• Tartalom

2009. évi CXXIV. törvény

2009. évi CXXIV. törvény

az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló 2009. évi LXV. törvény módosításáról1

2010.01.01.

1. § Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló 2009. évi LXV. törvény. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A Kt. tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A képviselő választókerületi pótléka havonta a tiszteletdíjának – ha az egyéni választókerületben megválasztott képviselő választókerületének székhelye
a) Budapest – a 60%-a,
b) Budapesttől 50 km-en belül van – a 75%-a,
c) Budapesttől 50 és 100 km között van – a 90%-a,
d) Budapesttől 100 és 150 kilométer között van – a 105%-a,
e) Budapesttől 150 és 200 kilométer között van – a 120%-a,
f) Budapesttől 200 és 250 kilométer között van – a 135%-a,
g) Budapesttől 250 és 300 kilométer között van – a 145%-a,
h) Budapesttől 300 kilométeren túl van – a 160%-a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapításánál – vetítési alapként – legfeljebb az alapdíj kétszerese vehető figyelembe.
(3) A területi listán megválasztott képviselő esetében a területi listának megfelelő megyeszékhelyet, az országos listáról megválasztott képviselő esetében a képviselő nyilatkozata szerinti állandó lakóhelye szerinti települést kell az (1) bekezdés alkalmazása során figyelembe venni. Az (1) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául szolgáló település közötti – autópálya, illetve autóút, ennek hiányában egyéb főközlekedési útvonal igénybevételével számított – legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni.
(4) Az a képviselő, aki megyei, fővárosi közgyűlés tisztségviselőjeként, illetve tagjaként, továbbá települési önkormányzat képviselő-testülete tisztségviselőjeként, illetve tagjaként – nyilatkozata szerint – költségtérítésben (költségátalányban) részesül, ennek összegével csökkentett mértékű választókerületi pótlékra jogosult.
(5) A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik a javadalmat. A képviselő külföldi kiküldetésére a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.””

2. § Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők alkalmazásának pénzügyi feltételeit (illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből kell biztosítani. Minden képviselőcsoport tizenhárom köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden ötödik tagja után további két – töredékszámítás esetén harmadik tagja után egy – felső- vagy középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, illetve köztisztviselőnek nem minősülő munkavállaló alkalmazására jogosult, azonban a köztisztviselők létszáma a képviselőcsoport tagjainak számát nem haladhatja meg. A képviselőcsoportok a megállapított köztisztviselői létszám
a) 20%-a után főtanácsadói,
b) 20%-a után tanácsadói,
c) 30%-a után az I. besorolási osztály 9. fokozata,
d) 30%-a után a II. besorolási osztály 10. fizetési fokozata
szerinti, illetménykiegészítéssel növelt és a töredékszámításokat is figyelembe vevő illetménykeretre jogosultak. Az illetménykeret terhére megbízási jogviszony is létesíthető.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott cafetéria-juttatások fedezetét a köztisztviselői illetményalap hétszereséig az Országgyűlés hivatali szervezetének költségvetéséből kell biztosítani. Ezen túlmenően a hivatali szerv döntési jogkörébe tartozó cafeteria- és egyéb juttatásokra, valamint jutalmazásra a képviselőcsoportok a megállapított éves bérkeretük 10%-ának megfelelő fedezetre jogosultak, amelynek terhére azonban köztisztviselő nem alkalmazható.”

3. § (1) E törvény 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. november 27. A törvény a 3. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére