• Tartalom

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2024.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az erdő-környezetvédelmi célprogramokon keresztül

a) a spontán és agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok eltávolításával az őshonos fafajok jelenlegi elterjedési területének megőrzése, bővítése,

b) a korábban tarvágással vagy fokozatos felújító vágással kezelt erdőkben a szálalás feltételeinek megteremtése, azt követően a szálalás termőhelyi adottságokhoz igazodó szakmai elvárások alapján történő kialakítása, valamint a természetes állapothoz legközelebb álló szerkezetű és faji sokféleségű erdőtársulás fenntartása,

c) az adott termőhelynek nem megfelelő erdőtársulások (sarj eredet, hiányos állományszerkezet, idegenhonos fafajok) a természetes állapothoz közel álló erdőtársulássá történő átalakítása, valamint a termőhelynek megfelelő őshonos erdőállományok további fejlődését, természetes felújulását biztosító kézimunka igényes ápolása,

d) az élőhely kisebb bolygatásával járó és a helyi szaporítóanyagokat felhasználó erdőfelújítási módszerekre történő áttérés ösztönzése, a tarvágás visszaszorítása,

e) a faji diverzitás fokozása, a természetes folyamatokra alapozott erdővédelem, illetve a tájvédelem elősegítése,

f) az erdő és a szomszédos mezőgazdasági területek talajának szél és vízerózió elleni védelmének biztosítása, az erdőgazdálkodók ösztönzése a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerekre (készletgondozás, szálalás) történő áttérésre,

g) a közjóléti rendeltetésű erdőkben a fokozott emberi igénybevétel mellett a jó és balesetveszélytől mentes környezeti állapot fenntartása,

h) az erdei tisztások fenntartásának, az arra alkalmas területek (vadföld, erdei rakodók) átalakításának, valamint további tisztások kialakításának elősegítése,

i) a hagyományos, természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazásának ösztönzése.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj: fehér akác (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia), kései meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges orgona (Syringa vulgaris), torzsás ecetfa (Rhus typhina),

2. állománykiegészítés: hiányos szerkezetű vagy elegyetlen befejezett erdőállományok kiegészítése,

3. ártér: az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) ártérként nyilvántartott terület,

4. átalakítás: egyszintű, egyenletes állományszerkezetű erdő átalakítása vegyes méret- és korszerkezetű, térben tagolt állományszerkezetű erdővé,

5. átalakító üzemmód: olyan erdőkezelési mód, amely az állomány kora és homogén térszerkezete alapján szálaló üzemmódba még nem sorolható, de az alkalmazása során a fő szakmai cél a vágásos üzemmódról a szálaló üzemmódra való áttérés, ezért minden erdőművelési tevékenységnek és fakitermelési módnak az átalakítást, a folyamatos erdőborításra való átállást kell szolgálnia,

6. elegyarány: az Adattárban szintenként, illetve állományrészenként elkülönített fafajsorokban feltüntetett elegyarányokból számított, az adott fafajnak az erdőrészlet teljes területére vetített abszolút elegyaránya,

7. erdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: erdőtörvény) 6. §-a szerint ekként meghatározott terület,

8. erdőgazdálkodási tevékenység: az erdőtörvény 5. § 9. pontja szerint ekként meghatározott tevékenység,

9. fa- vagy cserjefaj egyévesnél idősebb egyede: egy vegetációs időszaknál többet megélt, vagy legalább egy oldalhajtással rendelkező magról kelt vagy sarjról eredt egyed,

10. fokozatos felújítóvágás végvágással: az anyaállomány fokozatos, több alkalommal végrehajtott kitermelése legalább 10 évre elnyújtva a természetes felújulás biztosítása mellett,

11. főfafaj: az Adattárban az elegyedés módja szerint főfafajként nyilvántartott fafaj,

12. kézi ápolás: olyan tevékenység, amelyet a természetes újulat vagy a mesterségesen ültetett csemeték megmaradása, fejlődése érdekében kézi szerszámmal vagy gépi hajtású kézi eszközzel végeznek,

13. közjóléti berendezés: a 7. mellékletben meghatározott, többnyire természetes anyagból készült, a környezethez illeszkedő eszköz, amely a pihenés, a közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgálja,

14. közjóléti létesítmény: erdőben vagy erdős környezetben közjóléti berendezések elhelyezésével kialakított, korlátozás nélkül, térítésmentesen használható helyszín, amely a látogatók rekreációját, szabadidejük eltöltését, ismereteik gyarapítását szolgálja,

15. közvetlenül határos erdőrészletek: olyan erdőrészletek, amelyek erdőrészlethatára közös, vagy azokat legfeljebb az Adattár térképi adatállományában nyilvántartott vonalas közlekedési létesítmény, vízfolyás, nyiladék választja el,

16.1 lék: olyan felújítási kötelezettséggel nem rendelkező terület, ahol a fák kivágása után a záródáshiányt mindaddig folyamatosan fenntartják, amíg az újulat a külön jogszabályban meghatározottak szerint az erdősítés befejezésére meghatározott feltételeknek meg nem felel,

17.2 lék területe: olyan a léket határoló koronapalástok vetülete által körbezárt terület, amely az erdőrészlet határán belül helyezkedik el,

18. mikroélőhely: olyan álló vagy fekvő holt fákat, facsoportokat tartalmazó élőhelyek, amelyek környezetüktől eltérő adottságaik miatt a többnyire homogén erdőállományokból rendszerint hiányzó, a holt fához kötődő élőlényeknek, élőlénycsoportoknak adnak otthont, így az élőhely mozaikosságát gazdagítva biztosítják a biológiai sokféleség fenntartását, növelését,

19. pótlás: erdőfelújítás vagy erdőtelepítés első kivitelét követően az erdő területén kialakuló tőszámhiány származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyaggal történő megszüntetése a 8. mellékletben található állapot elérése érdekében,

20. rőzsefonat: egymástól minimum 50 cm-re, maximum 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű keményfa karók közé, minimum 150 cm hosszúságú, vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm,

21. szálalás: folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott – vegyes korú és szerkezetű erdő kialakítását, természetes felújulását és folyamatos fenntartását célzó – fakitermelés, amelynek mértéke a készletgazdálkodáson alapul, továbbá a faegyedek kitermelését nem az állomány vágásérettségi kora, hanem az egyes faegyedek potenciális kora, illetve egészségi állapota határozza meg, és e tevékenység során felújítási kötelezettség nem keletkezik,

22. szálaló erdőgazdálkodás: olyan erdőgazdálkodási mód, melynek alkalmazásával az állandó erdőborítást fenntartva biztosítható az erdőklíma megőrzése, a talaj és az erdei élőhely védelme, az erdő folyamatos megújulása és az állandó fahozam,

23. szálaló üzemmód: olyan üzemmód, amelyben a szálaló erdőgazdálkodás feltételeinek kialakítása és fenntartása érdekében csak szálalás fakitermelési mód alkalmazható, felújítási kötelezettséget keletkeztető véghasználati fakitermelés nem történik, a faállomány fakészlete a szálalási tervben foglaltaknak megfelelően alakul, valamint a faállomány összetétele, kor- és térbeli szerkezete változatos, és ezzel a folyamatos erdőborítást szolgálja,

24. tarvágás: a faállománynak olyan egybefüggő területen, egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, véghasználata, melyet az erdőterv határozat tarvágásnak ismer el,

25. tájhonos fafaj: az 1. melléklet szerint az adott erdészeti tájban őshonos fafaj,

26. támogatási időszak: az első kifizetési kérelem benyújtásától az egyes célprogramok időtartama által meghatározott év végéig terjedő időszak,

27.3 támogatott terület: a jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozat szerinti erdőrészlet vagy erdőrészletek teljes vagy rész területe, amelyen a támogatott tevékenység megvalósul;

28.4 területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni,

29. visszatérési idő: egymást követő, léknyitást vagy a lék területének a bővítését eredményező erdőgazdálkodási tevékenység között eltelt idő,

30. vízmosás: terepfelszíni vízmozgás, lefolyás hatására kialakult, 3 m-nél mélyebb meder,

31. záródás: olyan területviszonyszám, amely megmutatja, hogy az erdőrészlet felső lombkoronaszintjében található fák koronavetülete hány százalékban borítja a részlet teljes területét.

Erdő-környezetvédelmi célprogramok

3. § E rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható támogatás:

a) agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram,

b) szálaló erdőgazdálkodás célprogram,

c) erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,

d) őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram,

e) speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:

ea) mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,

eb) a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,

ec) erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,

f) véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram,

g) közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,

h) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,

i) természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.

A támogatás jellege és tárgya

4. § (1) E rendelet alapján normatív terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 47. cikkében foglaltak szerint.

(2) A támogatás az Adattárban nyilvántartásba vett erdőterületen, illetve a 3. § h) pontja szerinti célprogram esetében az erdőgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló területen vehető igénybe az e rendeletben meghatározott részletes szakmai feltételek teljesítése esetén.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha

a)5 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján – a támogatási kérelem benyújtásakor – nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,

b) erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre vagy az adott célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll,

c)6 rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőterv határozattal, vagy a 3. § a)–h) pont szerinti célprogram esetében, az erdőterv határozatot az adott erdőrészletre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól,

d) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra.

(2) Nem támogatható azon erdőrészlet, amely a Magyar Állam többségi tulajdonában van.

(3) Támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában nem jogosult az ügyfél, ha az adott területen az adott művelet elvégzésére – hivatalból indított eljárás során, az erdészeti hatóság által kiadott – jogerős határozat kötelezi.

(4) Ha a támogatási jogosultság megállapítása során az Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerint aktuális adatait kell figyelembe venni.

(5)7 A célprogramok során – a szálaló erdőgazdálkodás és a közjóléti célú erdők fenntartása célprogramok kivételével – csak az 1. melléklet szerinti, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett faállománytípusok kialakítása és fenntartása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenység támogatható.

Általános előírások

6. § (1) Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása során köteles

a) az erdőfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott erdőterületet is magába foglaló származási körzetekből származó szaporítóanyagot alkalmazni,

b)8 a termelési apadék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról,

c) a támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni, és a jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani,

d) a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni,

e) a támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni,

f) a támogatási célprogramokhoz tartozó előírásoknak való megfelelést a támogatott területenként évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül

fa) az erdőgazdálkodó adatai,

fb) az erdőrészlet adatai,

fc) a szakirányító adatai,

fd) a célprogramonként elvégzett műveletek időrendi bontásban történő szerepeltetése,

fe) az engedélyköteles műveletek esetén a bejelentési és azonosítási adatok,

ff) a vegyszerhasználat esetén a kijuttatott anyag, termék, hatóanyag megnevezése, valamint azok mennyiségi adatai,

fg) a felhasznált szaporítóanyag adatai,

fh) a kötelezően megadandó célprogram-specifikus adatok, valamint

fi) megjegyzések

feltüntetésével, az Irányító Hatóság által meghatározott formátumon rögzíteni, és a munkanapló aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani,

g) a támogatott teljes területen az egyes célprogramokhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályai szerinti előírásokat a támogatási időszak teljes időtartama alatt betartani,

h)9 a vegyszeres védekezés végrehajtása esetén az erdészeti hatóságnak a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes szervét a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának megjelölésével.

(2) A célprogramok végrehajtása során vegyszer használata csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélyezett:

a) a fásszárú fajok közül a fehér akác (Robinia pseudo-acacia), a bálványfa (Ailanthus altissima) és a gyalogakác (Amorpha fruticosa) visszaszorítása érdekében kéregre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton történő permetezéssel, ártéren – a gyalogakác (Amorpha fruticosa) kivételével – kizárólag fainjektálással,

b) lágyszárú fajok közül csak a siskanád tippan (Calamagrostis epigeios) tömeges megjelenésénél,

c) gyapjaslepke (Lymantria dispar) közepes vagy erős fertőzése esetén (petecsomók száma több mint 500 db/0,1 ha) csak Bacillus thuringiensis hatóanyagú, illetve kitinszintézis gátló szerekkel, a felújítás alatt álló erdőterületeken, magtermő állományokban, a lakosság védelme érdekében lakó- és üdülőövezetek melletti parkerdőkben,

d) csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket lehet alkalmazni az engedélyokiratukban foglalt módon, az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában.

(3) A célprogramok közötti váltásra a támogatási időszak (kötelezettségvállalás időtartama) alatt nincs lehetőség.

(4) Az ügyfélnek a teljes támogatási időszak alatt gazdasága teljes területén be kell tartania

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályokban meghatározott gazdálkodási követelményeket, valamint

b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott előírásokat.

Támogatási kérelem benyújtása

7. §10

Támogatási kérelem elbírálása

8. §11 A támogatási kérelmek bírálata az Adattárnak a benyújtás éve szerinti benyújtási időszak utolsó napjának állapota alapján, erdőrészlet szinten, a 3. melléklet pontrendszere szerint, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján elvégzett, a támogatási kérelemben szereplő támogatható területekre vonatkozóan összeállított rangsorral történik. A rangsorolás után a támogatási kérelemről a rendelkezésre álló keret alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) dönt.

A támogatás folyósítása

9. § (1) A támogatás folyósítása az évente egyszer benyújtható kifizetési kérelem alapján történik.

(2)12 A kifizetési kérelmet elektronikus úton, az egységes kérelem részeként lehet benyújtani.

(3) Az 5. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak a kifizetési kérelmek esetében is ellenőrzésre kerülnek.

(4)13 A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattárnak a kifizetési kérelem az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján történik.

(5)14 A 3. § c) pontja szerinti célprogram esetében a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett rész-erdőrészlet területméretét igazolni kell. Igazolásként kizárólag a kérelmezett rész-erdőrészlet külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáit bizonyító mérési jegyzőkönyv másolati példánya fogadható el. A másolati példányt a kifizetési kérelemmel egyidejűleg az erdőrészlet fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz postai vagy elektronikus úton kell megküldeni.

(6) Az ügyfél a célprogramban vállalt tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg.

(7) Az ügyfél a vállalt kötelezettségek elvégzését követő első kifizetési kérelmének benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig jogosult.

(8) Ha az ügyfél a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal

a) nem nyújt be kifizetési kérelmet – a (7) bekezdésben meghatározott eset kivételével – az adott támogatott területre, vagy

b) kifizetési kérelme a támogatott területre vonatkozóan elutasításra kerül,

a támogatott terület az intézkedésből a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül, és a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(9)15 Ha az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásának évében a kifizetési kérelemre hozott határozattal érintett erdőrészlet vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdőterületek esetében folyósítható kompenzációs támogatásban is részesül, akkor

a) a 3. § d) pontja szerinti célprogram esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 42 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken;

b) a 3. § e) pont ea) és eb) alpontja szerinti célprogramok esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 37 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken.

(10)16 Kifizetési kérelem benyújtására csak az az ügyfél jogosult, aki teljesítette az 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti feltételt.

Ellenőrzés

10. § (1) Az ellenőrzés a támogatási, illetve a kifizetési kérelemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) adminisztratív ellenőrzést,

b) keresztellenőrzést,

c) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(2)17 A jogosultsági feltételek, valamint az erdő-környezetvédelmi előírások teljesítését az (1) bekezdésben foglaltak szerint a Kincstár évente ellenőrzi. A Kincstár az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja.

Az elháríthatatlan külső okokra vonatkozó szabályok

11. § (1)18 Az elháríthatatlan külső okra (a továbbiakban: vis maior) vonatkozó bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltak szerint kell megtenni.

(2)19 Vis maior fennállása esetén az ügyfél (1) bekezdésben foglalt bejelentése alapján – az erdészeti hatóság véleményét figyelembe véve – a Kincstár dönt arról, hogy a vis maior a kötelezettségeknek

a) az adott évre vonatkozó, vagy

b) a támogatási időszak fennmaradó részére vonatkozó

teljesítését teszi lehetetlenné.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ügyfél részére a vis maiorral érintett erdőrészletre vagy annak támogatott részére az adott évben járó támogatási összeg kifizetésre kerül.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vis maior valamely célprogramba bevitt erdőrészlet vagy annak egy részét érintően áll fenn, az adott erdőrészlet vagy annak része a támogatási időszak fennmaradó részére kivonásra kerül a támogatott területek közül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az ügyfél aláírt nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maiorral érintett területekre.

(6) Ha a vis maiorral érintett terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület támogatási jogosultsága megszűnik az addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.

(7) Ha az adott erdőterület vonatkozásában legalább három alkalommal vis maior következtében vis maior bejelentést jóváhagyó döntés születik, akkor az adott célprogramból az érintett terület a támogatási időszak végéig kizárásra kerül az addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

12. § (1)20 A támogatási időszak alatt az ügyfél az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti a Kincstárnál a célprogramba bevitt terület kötelezettségeinek átadását.

(2) Az ügyfél a választott célprogram keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.

(3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a célprogram teljes területe vonatkozásában meg kell felelnie az általános és a célprogramra vonatkozó részletes jogosultsági feltételeknek.

(4) A kötelezettségátadás során célprogram váltására nincs lehetőség.

(5) Kötelezettségátadásra – a vis maior kivételével – a támogatási időszak első évében nincs lehetőség.

(6) Egy adott erdőgazdálkodó a kötelezettségét a támogatási időszakban (a kötelezettségvállalás időtartama alatt) – a vis maior kivételével – legfeljebb kétszer ruházhatja át. A kötelezettség átvevője az átvételt követően, a támogatási időszak alatt, az átadásban érintett erdőrészletet újból nem ruházhatja át.

(7)21 Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, valamint az alkalmazott jogkövetkezmények, amely a Kincstár és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre szállnak át.

(8) A kötelezettségátadás az adott évi kifizetési kérelem vonatkozásában csak akkor vehető figyelembe, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem az adott évi kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakot megelőző év utolsó napjáig benyújtásra került.

(9) Az átruházónak a kötelezettség átvállalásához szükséges dokumentumok másolati példányát, így többek között a munkanaplót, a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítványt az átvevő részére biztosítania kell.

(10)22 A kötelezettség átvállalója nem lehet olyan erdőgazdálkodó, aki az intézkedésben támogatott, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan véglegessé vált határozattal kizárásra került az átvállalni kívánt vagy más, e rendelet alapján igénybe vehető célprogramból.

(11) Ha a kötelezettséget átvállaló és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján az átvállalni kívánt, vagy egyéb, e rendelet alapján igénybe vehető célprogramból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően lehet dönteni.

(12)23 Ha a kötelezettség átadásáról szóló határozat a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig nem válik véglegessé, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelem benyújtása előtti területadatoknak megfelelően kell kitölteni.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai

13. § (1)24 A támogatási időszak alatt az ügyfél az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti a Kincstárnál

a) a teljes kérelem visszavonást,

b) a teljes célprogram visszavonást, valamint

c) egy adott célprogramba bevitt terület részleges visszavonását.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a visszavont terület – a vis maior kivételével – csak támogatott egész erdőrészlet lehet.

(3) Az (1) bekezdés alapján visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett területre vonatkozóan az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti visszavonás a következő kifizetési kérelem, valamint az ellenőrzés vonatkozásában csak akkor vehető figyelembe, ha az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a következő kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakot megelőző év utolsó napjáig benyújtották.

(5) Ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján (ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján) vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.

(6) Ha a támogatott terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület a célprogramból kizárásra kerül.

Jogkövetkezmények

14. § (1) Ha a támogatási időszakban a támogatási jogosultság az 5. § (1) bekezdés b), c) pontjában vagy az 5. § (2), (3) bekezdésében foglaltaknak való meg nem felelés miatt szűnik meg, a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(2) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek való meg nem felelés esetén a tanácsi rendelet 51. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezményeket a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a támogatott területen több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a súlyosabb szankciót kell alkalmazni.

(5) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a célprogramra és az azon belüli támogatott területre is kötelezettségszegés kerül megállapításra, akkor mindkét szankciót alkalmazni kell.

(6) A szankciók sorrendjére vonatkozóan a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 24. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

II. Fejezet

AZ EGYES CÉLPROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. CÍM

AGRESSZÍVEN TERJEDŐ, IDEGENHONOS FA- ÉS CSERJEFAJOK VISSZASZORÍTÁSA CÉLPROGRAM

15. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) minimum 30%-ban tájhonos fafajokból áll,

b)25 felső koronaszintjében maximum 20% elegyarányban lehet jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj,

c) minimum 5% elegyarányban agresszíven terjedő, idegenhonos fafajokat tartalmaz,

d) nem határos közvetlenül olyan erdőrészletekkel, ahol a felső szint vagy – erdőtelepítés esetén – a felújítási szint fafajainak elegyarányát 50%-nál nagyobb mértékben agresszívan terjedő, idegenhonos fafaj alkotja, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal végzett erdőtelepítés vagy fásszárú energiaültetvény van,

e) területén a főfafaj vágásérettségi mutatója 10 évnél nagyobb,

f) nem minősül folyamatban lévő erdőfelújításnak, és

g) záródása ártéren kívüli területen több mint 60%, ártéren fekvő területen több mint 80%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatási időszak alatt az erdőrészletben egy évesnél idősebb, agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem maradhat,

b)26 a fahasználatok során a záródás ártéren kívüli területen nem csökkenhet 50% alá, ártéren fekvő területen 70% alá.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)27 A támogatás éves mértéke hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg.

2. CÍM

SZÁLALÓ ERDŐGAZDÁLKODÁS CÉLPROGRAM

16. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az erdőrészlet az Adattárban átalakító vagy szálaló üzemmódban szerepel,

b) átalakító üzemmódban az erdőrészletre tisztítás, törzskiválasztó gyérítés, növedékfokozó gyérítés, készletgondozó használat vagy szálalóvágás előírás szerepel,

c)28 az erdőrészlet faállománya a 2. mellékletben felsoroltak, valamint az erdőtörvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. melléklet szerint 21., 24., 30.–31.,38.–39., 43., 55., kódszámú faállomány típusokba tartozik.

(2) A legkisebb támogatható terület 2 ha, támogatás csak teljes erdőrészletre adható.

(3) A célprogram előírásai:

a)29 az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot – annak során egész hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,

b)30 az átalakító üzemmódban a nevelővágások, így a tisztítás és a törzskiválasztó gyérítés során a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t,

c)31 az átalakító üzemmódban a támogatási időszak alatt növedékfokozó gyérítés és a készletgondozó használat során az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t,

d) az átalakító üzemmódú erdőrészletben a támogatási időszak alatt legfeljebb kétszer lehet csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon nevelővágást végezni,

e) a szálaló üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében az ügyfél köteles a természetbeni állapotról az 5. melléklet szerinti állapotfelvételi lapot készíteni, valamint annak aláírt másolati példányát legkésőbb az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatóság területileg illetékes szervéhez eljuttatni,

f) a szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év,

g) szálaló üzemmódban a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t,

h) a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek középpontját karóval jól azonosíthatóan ki kell jelölni; helyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább 20 m-es pontossággal felvett koordinátáját, valamint a lék méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bővítésekor rögzíteni kell,

i)32 a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter,

j) fakitermelés tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket azok törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a jelölés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell,

k)33 a támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben – az (1) bekezdés c) pontja szerint jogosult erdőrészletek esetében is – a lék területén az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti tájhonos fafajokból álló, ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó tőszámot.

l)34

m) a lékben található újulati szintben a támogatási időszak alatt 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

n) a lékben található újulat szabad fejlődését kézi ápolással a 6. melléklet szerint folyamatosan biztosítani kell,

o)35

p) a 4. melléklet szerinti tartalommal, az aktuális természetbeni állapot alapján az erdészeti hatóság által véleményezett törzslapokat az első és az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig el kell készíteni,

q)36 az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani úgy, hogy a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet;

r)37 ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

(4) A célprogram időtartama 10 év.

(5)38 A támogatás éves mértéke hektáronként 230 eurónak megfelelő forintösszeg.

(6)39 Ha a kérelmező az adott erdőrészlet vonatkozásában a 3. § e) pontjának ea) alpontja szerinti célprogramra is rendelkezik jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozattal, összesen 10 m3/ha mennyiségű holtfa jelenlétét kell biztosítania.

3. CÍM

ERDŐÁLLOMÁNYOK KÉZIMUNKA-IGÉNYES ÁPOLÁSA CÉLPROGRAM

17. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az adott erdőrészletben az ügyfél

a)40 részére a tanácsi rendelet 49. cikke szerinti nem termelő beruházások szerkezetátalakítás alintézkedésébe tartozó erdőállomány alatti erdősítés, állománykiegészítés vagy tarvágás után történő szerkezetátalakítás célú támogatás esetében megtörtént a kifizetési határozat kiadása, vagy

b) a természetes mageredetű erdőfelújítás végvágását elvégezte, vagy

c) hazai nyáras vagy égeres faállománytípus-csoportba tartozó erdők esetében a végvágást elvégezte, és sarjról történő felújítást hajt végre.

(2)41 A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú erdőrészlet. Az erdőrészlet 0,3 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

(3) A célprogram előírásai:

a) az újulat szabad fejlődését kézi ápolással folyamatosan biztosítani kell a 6. melléklet szerint,

b) az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától az újulati szintben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

c) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szintben a főfafaj többéves csemetéinek a 8. mellékletnek megfelelő darabszámban, valamint a 2. mellékletben megadott elegyarányban és fafajösszetételben jelen kell lenni,

d) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére az elegyfafajok közül a 2. mellékletben az adott faállománytípusba tartozóan megadott legalább 5 fafajnak kell előfordulnia, és elegyarányuknak el kell érni legalább az 5%-ot.

(4) Ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását megelőzően részt vett az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szerkezetátalakítási alintézkedésbe tartozó erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás célprogramban, akkor az ügyfélnek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett az alábbi előírásokat is teljesítenie kell:

a) az idős faállomány véghasználatát az 5. évi kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,

b) a fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy a felújítási célállománynak megfelelő újulat kevesebb mint 20%-a sérülhet meg a fahasználat során,

c) a sérült újulat tőrevágását vagy pótlását a fakitermelést követő május 1-jéig el kell végezni,

d) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

(5)42 A célprogram időtartama:

a) 10 év, de legfeljebb a (7) bekezdés szerinti bírság kiszabását megelőző naptári évig terjedő időszak, vagy

b) az erdőrészlet erdősítésének erdészeti hatóság által külön jogszabály szerinti befejezetté nyilvánításának évéig terjedő időszak, de legfeljebb a (7) bekezdés szerinti bírság kiszabását megelőző naptári évig terjedő időszak.

(6)43 A támogatás mértéke

a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) a második évtől kezdődően hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

(7)44 Az az erdőrészlet, amelyre vonatkozóan az erdészeti hatóság az erdősítési határidők túllépése miatt véglegessé vált határozatában erdőgazdálkodási bírságot állapított meg, a bírság kiszabásának évétől kezdődően elveszíti támogatási jogosultságát.

4. CÍM

ŐSHONOS ERDŐÁLLOMÁNYOK TARVÁGÁSOS FELÚJÍTÁSÁNAK VISSZASZORÍTÁSA CÉLPROGRAM

18. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészletben

a) az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti, valamely támogatható faállománytípus található,

b) legfeljebb 10% elegyarányban van jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj,

c) véghasználati előírásként tarvágás szerepel,

d) a záródás mértéke az 1. melléklet 010–150. erdészeti tájaiban a faállomány esetén legalább 50%, egyéb erdészeti tájakban a faállomány esetén legalább 80%, és

e) a főfafaj esetében az erdőtervezéskor fennálló állapot szerinti csúcsszáradás mértéke nem haladhatja meg a 30%-ot.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a)45 az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést, amely lehet tarvágás vagy fokozatos felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25%-áról kell, de legfeljebb 50%-áról lehet a fákat eltávolítani,

b) az összefüggő véghasználati terület nagysága legfeljebb 0,5 ha lehet,

c)46 a szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, mint 30 méter,

d) a visszamaradó faállomány egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot,

e) az 1000 m2-t meghaladó összefüggő véghasználattal érintett területen azt legalább 5%-ban elfoglaló, de minimum 2 db életképes, tájhonos fafajú magszóró fát kell meghagyni a főfafajból,

f) fakitermelés csak október 1. és március 31. között végezhető,

g) az első kifizetési kérelem benyújtását követően fakitermelés csak egészségügyi termelésként végezhető,

h) géppel végzett talaj-előkészítés során maximum 80 cm pásztaszélességű talaj-előkészítés végezhető,

i) a támogatási kérelem benyújtásától számított 5. évtől a felújítási szintben biztosítani kell, hogy az életképes, többéves csemetékből álló újulat a 2. melléklet szerinti, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fafaj-összetételben, a 8. mellékletben meghatározott természetes felújítások szerinti egyedszámban, valamint megfelelő záródásban legyen jelen a területen,

j) az újulat szabad fejlődését ápolással folyamatosan biztosítani kell a 6. melléklet szerint,

k) az újulati szintben egyévesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

l) az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani,

m) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz,

n) a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)47 A támogatás éves mértéke hektáronként 224 eurónak megfelelő forintösszeg.

5. CÍM

SPECIÁLIS ERDEI ÉLŐHELYEK ÉS TERMÉSZETES ERDŐFELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA CÉLPROGRAMCSOPORT

MIKROÉLŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

19. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) kora nagyobb, mint 60 év, hazai füzesek, hazai nyárasok, égeresek esetében nagyobb, mint 30 év,

b)48 szálaló vagy átalakító üzemmódban van, vagy vágásérettség mutatója nagyobb, mint 15 év, és

c) faállománytípusa az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti, valamely támogatható faállománytípusba sorolható.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatott erdőrészletben az első kifizetési kérelem benyújtásától legalább 10 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani,

b) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz,

c) a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet,

d)49 a mikroélőhelyen meghagyott 20 cm átmérőt meghaladó méretű lábon álló és fekvő holt fákat jól látható módon, festéssel sorszámokkal kell ellátni. E sorszámok feltüntetésével fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügyfél által aláírt kivonatát az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani,

e) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végét követően a támogatás tárgyát képező, minimálisan 10 m3/ha faanyag meglétét továbbra is biztosítani kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)50 A támogatás éves mértéke hektáronként 123 eurónak megfelelő forintösszeg.

A VÉGHASZNÁLAT SORÁN FACSOPORTOK VISSZAHAGYÁSA CÉLPROGRAM

20. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) vágásos üzemmódban szerepel, és vágásérettségi mutatója nem több, mint 9 év,

b) fafajai között – az újulati szintet nem számítva – legalább 10% elegyarányban vannak jelen tájhonos fafajok, és

c) faállományában az agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek elegyaránya a felső koronaszintben legfeljebb 70%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásáig a véghasználat elvégzése kötelező,

b) legalább 90%-ban tájhonos fafajokból álló állékony csoportokat kell kijelölni és meghagyni a támogatásra jogosult terület minimum 5%-án,

c) agresszíven terjedő, idegenhonos fafajt a korona szintben a facsoport nem tartalmazhat,

d) egy facsoport határvonalait alkotó egyedek törzsei által körbezárt terület legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2 lehet,

e) a facsoport záródása legalább 60% legyen,

f) a facsoportot alkotó 20 cm-t meghaladó mellmagassági átmérőjű egyedek számát az első kifizetési kérelem benyújtásáig a munkanaplóban rögzíteni kell,

g) a fakitermelés során a kijelölt facsoport nem károsodhat,

h) a kijelölt facsoport területén fakitermelés és közelítés nem történhet, kivéve az idegenhonos fafaj egyedeinek eltávolítása esetén,

i) a visszamaradó facsoport egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)51 A támogatás éves mértéke hektáronként 129 eurónak megfelelő forintösszeg.

ERDŐFELÚJÍTÁS SIKERESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ CSERJESZABÁLYOZÁS CÉLPROGRAM

21. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészletben

a) előírásként mageredetű természetes erdőfelújítás vagy mageredetű természetes felújítás mesterséges kiegészítéssel szerepel,

b) a tájhonos fafajok elegyaránya a felújítási szint kivételével meghaladja az 50%-ot,

c) a cserjeborítás legalább 30%-os és nem haladja meg a 70%-ot, és

d) a záródás mértéke legalább 80%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásától a cserjeborítást az erdőrészlet teljes területén egyenletes eloszlásban 10% és 20% között kell tartani,

b) az erdőrészlet területén csak a 2. mellékletben foglalt, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fajokat lehet hagyni,

c) a támogatási időszak alatt az idős állomány és az újulat együttes záródása nem csökkenhet 80% alá.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előírás a védett cserjefajokra nem vonatkozik, védett cserjék kitermelése tilos.

(5) A célprogram időtartama 5 év.

(6)52 A támogatás mértéke

a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) a második évtől hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

6. CÍM

VÉGHASZNÁLAT ELHALASZTÁSA TALAJ- ÉS ÉLŐHELYVÉDELEM CÉLJÁBÓL CÉLPROGRAM

22. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az Adattár alapján az erdőrészlet

aa) legalább 70%-os záródású,

ab) a vágásérettségi mutatója 0 vagy annál kisebb,

ac) az erdőtervezéskor fennálló állapot szerinti csúcsszáradásának mértéke – a főfaj esetében – nem haladja meg az 50%-ot, valamint

ad) megfelel az alább megjelölt feltételek közül valamelyiknek:

1. mezővédő erdő rendeltetésű,

2. lejtése 10 foknál nagyobb,

3. talajvédelmi rendeltetésű, vagy

4. forrást, erdei tavat, lápot, mocsarat foglal magában, illetve láppal, erdei vízfolyással, erdei tóval, mocsárral közvetlenül határos vagy

b) az erdőrészlet az Adattár alapján az 1. mellékletben szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, azon a kiemelten támogatható kategóriába tartozó faállománytípus található, valamint

ba) az erdőállományban az agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj elegyaránya az újulati szinten kívül maximum 10%,

bb) legalább 30%-os záródású,

bc) főfafajának átlagéletkora nagyobb, mint 80 év, hazai füzesek, hazai nyárasok, égeresek esetében nagyobb, mint 40 év, és

bd) a vágásérettségi mutató 0 vagy annál kisebb.

(2) A támogatott terület 1 ha területet meghaladó teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) csak az erdészeti hatóság által engedélyezett egészségügyi termelést lehet végezni,

b) a 10 fok feletti lejtésű területek esetében az első kifizetési kérelem benyújtásáig az eróziós, illetve talajpusztulást okozó folyamatok akadályozásával a természetes újulat megtelepedését elő kell segíteni részleges talaj-előkészítéssel, magfogó pászta készítésével, padkázással, rőzsefonat készítéssel vagy rétegvonalra fektetett fatörzsek hátrahagyásával; az így létrehozott létesítményeket a támogatási időszak alatt úgy kell fenntartani, hogy az a természetes újulat megfelelő fejlődését biztosítsa.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)53 A támogatás éves mértéke hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.

7. CÍM

KÖZJÓLÉTI CÉLÚ ERDŐK FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

23. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az Adattár alapján:

aa) a kérelmezett terület rendeltetése parkerdő, gyógyerdő vagy „park” egyéb részletként van nyilvántartásba véve, és

ab) a kérelemben szereplő, a parkerdő területén található erdőrészletre 9 éven belül véghasználati előírás nincs,

b)54 az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a parkerdő az ingatlan-nyilvántartásban legalább alrészletként szereplő, vagy az Adattárban egyéb részletként elkülönített úton 500 méteres távolságon belül megközelíthető, valamint abban hektáronként átlagosan legalább 1-1 közjóléti berendezés található,

c) támogatás azon közjóléti létesítményekre és berendezésekre igényelhető, amelyek az erdészeti hatóságnál vezetett közjóléti nyilvántartásban szerepelnek.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatott terület korlátozás nélküli, térítésmentes látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell,

b) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében folyamatosan gondoskodni kell a balesetveszélyes (megdőlt, korhadt, törött, hasadt stb.) fák, illetve a 10 cm-nél vastagabb, letört vagy korhadó ágak eltávolításáról, amelynek megtörténtét a munkanaplóban rögzíteni kell,

c) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt faegyedeket M=1:10 000 méretarányú térképen ábrázolni kell, és azt a munkanaplóhoz csatolni kell,

d) a kitermelt faegyedeket legkésőbb a kitermelést követő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig a gyökfőtől a csúcsrügyig mért távolságban legalább 1 méter magasságú célállománytípusra jellemző fafajú ültetési anyaggal pótolni kell akkor, ha a kitermelt faegyed tuskójának 10 méteres körzetében nincs ilyen tulajdonságokkal rendelkező természetes újulatból származó fa,

e) a kiültetett anyag egyedi védelmét védőkaróval, illetve minden év április 1. és szeptember 30. közötti időben tányérozással folyamatosan biztosítani kell,

f) a sétautakat, turistautakat akadályoktól (például kidőlt fa, keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás) mentes állapotban kell fenntartani, és mindkét oldalán minimum 1-1 méter szélességben a cserjék visszaszorításáról kell gondoskodni,

g) gondoskodni kell a támogatott területen a hulladékgyűjtők ürítéséről, megtelt hulladékgyűjtő a támogatott területen nem lehet,

h) a szemétszállítás, a szemétgyűjtés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)55 A támogatás éves mértéke a támogatott terület után hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.

8. CÍM

ERDEI TISZTÁSOK KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

24. § (1) A jogosultság feltétele, hogy a kérelmezett terület az Adattárban tisztásként nyilvántartott részletként szerepeljen.

(2) A célprogramban csak a meglévő vagy a kialakításra kerülő tisztás teljes területével lehet részt venni, melynek legkisebb támogatható területe 0,5 ha.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatási kérelem benyújtását követő első évben kétszeri szárzúzást vagy kaszálást kell végrehajtani szeptember 30-ig,

b)56 a támogatási kérelem benyújtását követő második év március 31-ét követően a támogatott területen a (3) bekezdés f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idősebb fa- és cserjefaj nem lehet,

c) természetvédelmi terület esetén a szárzúzást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni,

d) a támogatási kérelem beadását követő második évtől kezdődően a kaszáláson és lehordáson kívül egyéb beavatkozás nem végezhető, a közlekedés és a munkák során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb keréknyom,

e) a területen szóró, vadetető, sózó egész évben, április 1. és október 15. közötti időszakban az erdőtörvény 13. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti erdei farakodó létesítése, fenntartása tilos,

f) védett cserje- és fafajok kivételével hektáronként legfeljebb 20 db fa vagy cserje hagyható a tájhonos fa- és cserjefajokból,

g) védett cserje- és fafajok kivágása tilos,

h)57

i) a támogatási kérelem benyújtását követő második évtől kezdődően évente legalább egyszer, szeptember 1. és október 10. között egy őszi tisztító kaszálást kell elvégezni,

j) természetvédelmi terület esetén a tisztító kaszálást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni,

k) a kaszálást követő harminc napon belül el kell távolítani a szénát a területről,

l) a szárzúzások, kaszálások, lehordások időpontjait a munkanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)58 A támogatás mértéke

a) első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) második évtől hektáronként 50 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

9. CÍM

TERMÉSZETKÍMÉLŐ ANYAGMOZGATÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA CÉLPROGRAM

25. § (1)59 A jogosultság feltétele az erdőterv határozatban előírt gyérítés, készletgondozó használat, szálalás, egészségügyi termelés vagy – a tarvágást és az egyéb termelést kivéve – véghasználati fakitermelés.

(2) A célprogram előírásai:

a) a fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészleten belül csak kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán vagy a kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz használható,

b)60 a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon az erdészeti hatóságnak,

c) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom,

d)61 a kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m3-ére számítva legfeljebb 1 darab törzsön lehet olyan sérülés, amely a háncsig hatol, vagy a faanyag minőségét hosszú távon befolyásolja,

e)62 csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.

(3) A célprogram időtartama 1 év.

(4)63 A támogatás mértéke a kiközelített (nettó) faanyag után 17,45 eurónak megfelelő forintösszeg/m3, de legfeljebb 50 m3-nek megfelelő euró hektáronként.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §64 (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 44/2012. (V. 3.) VM rendelet] megállapított 15. § (5) bekezdését, 16. § (5) bekezdését, 17. § (6) bekezdését, 18. § (5) és (6) bekezdését, 19. § (5) és (6) bekezdését, 20. § (5) és (6) bekezdését, 21. § (6) bekezdését, 22. § (5) bekezdését, 23. § (5) bekezdését, 24. § (3) bekezdés b) pontját és (5) bekezdését, valamint 25. § (2) bekezdés d) pontját és (4) bekezdését a 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell, ha a kérelmező a támogatandó tevékenységet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor65 még nem kezdte meg.

27/A. §66 E rendeletnek a 44/2012 (V. 3.) VM rendelettel megállapított 9. § (9) bekezdését, valamint az e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 104/2012. (X. 1.) VM rendelettel megállapított 16. § (3) bekezdés q) pontját és a 16. § (3) bekezdés r) pontját a 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell, ha a kérelmező a támogatandó tevékenységet 2012. május 4-én még nem kezdte meg.

27/B. §67 E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (5) bekezdését a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

27/C. §68 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel megállapított 2. § 16. pontját, 5. § (1) bekezdés c) pontját, 16. § (3) bekezdés a) és i) pontjait, 25. § (1) bekezdését, 25. § (2) bekezdés e) pontját, és a 9. melléklet 1. táblázat 154. sorát a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

27/D. §69 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet]

a) megállapított 5. § (5) bekezdését, 16. § (3) bekezdés k) pontját, 18. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint 5., 8. és 9. mellékletét az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 16. § (3) bekezdés l) és o) pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor70 folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

27/E. §71 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (4) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor72 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 47. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

29. §73 E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 15. §-ával módosított 6. § (1) bekezdés h) pontját a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez74


Az egyes erdészeti tájakon és tájrészleteken az erdő-környezetvédelmi program szempontjából kiemelten támogatható, illetve még támogatható faállománytípusok, valamint az ott tájhonos fafajok

Erdészeti táj

Kiemelten támogatható állománytípusok

Támogatható állománytípusok

Tájhonos fafajok*

10. Szatmár–Beregi-
síkság

013, 015, 029, 054, 066, 070, 073, 074

017, 019, 023, 025, 027, 028, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, SNYI

20. Bodrogköz–Rétköz

013, 015, 025, 029, 030, 054, 066, 070, 073, 074

017, 019, 023, 027, 028, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 075, 076, 077, 078

KST, B, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI

30. Nyírség

013, 015, 025, 029, 030, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076

019, 023, 027, 028, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 077, 078, 079

KST, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH, NYI, SNYI

40. Hajdúság

025, 029, 030, 054, 066

027, 051, 052, 053, 069, 070, 073, 074, 077, 078

KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI

50. Berettyó–Körös-
vidék

025, 029, 030, 054, 066, 070, 073, 074

013, 026, 027, 028, 034, 036, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 077, 078

KST, CS, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH

60. Hortobágy

025, 027, 029, 030, 053, 054, 066

026, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076

KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ

70. Nagykunság

025, 029, 030, 053, 054, 066

026, 027, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076

KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ

80. Körös–Maros köze

025, 029, 030, 053, 054, 066

026, 027, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076

KST, MOT, CS, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ

90. Közép-Tiszai-ártér

025, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074

013, 028, 049, 050, 051, 052, 069, 075, 076, 077, 078

KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI

100. Alsó-Tiszai-ártér

025, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074

028, 051, 052, 069, 075, 076, 077, 078

KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NYI

110. Jász-Heves-Borsodi síkság

025, 029, 030, 053, 054, 066

017, 018, 023, 026, 027, 028, 032, 033, 034, 035, 036, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076

KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, KBO

120. Duna–Tisza közi hátság

025, 027, 029, 030, 066, 069, 070, 075, 076

013, 015, 019, 023, 028, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 071, 073, 074, 077, 078, 079

KST, MOT, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, SNYI, KBO

130. Bácskai-löszhát

025, 027, 030, 066, 069, 070

029, 051, 052, 053, 054, 055, 071, 073, 074, 077, 078

KST, MOT, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, EH, KBO

140. Dunamenti-síkság

013, 015, 025, 027, 029, 030, 053, 054, 055, 066, 070, 073, 074, 075, 076

013, 015, 028, 049, 050, 051, 052, 069, 075, 076, 077, 078, 079

KST, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, EH

150. Mezőföld

025, 026, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 069, 070, 075, 076

013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 026, 027, 028, 029, 033, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH, NYI, KBO

160. Dráva menti síkság

013, 015, 029, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076

017, 018, 019, 023, 025, 026, 027, 028, 030, 032, 034, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 077, 078

KST, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, EH, NYI

170. Eperjes-
Tokaji-hegyvidék

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 025, 030, 075, 076, 077, 078

007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MÉ, KH, NH, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, NYI, SNYI, KBO

180. Sajó-Hernád közötti dombság

008, 009, 010, 011, 013, 017, 018, 033, 036, 075, 076, 079

001, 002, 003, 004, 005, 006, 012, 014, 015, 019, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MÉ, HÉ, KH, NH, ASZ, MK, MAK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, NYI, SNYI, KBO

190. Aggtelek-
Rudabányai-hegyvidék

001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 034, 035, 041, 042, 052, 077, 078

005, 010, 013, 014, 015, 020, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 041, 042, 049, 050, 051, 053, 054, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO

200. Heves–
Borsodi-dombság

001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 075, 076

005, 007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KBO

210. Bükk

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 051, 052, 075, 076, 077, 078

001, 002, 003, 004, 006, 007, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 019, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 036, 037, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO, TF

220. Mátra

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 051, 052, 075, 076, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 041, 042, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, NH, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO

230. Gödöllői-dombság

008, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 078

009, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO

240. Cserhát-vidék

001, 002, 003, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 025, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 069, 075, 076, 077, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 032, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO

250. Börzsöny

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 075, 076, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO

260. Visegrádi-hegység

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO

270. Pilis–Budai-
hegység

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 030, 027, 028, 029, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO

280. Gerecse

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO

290. Vértes

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, KGY, HJ, KJ, MJ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KBO

300. Dunazugi-
medencék és Velence vidék

017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 077, 078

008, 009, 011, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO

310. Vértes- és Bakonyalja

001, 002, 003, 008, 009, 010, 013, 014, 017, 018, 019, 025, 026, 030, 033, 034, 037, 066, 069, 070, 075, 076

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 022, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 062, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, NYI, EF, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO

320. Magas-Bakony

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 013, 014, 018, 033, 051, 052, 075, 076

007, 010, 011, 012, 015, 017, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, MÉ, KH, NH, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO

330. Keleti-Bakony

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO

340. Déli-Bakony

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 013, 014, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 011, 012, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KBO, TF

350. Balaton-felvidék

001, 002, 003, 008, 009, 013, 014, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078

004, 005, 006, 010, 011, 012, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, VK, NH, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, KBO

360. Keszthelyi-hegység

001, 002, 003, 008, 009, 013, 014, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078

004, 005, 006, 010, 011, 012, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO

370. Győr–
Tatai-teraszvidék

025, 026, 029, 030, 053, 054, 066, 073, 074

013, 014, 015, 027, 028, 032, 034, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 069, 070, 075, 076

KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO

380. Szigetköz-Rábaköz

013, 025, 029, 030, 032, 034, 053, 054, 066, 073, 074

013, 014, 015, 018, 026, 027, 028, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, KBO

390. Fertő–
Hanság-medence

025, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076

028, 049, 050, 051, 052, 069, 077, 078, 079

KST, GY, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NYI, SNYI

400. Marcal-medence

013, 025, 026, 029, 030, 033, 034, 053, 054, 066, 073, 074, 075

014, 015, 016, 018, 022, 027, 028, 032, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 066, 069, 073, 074, 075, 070, 076, 077, 078

KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO

410. Soproni-hegység

001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 017, 019, 022, 023, 075, 076

005, 006, 010, 011, 012, 013, 015, 018, 020, 025, 029, 030, 033, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, EF, LF, JF, MÉ, KH, NYI, SNYI, KBO

420. Soproni-dombság

008, 009, 010, 017, 018, 019, 033, 035, 041, 042, 066

001, 002, 003, 004, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 027, 029, 030, 032, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO

430. Kőszegi-hegység

001, 002, 003, 004, 007, 008, 017, 019, 022, 023, 075, 076, 078

005, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 018, 020, 029, 033, 035, 036, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, EF, EF, JF, KBO

440. Alpokalji-dombság

002, 003, 008, 009, 012, 017, 018, 019, 022, 075, 076

001, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 020, 023, 025, 026, 027, 029, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NYI, EF, KBO

450. Sopron–Vasi-
síkság

008, 010, 013, 015, 017, 018, 019, 022, 025, 026, 029, 030, 033, 034, 054, 066, 073, 075

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 020, 023, 025, 027, 028, 032, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, KBO

460. Kemeneshát

001, 002, 003, 008, 009, 012, 013, 018, 019, 022, 025, 026, 030, 032, 033, 034, 035, 037, 075

004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 022, 023, 027, 028, 029, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, AL, KT, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, EF, KBO

470. Őrség

001, 002, 003, 007, 008, 009, 012, 013, 016, 075, 076

004, 005, 006, 011, 015, 017, 019, 022, 023, 025, 027, 028, 029, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, SNYI, EF, LF, KBO

480. Göcsej

001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 012, 013, 015, 029, 053, 054, 075, 076

001, 004, 005, 006, 011, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 025, 027, 028, 029, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, EF, KBO

490. Balatoni-medence

029, 054, 066, 075, 076

013, 015, 025, 027, 028, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 070, 073, 074, 077,
078

KST, GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI

500. Külső-Somogy

001, 002, 003, 008, 013, 015, 018, 019, 033, 034, 066, 075, 076, 077

004, 005, 006, 009, 010, 011, 014, 017, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 035, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 078

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO

510. Belső-Somogy

013, 015, 019, 025, 026, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076

001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 017, 018, 019, 022, 023, 025, 027, 028, 030, 032, 033, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, EH, NYI, SNYI, KBO

520. Kelet-Zalai-
dombság

001, 002, 003, 004, 008, 009, 013, 015, 018, 025, 029, 030, 033, 054, 075, 076

001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO

530. Zselic

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 013, 017, 018, 019, 023, 029, 033, 075, 076, 078

004, 005, 007, 010, 011, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO

540. Tolnai-dombság

001, 002, 003, 008, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 036, 040, 041, 042, 075, 076, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO

550. Mecsek

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 017, 018, 019, 033, 035, 040, 041, 042, 052, 075, 076, 078

007, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO

560. Baranyai-dombság

001, 002, 003, 008, 009, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 035, 036, 041, 042, 066, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 037, 040, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO

570. Villányi-hegység

008, 009, 010, 011, 017, 018, 019, 033, 035, 040, 041, 042, 052, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, AL, KT, HBE, BABE, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, KBO


* Az erdőtörvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. melléklet kódjegyzéke alapján.

2. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez75


Természetszerű (őshonos fafajú) faállománytípusok*

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

Kemény lombos faállománytípusok
BÜKKÖSÖK

001

B

Bükkös

B>=70%

KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

002

B-KTT

Kocsánytalan tölgyes-bükkös

B 50–70%; KTT 20–30%

GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY Cserjeborítás: 5–20%

003

B-GY-KTT

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös

B 50-60%; KTT 20–30%;
GY 10–20%

HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

004

B-GY

Gyertyános-bükkös

B 50–70%; GY 20–30%

KTT, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

005

B-K

Kőrises-bükkös

B 50–70%; K 20–30%
(K = MK és/vagy VK)

KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, CSNY, BABE, LBE, TF

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

006

B-EL

Egyéb lomb elegyes-bükkös

B 50–70%; EL 20–30%

KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, VK, CSNY, MBE, BABE, LBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

007

B-F

Fenyő elegyes-bükkös

B 50–70%; F 20–30%
(F = LF és/vagy JF és/vagy EF)

KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI

FÜBD, MO, VAK
Cserjeborítás: 0–10%

* Az erdőtörvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. melléklet kódjegyzéke alapján.
GYERTYÁNOS-KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

008

GY-KTT

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–70%; GY 20–30%

KST, CS, B, KJ, MJ, KH, EH, HSZ, MSZ, MK, CSNY, MBE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

009

GY-KTT-B

Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
B 20–30%

KST, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MSZ, MK, CSNY, MBE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

010

GY-KTT-CS

Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
CS 20–30%

KST, KJ, MJ, KH, EH, MSZ, MK, CSNY, BABE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

011

GY-KTT-EL

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
EL 20–30%

B, KST, CS, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MSZ, MK, VK CSNY, MBE, BABE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

012

GY-KTT-F

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
EF 20–30%

KST, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH, RNY, KFÜ, MÉ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–20%


GYERTYÁNOS-KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

013

GY-KST

Gyertyános-kocsányos tölgyes

KST 50–70%; GY 20–30%

KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, KH, EH, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

014

GY-KST-CS

Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes

KST 50–60%; GY 10–20%;
CS 20–30%

KTT, KJ, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL, KT, KH, EH, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

015

GY-KST-EL

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

KST 50–60%; GY 10–20%;
EL 20–30%

KTT, CS, B, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, KH, EH, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

016

GY-KST-F

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

KST 50–60%; GY 10–20%;
EF 20–30%

KTT, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH, RNY, KFÜ, MÉ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–20%


KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

017

KTT

Kocsánytalan tölgyes

KTT>=70%

B, GY, MBE, SZG, KH, RNY, KFÜ, NYI, BO, MOT, CS, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, LBE, BABE, EH

KBN
Cserjeborítás: 0–10%
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

018

KTT-CS

Cseres-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–70%; CS 20–40%

MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, HB, BABE, KH, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

019

KTT-H

Hársas-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–70%; H 20–30%
H = NH és/vagy KH és/vagy EH

CS, MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, BABE

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

020

KTT-MOT

Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes

KTT 40–60%; MOT 20–30%

CS, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

022

KTT-EF

Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–70%; EF 20–30%

B, GY, MBE, SZG, RNY, KFÜ, NYI, SNYI

CSGG, EGG, FA, KBN, MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–20%

023

KTT-EL

Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes

KTT 50–70%; EL 20–30%

CS, MOT, B, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, HB, BABE, KH, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%


KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

025

KST

Kocsányos tölgyes

KST>=70%

CS, MOT, GY, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, KH, EH, NYI, VSZ, MAK

CSKR, CSM, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
Cserjeborítás: 20–50%

026

KST-CS

Cseres-kocsányos tölgyes

KST 50–70%; CS 20–30%

KTT, GY, MJ, TJ, MSZ, KT, KH, EH, RNY, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

027

KST-HNY

Hazai nyáras-kocsányos tölgyes

KST 50–70%; HNY 20–30%
HNY = FRNY és/vagy RNY

GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, AL, KT, HÉ, CS, MOT, KH, EH NYI

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
CSM, FA, KÖK

028

KST-MÉ

Mézgás égeres-kocsányos tölgyes

KST 50–70%; MÉ 20–30%

GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, RFÜ, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

029

KST-K

Kőrises-kocsányos tölgyes

KST 50–70%; K 20–30%
= MAK, MK

B, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

030

KST-EL

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes

KST 50–70%; EL 20–30%

B, CS, MOT, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, KH, EH, NYI, VSZ, MK, MAK

CSKR, CSM, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
Cserjeborítás: 20–50%


CSERESEK

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

032

CS

Cseres

CS>=70%

KST, KTT, MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%

033

CS-KTT

Kocsánytalan tölgyes-cseres

CS 50–70%; KTT 20–30%

MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%

034

CS-KST

Kocsányos tölgyes-cseres

CS 50–70%; KST 20–30%

KTT, MJ, TJ, MSZ, KT, RNY, KH, EH, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

035

CS-MOT

Molyhos tölgyes-cseres

CS 50–70%; MOT 20–30%

KTT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

036

CS-EL

Egyéb lomb elegyes-cseres

CS 50–70%; EL 20–30%

MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%

037

CS-EF

Erdeifenyves-cseres

CS 50–70%; EF 20–30%

KST, KTT, MOT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BABE

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%


MOLYHOS TÖLGYESEK

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

040

MOT-VK

Virágos kőrises-molyhos tölgyes

MOT 40–60%; VK>=30%

KTT, CS, MK, SM, HBE, LBE

BKR, CSSZ, EGG, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN
Cserjeborítás: 50–100%

041

MOT-KTT

Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes

MOT 40–50%; KTT 20–30%

CS, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE, LBE, BABE

BKR, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

042

MOT-CS

Cseres-molyhos tölgyes

MOT 40–50%; CS 20–30%

KTT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE, LBE, BABE

BKR, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN
Cserjeborítás: 30–100%


GYERTYÁNOSOK

49

GY

Gyertyános

GY>=70%

KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE, MBE, RNY, NH, KH, EH

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–50%

50

GY-E

Elegyes-gyertyános

GY 50–70%; EL, EGYF 30–50%

KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE, MBE, RNY, NH, KH, EH, EF

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–50%


JUHAROSOK

051

J

Juharos

J>=70%
J = HJ és/vagy KJ

B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE, NH, KH, EH

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, FBD, FÜBD, MO, MOHO, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–70%

052

J-E

Elegyes-juharos

J 50–70%; EL 30–50%
J = HJ és/vagy KJ

B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE, NH, KH, EH

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, FBD, FÜBD, MO, MOHO, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–70%


KŐRISESEK

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

053

K

Kőrises

K>=70%
K = MK és/vagy VK, MAK

B, GY, KTT, MOT, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, KT, CSNY, LBE, BABE, NH, KH, EH, KST, GY, MJ, TJ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ

BKR, CSGG, CSKR, CSSZ, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
KBG, KBN, RFÜ

054

K-T

Tölgyes-kőrises

K 50–70%; KST 20–30%
K = MAK, MK

GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

055

K-EL

Egyéb elegyes-
kőrises

Főfafajok: K 50–70%; EL 20–30%
K = MAK, MK

Elegyfafajok: KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, SZNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, EH, EF, BABE

Cserjefajok: CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%


Lágy lombos faállománytípusok
HAZAI NYÁRASOK

066

HNY

Hazai nyáras

HNY>=70%
HNY = FRNY, RNY, FTNY

KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK, MSZ, VSZ, MJ, TJ, KT, AL, ZSM, FFÜ, TFÜ, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, MBE, KFÜ, KH, NH, NYI

CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MO,
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, MOHO

069

HNY-KST

Kocsányos tölgyes-hazai nyáras

HNY 50–70%; KST 20–30%
HNY = FRNY, RNY

MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK, MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM

CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, KBG, KBN
Cserjeborítás: 30–100%

070

HNY-EL

Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras

HNY 50–70%; EL 20–30%
HNY = FRNY, RNY, FTNY

KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK, MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM, FFÜ, TFÜ, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, MBE, KFÜ, KH, NH, NYI

CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO

071

HNY-BO

Borókás-hazai nyáras

FRNY 60–80%; BO 10–30%

KST, MOT, MJ, KT

EGG, FA, KÖK, SBO, VBG
Cserjeborítás: 0–30%


FÜZESEK (a nem nemes füzesek)

073

Füzes

FFŰ>=70%

VSZ, ZSM, FRNY, FTNY, TFÜ, HÉ

KBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

074

FÜ-E

Elegyes-füzes

FFŰ 50–70%; EL 30–50%

MAK, VSZ, ZSM, FRNY, FTNY, TFÜ, HÉ

CSKR, KBG, KBN, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%


ÉGERESEK

Ssz.

Rövidítés

Megnevezés

Főfafaj(ok)

Elegyfafajok

Cserjefajok

075

Mézgás égeres

MÉ>=70%

GY, MJ, HSZ, MK, ZSM, AL, RNY, TFÜ, MAK, BAFÜ, SNYI

FBD, KBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 5–30%
RFÜ

076

MÉ-E

Elegyes-mézgás égeres

MÉ 50–70%; EL 30–50%

BAFÜ

FBD, KBG, KBN, MO, VGY
Cserjeborítás: 5–30%
RFÜ


HÁRSASOK

077

H

Hársas

H>=70%
(H = NH, KH, EH)

KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, LBE, BABE

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%

078

H-E

Elegyes-hársas

H 50–70%; EL 30–50%
(H = NH, KH, EH)

KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, LBE, BABE

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%


NYÍRESEK

079

NYI

Nyíres

NYI>=70%

FRNY, RNY, BO, MBE, KFÜ, EF

Sík vidéken:
EGG, FA, SBO, KÖK, VBN, MO
Cserjeborítás: 0–50%
Hegy- és dombvidéken:
CSGG, MO, KBN
Cserjeborítás: 0–30%


Alkalmazott fogalmak:

Főfafaj: Az adott faállománytípus jellemző és névadó őshonos fafajai.

Elegyfafaj: A főfaj(ok) növekedését nem akadályozó, a természetszerű faállománytípusra jellemző őshonos fafaj. Ökológiai értéke nem kisebb, mint a főfafajé.

Cserjefaj: Az adott természetszerű faállománytípusra jellemző őshonos cserjefaj. Nem kerültek be a táblázatba a liánok, epifitonok, törpecserjék, rózsafajok (Rosa spp.), szedrek és málna (Rubus spp.), ártéri bokorfűz fajok, továbbá a védett cserjefajok.

Megjegyzések
– Néhány faállománytípus (pl. kocsánytalan tölgyes, kocsányos tölgyes, kőrises, hazai nyáras, mézgás égeres) sokféle termőhelyi szituációban jelenhet meg, ezért itt megbontás alkalmazandó.

– Más faállománytípusok (pl. juharos, hársas, tölgyes-kőrises) csak bizonyos termőhelyi szituációban fogadhatók el természetszerű faállománytípusoknak, más termőhelyeken konszociációk, azaz nem lehetnek az erdősítésekben alkalmazott faállománytípusok.

3. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez76

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

Horizontális szempontok

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján]

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település községhatárában tervezett erdőrészlet

7

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján]

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település községhatárában elhelyezkedő erdőrészlet

7

Térségi fenntarthatóság vizsgálata
(helybenlakás)

A kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely szerinti községhatárban található

6

A kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely szerinti településsel szomszédos községhatárban található

4

Erdősültség vizsgálata

10% alatti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

6

10–20% közötti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

3

20% feletti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

2

Kiemelt területen tervezett beruházás

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (2000. évi CXII. törvény)

4

Velencei-tó–Vértes Kiemelt Üdülőkörzet [1117/2003. (XI. 28.) Korm. határozat]

4

Budapesti Agglomeráció (2005. évi LXIV. törvény)

4

Horizontális szempontok összesen:

30

Szakmai szempontok

Kérelmezett terület mérete 5,00 ha felett

8

Jelenlegi/tervezett faállomány: az e rendelet 1. melléklete alapján kiemelten támogatható

12

Elegyességének vizsgálata

Az elegyesség mértéke >30%

10

Az elegyesség mértéke 20–30%

7

Az elegyesség mértéke 10–19,9%

4

Erdőrészleten található jelenlegi faállomány tájhonosságának vizsgálata

100–70%-ban tájhonos fafajokból álló állomány

10

69,9–50%-ban tájhonos fafajokból álló állomány

7

Kevesebb mint 50%-ban tájhonos fafajokból álló állomány

3

Az Adattárban védett vagy Natura 2000 területként nyilvántartott terület

10

Szakmai szempontok összesen

50

Az egyes célprogramokban jelentkező speciális szempontok (lásd a táblázat alatt részletezve)

20

Összesen:

100 pont

Speciális szakmai pontozási szempontok:
1. Agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
1. A kérelmezett erdőrészletben az e rendelet 2. mellékletében szereplő, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található (8 pont).
2. Az erdőrészlet az Adattárban ártérként nyilvántartott terület (6 pont).
3. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).
2. Szálaló erdőgazdálkodás célprogram
1. Az erdőgazdálkodó igazoltan részt vett a Pro Silva szövetség által szervezett tanfolyamon (8 pont).
2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi (6 pont).
3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).
3. Erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram
1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).
2. Az erdőrészlet nem érintkezik olyan erdőrészlettel, ahol agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj van, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal tervezett erdőtelepítésre vagy fás szárú energiaültetvény létesítésére hatályos engedély van kiadva (6 pont).
3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).
4. Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása
1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).
2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).
3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).
5. A. Mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása
1. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (8 pont).
2. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (6 pont).
3. Az erdőrészletben maximum 10% elegyarányban van jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj (6 pont).
5. B. A véghasználat során facsoportok visszahagyása
1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).
2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).
3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).
5. C. Erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás
1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).
2. Az erdőrészlet állománytípusa az e rendelet 2. melléklete szerinti 001–029 vagy 040–042 sorszámú célállománytípusba sorolható (6 pont).
3. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (6 pont).
6. Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából
1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).
2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).
3. Az Adattár adatai alapján az erdőrészlet átlagos lejtése 10 foknál nagyobb vagy talajvédelmi rendeltetésű (6 pont).
7. Közjóléti rendeltetésű erdők fenntartása
1. A kérelmezett területen legalább 3 különböző típusú és minimálisan 20 darabszámú közjóléti berendezés található (8 pont).
2. Az ügyfél a támogatási kérelem beadásának évét megelőző két éven belül saját vagy önkormányzati forrásból a kérelmezett területen közjóléti beruházást hajtott végre (6 pont).
3. A kérelmezett terület KSH adatok alapján nagyobb mint 20 000 lakosú település községhatárán belül található (6 pont).
8. Erdei tisztások kialakítása és fenntartása
1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (12 pont).
2. A tisztás területe 0,5–1 ha (8 pont).
9. Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása
1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).
2. Az erdőrészlet lejtése 10 foknál nagyobb (6 pont).
3. A 2–4. számú erdő-környezetvédelmi célprogramokkal együtt történő alkalmazás (6 pont).

4. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez


TÖRZSLAP
a ................. erdőrészlet átalakító/szálaló üzemmódú kezeléséhez és a gazdálkodás nyilvántartásához
I.
(Általános adatok)

Az átalakító/szálaló üzemmód megkezdésének időpontja ............ év .............. hó
Az üzemmód váltás célja:
⬜ vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés – folyamatos erdőborítás mellett
⬜ a ............ védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdőborítás mellett
⬜ meghatározott minőségű vastagfa (célátmérő) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdőborítás mellett
⬜ más különleges: .............. cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdőborítással
A faállomány jelenlegi állapota (az erdőleírás értékelése alapján):
Egészségi állapot:   ⬜  jó  ⬜  megfelelő   ⬜ rossz
Szükséges-e (külön) beavatkozás az EÜ állapot javítása érdekében?
⬜ igen  ⬜ nem
Indoklás:
Elegyarány:  ⬜ megfelelő;  ⬜ nem megfelelő
Szükséges beavatkozás:
Korszerkezet: ⬜ egykorú  ⬜ kétkorú  ⬜ vegyes korú
Átmérő szerkezet az átlagadatokhoz képest:
⬜ átlagméret körüli  ⬜ változatos
Záródás-borítás (újulat szint)%: jelenleg:  Z: ....... /B: .......
kívánatos:  Z: ....... /B: ........
Megjegyzések:


Az üzemmód váltásra vonatkozó megállapítások
Átvezetés: ⬜ szükséges ⬜ nem szükséges
Az anyaállomány kitermelésének várható időtartama: ............... év
Az átvezetés tervezett folyamata
⬜ TRV – utódállomány nevelése – SZ
⬜ FVV – utódállomány nevelése – SZ
⬜ SZV – SZ
⬜ SZ
⬜ Állomány nevelése – SZ
Az üzemmód igényel-e további feltárást?
⬜ igen  ⬜ nem
Megjegyzések:


Dátum:

..........................................................

............................................................

...........................................................

tulajdonos

erdőgazdálkodó, ügyfél

erdészeti hatóságTÖRZSLAP
II.
(A szálaló üzemmódba sorolt erdőrészletekre!)

A szálalásra vonatkozó megállapítások
Tervezett átszálalási idő: ........... év    Tervezett célátmérő: ....... cm
A szálalásra tervezett fatömeg mértékének indoklása, ha az a 10 évi folyónövedéket meghaladja (pl. átvezetés, korszerkezet, élőfakészlet viszonya stb.): 
A végrehajtás tervezett módja:
⬜ egyenletes  ⬜ csoportos  ⬜ más: ..........
A visszatérés ideje:  ⬜ 1–3;  ⬜ 5;  ⬜ 10 év
A szálalás végrehajtása után kívánatos erdőművelési feladatok
(pl. visszavágás, újulat csoportok ápolása, ágelhelyezés stb.): 
A szálalás végrehajtásának tervezett időszaka (évszak): 
Védelmi és különleges rendeltetés esetén a rendeltetés biztosítása érdekében betartandó, a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságokkal egyeztetett korlátozó intézkedések
(pl. – közelítési nyomok meghatározott iránya, vezetése, meredek terület esetén
– időszak egyeztetése parkerdő esetén/lehetőleg a kevésbé látogatott időszakban
– természetvédelem esetén a védendő objektum érdekében):


Dátum:

..........................................................

............................................................

...........................................................

tulajdonos

gazdálkodó

erdészeti hatóság

5. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez77

* ÁLLAPOTFELVÉTEL         SZÁLALÁSI TERV         VÉGREHAJTÁS
............. év
(megfelelő aláhúzandó)

Helység, ..................................... tag: .................................... részlet: ...................................., terület: ......... ha

4K08784_0

Vastagsági csoportok

Átlag mag.

Fatömeg összesen

A szálalásra tervezett fafajok

T

B

CS

 

 

 

cm

m

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

 

 

 

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szöveges indoklás:
Dátum:

.....................................................

.................................................................

gazdálkodó

erdészeti hatóság

6. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az erdőfelújításokban a támogatás szempontjából az ápolások eredményeként még elfogadható állapot meghatározása

Mesterséges erdőfelújítások ápolása
Gyom: Minden, nem az erdősítési célállománynak és módnak megfelelő, nem védett növényfaj, de különösen az idegenhonos, agresszíven terjedő fafajok, cserjék és lágyszárúak, amelyek a célállomány fejlődését gátolják

A vegetációs időszakban szeptember 15-ig:
A sor 50 cm-es pásztájában ha a
csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,
csemete magassága 11–30 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,
csemete magassága 31–60 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 70 cm,
csemete magassága 61–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 90 cm lehet.
A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a
csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,
csemete magassága 11–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,
csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

Szeptember 15. után:
A sor 50 cm-es pásztájában ha a
csemete magassága 90 cm, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága +10 cm, de legfeljebb 90 cm,
csemete magassága 90 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.
A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a
csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 20 cm,
csemete magassága 11–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,
csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.
Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a csemeték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.
Természetes erdőfelújítások ápolása
A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelő fafajok vezérhajtásának magasságát a lágyszárú gyomnövényzet magassága 40 cm-nél nagyobb mértékben nem haladhatja meg.
A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelő főfafajok vezérhajtása magasságának 2/3-át a gyomnak minősülő fa- és cserjefajok, valamint az elfogadható mértéket meghaladó elegyfafajok egy évesnél idősebb befásodott hajtásai nem haladhatják meg.
A befejezésre tervezett erdősítésekben az elfogadott célállománynak megfelelő fafajok vezérhajtását más – kivéve védett – növény nem nőheti túl.
Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a csemeték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.

7. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Közjóléti berendezések meghatározása

SÉTAÚT
Minimum 1,2 m széles, stabilizálatlan vagy stabilizált járófelületű út.
ERDEI BÚTOR GARNITÚRA
Felületkezelt fából készült, helyhez rögzített berendezés, amely legalább egy asztalból és egy padból áll.
TÁMLÁS PAD
Felületkezelt fából készült, támlával ellátott, helyhez rögzített ülőpad.
HULLADÉKGYŰJTŐ
Felületkezelt fából vagy fémből készült, cserélhető műanyag zsákkal felszerelt, rögzített berendezés.
VÉDŐHÁZ
Fedett, oldalt nyitott kialakítású felületkezelt faépület legalább 6 m2 alapterülettel, kialakított ülőhelyekkel.
ILLEMHELY
Zárt űrgödrös, fedett és oldalt zárt felületkezelt fa felépítményű építmény.
TÁBLA
Felületkezelt favázra rögzített, színes térképes információs vagy haladási irányt jelző, felirattal vagy ábrával ellátott tájékoztató tábla.
TŰZRAKÓHELY
Terméskőből vagy vasalt betonból épített tűzgödör, amely körül legalább 6 fő számára ülőhely biztosított.
ERDEI JÁTSZÓSZER
Rögzített, felületkezelt fából készült, egy- vagy többfunkciós játékszer.
ERDEI TORNASZER
Rögzített, testmozgást szolgáló különféle felületkezelt fa sporteszköz.

8. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez78

AZ EGYES FAÁLLOMÁNYTÍPUS-CSOPORTOK ELVÁRT JELLEMZŐI AZ ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLPROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE SZEMPONTJÁBÓL

A

B

C

D

E

F

G

1.

Faállomány-
típus-
csoport

Főfafaj

Mesterséges erdősítés

Természetes felújítás

2.

Első kiviteli minimális tőszám hektáronként főfafajból

Főfafaj/
célállományba tartozó összes fafaj minimális tőszáma a célprogram befejezésekor*

Főfafaj/
célállományba tartozó összes fafaj egymáshoz mért maximális távolsága a célprogram** befejezésekor

Főfafaj minimális tőszáma**

Átlagos záródás/borítás%

3.

Bükkösök

B

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

4.

Gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek

KTT

8 000

KTT 4 500
GY 1 500
(7 500)

KTT 1,5
GY 2,6
(1,2)

8 000
(15 000)

90

5.

Gyertyános-
kocsányos tölgyesek

KST

8 000

KST 4 000
GY 1 500
(7 500)

1,6
2,6
(1,2)

8 000
(15 000)

90

6.

Kocsánytalan tölgyesek

KTT

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

7.

Kocsányos tölgyesek

KST

8 000

4 000
(7 500)

1,6
(1,2)

8 000
(15 000)

90

8.

Cseresek

CS

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

9.

Molyhos tölgyesek

MOT

8 000

3 000
(5 000)

1,8
(1,4)

3 000
(6 000)

80

10.

Juharosok

J

8 000

4 000
(6 000)

1,6
(1,3)

8 000
(15 000)

90

11.

Kőrisesek

K

8 000

4 000
(6 000)

1,6
(1,3)

8 000
(15 000)

90

12.

Hazai nyárasok

HNY

4 500

2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

gyökérsarj
4 000
(6 000)

80

13.

Füzesek

4 500

3 000
(5 000)

1,8
(1,4)

4 000
(8 000)

90

14.

Égeresek

4 500

2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

sarj 4 000
(6 000)

80

15.

Hársasok

H

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

4 000
(8 000)

90

16.

Nyíresek

NYI

4 500

2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

4 000
(8 000)

90


* A zárójelben szereplő értékek az értékelés során figyelembe vehető összes fafajra, a felette lévő érték a főfafajra vonatkozó elvárt minimális tőszámot mutatják.
** A maximális tőtávolság értelmezése: egy tetszőleges felállási ponthoz legközelebb eső három értékelhető fafajú egyed egymástól mért távolságainak számtani átlaga.

– A főfafaj vagy az előzőek szerint számba vehető további fafajok egyedei közül csak azok a megfelelő eredetű, fejlődésű és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetők figyelembe, amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható.
– Ha a fő- és értékelésbe bevonható mellékfafajok együttes tőszáma a fenti táblázat szerint ugyan elegendő a vizsgált területen, de azok egymáshoz viszonyított eloszlása nem egyenletes az erdőrészletben, akkor még sikeresnek minősíthető az erdősítés, ha
=a heterogén állományösszetétel a termőhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány eredeti változatosságával összhangban van,
=a főfafaj egyedszáma az erdőrészlet 20%-ánál, de maximum 2,00 ha-nál nagyobb összterületen nem eshet a fenti táblázatban átlagos minimális elvárásként megadott érték 30%-a alá,
=az erdőrészlet teljes faállománya az erdősítés befejezésétől a következő véghasználatig egyébként egységesen kezelhető.
– Az V–VI. fatermési osztályba sorolt erdőrészletekben végzett erdősítések sikeresnek minősülnek a program befejezésének évében, ha azok a táblázatban megadott tőszám és borítottsági elvárásoknak átlagosan 50%-ban (erdőssztyepp erdőkben 30%-ban) megfelelnek. Az ilyen kedvezőtlen termőhelyi viszonyú erdősítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban legfeljebb 0,5 ha-os, egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe azonban nem haladja meg az erdőrészlet területének 20%-át.

9. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez79

Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén, a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmények

1. táblázat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás:

Kötelezettség/egyéb előírás:

Szabályszegés leírása:

Súlyosság:

Mérték:

Tartósság:

Jogkövet-
kezmény

2.

Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei:

3.

6. §
(1) bekezdés
a) pont

Az erdőfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott erdőterületet is magába foglaló származási körzetekből származó szaporítóanyagot alkalmazni.

Az ügyfél nem megfelelő szaporító anyagot használt fel.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

4.

6. §
(1) bekezdés
b) pont

A vágástéri hulladék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról.

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása első alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt.

Enyhe

erdőrészlet szintű

ismétlődő jellegű lehet

E-10%

5.

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása második alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt

Közepes

erdőrészlet szintű

ismétlődő jellegű lehet

E-30%

6.

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása harmadik alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt.

súlyos

erdőrészlet szintű

ismétlődő jellegű lehet

E-100%

7.

6. §
(1) bekezdés
c) pont

A támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni, és a jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani.

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg, de ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ide értve az esetleges mérések végrehajtását.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

8.

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás teljeskörű lefolytatását, ide értve az esetleges mérések végrehajtását.

súlyos

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-Kizár

9.

6. §
(1) bekezdés
d) pont

A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni.

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre, ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, de az igazolások alátámasztják a támogatási jogosultságot.

enyhe

erdőrészlet szintű

eseti

E-10%

10.

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre, ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, aminek egyáltalán nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, illetve a beküldött igazolások nem vagy nem teljes körűen támasztják alá az elvégzett munkaműveletet.

súlyos

erdőrészlet szintű

eseti

E-Kizár

11.

6. §
(1) bekezdés
e) pont

A támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni

Az ügyfél az előírt határidőn belül nem vett részt a képzésen.

közepes

kérelem szintű

maradandó

A második évtől kezdődően az adott évekre vonatkozó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. A második évben és az azt követő években jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

12.

6. §
(1) bekezdés
f) pont

A támogatási célprogramokhoz tartozó előírások, munkaműveletek elvégzését az évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni, amelynek aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani.

A munkanaplóban található adatok alapján a támogatási jogosultság egyértelműen eldönthető, de a dokumentálás nem az előírásoknak megfelelő.

enyhe

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

13.

A munkanaplóban található adatokból a támogatási jogosultság nem egyértelműen megítélhető, illetve valamely támogatási egységre vonatkozóan a munkanapló határidőre nem került benyújtásra.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi,
maradandó

E-Kizár

14.

6. §
(1) bekezdés
h) pontja

A vegyszeres védekezés végrehajtása esetén az erdészeti hatóságnak a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes szervét a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni, a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának megjelölésével.

A bejelentésnek az ügyfél nem vagy nem határidőben tett eleget.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

15.

6. §
(2) bekezdés

A célprogramok végrehajtása során vegyszer használata csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélyezett.

Nem megfelelő vegyszerhasználat történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

16.

Agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram

17.

15. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatási időszak alatt az erdőrészletben egyévesnél idősebb, agresszíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem maradhat.

A területen megtalálható néhány 1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható.

közepes

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

18.

A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-Kizár

19.

Az előző meg nem felelés ismétlődése esetén.

súlyos

kérelem szintű

hosszútávú

C-100%

20.

A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

21.

15. §
(3) bekezdés
b) pont

A fahasználatok során a záródás ártéren kívüli területen nem csökkenhet 50% alá.

A fahasználatok során a záródás a megengedett érték alá csökkent az ártéren kívüli területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, maradandó

E-Kizár

22.

A fahasználatok során a záródás ártéren nem csökkenhet 80% alá.

A záródás a megengedett érték alá csökkent az ártéri területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, maradandó

E-Kizár

23.

Szálaló erdőgazdálkodás célprogram

24.

16. §
(3) bekezdés
a) pont

Az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot – annak során hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni.

Az engedélyezett fahasználat határidőre nem lett teljes egészében elvégezve.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

25.

16. §
(3) bekezdés
b) pont

b) az átalakító üzemmódban a nevelővágások (tisztítás, törzskiválasztó gyérítés) során a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t,

Az erdőrészlet területének több mint 5%-án nyitottak vagy bővítettek léket. (Az 5%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel az 5%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

26.

Az adott erdőrészlet területén található valamely lék területe meghaladja a 250 m2-t. (Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

27.

A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

28.

16. §
(3) bekezdés
c) pont

Az átalakító üzemmódban a támogatási időszak alatt növedékfokozó gyérítés és a készletgondozó használat során az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án nyitható vagy bővíthető lék.

Az erdőrészletben a meghatározott értékeknél nagyobb területen nyitottak vagy bővítettek léket. (A %-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

29.

Az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t.

Az adott erdőrészlet területén található valamely lék területe meghaladja a 500 m2-t. (Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

30.

A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

31.

16. §
(3) bekezdés
d) pont

Az átalakító üzemmódú erdőrészletben a támogatási időszak alatt legfeljebb kétszer lehet csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon nevelővágást végezni.

A támogatási időszak alatt kettőnél több alkalommal végeztek nevelővágást az erdőrészletben.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

32.

A nevelővágási határérték megsértése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

33.

16. §
(3) bekezdés
e) pont

A szálaló üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében az ügyfél köteles a természetbeni állapotról az e rendelet 5. melléklete szerinti állapotfelvételi lapot készíteni, valamint annak aláírt másolati példányát legkésőbb az
5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz eljuttatni.

Az ügyfél az állapot felvételi lapját az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz nem juttatta el

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

34.

16. §
(3) bekezdés
f) pont

A szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év.

Az adott erdőrészletben a visszatérési idő meghaladta az
5 évet.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

35.

16. §
(3) bekezdés
g) pont

Szálaló üzemmódban a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t.

Az erdőrészlet területének több mint 10%-án nyitottak vagy bővítettek léket, illetve az erdőrészleten 500 m2-t meghaladó területű lék található. (A 10%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a 10%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni. Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

35/A

A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

36.

16. §
(3) bekezdés
h) pont

A támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek középpontját karóval jól azonosíthatóan ki kell jelölni.

Az adott erdőrészletben a program ideje alatt nyitott valamely lékből hiányzik az azonosítást szolgáló karó.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

37.

A karó helyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább 20 m-es pontossággal felvett koordinátáját, valamint a lék méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bővítésekor rögzíteni kell.

Az erdőrészletben a program ideje alatt nyitott, de a munkanaplóban nem rögzített lék található.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

38.

16. §
(3) bekezdés
i) pont

A támogatási időszakot megelőzően, illetve a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter.

Az adott erdőrészletben legalább egy esetben két lék határvonala közötti távolság kevesebb mint 40 méter.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

39.

A lékek közötti minimális távolság megsértése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

40.

16. §
(3) bekezdés
j) pont

Fakitermelés tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket azok törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a jelölés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell.

A munkanaplóba történő bejegyzés nem, illetve nem teljeskörűen történt meg.

közepes

erdőrészlet

rövidtávú

E-10%

41.

16. §
(3) bekezdés
k) pont

A támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben - az (1) bekezdés c) pontja szerint jogosult erdőrészletek esetében is - a lék területén az 1. melléklet szerint kialakított faállománytípusra jellemző fafajokból álló, ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó tőszámot.

Az ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 8. melléklet szerinti a természetes felújításra vonatkozó mértéket az erdőrészletben található összes lék közül a lékek több mint 20 %-ban de legfeljebb 40 %-ban.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

42.

Az ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 8. melléklet szerinti a természetes felújításra vonatkozó mértéket az erdőrészletben található összes lék közül a lékek több mint 40 %-ában

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-kizár

43.

Az újulat tőszáma miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

44.

45.

46.

16. §
(3) bekezdés
m) pont

A lékben található újulati szintben a támogatási időszak alatt
1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet.

Az erdőrészletben a program ideje alatt nyitott valamely lékben, az adott évben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede található.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

47.

A fenti szankció ismétlődése esetén.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

48.

Az 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

49.

16. §
(3) bekezdés
n) pont

A lékben található újulat szabad fejlődését kézi ápolással az e rendelet 6. melléklete szerint folyamatosan biztosítani kell.

Az újulat szabad fejlődése nem biztosított.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

50.

Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

51.

52.

53.

16. §
(3) bekezdés
p) pont

Az e rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal, az aktuális természetbeni állapot alapján elkészített és az erdészeti hatóság által véleményezett törzslapokat az első és az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni.

Az ügyfél az ellenőrzés során a törzslapokat nem tudja bemutatni

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

53/A

16. §
(3) bekezdés
q) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtását követően
5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani úgy, hogy a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

A 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozathoz kapcsolódóan benyújtott első kifizetési kérelem benyújtását követően a holtfa mennyisége nem éri el az előírt minimális mértéket.

enyhe

erdőrészlet szintű

hosszú távú

A kötele-
zettség-
szegés megszün-
tetéséig a támoga-
tási összeg hektáron-
kénti éves mértéke legfeljebb
164 eurónak megfelelő forint-
összeg lehet.

A 2012. évtől benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozathoz kapcsolódóan benyújtott első kifizetési kérelem benyújtását követően a holtfa mennyisége nem éri el az előírt minimális mértéket.

közepes

erdőrészlet szintű

rövid távú

E-30%

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabására lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszú távú

E-100%

A visszahagyott holtfák törzsei azok legvastagabb részén nem haladják meg a 20 cm-t.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

Holtfa darabolás történt

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

53/B

16. §
(3) bekezdés
r) pont

Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől.

közepes

Erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

54.

Erdőállományok kézimunka-igényes ápolása

55.

17. §
(3) bekezdés
a) pont

Az újulat szabad fejlődését kézi ápolással folyamatosan biztosítani kell az e rendelet 6. melléklete szerint.

Az újulat szabad fejlődése nem biztosított.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

56.

Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-100%

57.

17. §
(3) bekezdés
b) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától az újulati szintben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet.

A területen megtalálható néhány 1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható.

közepes

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

58.

A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-100%

59.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

60.

A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt adott évben ki nem fizethető (E-100%) erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

61.

17. §
(3) bekezdés
c) pont

A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szintben a főfafaj többéves csemetéinek az e rendelet 8. mellékletének megfelelő darabszámban, és az e rendelet 2. mellékletében megadott elegyarányban és fafajösszetételben jelen kell lenni.

A felújítási szint nem megfelelő.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

62.

17. §
(3) bekezdés
d) pont

A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére az elegyfafajok közül az e rendelet
2. mellékletében az adott faállománytípusba tartozóan megadott legalább 5 fafajnak kell előfordulnia, és elegyarányuknak el kell érni legalább az 5%-ot.

Az elegyfafajok állománya, illetve elegyaránya nem megfelelő.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

63.

17. §
(4) bekezdés
a) pont

Az idős faállomány véghasználatát az 5. évi kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni.

A véghasználat nem történt meg határidőre.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

64.

17. §
(4) bekezdés
b) pont

A fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy a felújítási célállománynak megfelelő újulat kevesebb mint 20%-a sérülhet meg a fahasználat során.

Az újulat több, mint 20%-a sérült meg a fahasználat során.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

65.

17. §
(4) bekezdés
c) pont

A sérült újulat tőrevágását vagy pótlását a fakitermelést követő május 1-ig el kell végezni.

A sérült újulat tőrevágása határidőre nem történt meg.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

66.

17. §
(4) bekezdés
d) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

Nem megfelelő fakitermelés, illetve anyagmozgatás történt az erdőrészletben.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

67.

Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram

68.

18. §
(3) bekezdés
a) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést, mely lehet tarvágás vagy fokozatos felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25 %-áról kell, de legfeljebb 50 %-áról lehet a fákat eltávolítani.

Az adott erdőrészletben fahasználati munka nem vagy nem az előírt minimális mértékben történt meg.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

69.

Az adott erdőrészletben az engedélyezetnél nagyobb mértékű fahasználat történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

70.

18. §
(3) bekezdés
b) pont

Az összefüggő véghasználati terület nagysága legfeljebb 0,5 ha lehet.

Az erdőrészletben található valamely összefüggő véghasználati terület mérete meghaladja a határértéket.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

71.

18. §
(3) bekezdés
c) pont

A szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, mint 30 méter.

Két szomszédos összefüggő véghasználati terület közötti távolság kevesebb mint 30 méter.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

72.

18. §
(3) bekezdés
d) pont

A visszamaradó faállomány egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

A csúcsszáradt egyedek elegyaránya meghaladja az előírt határértéket

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

73.

18. §
(3) bekezdés
e) pont

Az 1000 m2-t meghaladó összefüggő véghasználattal érintett területen azt legalább 5%-ban elfoglaló, de minimum
2 db életképes, tájhonos fafajú magszóró fát kell meghagyni a főfafajból.

A vágásterületen nem vagy nem megfelelő számban, illetve nem az erdőtársulásra jellemző főfafajokból található életképes, tájhonos magszóró fa.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

74.

18. §
(3) bekezdés
f) pont

Fakitermelés csak október 1. és március 31. között végezhető

Fakitermelés nem az előírt időszakban történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

75.

18. §
(3) bekezdés
g) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtását követően fakitermelés csak egészségügyi termelésként végezhető.

Az erdőrészletben fakitermelés történt, az ügyfél nem jelentett falopást, nem rendelkezik egészségügyi fakitermelést lehetővé tevő engedéllyel.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

76.

18. §
(3) bekezdés
h) pont

Géppel végzett talajelőkészítés során géppel csak maximum
80 cm pásztaszélességű talajelőkészítés végezhető.

Az erdőrészlet részén vagy egészén a pászta szélessége meghaladja a
80 cm-t, de nem haladja meg a
100 cm-t.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

77.

Az erdőrészlet részén vagy egészén a pászta szélessége meghaladja a 100 cm-t.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

78.

18. §
(3) bekezdés
i) pont

A támogatási kérelem benyújtásától számított 5. évtől a felújítási szintben biztosítani kell, hogy azéletképes többéves csemetékből álló újulat az e rendelet 2. melléklete szerinti, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fafajösszetételben az e rendelet 8. mellékletében meghatározott természetes felújítások szerinti egyedszámban, és megfelelő záródásban legyen jelen a területen

Az adott erdőrészletben található valamely vágásterületen az előírt fafajösszetétel nem megfelelő.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

79.

Az adott erdőrészletben található valamely vágásterületen az újulat nem éri el az előírt egyedszámot

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

80.

18. §
(3) bekezdés
j) pont

Az újulat szabad fejlődését ápolással folyamatosan biztosítani kell az e rendelet 6. melléklete szerint.

Az újulat szabad fejlődése nem biztosított.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

81.

Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-100%

82.

18. §
(3) bekezdés
k) pont

Az újulati szintben egyévesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet.

A területen megtalálható néhány
1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható.

közepes

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

83.

A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

84.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

85.

A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt ki nem fizethető (E-100%) erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

86.

18. §
(3) bekezdés
l) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani.

A holtfa mennyisége nem éri el az előírt minimális mértéket.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

87.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

88.

18. §
(3) bekezdés
m) pont

Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

89.

18. §
(3) bekezdés
n) pont

A földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

Holtfa darabolása történt.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

90.

Mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram

91.

19. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatott erdőrészletben az első kifizetési kérelem benyújtásától legalább 10 m3/ha mennyiségű az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani.

A legalább 10 m3/ha mennyiségű lábon álló vagy fekvő holtfa jelenléte nem biztosított.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

92.

A visszahagyott holtfák törzsei azok legvastagabb részén nem haladják meg a 20 cm-t.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

93.

19. §
(3) bekezdés
b) pont

Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

94.

19. §
(3) bekezdés
c) pont

A földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

Holtfa darabolása történt.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

95.

19. §
(3) bekezdés
d) pont

A mikroélőhelyen meghagyott
20 cm átmérőt meghaladó méretű lábon álló és fekvő holt fákat jól látható módon, festéssel sorszámokkal kell ellátni. E sorszámok feltüntetésével fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügyfél által aláírt kivonatát az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani

A fakészlet felvételi jegyzőkönyv kivonatát az ügyfél nem mellékelte a kifizetési kérelméhez (hiánypótoltatni kell).

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

96.

Az ügyfél a hiánypótlásnak nem vagy nem határidőre tett eleget.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

97.

19. §
(3) bekezdés
e) pont

A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végét követően a támogatás tárgyát képező minimálisan 10 m3/ha faanyag meglétét továbbra is biztosítani kell

Az adott mikroélőhelyen nem biztosított a szükséges mennyiségű, a támogatás tárgyát képező faanyag jelenléte.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

98.

Véghasználat során facsoportok visszahagyása

99.

20. §
(3) bekezdés
a) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásáig a véghasználat elvégzése kötelező.

A véghasználat elvégzése határidőre egyáltalán nem vagy csak részben történt meg.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

100.

20. §
(3) bekezdés
b) pont

Legalább 90%-ban tájhonos fafajokból álló állékony csoportokat kell kijelölni és meghagyni a támogatásra jogosult terület minimum 5%-án.

A terület kevesebb mint 5%-án történt meg a facsoportok visszahagyása. Vagy a területen meghagyott facsoportok valamelyike nem 90%-ban őshonos fafajokból áll.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

101.

20. §
(3) bekezdés
c) pont

Agresszíven terjedő, idegenhonos fafajt a korona szintben a facsoport nem tartalmazhat.

A facsoportot alkotó fák koronaszintjében idegenhonos fafaj található.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

102.

20. §
(3) bekezdés
d) pont

Egy facsoport határvonalait alkotó egyedek törzsei által körbezárt terület legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2 lehet.

A facsoport területe az alsó vagy felső határértéket nem teljesíti.
(A facsoportok területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

103.

20. §
(3) bekezdés
e) pont

A facsoport záródása legalább 60% legyen.

Az erdőrészletben valamely facsoport záródása az előírt érték alá csökkent.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

104.

20. §
(3) bekezdés
f) pont

A facsoportot alkotó 20 cm mellmagassági átmérőjű egyedek számát az első kifizetési kérelem benyújtásáig a munkanaplóban rögzíteni kell.

A facsoportot alkotó egyedek rögzítése nem történt meg a munkanaplóban, vagy a rögzített egyedszámnál kevesebb egyed található meg a területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

105.

20. §
(3) bekezdés
g) pont

Fakitermelés során a kijelölt facsoport nem károsodhat.

A facsoport valamely egyede sérült.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

106.

20. §
(3) bekezdés
h) pont

A kijelölt facsoport területén fakitermelés és közelítés nem történhet, kivéve az idegenhonos fafaj egyedeinek eltávolítása esetén.

A facsoport területén fakitermelés, illetve közelítés történt az idegenhonos fafajok kitermelésén túl.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

107.

20. §
(3) bekezdés
i) pont

A visszamaradó facsoport egyedei között a fahasználatot követő
1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

A facsoporton belül a csúszszáradás meghaladja az előírt mértéket.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

108.

Erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás

109.

21. §
(3) bekezdés
a) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásától a cserjeborítás az erdőrészlet teljes területén egyenletes eloszlásban 10% és 20% között kell tartani.

A cserjeborítás az előírt határértéken kívül esik.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

110.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

111.

21. §
(3) bekezdés
b) pont

Az erdőrészlet területén csak az e rendelet 2. mellékletében foglalt, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fajokat lehet hagyni.

Nem a megfelelő fa-, illetve cserjefajok kerültek visszahagyásra

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

112.

21. §
(3) bekezdés
c) pont

A támogatási időszak alatt az idős állomány és az újulat együttes záródása nem csökkenhet 80% alá

A záródás az előírt határérték alá csökkent.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

113.

21. §
(4) bekezdése

Az e rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának előírásai a védett cserjefajokra nem vonatkoznak, védett cserjék kitermelése tilos.

Védett cserjefaj kitermelése történt

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

C-Kizár

114.

Véghasználat elhalasztása talaj és élőhelyvédelem céljából célprogram

115.

22. §
(3) bekezdés
a) pont

Csak az erdészeti hatóság által engedélyezett egészségügyi termelést lehet végezni.

Engedélyezett egészségügyi termelésen kívüli fakitermelés történt és az ügyfél nem tett feljelentést falopás miatt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

116.

22. §
(3) bekezdés
b) pont

A 10 fok feletti lejtésű területek esetében az első kifizetési kérelem benyújtásáig az eróziós, illetve talajpusztulást okozó folyamatok akadályozásával a természetes újulat megtelepedését elő kell segíteni részleges talajelőkészítéssel, magfogó pászta készítésével, padkázással, rőzsefonat készítéssel vagy rétegvonalra fektetett fatörzsek hátrahagyásával. Az így létrehozott létesítményeket a támogatási időszak alatt úgy kell fenntartani, hogy az a természetes újulat megfelelő fejlődését biztosítsa.

A természetes újulat megtelepedését az ügyfél nem segítette elő az előírt módon.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

117.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

118.

Közjóléti célú erdők fenntartása célprogram

119.

23. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatott terület korlátozás nélküli, térítésmentes látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell.

A térítésmentes látogathatóság nem volt biztosított.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

120.

23. §
(3) bekezdés
b) pont

A közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében folyamatosan gondoskodni kell a balesetveszélyes (megdőlt, korhadt, törött, hasadt stb.) fák, illetve a 10 cm-nél vastagabb, letört vagy korhadó ágak eltávolításáról.

A közjóléti berendezések és sétautak környezetében az előírt munkálatok egyike vagy mindegyike nem került elvégzésre

súlyos

létesítmény szintű

hosszútávú

E-100%

121.

A munkavégzés elvégzését a munkanaplóban rögzíteni kell.

A fenti munkavégézés tényét a munkanaplóban nem vagy nem megfelelően rögzítették.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

122.

23. §
(3) bekezdés
c) pont

A közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt faegyedeket M=1:10 000 méretarányú térképen ábrázolni kell. A térképet a munkanaplóhoz csatolni kell.

A közjóléti berendezések és sétautak környezetében kitermelt faegyedek térképi jelölése nem vagy nem megfelelően történt meg, illetve a térképet nem csatolták a munkanaplóhoz.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

123.

23. §
(3) bekezdés
d) pont

A kitermelt faegyedeket legkésőbb a kitermelést követő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig a gyökfőtől a csúcsrügyig mért távolságban legalább 1 méter magasságú céllálománytípusra jellemző fafajú ültetési anyaggal pótolni kell akkor, ha a kitermelt faegyed tuskójának 10 méteres körzetében nincs ilyen tulajdonságokkal rendelkező természetes újulatból származó fa.

Az előírt pótlás nem vagy nem megfelelően történt meg.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

124.

23. §
(3) bekezdés
e) pont

A kiültetett anyag egyedi védelmét védőkaróval, illetve minden év április 1. és szeptember 30. közötti időben tányérozással folyamatosan biztosítani kell.

A kiültetett szaporítóanyag egyedi védelme, ápolás nem vagy nem megfelelően történt.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

125.

23. §
(3) bekezdés
f) pont

A sétautakat, turistautakat akadályoktól (pl. kidőlt fa, keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás) mentes állapotban kell fenntartani, és mindkét oldalán minimum 1-1 méter szélességben a cserjék visszaszorításáról kell gondoskodni

A sétautak karbantartása nem vagy nem megfelelően történt.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

126.

Ha a program időszakában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

létesítmény szintű

hosszútávú

E-100%

127.

23. §
(3) bekezdés
g) pont

Gondoskodni kell a támogatott területen a hulladékgyűjtők ürítésről. Megtelt hulladékgyűjtő a támogatott területen nem lehet.

A területen megtelt hulladékgyűjtő található.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

128.

Ha a program időszakában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

létesítmény szintű

hosszútávú

E-100%

129.

23. §
(3) bekezdés
h) pont

A szemétszállítás, a szemétgyűjtés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell.

A szemétszállítás időpontja nem vagy nem megfelelően került rögzítésre a munkanaplóban.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

130.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

131.

Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram

132.

24. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatási kérelem benyújtását követő első évben kétszeri szárzúzást vagy kaszálást kell végrehajtani szeptember 30-ig.

Az előírt szárzúzást vagy kaszálást nem vagy nem a megfelelő mennyiségben hajtották végre a területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

133.

24. §
(3) bekezdés
b) pont

a támogatási kérelem benyújtását követő második év március 31-ét követően a támogatott területen a (3) bekezdés f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idősebb fa- és cserjefaj nem lehet.

A területen nem engedélyezett
1 évesnél idősebb fa-, illetve cserjefaj egyede található.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

134.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

135.

24. §
(3) bekezdés
c) pont

Természetvédelmi terület esetén a szárzúzást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni.

A bejelentés nem vagy nem időben történt.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

136.

24. §
(3) bekezdés
d) pont

A támogatási kérelem beadását követő második évtől kezdődően a kaszáláson és lehordáson kívül egyéb beavatkozás nem végezhető

A kaszáláson és lehordáson kívül más beavatkozást is végeztek a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

137.

A közlekedés és a munkák során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb keréknyom.

A területen 20 cm-nél mélyebb keréknyom található.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

138.

24. §
(3) bekezdés
e) pont

A területen szóró, vadetető, sózó egész évben, április 1. és október 15. közötti időszakban pedig az erdőtörvény 13. § (1) bekezdés
a) pont ac) alpontja szerinti erdei farakodó létesítése, fenntartása tilos

A területen szóró, vadetető, sózó, illetve erdei farakodó található.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

139.

24. §
(3) bekezdés
f) pont

Védett cserje- és fafajok kivételével hektáronként legfeljebb 20 db fa vagy cserje hagyható tájhonos fa- és cserjefajokból.

Az engedélyezettnél több fa-, illetve cserjefaj található a területen

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

140.

24. §
(3) bekezdés
g) pont

Védett cserje- és fafajok kivágása tilos.

Védett cserje- vagy fafaj kitermelése történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

C-Kizár

141.

24. §
(3) bekezdés
i) pont

A támogatási kérelem benyújtását követő második évtől kezdődően évente legalább egyszer, szeptember 1. és október 10. között egy őszi tisztító kaszálást kell elvégezni.

Az előírt tisztító kaszálás határidőre nem lett elvégezve a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

142.

24. §
(3) bekezdés
j) pont

Természetvédelmi terület esetén a tisztító kaszálást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni.

A bejelentés nem vagy nem időben történt.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

143.

24. §
(3) bekezdés
k) pont

A kaszálást követő harminc napon belül el kell távolítani a szénát a területről.

A széna eltávolítása határidőre nem történt meg a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

144.

24. §
(3) bekezdés
l) pont

A szárzúzások, kaszálások, lehordások időpontjait a munkanaplóban rögzíteni kell.

A munkanapló vezetése nem vagy nem megfelelően történt meg.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

145.

Egyedi szankció

Az e rendelet 24. § (3) bekezdés c)–f), i)–l) pontjaiban meghatározott előírások adott erdőrészlet esetében tapasztalt ismételt megszegése esetén mindenkor a táblázatban szereplő eggyel szigorúbb szankciós kategóriát kell alkalmazni egészen addig, amíg az adott támogatási egység el nem jut a kizárás
(E-Kizár) állapotba.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

146.

Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram

147.

25. §
(2) bekezdés
a) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészleten belül csak kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán vagy a kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz használható.

Az előírtakon kívül más eszköz került alkalmazásra a fakitermelés és anyagmozgatás során.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

148.

25. §
(2) bekezdés
b) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.

A bejelentést egyáltalán nem, nem határidőben vagy nem az előírt minimális tartalommal tette meg az ügyfél.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

149.

25. §
(2) bekezdés
c) pont

A fakitermelés és –anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt egyetlen erdőrészletben.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

150.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legfeljebb
4 erdőrészletben

súlyos

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

151.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legfeljebb
9 erdőrészletben

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

152.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legalább
10 erdőrészletben

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

C-Kizár

153.

25. §
(2) bekezdés
a) pont

A kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m3-ére számítva legfeljebb 1 darab törzsön lehet olyan sérülés, amely a háncsig hatol, vagy a faanyag minőségét hosszú távon befolyásolja

Az előírtnál nagyobb mértékű tő- és törzssérülés történt a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-100%

154.

25. §
(2) bekezdés
e) pont

Csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.

Az anyagmozgatást megelőző fakitermelés nem került bejelentésre, vagy azt az erdészeti hatóság nem vette tudomásul vagy nem engedélyezte.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

2. táblázat – Jelmagyarázat

A

B

1.

Súlyosság:

A be nem tartott előírás célkitűzése

2.

Mérték:

A kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában

3.

Tartósság:

A kötelezettségszegés megszüntethetőségének időtartama

4.

E-10%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

5.

E-30%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

6.

E-100%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

7.

E-Kizár:

Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

8.

C-10%:

Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

9.

C-30%:

Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

10.

C-100%:

Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

11.

C-Kizár:

Az adott célprogramban a teljes terület támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

10. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez


Az R. 1. számú mellékletében a „Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítése” cím, az „Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)” alcímhez tartozó táblázat helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

Technikus

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

Technikus

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

Technikus

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

Szakmunkás

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

Technikus

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

31 621 04 0001 31 01

Belovagló

Szakmunkás

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

Szakmunkás

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

Szakmunkás

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

Szakmunkás

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Technikus

33 621 01 0000 00 00

Borász

Szakmunkás

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

Felsőfokú szakképesítés

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

Szakmunkás

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

Szakmunkás

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

Szakmunkás

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

Technikus

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

Felsőfokú szakképesítés

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

Szakmunkás

33 621 02 1000 00 00

Gazda

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és
-feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

Szakmunkás

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

Szakmunkás

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

Technikus

31 521 19 0010 31 03

Kertészeti gép kezelő

Szakmunkás

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

31 521 20 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

Szakmunkás

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

Szakmunkás

52 812 02 0000 00 00

Lovastúra-vezető

Technikus

31 521 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

Szakmunkás

31 621 05 0000 00 00

Méhész

Szakmunkás

31 521 19 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

Szakmunkás

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

Szakmunkás

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

31 521 19 0010 31 08

Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

Szakmunkás

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

Szakmunkás

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

Szakmunkás

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

Szakmunkás

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

Szakmunkás

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

Technikus

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

Technikus

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

Szakmunkás


11. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez


Az R. 6. számú mellékletében az „A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája” címhez tartozó táblázat a „G06” kódjelű sort követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

[Kód

Megnevezés

Mértékegység

SFH]

„G06A

Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény

Ft/ha

95 000

G06B

Energiafű

Ft/ha

70 000

G06C

Energianád

Ft/ha

230 000”

1

A 2. § 16. pontja a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § 17. pontja a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 27. pontja a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § 28. pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (5) bekezdése az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdés h) pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 7. §-t a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 9. § (2) bekezdése a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 9. § (4) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (9) bekezdését a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 16. §-a iktatta be.

16

A 9. § (10) bekezdését a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

17

A 10. § (2) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 11. § (1) bekezdése a 10/2020. (IV. 3.) AM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 12. § (1) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 12. § (7) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 12. § (10) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 12. § (12) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § f) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 15. § (3) bekezdés b) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 15. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 17. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 16. § (1) bekezdés c) pontját a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

29

A 16. § (3) bekezdés a) pontja a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 16. § (3) bekezdés b) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 16. § (3) bekezdés c) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 16. § (3) bekezdés i) pontja a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 16. § (3) bekezdés k) pontja az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 16. § (3) bekezdés l) pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (10) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 16. § (3) bekezdés o) pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (10) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 16. § (3) bekezdés q) pontját a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 16. § (3) bekezdés r) pontját a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

38

A 16. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 16. § (6) bekezdését a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

40

A 17. § (1) bekezdés a) pontja a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 17. § (2) bekezdése a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 17. § (5) bekezdése a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 17. § (6) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

44

A 17. § (7) bekezdését a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 18. § (3) bekezdés a) pontja az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 18. § (3) bekezdés c) pontja az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 18. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

48

A 19. § (1) bekezdés b) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 19. § (3) bekezdés d) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 19. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 20. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

52

A 21. § (6) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

53

A 22. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

54

A 23. § (1) bekezdés b) pontja a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 23. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

56

A 24. § (3) bekezdés b) pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 24. § (3) bekezdés h) pontját a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

58

A 24. § (5) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 25. § (1) bekezdése a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 25. § (2) bekezdés b) pontja a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 25. § (2) bekezdés d) pontja a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 25. § (2) bekezdés e) pontját a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be.

63

A 25. § (4) bekezdése a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 27. § a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

65

A hatálybalépés időpontja 2012. május 4.

66

A 27/A. §-t a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

70

A hatálybalépés időpontja 2014. április 30.

71

A 27/E. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 28. §-a iktatta be.

72

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

76

A 3. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

77

Az 5. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 8. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére