• Tartalom

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

2024.01.23.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés d) pontjában és 68. § (12) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK), az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, valamint a népegészségügyi, illetve sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál és a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban együtt: intézet) az 1. melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. § (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles megfizetni.

(2) Az 1. mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3)2 A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára elektronikus úton megfizetni. A díj megfizetését átutalás esetén a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézet bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézet a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)3 A jogorvoslati díjat – amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró szerv részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6) Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézet az első fokon eljárt intézet részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézetet új eljárás lefolytatására utasítja.

(7) E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b)4 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén – a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(8) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(9)5 Az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. pontja szerinti orvostudományi kutatás engedélyezése során fizetendő díjból a szakértői díjtételt a kutatásba bevont telephelyenként kell megfizetni. Az engedély módosítása során minden egyes önálló, jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem külön díj köteles.

(10)6 Az intézet a hozzá befizetett,

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. 1. pontja, illetve XII. 2. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén

aa)7 a szakhatósági állásfoglalásért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576-00000000 számú számlájára,

ab) a szakértői tevékenységért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az engedélyezési eljárásban az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott szakértő számlájára

átutalja,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. 3. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén a szakvéleményért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott, véleményt adó illetékes Regionális Kutatásetikai Bizottság részére átutalja.

(11)8

(12)9

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)–(6)10

(7)11

4. §12 Ez a rendelet

a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének,

b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének

c)13 az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez14

I.

Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

I.1.

Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás

I.1.1.

Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás – az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése kivételével – telephelyenként

30 000 Ft

I.1.2.

Járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:

I.1.2.1.

Rendelőintézet engedélyezési eljárás telephelyenként

70 000 Ft

I.1.2.2.

Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás telephelyenként

35 000 Ft

I.1.3.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:

I.1.3.1.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (400 ágyszámig)

80 000 Ft

I.1.3.2.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (401-től 800 ágyszámig)

100 000 Ft

I.1.3.3.

Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató esetén)

130 000 Ft

I.1.4.

Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység, a közreműködői tevékenységet is ideértve – kivéve a kizárólag bejelentés alapján nyilvántartásba vett személyes közreműködőként végzett tevékenységet – megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás telephelyenként

30 000 Ft

I.1.5.

Működési engedély módosítása telephelyenként

20 700 Ft

I.1.6.

I.1.7.

I.1.8.

Az Eütv. 108/A. §-ában foglaltak szerinti hatósági nyilvántartásba vétel iránti bejelentés

10 000 Ft

I.2.1.

Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás

16 000 Ft

I.2.2.

Működtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása

4 000 Ft

I.3.

Gyógyszerellátással kapcsolatos eljárások:

I.3.1.

Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedélyezése

21 000 Ft

I.3.2.

Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedély módosítása

5 000 Ft

I.3.3.

Gyógyszertár működési engedélyezési eljárás

66 000 Ft

I.3.4.

Gyógyszertár működési engedélyének módosítása

30 000 Ft

I.3.5.

Gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezése

30 000 Ft

I.3.6.

Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) átruházásának engedélyezése

5 000 Ft

I.3.7.

Fiókgyógyszertár áthelyezésének engedélyezése

5 000 Ft

II.

Egyes élelmiszerekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

II.1.

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek bejelentése

50 000 Ft

II.2.

Felmentés a különleges táplálkozási célú élelmiszer csomagolására előírt kötelezettség alól

11 100 Ft

II.3.

Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerrel kapcsolatos tájékoztató és oktató anyagok (eszközök) engedélyezése

12 200 Ft

II.4.

Étrend-kiegészítő készítmények bejelentése

50 000 Ft

II.5.

Új élelmiszerek elsődleges értékeléséhez szakvélemény készítése

307 000 Ft

II.6.

II.7.

III.

Kozmetikai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

III.1.

Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése

12 600 Ft

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.

III.6.

III.7.

III.8.

III.8.1.

Kémiai vizsgálatok

III.8.1.1.

Florid ion (műszeres)

11 700 Ft

III.8.1.2.

pH-mérés (műszeres)

2 300 Ft

III.8.1.3.

Savszám (TITR)

7 800 Ft

III.8.1.4.

E-vitamin (HPLC)

12 600 Ft

III.8.1.5.

A-vitamin (HPLC)

12 600 Ft

III.8.1.6.

Q10 (ubikinon) (SPF)

6 300 Ft

III.8.1.7.

Karotin (SPF)

9 900 Ft

III.8.1.8.

Toxikus fémek (AAS)

19 200 Ft

III.8.1.9.

Tartósítószerek (HPLC)

18 700 Ft

III.8.1.10.

Szerves savak (szalicilsav, tejsav) (HPLC)

18 700 Ft

III.8.1.11.

Tioglikolsav (TITR)

7 000 Ft

III.8.1.12.

Érzékszervi vizsgálat

4 100 Ft

III.8.1.13.

Fényvédő faktor (SPF)

11 900 Ft

III.8.2.

Rövidítések:
TITR: titrimetria
HPLC: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia
AAS: atomabszorpciós spektrofotometria
SPF: spektrofotometria

IV.

Vizekkel kapcsolatos közegészségügyi igazgatási szolgáltatások

IV.1.

Laboratóriumnak a közfürdők, illetve természetes fürdőhelyek fürdővizének ellenőrzésére történő feljogosítása

92 600 Ft

IV.2.

Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól

60 000 Ft

IV.3.

Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása

34 900 Ft

IV.4.

Természetes fürdőhely kijelölési eljárás

48 000 Ft

IV.5.

Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, (derogáció), parametrikus értéktől való átmeneti eltérés engedélyezése, vizsgálati szám csökkentésének engedélyezése

38 400 Ft

IV.6.

IV.7.

IV.8.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vétele, engedélyezése

96 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia

IV.9.

IV.10.

IV.11.

IV.12.

Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentési engedély módosítása

30 000 Ft

IV.13.

Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentés engedélyese adataiban bekövetkezett változás

16 000 Ft

IV.14.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének, engedélyének módosítása

48 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia

IV.15.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák bejelentőjének, engedélyesének adataiban bekövetkezett változás miatti módosítás

16 000 Ft

IV.16.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének megújítása, felülvizsgálata

48 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia

IV.17.

Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása

a) évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 192 000 Ft,
b) évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft

IV.18.

Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata

a) évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft,
b) évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 48 000 Ft

V.

Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

V.1.

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiviteli bejelentés és hozzájárulás iránti kérelem

19 100 Ft

V.2.

Veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel folytatott tevékenység
(és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése

7 800 Ft/telephely

V.3.

Veszélyes keverék bejelentése

9 200 Ft/keverék

V.4.

V.5.

V.6.

ETTSZ szakvélemény

45 000 Ft/anyag vagy keverék

V.7.

Méregközpontba történő bejelentés díjtételei

V.7.1.

Bejelentés

16 000 Ft/bejelentés

V.7.2.

Bejelentés módosítása jelentős (az összetételt érintő) változás esetén

12 000 Ft/módosítás

VI.

Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

VI.1.

Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése

2 500 000 Ft

VI.2.

Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha az azonos a hatóanyag jóváhagyási eljárásában referenciatermékként értékelt termékkel

500 000 Ft

VI.3.

Biocid termékcsalád forgalomba hozatalának engedélyezése

5 000 000 Ft

VI.4.

Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének módosítása adminisztratív változtatás esetén

25 000 Ft

VI.5.

Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása kisebb mértékű változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén

150 000 Ft

300 000 Ft

VI.6.

Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása jelentős változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

VI.7.

Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének megújítása, ha a dokumentáció teljes körű újraértékelése szükséges

1 875 000 Ft

VI.8.

Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének megújítása, ha a dokumentáció korlátozott mértékű újraértékelése szükséges

625 000 Ft

VI.9.

Azonos biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése

75 000 Ft

VI.10.

Biocid termékcsalád újabb tagja forgalomba hozatalának bejelentése

75 000 Ft

VI.11.

Biocid termék forgalomba hozatalának egyszerűsített eljárással történő engedélyezése során a dokumentáció értékelése
Biocid termékcsalád esetén

500 000 Ft

1 000 000 Ft

VI.12.

Az egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében engedélyezett biocid termék forgalmazásának bejelentése

50 000 Ft

VI.13.

Egyszerűsített eljárással kiadott biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása során a dokumentáció értékelése

50 000 Ft

VI.14.

Biocid termék más tagállamban kiadott engedélyének elismerési eljárása

500 000 Ft

VI.15.

Biocid termékcsalád kölcsönös elismerési eljárással történő engedélyezése

1 000 000 Ft

VI.16.

Biocid termék vagy termékcsalád kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba hozatali engedély adminisztratív módosítása

25 000 Ft

VI.17.

Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba hozatali engedély kisebb mértékű változtatás esetén történő módosítása
Biocid termékcsalád esetén

50 000 Ft

VI.18.

Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba hozatali engedély jelentős változtatás esetén történő módosítása
Biocid termékcsalád esetén

200 000 Ft

400 000 Ft

VI.19.

Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha a termék egy hatóanyagnál többet tartalmaz

Alapdíj + 200 000 Ft
minden további hatóanyagra

VI.20.

Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése további terméktípusokra

Alapdíj + 200 000 Ft
minden további terméktípusra

VI.21.

Biocid termékek összehasonlító értékelése

1 250 000 Ft hatóanyagonként

VI.22.

Párhuzamos kereskedelemi engedély

100 000 Ft

VI.23.

Biocid hatóanyag jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció értékelése

45 000 000 Ft

VI.24.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó, vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő további terméktípus jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció értékelése

22 500 000 Ft

VI.25.

Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció teljes újraértékelése

45 000 000 Ft

VI.26.

Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció részleges újraértékelése

22 500 000 Ft

VI.27.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó, vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció teljes újraértékelése

22 500 000 Ft

VI.28.

A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó, vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció részleges újraértékelése

11 250 000 Ft

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/ 2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a szerinti átmeneti rendszer díjtételei

VI.29.

Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának engedélyezése

96 000 Ft/termék

VI.30.

Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése forgalomba hozatalhoz:

VI.30.1.

Rovarirtó szerek szakvéleményezése

333 500 Ft

VI.30.2.

Rovarriasztó szerek szakvéleményezése

177 400 Ft

VI.30.3.

Rágcsálóirtó szer szakvéleményezése

243 200 Ft

VI.31.

Irtószer felhasználás engedélyezése

11 000 Ft

VI.32.

Fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának és fertőtlenítési technológia engedélyezése

96 000 Ft/termék

VI.33.

Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdővízben felhasználható biocid anyag engedélyezése

96 000 Ft/termék

VI.34.

A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása értékelést nem igénylő változtatás esetén

25 000 Ft

VI.35.

A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása értékelést igénylő változtatás esetén

48 000 Ft

VI.36.

Nem engedélyezett biocid terméken, vagy kizárólag biocid terméken való felhasználásra szánt, nem jóváhagyott hatóanyagon kutatási vagy fejlesztési célú kísérlet és vizsgálat elvégzésének kezdeményezése

50 000 Ft

VI.37.

Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének megújítása, ha az értékelést más tagállam végzi

375 000 Ft

VI.38.

Biocid termékek más tagállamban végzett összehasonlító értékelésének elismerése

150 000 Ft hatóanyagonként

VI.39.

VII.

Immunológiai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

Immunológiai készítmények gyártási tételének vizsgálata forgalomba hozatalt megelőzően:

VII.1.

Külföldi készítmény, külföldi hatósági bizonylattal

147 000 Ft

VII.2.

Készítmény hatósági bizonylat nélkül

525 500 Ft

VII.3.

VIII.

Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

VIII.1.

VIII.1.1.

VIII.1.2.

VIII.1.3.

VIII.2.

VIII.3.

VIII.4.

VIII.5.

VIII.6.

VIII.7.

VIII.8.

VIII.9.

VIII.10.

VIII.11.

VIII.12.

VIII.13.

VIII.14.

VIII.14.1.

VIII.14.2.

VIII.14.3.

VIII.14.4.

VIII.15.

VIII.16.

VIII.16.1.

VIII.16.2.

VIII.17.

VIII.18.

VIII.19.

VIII.20.

VIII.21.

VIII.22.

VIII.23.

VIII.24.

IX.

Közegészségügyi-járványügyi igazgatási szolgáltatások

IX.1.

Légi szúnyogirtás engedélyezése

18 500 Ft

IX.2.

IX.3.

X.

Természetes gyógytényezőkkel és ásványvizekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

X.1.

X.2.

X.3.

Gyógyfürdőintézmény megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése

120 000 Ft

X.4.

Elismert ásványvíz megnevezés használatának és gyógyászati célú használatbavételének, továbbá mesterséges ásványvíz előállításának engedélyezése

60 000 Ft

X.5.

Elismert ásványvíz gyógyvízzé történő átminősítése és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt

47 000 Ft

X.6.

Gyógyvízmegnevezés használatának, illetve gyógyászati célú felhasználásának, valamint forgalomba hozatalának engedélyezése előzetes szakvéleménnyel

87 000 Ft

X.7.

Gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt

87 000 Ft

X.8.

Korábban kiadott engedély módosítása, felülvizsgálata

41 000 Ft

X.9.

Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely megnevezés használatának engedélyezéséhez

36 600 Ft

X.10.

Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényező megnevezés használatának engedélyezéséhez

29 700 Ft

X.11.

Település egésze vagy meghatározott része gyógyhellyé nyilvánításának engedélyezése

160 000 Ft

XI.

Más hatóság eljárásában történő közreműködéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

XI.1.

XI.2.

XI.3.

Kereskedelmi szálláshely működtetésében való szakhatósági közreműködés

28 500 Ft

XI.4.

Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közreműködés

30 700 Ft

XI.5.

Fürdési célú gázveszélyes víz igénybevételével kapcsolatos szakhatósági közreműködés

23 500 Ft

XI.6.

Elvi vízjogi engedélyezési vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködés

23 900 Ft

XI.7.

Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban szakhatósági közreműködés

23 900 Ft

XI.8.

Közfürdő védőterületének kialakításában való szakhatósági közreműködés

20 200 Ft

XI.9.

50 főnél kevesebb személyt ellátó vagy napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vízellátó rendszer közegészségügyi feltételeinek megállapítása

20 200 Ft

XI.10.

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi szakhatósági közreműködés

23 500 Ft

XI.11.

Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezelő létesítményre vonatkozó) szakhatósági közreműködés

27 700 Ft

XI.12.

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték-túllépés engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés

27 700 Ft

XI.13.

Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési eljárásában történő szakhatósági közreműködés

27 700 Ft

XI.14.

Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági közreműködés

24 200 Ft

XI.15.

XI.16.

Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés

29 700 Ft

XI.17.

Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés

30 000 Ft

XI.18.

XI.19.

XI.20.

XI.21.

Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés

19 400 Ft

XI.22.

Utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés

11 500 Ft

XI.23.

Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezésében szakhatósági közreműködés
(a kitermelés körülményeinek közegészségügyi szempontú vizsgálata)

31 500 Ft

XII.

Orvostudományi kutatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
[nem kereskedelmi kutatás, valamint az Eütv. 159. § (5) bekezdése szerinti kutatás kivételével]

XII. 1.

Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján

377 000 Ft + kutatásba bevont telephelyenként 25 000 Ft szakértői díj
(az összegből a szakhatósági eljárás díja 320 000 Ft)

XII. 2.

Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Humánreprodukciós Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján

372 000 Ft + kutatásba bevont telephelyenként 25 000 Ft szakértői díj
(az összegből a szakhatósági eljárás díja 315 000 Ft)

XII. 3.

Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása a Regionális Kutatásetikai Bizottságok (RKEB) véleménye alapján

114 000 Ft
(ebből az RKEB díja: 15 300 Ft)

XIII.

A nemdohányzók védelmével kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

XIII.1.

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. § (9) bekezdése alapján, az Nvt. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók részére

40 000 Ft

XIII. 2.

Új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő felhasználásának bejelentése, a korábban bejelentett adalékanyagra vonatkozó tanulmány elbírálása, új dohánytermék-kategóriákba tartozó dohánytermék bejelentése, dohányzási célú gyógynövénytermék bejelentése

40 000 Ft

XIII. 3.

A jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezése

15 000 Ft

2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez15

1

Intézet

Számlaszám

2

NNGYK

10032000-00290438-00000000

3

4

Belügyminisztérium

10032000-01483305

4a

Országos Kórházi Főigazgatóság

10032000-00362241-00000000

5

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

6

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

10024003-00301019-00000000

7

Békés Vármegyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

8

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

10027006-00302852-00000000

9

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10028007-00302584-00000000

10

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

10029008-00305350-00000000

11

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301253-00000000

12

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

13

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

10034002-00301954-00000000

14

Heves Vármegyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

15

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

10045002-00301947-00000000

16

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

10036004-00304270-00000000

17

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

18

Pest Vármegyei Kormányhivatal

10023002-00332873-00000000

19

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10039007-00301129-00000000

20

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

10044001-00302285-00000000

21

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

10046003-00306014-00000000

22

Vas Vármegyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

23

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

24

Zala Vármegyei Kormányhivatal

10049006-00303066-00000000

2

A 2. § (3) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 101. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (7) bekezdés b) pontja a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (9) bekezdését a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (10) bekezdését a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (10) bekezdés a) pont aa) alpontja a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 101. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (11) bekezdését a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet 8. §-a.

9

A 2. § (12) bekezdését a 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 62. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (2)–(6) bekezdése e rendelet 3. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (7) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

13

A 4. § c) pontját a 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

14

Az 1. melléklet a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése, a 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet 4. §-a, a 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése, a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 26–27. §-a, a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 14. §-a, a 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet 7. §-a, az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 34. § (1) bekezdése, a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 5. §-a, a 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése, a 11/2022. (IV. 22.) EMMI rendelet 1. §-a, a 24/2022. (VII. 29.) BM rendelet 6. §-a, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 21. § b)-d) pontja és 22. §-a, a 73/2023. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. [Ez utóbbi módosító rendelet 1. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint az 1. mellékletben foglalt táblázat IV.14. és 15. sorában az „a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vételének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálata, valamint a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének megújítása,” szöveg és a „termék” szövegrész helyébe a „termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére