• Tartalom

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

2023.12.29.

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint a 7. § (4) bekezdése és a 8. § tekintetében a 34. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a 7. § (2) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a 7. § (5) bekezdése és a 9. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §1 A veszélyes vegyi anyagok kivitele és behozatala tekintetében e rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 649/2012/EU rendelet) együtt alkalmazandó.

2. § (1)2 A (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a 649/2012/EU rendeletben előírt igazgatási feladatok végrehajtására a Kormány nemzeti hatóságként

a)3 a 649/2012/EU rendelet szerinti növényvédő szerként használt peszticidek esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, növény- és talajvédelmi jogkörében,

b)4 a 649/2012/EU rendelet szerinti ipari vegyi anyagok és egyéb peszticidek esetében az országos tisztifőorvost

jelöli ki.

(2)5 A 649/2012/EU rendelet 18. és 19. cikkében előírt ellenőrzési funkciók végrehajtására a Kormány

a)6 a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése tekintetében – a (3)–(6) bekezdés szerinti feladatok ellátására – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt,

b)7 az a) pontban foglaltak kivételével a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése, valamint a végrehajtás belföldi ellenőrzése tekintetében fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)

jelöli ki.

(3)8 A 649/2012/EU rendelet I. melléklet 1.3. részében feltüntetett anyagot, vagy ilyen anyagot tartalmazó áru behozatala esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve ellenőrzi a behozatalt lehetővé tevő határozat meglétét.

(4)9 Ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a 649/2012/EU rendelet szerinti, a behozatalt lehetővé tevő határozat hiányát állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti az az ellenőrzés helye szerint illetékes járási hivatalt. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni.

(5)10 A 649/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó áru kivitele esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve

a)11 a 649/2012/EU rendelet 19. cikke szerinti kötelezettségek tekintetében ellenőrzi a vámáru-nyilatkozat megfelelőségét, és hatáskörében eljár e rendelkezés megsértése esetén, azzal, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szervének eljárására, intézkedésére és az általa alkalmazható szankciókra az ezekre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak,

b) a vámáru-nyilatkozat alapján ellenőrzi a kiviteli bejelentés megtételét.

(6)12 Ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve az (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzése során a kiviteli bejelentés hiányát vagy nem megfelelő megtételét állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti az járási hivatalt.

(7)13 Az járási hivatal a (4) és a (6) bekezdés szerinti értesítés alapján indított eljárásában – a jogszerű állapot helyreállításáig – elrendelheti az áru visszatartását vagy lefoglalását, külön jogszabály szerint kémiai terhelési bírságot szabhat ki, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben foglalt jogkörében megteheti a lakosság, az állatok és növények egészsége, valamint a környezet védelme érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. Az eljárást az járási hivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének értesítésétől számított 15 napon belül lefolytatja és annak eredményéről a vámeljárás lezárása érdekében tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervét.

(8)14 Amennyiben az áru kivitele, illetve behozatala az járási hivatal tájékoztatása értelmében nem engedélyezett, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve az áruk behozatalára, valamint kivitelére vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

3. § (1)15 Ha a járási hivatal 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárása a 2. § (1) bekezdés a) pontjában említett termékkört érint, a járási hivatal egyidejűleg – határozatának megküldésével – értesíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt.

(2) A 2. § (2) bekezdésében nevesített ellenőrző hatóságok kidolgozzák az ellenőrzéseik során szükséges kapcsolattartás, tájékoztatás és információcsere rendjét, valamint közzéteszik az érintett jogalkalmazók részletes tájékoztatását szolgáló egyeztetett útmutatóikat.

(3)16 A 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt nemzeti hatóságok és a 2. § (2) bekezdése szerint kijelölt ellenőrzést végző hatóságok közötti koordinációt, továbbá az Európai Bizottság részére az összesített országos jelentések elkészítésének feladatát az országos tisztifőorvos látja el.

4. § (1)17 Az egészségügyért felelős miniszter, az agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért miniszter, az iparügyekért miniszter, valamint a pénzügyminiszter által jóváhagyott ügyrend alapján, a 266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelettel kihirdetett Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárással (Prior Informed Consent, a továbbiakban: PIC) kapcsolatos egységes nemzeti álláspont kialakítására, szakmai egyeztetésre, a nemzeti kijelölt és egyéb érintett hatóságok közötti kapcsolatok koordinálására Nemzeti PIC Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik.

(2)18 Az (1) bekezdés szerinti Bizottság tagja az egészségügyért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az országos tisztifőorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke, a nemzeti adó- és vámhivatal vezetője vagy az általuk kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke az egészségügyért felelős miniszter, elnökhelyettese a földügyért felelős miniszter vagy az általuk a Bizottságba tagként delegált személy.

(3) A Bizottság tevékenységében a Bizottság bármely tagjának javaslata és az elnök felkérése alapján részt vehet bármely olyan szerv vagy személy, amelynek (akinek) részvételét a meghozandó döntés vagy a kialakítandó vélemény tartalma indokolja. A Bizottság ügyrendje, illetve az elnök felkérése egyes személyek, illetőleg szervek részére a Bizottság ülésén állandó részvételt is biztosíthat.

(4) A (3) bekezdés szerinti felkérés hiányában is, a Bizottság a döntéshozatal vagy a véleményalkotás során köteles kikérni mindazon szervek álláspontját, amelyeknek jogszabályban biztosított hatáskörét a döntés, illetve a vélemény érinti.

(5) A Bizottság működésében az ügyrendben meghatározott, illetőleg felkérés alapján nem tagként részt vevő személyek a határozatok meghozatalában szavazati joggal nem rendelkeznek.

(6) A Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze. A Bizottság bármely tagjának kérésére a Bizottságot össze kell hívni.

(7) A Bizottság tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottságot.

5. §19 A 649/2012/EU rendelet 8. cikk (8) bekezdésében említett kiviteli bejelentés és kifejezett hozzájárulás után az exportőr – bejelentésenként, illetve hozzájárulásonként – külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

6. §20 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 6–8. §-ában foglalt bejelentési eljárás a 649/2012/EU rendelet I. melléklete 2–3. részében („PIC bejelentést igénylő vegyi anyagok jegyzéke”, illetve „A PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke”) megjelölt anyagok, illetve készítmények esetén kizárólag a 649/2012/EU rendeletben meghatározott eljárást követően kezdhető meg.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 8/2004. (XII. 1.) EüM–FVM–KvVM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)21

(3)22

(4)–(5)23

8. §24

9. §25

10. §26 Ez a rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelethez27

1

Az 1. § a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § c) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 243. § (1) bekezdésével megállapított, a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 44. §-a, a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § c) pontja, a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § e) pontja, a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 134. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 91. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 134. § (1) bekezdésével megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 91. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § c) és f) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § g) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (2) bekezdését a 7. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 7. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

23

A 7. § (4)–(5) bekezdését a 7. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 8–9. §-t a 7. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 8–9. §-t a 7. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 10. § a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A mellékletet a 7. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére