• Tartalom

10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet

10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet

az építésügyi célelőirányzatról1

2012.05.31.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés r) pontjában és a 16. § (5)–(6) bekezdése vonatkozásában – 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 16. § (5)–(6) bekezdése vonatkozásában a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)2 Az építésügyi célelőirányzat (a továbbiakban: ÉC) bevételei – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – az építésügy stratégiai céljainak megvalósítását segítik elő.

(2)3 Az ÉC bevételei és kiadásai a költségvetési törvényben az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium fejezetében a fejezeti kezelésű előirányzatok között kerülnek megtervezésre. Az ÉC bevételeinek fogadására, a pénzforgalom elkülönített kezelésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett 10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számla szolgál.

(3)4 E rendelet szabályozza az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott támogatási, finanszírozási céloknak megfelelő felhasználási rendet, a döntési eljárásokat, az előirányzatból nyújtható támogatások, finanszírozások szabályait, a támogatottak körét, a pályázati rendszerre vonatkozó előírásokat, valamint a támogatott szervezetek tevékenységével összefüggő adatszolgáltatási, felhasználási, szerződéskötési, közzétételi, beszámolási kötelezettségeket.

(4)5 Az ÉC felhasználásával, kezelésével, működtetésével, ellenőrzésével, továbbá a terhére meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltak az irányadók.

(5) Az ÉC-vel a miniszter rendelkezik, ennek keretében gondoskodik a kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről, valamint az ÉC-vel összefüggő elektronikus nyilvántartási rendszer működtetéséről és a befolyt összegek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről.

2. §6

A célelőirányzat felhasználása

3. §7

4–5. §8

A pályáztatás részletes szabályai

6–11. §9

A csekély összegű (de minimis) támogatásokra
vonatkozó szabályok

12. §10

A szerződéskötés, a támogatás folyósítása, ellenőrzés

13. §11

Az egyedi támogatásra vonatkozó szabályok

14. §12

Beszámolási kötelezettség

15. §13

Hatályba léptető, átmeneti és záró rendelkezések

16. §14

1

A rendeletet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2013. május 17. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 4/2010. (I. 8.) NFGM rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést az építésügyi célelőirányzatba 2010. január 9. napját követően befolyt bírságbevételek tekintetében kell alkalmazni.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 2011. szeptember 4-ét követően kezdeményezett első fokú eljárásokban és bejelentésekben kell alkalmazni.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 4/2010. (I. 8.) NFGM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést az építésügyi célelőirányzatba 2010. január 9. napját követően befolyt bírságbevételek tekintetében kell alkalmazni.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 2011. szeptember 4-ét követően kezdeményezett első fokú eljárásokban és bejelentésekben kell alkalmazni.

6

A 2. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. §-t a 4/2010. (I. 8.) NFGM rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést az építésügyi célelőirányzatba 2010. január 9. napját követően befolyt bírságbevételek tekintetében kell alkalmazni.

8

A 4–5. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6–11. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 12. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 13. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 14. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 15. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 16. §-t a 27/2012. (V. 30.) BM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére