• Tartalom

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről1

2013.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § E rendelet szerinti támogatás célja a kistérségi közlekedési szolgáltatások (különösen a falu- és tanyagondnoki szolgáltatásokat, a továbbiakban együtt: szolgáltatás) fejlesztésének támogatásával a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség elérése.

Fogalommeghatározás

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) kistérségi közlekedési szolgáltatások: e rendelet 1. számú melléklete szerinti földrajzi területen, egy adott településen vagy együttműködő települések, illetve tanyás térség(ek) területén különösen az alábbi szolgáltatások ellátása: közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre, valamint egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása); óvodás-, iskoláskorú gyermekek, nyugdíjaskorúak szállítása; közösségi, művelődési, sport-, szabadidős tevékenységek, egyéni hivatalos ügyek intézésének szervezése, segítése; lakossági igények továbbítása; a falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása; valamint egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés,

b) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet.

A támogatás tárgya, mértéke,
az elszámolható kiadások

3. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

a) új szolgáltatás létrehozása, valamint a már működő szolgáltatás kapcsán új gépjármű beszerzésére;

b) a beszerzett gépjármű akadálymentesítésére;

c)2 a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 2. számú mellékletben meghatározott – kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

d)3 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatások.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eszközök beszerzése kizárólag az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.

(3)4 Elszámolható kiadások az alábbiak:

a) a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke;

b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;

c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;

d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;

e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;

f)5 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségek.

(4)6 A beszerzett gépjárműhöz kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.

4. §7 (1) A támogatás mértéke legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatás mértéke a 3. § (3) bekezdés d) pontjára vonatkozóan legfeljebb 100 000 Ft, amely részét képezi a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási összegnek.

(3) A támogatás aránya az összes elszámolható kiadás 100%-a.

(4) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a Gépkatalógus részét képező „Gépjárműkatalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusban (a továbbiakban: gépjárműkatalógus) szereplő referenciaárat.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1)8 Támogatásra jogosult az e rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, vagy az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő tagönkormányzatok által létrehozott önkormányzati társulás (a továbbiakban: ügyfél).

(2) Az e rendelet 1/a. számú melléklete szerinti településen működő, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező ügyfél esetén csak a település külterületén (tanyás térségében) megvalósuló fejlesztés támogatható.

(3) A beszerzés által megvalósuló fejlesztésnek a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletnek megfelelő szakmai programon kell alapulnia.

(4) A (3) bekezdéstől eltérő szolgáltatás esetén a beszerzés által megvalósuló fejlesztés szakmai programjának tartalmaznia kell:

a) a szolgáltatás célját, feladatát,

b) az ellátottak körét,

c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,

d) a szolgáltatás igénybevételének módját,

e) a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját,

f) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,

g) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.

(5)9 A beszerzendő gépjárműnek legalább 8+1 férőhelyes, egyterű, legalább 100 LE motorteljesítményű, hátulnyíló ajtós, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által hivatalos közlemény formájában kiadandó – az adott időszakban benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan nyitva álló időszak első napját megelőző munkanapig bővíthető – a gépkatalógus részét képező gépjárműkatalógusban meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie.

(6)10 Az (5) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követően a gépjárműkatalógusban nem szereplő gépjárművek felvétele céljából az IH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 29. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően az IH-hoz a gépjármű-forgalmazók kérelmet nyújthatnak be. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az IH-nak rendszeresíteni:

a) gépjármű-forgalmazó nyilatkozata arról, hogy

aa) a szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak,

ab) a vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezést és feltételt megismerte,

ac) az általa forgalmazott, a gépkatalógusba felvetetni kívánt gépek, technológiai berendezések rendelkeznek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel,

ad) hozzájárul adatai statisztikai célú felhasználásához,

b) gépjármű-forgalmazó aláírása.

(7) A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően beépítendő, a 2. számú mellékletben meghatározott kiegészítő eszközökkel.

(8)11 Ha a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjárműre vonatkozik, amely a gépjárműkatalógusban nem szerepel, és az abban szereplő járművek bármelyikével egyenértékű, azt a (6) bekezdésben foglalt felvételi kérelem és IH határozat nélkül is úgy kell tekinteni, mintha a gépjárműkatalógusban szerepelt volna.

(9)12 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 29. § (11) bekezdésének b) pontját e rendelet vonatkozásában nem kell alkalmazni.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)13

(2)14 Az ügyfél háromévente kizárólag egy gépjármű támogatására nyújthat be kérelmet. Az adott támogatási határozat közlésének évét követő harmadik naptári évben jogosult az ügyfél új támogatási kérelem benyújtására.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően kizárólag külterületen (tanyás térségben) megvalósuló szolgáltatás esetén az ügyfél naptári évente egy gépjármű támogatására nyújthat be kérelmet.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)15 helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2008. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat(ok) képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyv hiteles másolatát, a 2009. évtől benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan a határozat-kivonatát; valamint feladatátadás esetén a 2008. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat(ok) képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyv hiteles másolatát, a 2009. évtől benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan a határozat-kivonatát, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében kívánja működtetni;

b) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;

c) az 5. § szerinti szakmai programot;

d) tanyá(ka)t érintő ellátás esetén térképvázlatot az ellátandó területről, az ellátottak létszámának feltüntetésével;

e) az értékeléshez az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.

(5) Az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy

a) az e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO és kötelező felelősségbiztosítást köt és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;

b) biztosítja az e rendelet alapján beszerzendő gépjármű zárt helyen történő tárolását az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt;

c) az e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a szolgáltatást ingyenesen látja el.

(6) E rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemhez – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27. §-ának e) pontjában foglaltaktól eltérően – pénzügyi tervet nem kell csatolni.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §16 A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állítását követően határozatot hoz.

A kifizetési kérelem benyújtása

8. § (1)17

(2)18

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a)19 új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás létrehozása esetén a kérelmet jóváhagyó hatóság által kiadott, a működési engedély jóváhagyásáról szóló igazolást,

b) már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a működési engedély hiteles másolatát,

c) ha a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet látja el, akkor a feladatellátási szerződés hiteles másolatát,

d) a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést vagy annak hiteles másolatát.

Jogkövetkezmények

9. § (1) Ha az ügyfél nem teljesíti a 6. § (5) bekezdésének b) vagy c) pontjában foglaltakat, akkor az ügyfél egy alkalommal, kötelezettségenként a támogatási összeg 30%-ának visszafizetésére köteles.

(2)20 Az ügyfél szakmai programjában vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése esetén jogkövetkezmény nem kerül alkalmazásra.

(3)21

Záró rendelkezés

10. § (1)22 Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)23

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett települések
(5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti községek, kivéve a budapesti agglomeráció településeit és a kistérségi központokat)
Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adorjánháza
Adorjás
Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Ajak
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrő
Algyő
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitő
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktő
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszófő
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszőlős
Babócsa
Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Ballószög
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal
Baskó
Báta
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedő
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélavár
Belecska
Beled
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsősárd
Belvárdgyula
Benk
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beremend
Berente
Beret
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Besenyszög
Besnyő
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Bicsérd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska
Bocskaikert
Boda
Bodajk
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva
Bőcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bőny
Börcs
Börzönce
Bősárkány
Bőszénfa
Bucsa
Bucsu
Búcsúszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsűd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádalberti
Csanádapáca
Csanádpalota
Csánig
Csány
Csányoszró
Csanytelek
Csapi
Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemő
Csempeszkopács
Csengele
Csengersima
Csengerújfalu
Csengőd
Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertő
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstőttős
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakő
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csót
Csöde
Csögle
Csökmő
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörög
Csörötnek
Csősz
Csővár
Csurgónagymarton
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenő
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Domony
Domoszló
Dormánd
Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dusnok
Dúzs
Ebergőc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövő
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskesző
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Ellend
Előszállás
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enese
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Erdőbénye
Erdőhorváti
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepű
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked
Feketeerdő
Felcsút
Feldebrő
Felgyő
Felpéc
Felsőberecki
Felsőcsatár
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőjánosfa
Felsőkelecsény
Felsőlajos
Felsőmarác
Felsőmocsolád
Felsőnána
Felsőnyárád
Felsőnyék
Felsőörs
Felsőpáhok
Felsőpetény
Felsőrajk
Felsőregmec
Felsőszenterzsébet
Felsőszentiván
Felsőszentmárton
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőtold
Felsővadász
Fényeslitke
Fenyőfő
Ferencszállás
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktő
Folyás
Fonó
Fony
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Főnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Fűzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellő
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak
Gerjen
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszőlős
Göncruszka
Gönyű
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gősfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Gyönk
Győrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Győrladamér
Győröcske
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrtelek
Győrújfalu
Győrvár
Győrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyűrűs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Hajós
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj
Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykő
Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefő
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókő
Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hőgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
Iborfia
Igal
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördőce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánosháza
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jásd
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenő
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenő
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafő
Juta
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
Kakucs
Kál
Kalaznó
Káld
Kálló
Kallósd
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kárász
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked
Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemence
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenéz
Kenézlő
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsősz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgörbő
Kisgyalán
Kisgyőr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislőd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistokaj
Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kissziget
Kisszőlős
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord
Kóka
Kokad
Kolontár
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kondoros
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kőkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlő
Kömlőd
Kömörő
Kömpöc
Környe
Köröm
Kőröshegy
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kőröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kőszárhegy
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kőtelek
Kővágóörs
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunsziget
Kup
Kupa
Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsősárd
Külsővat
Küngös
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyő
Lajoskomárom
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafő
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
Leányvár
Lébény
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lengyel
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lőkösháza
Lövő
Lövőpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsőd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcaltő
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martonfa
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Medina
Megyaszó
Megyehíd
Megyer
Meggyeskovácsi
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mélykút
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőfalva
Mezőgyán
Mezőhék
Mezőkeresztes
Mezőkomárom
Mezőladány
Mezőlak
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőörs
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőzombor
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsőd
Molvány
Monaj
Monok
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mozsgó
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbő
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd
Nagyiván
Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykörű
Nagykutas
Nagylak
Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymányok
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytőke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbőd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nőtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlőrinc
Nyársapát
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyirád
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyőgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhíd
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Onga
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfű
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Őcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbő
Ömböly
Őr
Öregcsertő
Öreglak
Őrhalom
Őrimagyarósd
Örményes
Örménykút
Őrtilos
Örvényes
Ősagárd
Ősi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pacsa
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Páli
Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
Pánd
Pankasz
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Paszab
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyőr
Penyige
Pér
Pere
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perőcsény
Peterd
Péterhida
Péteri
Pethőhenye
Petneháza
Petőfibánya
Petőfiszállás
Petőháza
Petőmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polány
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefő
Pörböly
Pördefölde
Pötréte
Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Püski
Püspökhatvan
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Rácalmás
Ráckeresztúr
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rákóczibánya
Rákócziújfalu
Ráksi
Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudabánya
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhídvég
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Segesd
Selyeb
Semjén
Semjénháza
Sénye
Sényő
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszőlős
Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Sióagárd
Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Soltszentimre
Sóly
Som
Somberek
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Sonkád
Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sümegcsehi
Sümegprága
Süttő
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafő
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskő
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szátok
Szatta
Szatymaz
Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdő
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellő
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrőlád
Szenna
Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlőrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
Szihalom
Szijártóháza
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
Szirmabesenyő
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szőc
Szőce
Szögliget
Szőke
Szőkéd
Szőkedencs
Szőlősardó
Szőlősgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szűcsi
Szügy
Szűr
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós
Tar
Tarany
Tarcal
Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengőd
Tenk
Tényő
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Timár
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófű
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újhartyán
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újlőrincfalva
Újpetre
Újrónafő
Újsolt
Újszalonta
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámosújfalu
Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkesző
Várong
Városföld
Városlőd
Varsád
Varsány
Várvölgy
Vasad
Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velény
Véménd
Vének
Vép
Vereb
Verőce
Verpelét
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vid
Vigántpetend
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakomár
Zalaköveskút
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zamárdi
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengővárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk

1/a. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett
azon települések, amelyek esetén kizárólag
a települések külterületén, tanyás térségében
(ahol a település lakosságának több mint 2%-a él) megvalósuló fejlesztések támogathatóak
Abony
Albertirsa
Bábolna
Bácsalmás
Baja
Balkány
Bátaszék
Békés
Békéscsaba
Bonyhád
Cegléd
Csongrád
Dabas
Debrecen
Dunaföldvár
Edelény
Enying
Füzesabony
Gyomaendrőd
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Heves
Hódmezővásárhely
Izsák
Jánoshalma
Jánossomorja
Jászberény
Kaba
Kaposvár
Karcag
Kecel
Kecskemét
Kerekegyháza
Keszthely
Kisbér
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Komádi
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Martonvásár
Mezőberény
Mezőhegyes
Mezőtúr
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykáta
Nagykőrös
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírtelek
Orosháza
Örkény
Pápa
Pécsvárad
Pilis
Polgárdi
Pusztaszabolcs
Ráckeve
Sándorfalva
Sárbogárd
Sárospatak
Sásd
Siklós
Solt
Soltvadkert
Sülysáp
Sümeg
Szabadszállás
Szarvas
Szeghalom
Szekszárd
Szentes
Szentlőrinc
Szigetvár
Tamási
Tapolca
Tata
Tiszakécske
Tompa
Túrkeve
Újfehértó
Vámospércs
Zalaegerszeg

2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez24

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető kiegészítő eszközök
1. Kötelezően beépítendő eszközök:
– a hátsó ülések szellőztetésének megoldása;
– légkondícionáló készülék;
– hólánc, téli gumi;
– vonóhorog;
– első légzsákok;
– mobiltelefonkihangosító;
– dupla belső tükör;
– első és hátsó ködlámpa;
– ABS;
– 2 kilogramm súlyú poroltó;
– gyermekülés vagy ülésmagasító (3 darab/gépjármű).
2. Igény szerint beépíthető eszközök:
– enyhén mozgáskorlátozottak számára lehajtható lépcső;
– kapcsolható vagy állandó összkerékhajtás;
– sötétített oldalüvegek;
– kerekesszékben ülők szállításának megoldása, mely esetben a gépkocsira feljutást segítő rámpa, a kerekesszék egyszerű rögzítését szolgáló eszköz beépítése.

3. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez25

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám

Szakmai

Települési, lakossági szükségletek, a település főbb jellemzői

1. Települési intézmények, egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális és lakossági szolgáltatások hiányának felmérése
Működnek-e helyben, illetve az ellátandó külterületen a következő intézmények, szolgáltatások?
– jegyző
– posta
– háziorvosi rendelés
– gyermekorvosi rendelés
– gyógyszertár
– gyermekjóléti alapellátás
– óvoda
– iskola/alsótagozat
– iskola/felsőtagozat
– művelődési ház
– könyvtár
– teleház
– falu-tanyagondnoki szolgálat
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– házi segítségnyújtás
– idősek nappali ellátása
– szociális étkeztetés
– élelmiszerbolt
– egyéb iparcikküzlet
– gázpalack-csere telep
– táp-termény bolt
– lakossági szolgáltatások (fodrász, cipész, házt. kisgépjavító stb.)

Szakmai program alapján

16 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 7 pont
12 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 5 pont
8 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 3 pont
4 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 2 pont
4-nél kevesebb szolgáltatás hiányzik: 0 pont
max. 7 pont

2. A szolgáltatással ellátni kívánt település(ek) (külterület ellátása esetén a külterület) demográfiai mutatói, szociális jellemzői
– 60 év feletti lakosság aránya:
25%-nál több
– születések száma: 5-nél kevesebb évente
– a halálozások száma: 10 főnél több évente
– munkanélküliségi ráta nagyobb
7%-nál

Szakmai program alapján

2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
max. 7 pont

Szakmai feladatellátás

1. A tervezett szolgáltatások
a) Közreműködés étkeztetésben
(napi rendszerességgel)
nincs
1–10 fő
11–20 fő
20 fő felett

Szakmai program alapján

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

b) Közreműködés házi segítség-
nyújtásban (heti rendszerességgel)
nincs
1–5 fő
6–10 fő
10 fő felett

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

c) Közreműködés közösségi és
szociális információk szolgáltatásában (folyamatos tevékenység)
nincs
1–30 fő
31–70 fő
70 fő felett

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

d) Közreműködés egyéb
alapszolgáltatások igénybevételében
nincs
eseti
havi (legalább kétszer)
heti (legalább kétszer)

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

e) Háziorvosi rendelésre szállítás
nincs
hetente egyszer
hetente többször
naponta

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

f) Egyéb egészségügyi intézménybe
szállítás
nincs
havonta vagy ritkábban
kéthetente egyszer
hetente egyszer

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

g) Gyógyszerkiváltás és gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása
nincs
1–10 fő
11–20 fő
20 fő felett

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

h) Óvodába, iskolába szállítás
nincs
legalább 1 forduló

 

0 pont
3 pont

i) Egyéb gyermekszállítás
nincs
esetenként
hetente
naponta

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

j) Közösségi, művelődési, sport- és
szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése
nincs
esetenként
rendszeresen

 

0 pont
2 pont
3 pont

k) Egyéni hivatalos ügyek intézésének
segítése, lakossági igények
továbbítása
nincs
eseti
heti (legalább kétszer)
napi rendszerességgel

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

l) Egyéb lakossági szolgáltatások
biztosításában való közreműködés
nincs
esetenként
heti (legalább kétszer)
napi rendszerességgel

 

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont
max. 36 pont

2. Közreműködés a tömegközlekedéshez való hozzájutásban
– nem vesz részt
– esetenként vesz részt
– rendszeresen részt vesz

Szakmai program alapján

0 pont
1 pont
2 pont
max. 2 pont

3. Munkásjárat működtetése foglalkoztatás elősegítése érdekében
– nem működtet
– működtet

Szakmai program alapján

0 pont
1 pont
max. 1 pont

4. Tervezett gépkocsifutás havi szinten
– 1000 km alatt
– 1000–1500 km
– 1500 km felett

 

0 pont
1 pont
3 pont
max. 3 pont

5. Az összes szolgáltatás tekintetében az ellátott lakosság aránya
– 1–30%
– 30% felett

Szakmai program alapján

0 pont
2 pont
max. 2 pont

Komplexitás

1. Partnerség

Szakmai program alapján
Feladatellátási szerződések/nyilatkozatok és a partnerszervezetekkel kötött megállapodások hiteles másolata alapján

 

a) A kérelmező nem állami feladatellátó, és a helyi önkormányzat átadja a feladatot

 

5 pont

b) A kérelmező önkormányzat, de átadja a feladatot és a feladatellátó nem állami szervezet lesz

3 pont

c) A fejlesztés három vagy több település/civil szervezet partnerségében, támogatottságával valósul meg

5 pont

d) A fejlesztés maximum két település/civil szervezet partnerségében, támogatottságával valósul meg

3 pont

e) A fejlesztés partnerség (a kérelmezőn kívül más önkormányzat/civil szervezet támogatottsága) nélkül valósul meg

0 pont
max. 10 pont

2. A beruházás helyi, térségi komplex
(egymást kiegészítő) fejlesztés része
– Igen
– Nem

Szociális szolgáltatás-fejlesztési
koncepció, regionális, helyi és/vagy
kistérségi fejlesztési tervek alapján
Fenntartói nyilatkozattal igazolható

5 pont
0 pont
max. 5 pont

3. A szolgáltatásban részt vevő szervezet, személy részesült:
– Szakmai kitüntetés, elismerés vagy díj, mely a közösségi, szociális ellátásokkal kapcsolatos
– Egyéb díj, amely a vidékfejlesztéssel kapcsolatos

Oklevél másolata

5 pont
3 pont
max. 5 pont

Horizontális szempontok

1. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján
– komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérség
– leghátrányosabb helyzetű kistérség
– hátrányos helyzetű kistérség

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján

7 pont
5 pont
3 pont
max. 7 pont

2. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak száma:

KSH
Tanya esetén:
A települési jegyző nyilatkozata

 

Községek esetén
– 600 főig
– 601–2500 főig
– 2500 fő felett

 

10 pont
7 pont
5 pont

Tanyák esetén
– 200 főig
– 201–400 főig
– 400 fő felett

 

10 pont
7 pont
5 pont
max. 10 pont

3. Az ügyfél hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű munkavállalót foglalkoztat (pályakezdő fiatal, női, megváltozott munkaképességű vagy roma munkavállaló)
– Foglalkoztat
– Nem foglalkoztat

Nyilatkozat

5 pont
0 pont
max. 5 pont

 

 

Szakmai: 58 pont
Komplexitás: 20 pont
Horizontális: 22 pont
Összesen: 100 pont

1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 3. § (1) bekezdésének c) pontja a 11/2008. (II. 14.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés d) pontját az 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. §-a alapján a rendelkezést a 2008. évben március 1. és május 1. között, valamint május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

4

A 3. § (3) bekezdése az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 3. § (3) bekezdés f) pontját az 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. §-a alapján a rendelkezést a 2008. évben március 1. és május 1. között, valamint május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

6

A 3. § (4) bekezdését az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7

A 4. § az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8

Az 5. § (1) bekezdése az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9

Az 5. § (5) bekezdése az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

Az 5. § (6) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § újabb (7) bekezdését az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be; számozását (8) bekezdésre változtatta az 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése, szövege a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (9) bekezdését az 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. §-a alapján a rendelkezést a 2008. évben március 1. és május 1. között, valamint május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

13

A 6. § (1) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (2) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (4) bekezdésének a) pontja az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17

A 8. § (1) bekezdését a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 8. § (2) bekezdését az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. § (3) bekezdésének a) pontja az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20

A 9. § (2) bekezdése az 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. §-a alapján a rendelkezést a 2008. évben március 1. és május 1. között, valamint május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

21

A 9. § (3) bekezdését az 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 10. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése.

23

A 10. § (2) bekezdését a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatva. A 10. § (2) bekezdését a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 2. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25

A 3. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított, a 132/2008. (X. 3.) FVM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére