• Tartalom

1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat

1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat

a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről1

2010.07.08.

1.2 A Kormány felhívja a tagjait, hogy az általuk, illetve – a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a vezetésük, irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésükbe tartozó gazdasági társaságok, illetve az azok többségi részesedésével működő gazdasági társaságok által kiírni tervezett, a központosított közbeszerzés körén kívül eső, nem uniós forrásból megvalósuló, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetében gondoskodjanak arról, hogy a közbeszerzés időszerűségéről – az ajánlati felhívás vagy a részvételi felhívás közzététele, illetve az ajánlattételi felhívás megküldése előtt – az e határozat rendelkezései szerinti előzetes egyeztetés lefolytatásra kerüljön.

2.3 Az 1. pontban meghatározott egyeztetés lefolytatására monitoring munkacsoport működik. Vezetője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkára, tagjai a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt további két személy, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt egy-egy személy. A monitoring munkacsoport munkáját a munkacsoport vezetője által felkért további személyek segíthetik. A monitoring munkacsoport működésével összefüggő titkársági feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közbeszerzési helyettes államtitkárának titkársága látja el.

3. Az 1. pontban meghatározott egyeztetést a feladatkörrel rendelkező miniszter olyan módon kezdeményezi, hogy a tervezett közbeszerzés tárgyát, értékét, az eljárás fajtáját, az alkalmassági feltételeket, a kizáró okokat, valamint az ajánlatok bírálati szempontját (az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a részszempontokat is) tartalmazó, legfeljebb öt oldal terjedelmű összefoglalót a monitoring munkacsoport titkársági feladatait ellátó szervezeti egységnek elektronikus úton megküldi.

4. A monitoring munkacsoport az összefoglalót nyolc munkanapon belül megtárgyalja, és állást foglal az adott közbeszerzés időszerűségéről, vagy további adatokat kér a kezdeményező minisztertől. Ha a monitoring munkacsoport további adatokat kér a kezdeményező minisztertől, a munkacsoport azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül az összefoglalót ismételten megtárgyalja. A monitoring munkacsoportnak az összefoglalót tárgyaló ülésére a kezdeményező miniszter által kijelölt személyt meg kell hívni.

5. Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések esetében a titokvédelmi szabályok érvényesülését e határozat végrehajtása során is biztosítani kell.

6. Az ajánlati felhívás, a részvételi felhívás vagy az ajánlattételi felhívás a monitoring munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg. Ha a kezdeményező miniszter a monitoring munkacsoport állásfoglalásával nem ért egyet, kezdeményezheti, hogy a közbeszerzés időszerűségéről a Kormány foglaljon állást. A monitoring munkacsoport állásfoglalása az ajánlatkérőnek a beszerzésért való felelősségét nem érinti, az ajánlatkérő a munkacsoport támogató állásfoglalása esetén is dönthet a beszerzés elhalasztásáról vagy elmaradásáról.

7.4 Az 1. pontban meghatározott egyeztetés lefolytatása alól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkára különösen sürgős esetben felmentést adhat.

8. E határozat rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az 1. pontban meghatározott személyek vagy szervek által kötni vagy meghosszabbítani tervezett azon, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű szerződésekre is, amelyek megkötésére, illetve meghosszabbítására nem közbeszerzése eljárás keretében kerül sor; azzal, hogy a szerződés a munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem köthető, illetve nem hosszabbítható meg. A monitoring munkacsoport állásfoglalása a szerződő fél felelősségét nem érinti, az a munkacsoport támogató állásfoglalása esetén is dönthet a szerződéskötés elhalasztásáról vagy elmaradásáról.

9. Ez a határozat 2009. augusztus 24-én lép hatályba.

1

A határozatot a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. április 1. napjával.

2

Az 1. pont az 1170/2009. (X. 8.) Korm. határozat 10. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont az 1146/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 7. pont az 1146/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére