• Tartalom

2009. évi CXXIX. törvény

2009. évi CXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2015.07.10.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 109/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 110/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 48/2008. (V. 6.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtását – a 3–6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 8 159 285,1 millió forint bevétellel,

b) 9 029 248,0 millió forint kiadással és

c) 869 962,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2008-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 182,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 1 117 963,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 6,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 162 217,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2008-ban

a) 642 582,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 74 400,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 147 696,3 millió forint összegben devizahiteleket vett fel külföldi hitelezőktől.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2008-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 650 954,7 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 58 986,4 millió forint összegben csökkentette a diszkont kincstárjegyek állományát,

c) 426 391,2 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

d) 262 010,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján –

a) a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 132 055,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát, és 25 265,0 millió forint devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől;

b) a nemzetközi hitelkeretből, a finanszírozás biztonságának növelésére 2008-ban 1562,8 milliárd forint devizahitelt hívott le, amelyet a Magyar Nemzeti Banknál devizabetétként helyezett el.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 9344,6 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 26 100,7 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 1001,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 70,0 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.

(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3851,2 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4640,9 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2008. év után járó hozzájárulás és támogatás 789,7 millió forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 293,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 4119,0 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1878,6 millió forint,

melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit az R. tartalmazza.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 195,2 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(8) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 532,6 millió forint,

b) a Helyi önkormányzatok színházi támogatása jogcímen 21,2 millió forint,

c) a Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz jogcímen 16,2 millió forint,

d) a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben jogcímen 328,8 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése jogcímen – egyenlegében – 469,9 millió forint,

f) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 666,6 millió forint,

g) a Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése jogcímen 32,8 millió forint,

h) a 2007. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 210,0 millió forint,

lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.

(9) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2009. március 27. napjától keletkezett.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatok

a) saját elszámolásuk alapján 5438,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,

b) 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 10 151,2 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből,

c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján 2240,4 millió forint támogatásra jogosultak,

amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 2008. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok 2008. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.

(6) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés a következő jogcímek maradványait

a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen a 6. számú mellékletben részletezett módon 11 644,2 millió forint,

b) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatása jogcímen a 7. számú mellékletben részletezett módon 7155,8 millió forint,

c) a címzett és céltámogatások jogcímen 17 559,3 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatása jogcímen 16 728,5 millió forint,

e) a vis maior tartalék jogcímen 224,9 millió forint,

f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen a 12. számú mellékletben részletezett módon 4051,1 millió forint

összegben állapítja meg.

9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a Kormány rendeletében meghatározott összegű – a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére, illetve javára amelyet két egyenlő részletben 2010. első félév végéig kell teljesíteni. A kiegészítő támogatásnak a Kormány rendeletében történő meghatározása során az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I. 2. Cikke, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2008. december 31-én hatályos 6. §-a szerint kell eljárni.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2934,2 millió forint egyszeri – a 2008. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2009 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2009. évben 140,3 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 2008. évben 5081,1 millió forint értékben vásároltak és 1738,8 millió forint értékben váltottak vissza értékpapírt.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2010. február 15-éig kiadandó rendeletben2 határozza meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget olyan módon, hogy

a) a kormányrendelet tervezetét az Állami Számvevőszék véleményezi,

b) a rendelet tervezetét legkésőbb 2009. december 31-éig kell megküldeni az Állami Számvevőszéknek, amely azzal kapcsolatos álláspontját 30 nap alatt alakítja ki.

10. § (1) Az Országgyűlés a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 18 987,4 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 924,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján 2008-ban új kötelezettségvállalásra nem került sor.

(4) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (2) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 12 004,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(5) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (Új Magyarország Fejlesztési Terv), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (3)–(5) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást a 18. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

13. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2008. december 31-én 990,6 millió forint, amelyből 477,1 millió forint a kölcsön típusú, 513,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint 2007. december 31-én ilyen címen fennállt 1195,9 millió forint követelés 2008. év során a következők szerint változott:

a) a 2008. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 159,8 millió forinttal csökkentette az állományt,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 45,9 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – a Kormány jóváhagyása alapján – 2008. év folyamán 4608 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2009. december 31-éig

a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 1,6 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 33,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 22,6 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.

16. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 19. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hiányából 67 360,1 millió forintot az Ny. Alap KESZ-szel szemben fennálló hitelállományából 2009. december 29-én elenged.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alapnak az e törvény 21. §-ának c) pontjában megállapított 73,4 millió forint összegű többletét az Alap tartalékaként kell kezelni.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján 3204,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2009. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A TÖBBLET MÉRTÉKE

18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2008. évi költségvetése végrehajtását

a) 4 302 832,0 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 4 370 325,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 67 493,5 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 857 647,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 925 214,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 67 566,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből 206,8 millió forintot a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tartalék igénybevétele fedez.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi működési előirányzat-maradványát 1061,0 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 135,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2008. évi működési kiadásai 804,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

III. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 445 184,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 445 111,0 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 73,4 millió forint többlettel

jóváhagyja.

22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 3285,9 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1450,6 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

23. § Az Országgyűlés jóváhagyja méltányossági ellátásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 2. Egyszeri segély jogcímen 174,6 millió forint, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1400,8 millió forint felhasználását.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 82. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 247,0 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 332,7 millió forint,

b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 868,7 millió forint,

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 676,5 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 7,4 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 95,8 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 20,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 23,4 millió forint,

d) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 146,9 millió forint

felhasználása történt meg.

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

26. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 15. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

28. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. § (1)–(2), és (5)–(8) bekezdésében foglaltakat rendeletben hirdesse ki.3

29. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy az Erzsébet téri kulturális központ és park helyzetének rendezésére fordított beruházás könyv szerinti értéken, 1226,3 millió forinttal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvviteli nyilvántartásából kivezetésre kerüljön és egyidejűleg azt a Budapest Főváros Önkormányzat a könyvviteli nyilvántartásába bevételezze.

30. § (1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XI. Kelenföldi út 39. szám alatti ingatlan (hrsz. Budapest belterület 3278) térítésmentesen a Budapest-Kelenföld Szent Gellért Plébánia tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(2) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest V. Alkotmány u. 12. szám alatti ingatlannak (hrsz. Budapest belterület 24911) a Magyar Állam tulajdonában lévő 49/100 tulajdoni hányada kiürített állapotban, térítésmentesen a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(3) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Nagykőrös, Losonczy u. 1. szám alatti ingatlant (hrsz.: 5100) legkésőbb a használati jog megszűnéséig – 2010. december 31-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kiürített állapotban a Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonos birtokába köteles adni.

(4) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Miskolc, Kis-Hunyad u. 5. szám alatti ingatlant (hrsz.: 10) legkésőbb a használati jog megszűnéséig – 2009. december 31-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonos birtokába köteles adni.

(5) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Pécs, Kodály Zoltán út 20. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4641) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonába kerüljön, közoktatási, gimnázium elhelyezési célra, azzal a feltétellel, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adja a Pécs, Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlant (hrsz.: 18437, 18438, 18443), illetve a Magyar Állam tulajdonába adja a Pécs, Vörösmarty u. 4. szám alatti (hrsz.: 18375), valamint a Pécs, Rókus u. 2. szám alatti (hrsz.: 3431/6) ingatlanokat annak érdekében, hogy ezen ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésébe adja. Az állami ingatlanokat érintő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(6) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XIII. kerület Kresz Géza utca 44–46. szám alatti ingatlan (hrsz.: 25377/0/A/1) térítésmentesen a Hit Gyülekezete tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(7)4

(8) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Balatonföldvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. szám alatti ingatlan (hrsz.: belterület 362) térítésmentesen a Postás Szakszervezet tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(9) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Fonyód belterület 6613/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan térítésmentesen a Pedagógusok Szakszervezete Pest Megyei Bizottsága tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

31. § A Kormány 2009. december 31-ig nyilvános határozatában engedélyezheti a központi költségvetést megillető követelésről történő lemondást legfeljebb 19 milliárd Ft összegben, ha arra az elengedett követelés összegét meghaladó vagyoni hátrány megakadályozása érdekében kerül sor, vagy ha a követelés elengedését kiemelt nemzetgazdasági érdek indokolja.

1. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez

Millió forintban

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 30-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 10.

4

A 30. § (7) bekezdését a 2015: XCIV. törvény 11. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére