• Tartalom

12/2009. (III. 25.) KHEM rendelet

12/2009. (III. 25.) KHEM rendelet

a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról és adományozásáról1

2012.01.01.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. §-ának e) pontjában foglaltakra – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére Gyimesi Zoltán-díjat (a továbbiakban: díj) alapítok.

(2) A díj természetes személyek részére adományozható.

(3) A díj évenként március 15-én egy fő részére adományozható. A díjjal emlékplakett, adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap tízszerese, amelyet az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) költségvetéséből kell biztosítani.

(4)2 A díszdobozban elhelyezett bronzból készült emlékplakett átmérője 110 mm. Előlapja bal oldalán a névadó mellképe, jobb oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER” felirat van, alatta Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, valamint a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

2. § (1) A díj adományozásáról az OAH főigazgatójának és az OAH Tudományos Tanácsa elnökének javaslata alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter dönt.

(2) A díj adományozására vonatkozó, a jelölt nevét és részletes indokolást tartalmazó javaslatot a díj tervezett adományozásának időpontja előtt legalább 15 nappal, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek címezve kell benyújtani. A javaslathoz mellékelni kell a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggő, a (3) bekezdés szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(3) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium honlapján közzé kell tenni az adományozott nevét és beosztását, a díj megnevezését, az elismerés adományozásának indokát.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (3) bekezdését a 2009. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a díj május 1-jén adományozható.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról szóló 9/2005. (V. 5.) IM rendelet és e bekezdés3 hatályát veszti.

1

A rendeletet a 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet 24. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2014. február 3. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 25. §-a alapján a 2014. február 3-át megelőzően kezdődött, és ezt követően is folyamatban lévő elismerés adományozásával kapcsolatos eljárásra a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet szabályait kell alkalmazni.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 65. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdés – 2009. március 26-ával történő – hatályon kívül helyezésével a 9/2005. (V. 5.) IM rendelet hatályon kívül helyezése nem lenne végrehajtható.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére