• Tartalom

109/2009. (V. 20.) Korm. rendelet

109/2009. (V. 20.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.09.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. § Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, vagy a véglejáratkor a kölcsönt az adós még nem fizette teljesen vissza, a hitelintézet az e rendelet 4. számú melléklete szerinti igénylőlap felhasználásával – a 8/C. § (2) bekezdés szerinti jogvesztő határidőn belül – érvényesítheti az állami készfizető kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál.”

11. § Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben szereplő állami kezességek beváltásánál az állami adóhatóság az Art. szerint jár el. A beváltás iránti kérelmet elutasítja, ha a jogosult eljárása a kezességgel biztosított kötelezettség elvállalásánál, valamint a kezesség fennállásának ideje alatt nem felelt meg a külön jogszabályokban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeknek.”

12. § (1) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előzetes bejelentést a kultúráért felelős miniszter megvizsgálja és – ha megfelel az Áht. 33/B. §-a (2), (3), (7), illetve (8) bekezdésében foglalt feltételeknek – nyilvántartásba vétel céljából legkésőbb augusztus 15-ig továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek.”
„(5) Kiállítási garancia, illetve viszontgarancia vállalására indokolt esetben előzetes bejelentés hiányában is lehetőség van, amennyiben az – tekintettel az éves költségvetési törvényben meghatározott keret várható kihasználtságára – nem akadályozza az előzetesen bejelentett kiállítási garanciák, illetve viszontgaranciák vállalását.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a kiállító az igényét a kultúráért felelős miniszternek jelenti be. A bejelentésre értelemszerűen alkalmazni kell a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a kiállítónak az előzetes bejelentés elmulasztását is részletesen indokolnia kell.”

13. § (1) Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiállítási garancia-, illetve a kiállítási viszontgarancia-vállalás érdekében a kiállító a garancia igénybevételének tervezett kezdő időpontja előtt legkésőbb 25 munkanappal kérelmet nyújt be a kultúráért felelős miniszterhez. Amennyiben az egy kiállítás kapcsán benyújtott igények száma meghaladja a 15 darabot, a benyújtási határidő – a 16. kérelemtől kezdődően az egy kiállításhoz kapcsolódó összes kérelem esetében – kérelmenként 1 munkanappal nő.”

(2) Az R. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiállítási garancia vállalására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
a) az e rendelet 7. számú melléklete szerinti Adatlap kiállítási garancia- vagy kiállítási viszontgarancia-vállaláshoz című – kitöltött – adatlapot;
b) a kiállítás tervét, a kérelem részletes indokolását,
c) az épületbiztonsági dokumentációt, amely részletesen bemutatja a kiállító által nyújtott biztonsági feltételeket, körülményeket, ideértve a kiállítótér és az épület környezeti adottságait, technikai, biztonsági és biztonságfelügyeleti jellemzőit;
d) a kiállítási tárgyak biztosítási összegéről készült, a kiállító és a jogosult által aláírt tételes kimutatást;
e) a kiállító és a jogosult által aláírt kölcsönbe adásról szóló szerződést, továbbá idegen nyelvű szerződés esetén a szerződésnek a kiállítási garanciavállalás feltételeit érintő részei magyar nyelvű fordítását, valamint a kölcsönbe adó intézmény nevében aláíró személy aláírási jogosultságát igazoló dokumentumot, kivéve ha az aláírási jogosultság a szervezeti képviseletből ered (így különösen a felügyeleti szerv aláírási joga esetén);
f) a jogosult arról szóló – az e rendelet 10. számú mellékletében szereplő minta alapján kibocsátott – nyilatkozatát, hogy elfogadja a kiállítási garancia vállalására vonatkozó feltételeket;
g) minden olyan tényt, adatot, amely a garancia szempontjából jelentős, ideértve a hatályos biztosításról, illetve garanciáról szóló szerződést is.”

(3) Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
a) a kiállítási viszontgarancia indokoltságát;
b) a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumokat;
c) a kiállító és a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult által aláírt kölcsönbe adásról szóló szerződést;
d) a kiállító által kötött biztosítási szerződést, benne a kiállítási tárgyak biztosítási összegéről készült tételes kimutatással;
e) a jogosult arról szóló – az e rendelet 10. számú mellékletében szereplő minta alapján kibocsátott – nyilatkozatát, hogy elfogadja a kiállítási viszontgarancia vállalására vonatkozó feltételeket.”

(4) Az R. 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben egy kiállítás kapcsán több kérelmet nyújt be a kiállító, a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt dokumentumokat csak egyszer kell benyújtani.”

14. § Az R. az alábbi 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § (1) A kiállítási tárgyak biztosítási összege nem haladhatja meg a kiállítási tárgy kölcsönbe adásáról szóló szerződésben meghatározott értékét, amelyet a kiállítási garancia-, illetve viszontgarancia-vállalásra irányuló kérelem esetében a kultúráért felelős miniszter a kérelem elbírálása során köteles vizsgálni.
(2) A jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmet a kultúráért felelős miniszter – a garancia-, illetve viszontgarancia-vállalásra vonatkozó javaslatával együtt – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek, aki a rendelkezésre álló keret figyelembevételével dönt a kötelezettségvállalásról.
(3) A kiállítás tervét, a kérelem részletes indokolását, valamint az épületbiztonsági dokumentációt nem kell az államháztartásért felelős miniszternek továbbítani.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásáról – a kultúráért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett – kiállítási garanciavállalásra irányuló kérelem esetén e rendelet 8. számú mellékletében szereplő minta, kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelem esetén e rendelet 9. számú mellékletében szereplő minta alapján kötelezvényt bocsát ki a jogosult részére. A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia a kötelezvény kibocsátásával jön létre, a kötelezvényben megjelölt időtartamra.
(5) A 16. § (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén a kötelezvény a kiállítási garancia-, illetve viszontgarancia-igényben megjelölt kezdő időponthoz képest későbbi időpontban jelölheti meg a garancia-, illetve viszontgarancia létrejöttének időpontját.”

15. § Az R. 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A kiállító köteles a tőle elvárható mértékben a kár megelőzéséről, illetve a kár enyhítéséről gondoskodni. Káresemény bekövetkezése esetén a kiállító haladéktalanul értesíti a kultúráért felelős miniszter, az államháztartásért felelős minisztert, valamint a jogosultat. A kultúráért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek szóló értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett tárgyakról szóló tájékoztatást.
(2) A kiállító köteles a káreseményről a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni az értesítés és a felvilágosítás tartalmának a kultúráért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter általi ellenőrzését.”

16. § Az R. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében az – az (5) bekezdés szerinti – értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül intézkedik a kultúráért felelős miniszter jóváhagyásában meghatározott összegű kártérítés, illetve viszontgarancia jogosult részére történő kifizetéséről. Kiállítási viszontgarancia esetében a viszontgarancia érvényesítésére kizárólag a kiállító által kötött biztosítási szerződés alapján történt kifizetést követően kerülhet sor. A garantőr Áht. 33/C. §-a (4) bekezdése szerinti megtérítési igénye a kártérítés kifizetését nem érinti.”

17. § Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia időtartamának lejártát követő 30 naptári napon belül a kiállító tájékoztatja a kultúráért felelős minisztert, hogy bekövetkezett-e olyan körülmény, amely a garancia beváltására okot adott, és ezzel egyidejűleg a kiállításról részletes szakmai beszámolót nyújt be. A beszámolóban fel kell tüntetni azt is, hogy a kiállítási garancia, illetve viszontgarancia hiányában milyen összegű átlagos biztosítási díj felmerülésével lehetett volna számolni.”

18. § (1) Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 8. §-ának (1)–(5) bekezdéseit, 9. §-ának (3) bekezdését, 10. §-át, 11. § (1) bekezdését az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött kezességek beváltása esetén is alkalmazni kell.”

(2) Az R. 21. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Az MFB tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti kormányhatározat előkészítése során az e rendelet 2. §-ában, a vonatkozó kormányhatározat kapcsán az e rendelet 3. §-a (1) bekezdésében foglaltakat, így különösen annak b), c) és d) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.”
„(6) A 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami kezességvállalások esetében a 8/C. § (2) bekezdésében, valamint a 11. § (2) bekezdésének második mondatában foglaltakat nem kell alkalmazni.”

19. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. 7. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az R. 8–10. melléklete helyébe e rendelet 6–8. melléklete lép.

(7) Az R. 11. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

20. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)3 E rendelet 13. §-ának (1) bekezdése, valamint 8. melléklete 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)4

(4)5

(5)6

(6) Az R.-nek – az e rendelet 9. §-ával megállapított – 8/C. § (2) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követően létrejött kezességek esetében kell alkalmazni.

(7) Az R.-nek – az e rendelet 13. §-ának (2)–(4) bekezdéseivel, illetve 14. §-ával megállapított – 16. §-ának (2)–(4) bekezdéseit, illetve 16/A. §-át az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott kiállítási garancia- és viszontgarancia-kérelmek esetében kell alkalmazni.

(8)7 Az R.-nek – az e rendelet 17. §-ával megállapított – 19. §-ának (1) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott beszámoló esetében kell alkalmazni.

1–9. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez8

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 217. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–9. § e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20. § (2) bekezdése a 118/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 20. § (3) bekezdése e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

6

A 20. § (5) bekezdése e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20. § (8) bekezdése a 118/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1–9. számú melléklet e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére