• Tartalom

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.06.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. § Ez a rendelet a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembevételével.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelő helyi közösség,

b) LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területe (a továbbiakban: LEADER HACS tervezési terület): az IH által határozatban elfogadott, a LEADER HACS tagságát alkotó települések együttes közigazgatási területe,

c)2 illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés keretein belüli végrehajtását;

d) munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott, jogi személyiségű, ügyviteli és adminisztratív szervezet, amely a LEADER HACS és az IH között megkötött együttműködési szerződés alapján látja el tevékenységét az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében,

e) ügyfél: az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS tervezési területen,

f) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak az illetékességi területére kidolgozott és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája,

g) HVS LEADER része (a továbbiakban: LEADER terv): a HVS azon része, amely az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61–65. cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmaz,

h) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kht.) 2. § (1) bekezdés a), b), c), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, továbbá az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott egyesület,

i)3

j) hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések,

k) LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerint ekként meghatározott fogalom,

l) jogcím: az illetékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az azonos fejlesztések, tevékenységek megvalósítása érdekében az e rendelet keretében meghirdetett célterületek összessége,

m) célterület: egy jogcímen belül, az illetékes LEADER HACS HVS-e alapján meghatározott Helyzet-Probléma-Megoldás-Eredmény (a továbbiakban: HPME), amelynek megvalósítására a pályázat irányul,

n) HPME katalógus: a LEADER tervben szereplő HPME struktúra alapján elkészített, az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásban szereplő, az illetékes LEADER HACS tervezési területére speciális támogatási feltételeket, célterületeket tartalmazó katalógus,

o) LEADER forrás: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben közzétett forrásallokáció alapján – az IH által – a LEADER HACS lakosságszámával és településszámával arányosan megállapított forrás, amely magában foglalja a LEADER támogatásra, valamint a LEADER HACS működésére fordítható forrást,

p) LEADER támogatás: a LEADER HACS-nak a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrás azon része, amelyet a LEADER HACS a jogcímek alapján a LEADER tervben foglalt célok megvalósítására fordíthat,

q) közhasznú tevékenységek: a Kht. 26. § c) pontja szerint meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek,

r) közösségi célú beruházások: olyan fejlesztések, amelyek a Kht. 26. § c) pontja szerinti célok, tevékenységek megvalósítását segíti elő,

s) pályázati felhívás: az e rendelet alapján igénybe vehető támogatások részletes feltételeit tartalmazó, legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló benyújtási időszak első napját megelőző 5. napon, külön IH közleményben közzétett pályázati felhívás, amelynek részét képezi a HPME katalógus,

t) tradicionális eszköz: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült gépek, eszközök, tárgyak.

(2) Az e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplő, a kérelemre és a kérelmezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre:

a) LEADER közösségi célú fejlesztés,

b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,

c) LEADER rendezvény,

d) LEADER képzés,

e) LEADER térségen belüli együttműködés,

f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés,

g) LEADER tervek és tanulmányok.

(2) E rendelet alapján az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Az ügyfél pályázatában szereplő fejlesztés vonatkozásában a beruházás, a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területén valósulhat meg, kivéve az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogcímek keretében megvalósuló fejlesztéseket.

(3) Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás.

(4) Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célterületre irányulhat.

(5) A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(6) Egy ügyfél a 2007–2013. évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.

(7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag az ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be.

4. § (1) E rendelet alapján támogatás kizárólag olyan tevékenységhez vehető igénybe, amely a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatározott LEADER megoldási javaslatokban megfogalmazott elvárt eredmény elérését segíti elő, megfelel a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott feltételeknek.

(2) E rendelet alapján benyújtott pályázatok vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(4) A pályázati felhívás alapján támogatható működési kiadások vonatkozásában a Vhr. 20. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

5. § (1) Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS részére a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott teljes LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén a támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott minimális támogatási összeget.

(2)4 Egy pályázat keretében a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlesztés vonatkozásában működési kiadás igényelhető. A működési kiadások mértéke nem haladhatja meg az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 12%-át, legfeljebb a bruttó 6 200 000 forintot. A működési kiadásokra irányuló kifizetési kérelem legkésőbb a 10. § (4) bekezdésében meghatározott, az utolsó kifizetési kérelem beadására vonatkozó határidőig nyújtható be.

(3) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében – ha a pályázatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra – egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(4) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában a Gépkatalógus szerinti referenciaárat.

(5) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat.

(6) Az e rendelet alapján megítélhető támogatási összeg alapját a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi. Ennek értelmében

a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként az egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,

b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében az e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,

c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében csekély összegű támogatásnak minősül.

6. § (1) Nem vehető igénybe támogatás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatások keretében az önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen a gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető rendszer, a tűzi-víz vezetékek, a tűzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a hulladékkezelő, az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére.

(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok – kivéve köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.

(3) Nem vehető igénybe támogatás

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

g) a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.

(4) Tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást, illetve képzést az ügyfél a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti partnervállalkozásától vagy kapcsolt vállalkozásától nem vehet igénybe.

7. § (1) E rendelet alapján kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely megfelel a pályázati felhívás horizontális feltételeinek, és szerepel a fejlesztés megvalósulási helye szerint illetékes LEADER HACS – legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző ötödik napon lezárt – HPME katalógusában.

(2) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában megjelölt támogatási célterületre a HPME katalógusban meghatározott alábbi feltételek együttes betartása mellett:

a) támogatás-intenzitás,

b) maximális támogatási összeg,

c) minimális támogatási összeg,

d) egyéb alanyi feltételek,

e) egyéb tárgyi feltételek,

f) támogatható tevékenységek,

g) elszámolható kiadások,

h) megvalósulás helye.

(3) Az egyes célterületek keretében megvalósuló tevékenységek vonatkozásában az e rendelet szerinti elszámolható kiadások körét az illetékes LEADER HACS HPME katalógusa határozza meg.

(4) A pályázathoz mellékelni kell a Vhr.-ben előírtak mellett az e rendeletben meghatározott, valamint az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában előírt mellékleteket.

(5) Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását követően kezdhető meg.

(6) Az e rendelet keretében benyújtott pályázatok értékelésénél a pályázati felhívásban rögzített horizontális, valamint a fejlesztés megvalósítása helye szerint illetékes LEADER HACS HPME katalógusában szereplő jogcím és speciális pontozási szempontokat kell figyelembe venni.

(7) A LEADER közösségi célú fejlesztés esetében

a) a Vhr. 20. § (3) bekezdésétől eltérően, ha az ügyfél működési támogatást is igénybe vesz, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt kifizethető a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80%-át meghaladó összeg,

b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a tradicionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két árajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértő által megállapított értéken történik,

c)5 a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés a) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

d) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható,

e)6

(8) A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a tradicionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két árajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértő által megállapított értéken történik,

b)7 a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés b) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

(9)8 A 3. § (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni.

(10)9 A 3. § (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott jogcímek esetében a Vhr. 24. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

A pályázat benyújtása

8. §10 E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépését11 követően pályázat nem nyújtható be.

A pályázat elbírálása

9. § (1) Az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok elbírálása a Törvény III–IV. fejezete alapján történik.

(2) A pályázat bírálatát – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – az illetékes LEADER HACS a pályázati felhívásban rögzített horizontális, valamint az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában szereplő, a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett célterületre meghatározott jogcím vagy speciális pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A pályázatok rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést.

A kifizetési kérelem benyújtása

10. § (1)12

(2)13 Működési kiadások vonatkozásában

a) egy ügyfél évente legfeljebb 4 alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet

b) az utolsó nem működési kiadást tartalmazó kifizetési kérelem benyújtása és legkésőbb a működési költséget tartalmazó kifizetési kérelem benyújtását megelőző hónap vége között felmerült kiadás számolható el.

(3)14 Az első kifizetési kérelemhez magánszemély ügyfél esetén csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.

(4)15 Kizárólag a működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31-e.

10/A. §16 (1) A 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott jogcímek vonatkozásában, a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésőbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan első kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4)17 A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésben megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.

Jogkövetkezmények

11. § (1)18 Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz tartozó vállalt kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.

(2) A pályázati felhívás HPME katalógus részében az illetékes LEADER HACS területére meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandóak.

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12/A. §19 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 3–5. §-aival megállapított 7. § (7) bekezdés c) pontját, 7. § (8) bekezdés b) pontját, valamint a 7. § (9) és (10) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor20 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12/B. §21 (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet] megállapított 10/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor22 folyamatban lévő azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor23 a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

(2) E rendeletnek a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel megállapított 10. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatályba lépésekor24 a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12/C. §25 E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 10/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor26 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12/D. §27 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 5. § (2) bekezdést és 10. § (4) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor28 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

12/E. §29 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 11. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor30 folyamatban lévő eljárásokban, és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 7. § (7) bekezdés e) pontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor31 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 37. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 13/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés i) pontját a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 7. § (7) bekezdés c) pontja a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § (7) bekezdés e) pontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 7. § (8) bekezdés b) pontja a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 7. § (9) bekezdését a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

9

A 7. § (10) bekezdését a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

10

A 8. § a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2011. március 5.

12

A 10. § (1) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 15. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 10. § (2) bekezdése az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

14

A 10. § (3) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

15

A 10. § (4) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 31. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. § (1) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 12/A. §-t a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés napja: 2012. április 14.

21

A 12/B. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 22. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

23

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

24

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

26

A hatálybalépés időpontja 2013. december 17.

28

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

30

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

31

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére