHH tanulók száma, aránya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

magántanulók száma: ................ aránya ................%
HHH tanulók száma: ................ aránya ..................%

magántanulók száma: ................ aránya ................%
HHH tanulók száma: ................ aránya ..................%
A magántanulóvá válás mérséklésére tervezett
tevékenységek:
..................................................................

A 2007/2008-as tanévben a 250 óránál többet mulasztott HHH tanulók száma, aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

A 2008/2009-es tanévben a 250 óránál többet mulasztó HHH tanulók becsült száma aránya a fenntartó a támogatást igénylő intézményében tanulók számához viszonyítva:

HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%

HHH tanulók száma: .................. aránya ..............%
A hiányzás mérséklésre tervezett tevékenységek:
..................................................................

4. Szervezett szülői kapcsolattartás gyakorisága és résztvevők száma:

A 2007/2008-as tanévben szervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH tanulók szüleinek részvételi aránya a nem HHH gyermekek szülei részvételének mértékéhez viszonyítva:

A 2008/2009-es tanévre tervezett szülői találkozások gyakorisága/száma, a HHH tanulók szüleinek tervezett részvételi aránya a nem HHH tanulók szülei részvételének mértékéhez viszonyítva:

....................................................................
....................................................................%

....................................................................
....................................................................%

7. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Fenntartói adatlap
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton, 2008. július 1-jéig:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi
szervéhez,
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM
Támogatáskezelő részére, 1055 Bp., Bihari János u. 5.
A borítékra kérjük ráírni:
,,SNI tanulók tankönyvtámogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény

Fogyatékosság típusa

Létszám a fogyatékosság
típusa szerint

Igényelt támogatás a 2008/2009. tanévre
(tankönyvrendelésben szereplő végösszeg – Kv.tv. 3. sz. melléklet 17. 2. a)–b) pontja szerinti normatív hozzájárulás)

neve

OM azonosítója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................
fenntartó

8. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Intézményi adatlap
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igányléséhez


Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton, 2008. július 1-jéig:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM Támogatáskezelő részére, 1055 Bp., Bihari János u. 5.
A borítékra kérjük ráírni: „SNI tanulók tankönyvtámogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/elnök neve:

KSH-kód:

 

Adószám:

 

A SNI tanulók nevelését-oktatását megvalósító iskolára/általános iskolai oktatásban részesülő vak tanulók
tankönyvigénylése esetén az előállító fenntartójára2 vonatkozó adatok

Az intézmény/előállító neve:

 

Oktatási forma:

Fogyatékosság típusa:

OM azonosító száma:

Az intézmény/előállító címe:

Az előállító adószáma:

 


2 Általános iskolai oktatásban részesülő vak tanulók tankönyvigénylése esetén az előállító intézmény fenntartójának szükséges csatolnia az adatlaphoz a megrendelést igazoló dokumentumot és árajánlatot. Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8/D. §-a szerint közreműködő Szövetség útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a Szövetség által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma
2008/2009. tanév

Megrendelt példányszám
2008/2009. tanév

Fogyasztói ár

Fizetendő

3. § (1) a) alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény összesen:

 

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyvigényt megalapozó tanulók száma

Megrendelt példányszám

Fogyasztói ár

Fizetendő

3. § (1) b) alá tartozó test-, beszédfogyatékos, autista, gyengénlátó, siket, nagyothalló és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény összesen:

 

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyvigényt
megalapozó tanulók száma

Megrendelt példányszám

Fogyasztói ár

Fizetendő

3. § (1) c) alá tartozó vak tanulók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A sorok száma növelhető!
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................
fenntartó

9. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján
felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulólétszám összesítő lap
I. részlet igényléséhez

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2008. május 1-ig:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM Támogatáskezelő részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény

2007. október 1.
adatfelvétel létszáma
(kontroll adat)

1.

2.

neve

OM azonosítója

Össz. létszám
(2008. I–VI. hónap
átlaga)

Igényelt támogatás=Össz. létszám × 10 000Ft × 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008. .........................
P. H.
..............................................
fenntartó

10. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján
felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulólétszám összesítő lap

II. részlet igényléséhez

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2008. október 1-ig:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM Támogatáskezelő részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény

2008. október 1.
adatfelvétel létszáma
(kontroll adat)

1.

2.

neve

OM azonosítója

Össz. létszám
(2008. VII–XII. hónap átlaga)

Igényelt
támogatás=Össz. létszám × 10 000 Ft × 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................
fenntartó

11. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja
után járó támogatás igényléséhez kollégiumi fenntartók részére

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2008. június 15-ig az Igazgatósághoz.
A borítékra kérjük írják rá: Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja

Kollé-
giumra
vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

számlavezető bank neve:

 

bankszámlaszáma:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve:

 

Tartalmazza-e az intézmény alapító okirata a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjával kapcsolatos tevékenységet?

 

Tartalmazza-e az intézmény helyi pedagógiai programja a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjával kapcsolatos tevékenységet?

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2008/2009-es tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe támogatás):

9. évfolyamon:

10. évfolyamon:

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben:

 

Együttműködő partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák) felsorolása:

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................

12. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára
a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja
megvalósítására (szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendő)3

Jelen szándéknyilatkozat4 aláírásával     
     kollégium és

közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri együttműködést alakítanak ki a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program keretében a Programban részt vevő tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium adatai

A Programban részt vevő kollégium neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve:

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 9. évfolyamon
(a 2008/2009-es tanévben):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 10. évfolyamon
(a 2008/2009-es tanévben):

 

Szakiskola adatai

A Programban részt vevő szakiskola neve:

 

OM azonosító:

 

székhely:

 

irányítószám:

 

utca, házszám:

 

telefon:

 

fax:

 

web, e-mail cím:

 

képviselő neve:

 

programfelelős neve:

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 9. évfolyamon
(a 2008/2009-es tanévben):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 10. évfolyamon
(a 2008/2009-es tanévben):

 


Kelt: ..........................., 2008. .........................

P. H.  ...........................................
kollégium
(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

P. H.  .........................................
szakiskola
(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)

––––––––––––
3 A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidőre az 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.
4 Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.


A partneri együttműködés keretében a kollégium és a szakiskola a következő vállalásokat teszi
(indikátorral mérendő állapotok és változásaik)5

Tevékenység*

Határidő, időtartam*

Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek.

Kelt: ..........................., 2008. .........................

P. H.  ...........................................
kollégium
(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

P. H.  .........................................
szakiskola
(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)


––––––––––––
5 A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidőre az 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is ki kell tölteni, ha egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.

13. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2008. szeptemberi 5-ig
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM Támogatáskezelő részére, 1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: nem magyar állampolgár tanuló utáni igénylés
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Az intézmény
neve

Az intézmény
címe

OM
azonosító

A rendelet 7. §
(1) a) pontjában
meghatározott tanulók becsült száma
2008/2009-es tanév első félév

A rendelet 7. §
(1) a) pontjában
meghatározott tanulók becsült száma
2008/2009-es tanév második félév

A rendelet 7. §
(1) b) pontjában
meghatározott tanulók becsült száma
2008/2009-es tanév első félév

A rendelet 7. §
(1) b) pontjában
meghatározott tanulók becsült száma
2008/2009-es tanév második félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Igénylés összesen: ......................... Ft

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008. .........................
P. H.
..............................................
fenntartó

14. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához

Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton 2009. március 31-ig
az OKM Támogatáskezelő részére, 1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: nem magyar állampolgár tanuló utáni igénylés elszámolása
Kitöltendő az elektronikus elszámolás
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Az intézmény
neve

Az intézmény
címe

OM
azonosító

A rendelet 7. §
(1) a) pontjában
meghatározott tanulók száma
2008/2009-es tanév első félév

A rendelet 7. §
(1) a) pontjában
meghatározott tanulók száma
2008/2009-es tanév második félév

A rendelet 7. §
(1) b) pontjában
meghatározott tanulók száma
2008/2009-es tanév első félév

A rendelet 7. §
(1) b) pontjában
meghatározott tanulók száma
2008/2009-es tanév második félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Felhasználás összesen: ......................... Ft

Kelt: ...................., 2009. .........................
P. H.
..............................................
fenntartó

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a kiskorú intézménybe való felvételét, esetleges jogviszonya megszűnését igazoló dokumentumokat, valamint a támogatott cél megvalósulásáról készített összefoglalót!

15. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


A támogatás felhasználásának kerete az iskolák
a rendelet 7. § (1) a) pontjában meghatározott tanulói esetén

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

A)

50%

ÖSSZEG

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségei

 

 

B)

20%

 

– a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló/közelítő iskolai, tanórán kívüli tevékenységek költségei

 

 

C)

10%

 

– az oktatási fejlesztési folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésének költségei

 

 

D)

20%

 

– az iskolai gyermekvédelmi felelős vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs a tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrás költségei

 

 

Fenntartó

Intézmény

(képviselője)

(intézményvezető)

P. H.

P. H.

16. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


A támogatás felhasználásának kerete az iskolák
a rendelet 7. § (1) b) pontjában meghatározott tanulói esetén

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

A)

100%

ÖSSZEG

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségei

 

 

 

 

 

Fenntartó

Intézmény

(képviselője)

(intézményvezető)

P. H.

P. H.

17. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Fenntartói igénylés

A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben
gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):

1.

Neve:

Címe:

2.

Neve:

Címe:

3.

Neve:

Címe:

4.

Neve:

Címe:

A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként működik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt közoktatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közreműködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik (amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában közreműködő közoktatási intézmény fenntartójával.
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika főigazgatója között kerül sor.2008. szeptember 1-jétől 2009. május 31-ig terjedő időszakban tervezett,
a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése

Gyógykezelés várható
időtartama
(nap)

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátás kóroka/fő

Igényelt
támogatás/Ft

Mozgásszervi
rehabilitáció

Pulmonológiai
rehabilitáció

Pszichiátriai
rehabilitáció

Szív-
és érrendszeri

Daganatos

Egyéb

megbetegedés

30–45

 

 

 

 

 

 

 

46–89

 

 

 

 

 

 

 

90 ≤

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 


A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függően – mellékelni kell:
– a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
– b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülőben/ egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot.
– c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/ rehabilitációs intézmény és az ellátásban közreműködő közoktatási intézmény együttműködési szándéknyilatkozatát, megállapodástervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában közreműködő pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.

18. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


6Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:
...........................................................

Gyermekgyógyüdülők, egészségügyi
intézmény, rehabilitációs intézmény     Ph.


Egyéni tanulói adatlap7

A tanuló

neve:     

felvétel napja:      hazabocsátás napja: .................................

A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8

A gyógykezelés időtartama: .................................. nap

A foglalkozást tartó pedagógus neve, képesítése:     

Foglalkozás

Témája, tartalma

Megjegyzés

időpontja
(hó, nap)

időtartama
(perc)9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A foglalkozások időtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ……… perc, ...................... tanóra     

A foglalkozások megtartását igazolom:     

........................................................
kezelőorvos v. megbízottja


––––––––––––
6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülő, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2008. szeptember 1–2009. május 31. között ellátott valamennyi tanuló esetében egytől kezdődően folyamatosan növekvő sorszámmal kell ellátni.
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként kell az adatlapot kinyomtatni, s azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
8 A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az időtartam nem 45 perc.

19. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Összesítő elszámoló lap10

A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény adatai:

Neve, címe, azonosítója:A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végző pedagógusok:

Ssz.

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás összesített adatai:


I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama
(nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma/fő

Összesen

Mozgásszervi
rehabilitáció

Pulmonológiai
rehabilitáció

Pszichiátriai
rehabilitáció

Szív-
és érrendszeri

Daganatos

Egyéb

megbetegedés

22–41

 

 

 

 

 

 

 

42–89

 

 

 

 

 

 

 

90 ≤

 

 

 

 

 

 

 II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama
(nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma/fő

Összesen

Mozgásszervi
rehabilitáció

Pulmonológiai
rehabilitáció

Pszichiátriai
rehabilitáció

Szív-
és érrendszeri

Daganatos

Egyéb

megbetegedés

22–41

 

 

 

 

 

 

 

42–89

 

 

 

 

 

 

 

90 ≤

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................

............................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője


Dátum,


––––––––––––
10 A táblázatok sorai szükség szerint bővíthetőek.

20. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek,
tanulók (BTM) felkészítésének támogatása igényléséhez


8M02723_0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ssz.

A közoktatási intézmény

BTM létszám

Támogatásra
jogosult
létszám*

Igényelt
támogatás
(6. oszlop
létszáma × ..... Ft)

2007. 10. 01.

2008. 10. 01.
becsült létsz.

Átlag létszám

neve

OM
azonosítója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 


* A támogatás nem igényelhető, ha az adott gyermek/tanuló után a rendelet 1. §-a alapján [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-a, a 39/E. §-a], valamint az óvodai fejlesztő program alapján támogatási igényt nyújtott be a fenntartó.


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!Kelt: ...................., 2008.


P. H.


............................................
fenntartó


Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton, 2008. május 1-jéig:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez,
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM Támogatáskezelő részére 1055 Bp., Bihari János u. 5.
A borítékra írják rá: „A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

21. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő (BTM)gyermekek és tanulók esetében
a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak végrehajtásának segítése,
ellenőrzése; SNI b) támogatása


8M02724_0

A nevelési
tanácsadást
ellátó intézmény

Neve, címe:

OM azonosítója:

Az intézmény működési körzetébe tartozó nevelési, oktatási intézmények, létszámok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ssz.

Intézmény neve

OM azonosítója

BTM létszám
11. § (2) a)

SNI b
11. § (2) b)

Igényelt támogatás/forint

2007.
10. 01.

2008
10. 01.

Átlag létszám

2008. 10. 01.
becsült létszám

BTM 6. oszlop létszáma alapján

SNI-b 7. oszlop létszáma alapján

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 


A sorok száma szükség szerint növelhető.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008.

P. H.

........................................................
fenntartóBeküldendő 2 eredeti példányban postai úton, 2008. június 30-ig:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez,
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM Támogatáskezelő részére 1055 Bp., Bihari János u. 5.
A borítékra írják rá: „A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

22. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Az iskolapszichológiai szolgáltatás ellátásának támogatása


8M02725_0

A nevelési
tanácsadást ellátó
intézmény

Neve, címe:

OM azonosítója:

Az intézmény működési körzetébe tartozó nevelési, oktatási intézmények, melyek tekintetében
a nevelési tanácsadó iskolapszichológiai szolgáltatást ellát, intézményenkénti havi óraszám

Ssz.

Intézmény neve

OM
azonosítója

iskolapszichológiai szolgáltatást havi
óraszáma11

Igényelt
támogatás/
forint

3–5

6–10

10-nél több

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 A sorok száma szükség szerint növelhető.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2008.


P. H.


.........................................................
fenntartó
Beküldendő 2 eredeti példányban postai úton, 2008. június 30-ig:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez,
b) nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói esetén az OKM Támogatáskezelő részére 1055 Bp., Bihari János u. 5.
A borítékra írják rá: „A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása”
Kitöltendő az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles


–––––––––––
11 A megfelelő óraszámot „1” beírásával kell jelölni.

23. a) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Fenntartói Nyilatkozat
– a rendezett munkaügyi kapcsolatokról –

Fenntartó megnevezése:     Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy):     Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a értelmében rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ......... nap


.............................................
képviselő aláírása
P. H.

23. b) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Fenntartói Nyilatkozat
– az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatosan –

Fenntartó megnevezése:     Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy):    Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az intézmény fenntartójával szemben az igénylés benyújtását megelőző 3 éven belül, az intézmény működésével, oktatási tevékenységével összefüggésben bíróság vagy más hatóság jogerősen nem állapította meg az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését.

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ......... nap


.............................................
képviselő aláírása
P. H.

23. c) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez


Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan –
önkormányzati, nem állami, nem önkormányzati, fővárosi, megyei fenntartású,
illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén

(A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)


Fenntartó megnevezése:     Alulírott ............................................................................................................................................ polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a település képviselő-testülete/a társulási tanács elfogadta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati intézkedési tervet/intézkedési tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot/minőségirányítási programot, ebben meghatározva a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát. Nyilatkozom továbbá arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések az óvodai nevelési programba, illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai programba történő beépítése azok jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során megvizsgálásra került.12


Alulírott ........................................................................ polgármester/a társulási tanács elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a .................... ülésen napirendre/megtárgyalásra kerül a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket magában foglaló dokumentum, majd ennek alapján sor kerül a nevelési programok, pedagógiai programok esélyegyenlőségi szempontból történő felülvizsgálatára.13


Alulírott ........................................................................ a nem állami, nem önkormányzati intézmény fenntartójának képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ........................ OM azonosítóval rendelkező ..................................................................... közoktatási intézmény nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket, illetve nyilatkozom arról, hogy ezek a nevelési programba/pedagógiai programba beépítésre kerülnek.14


Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap............................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a nem állami, nem önkormányzati intézmény
fenntartójának képviseletében eljáró személy
aláírása

P. H.
–––––––––––
12 Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
13 Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén, amennyiben a nyilatkozatot az első bekezdés szerinti tartalommal megfelelő döntés hiányában nem lehet kiállítani.
14 Kitöltendő nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények esetén.
1

Az 1. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. április 28-án lépett hatályba.

2

A 2. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. április 28-án lépett hatályba.

3

A 3. § e rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. április 28-án lépett hatályba.

4

A 4. §-t a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. §-t a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 6–7. §-t a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 8–9. §-t a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 10. §-t a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 11. §-t a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 12. §-t a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 16. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 40. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére