• Tartalom

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2023.06.26.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A vasúti igazgatási szerv kérelemre indult eljárásáért a kérelmező a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. Ha a kérelem a mellékletben megjelölt eljárások közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.

(2)2 A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlája javára történő átutalással kell megfizetni.

(3)3

(4)4

(5)5

(6)6 A befizetett díj a vasúti igazgatási szerv bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A díjról a vasúti igazgatási szerv elkülönített nyilvántartást vezet.

(7) Ha a vasúti igazgatási szerv a melléklet 2. pontja szerinti eljárásban az eljárás alapjául szolgáló kérelem megalapozottságát állapítja meg, a díjat a kérelmezőnek visszatéríti.

2. §7 Az e rendeletben meghatározott díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2)8

Melléklet a 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelethez9


A vasúti igazgatási szerv eljárásaival összefüggő díjak

Ft/db

1.Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások

a) működési engedély kiadása

1. a)

1. b) országos, vállalkozó vasúti

2 271 000

2. a)

2. b)

2. c) elővárosi, városi vállalkozó vasúti

227 000

3. a)

3. b)

3. c) térségi, vállalkozó vasúti

23 000

3. d)

3. e)

4. a)

4. b)

4. c) helyi, vállalkozó vasúti

23 000

4. d)

4. e)

5. a)

5. b)

5. c)

b) működési engedély módosítási díja az engedély kiadásának 50%-a, melyen felül ide kell érteni az ideiglenes működési engedély átminősítése működési engedéllyé, felfüggesztett működési engedély visszaminősítése, egyesülés esetén elrendelt felülvizsgálat miatt szükséges módosítás

c) 2. működési engedély módosítása a nyílt hozzáférés alóli mentesítés vagy visszavonása tekintetében

227 000

d)

e) a kisvasúton, a múzeumvasúton, a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon végzett vasúti tevékenység bejelentése

20 000

f) adatmódosítási kérelem benyújtása

23 000

2.Jogvitás eljárások a nyílt hozzáférésre jogosult szervezet vagy az integrált vasúti társaság kérelmére

a) a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított valamely kötelezettségnek a pályahálózat-működtető, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet vagy az integrált vasúti társaság általi megsértése miatt indított eljárás

227 000

b) a Hálózati Üzletszabályzatnak a megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével ellentétes rendelkezése miatt indított eljárás

227 000

c) a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott hálózat-hozzáférési díjak mértékére vagy struktúrájára vonatkozó, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben vagy külön jogszabályban foglaltakkal ellentétes rendelkezés miatt indított eljárás

454 000

d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása során elkövetett eljárási szabálysértés miatt indított eljárás

227 000

e) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás

454 000

f) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó eseti igénybejelentés elintézése során elkövetett eljárási szabálysértés vagy eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás

227 000

g) a pályahálózathoz való nyílt hozzáférés tárgyában kötött szerződés megsértése miatt indított eljárás

227 000

h) a menetvonal igénybevételéért fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértékének jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatba ütköző megállapítása miatt indított eljárás

227 000

3. Üzletszabályzatok (személyszállítási, árufuvarozási) és módosításaik jóváhagyása

a) alapdíj 20 szabványoldalig

69 000

b) további szabványoldalanként

3 000

4.Keretmegállapodások jóváhagyása

2 271 000

5.Integrált vasúti társaság belső megállapodásának jóváhagyása

2 271 000

6. Személyszállítási szolgáltatás fő céljának vizsgálata

51 000

7. Gazdasági egyensúly veszélyeztetettségének vizsgálata

358 000

1

Az 1. § (1) bekezdése a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (4) bekezdését az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (5) bekezdését a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (6) bekezdése a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére