• Tartalom

2009. évi CXXI. törvény

2009. évi CXXI. törvény

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról1

2009.12.13.

1–12. §2

13. § (1)3 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a 359. §-t követően a következő alcímmel és a 359/A. §-al egészül ki:

„Munkavállalói költségkedvezmény
359/A. § Ha a munkaügyi per által érintett munkaviszonyból származó átlagkereset nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott mértéket, a perben félként résztvevő munkavállaló munkavállalói költségkedvezményre jogosult. A felet a munkavállalói költségkedvezmény alapján – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a keresetlevél előterjesztésétől kezdve, a per egész tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is kiterjedően teljes költségmentesség illeti meg. A munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, illetve ahhoz csatolni kell a szükséges iratokat. A fél jogosultságát a bíróság a csatolt iratok alapján hivatalból vizsgálja.”

(2) A Pp 395. § (4) bekezdése a következő új j) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy]

j) a munkavállalói költségkedvezmény vonatkozásában a 359/A. §-ban meghatározott mértéket, valamint a költségkedvezmény érvényesítésének eljárási szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben”

[rendeletben állapítsa meg.]

14. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 13. §-ának (1) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 13. §-ának (1) bekezdése által megállapított rendelkezést a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell azzal, hogy a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben a jogosult erre irányuló kérelmére és a kérelemhez csatolt igazolás alapján biztosítható a munkavállalói költségkedvezmény.

(4) A részvénytársaságoknak legkésőbb 2010. május 31-ig összhangba kell hozniuk alapszabályukat e törvény rendelkezéseivel. 2010. május 31-ét követően az e törvénnyel megállapított rendelkezésekkel ellentétes alapszabályi rendelkezések helyett a gazdasági társaságokról szóló törvény hatályos rendelkezései alkalmazandók.

(5) E törvény 2–9. §-ai az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban 2007. július 11-i 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

(6) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „továbbá a 27/A. § (10) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „továbbá a 27/A. § (13) bekezdése szerint” szövegrész lép, 57. §-a (2) bekezdésének g) pontjában „a felszámoló által nem a 27/A. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint” szövegrész helyébe „a felszámoló által nem a 27/A. § (13) bekezdésében meghatározottak szerint” szöveg lép.

(7) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény 10. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4) A 15. § (3) bekezdése 2010. július 1. napján lép hatályba.
(5) A 7. § (8) és (9) bekezdése 2011. július 1. napján lép hatályba.”

(8) A Gt. 12. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a „társaság cégnevét, főtevékenységét,” szövegrész helyébe a „társaság cégnevét, tevékenységi körét,” szöveg lép.

(9)4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. november 26. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 180. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–12. §-t a 14. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 13. § (1) bekezdését a 14. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. január 2. napjával, azonban a 14. § (9) bekezdése saját rendelkezése alapján 2009. december 13. napjával hatályát vesztette.

4

A 14. § (9) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére