• Tartalom

2009. évi XIII. törvény

2009. évi XIII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról1

2009.08.03.

1–19. §2

20. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E törvény 8. §-a és 10. §-a az e törvény kihirdetését követő 120. napon lép hatályba.

(3)3

(4)4

(5) A Hpt. – e törvény 1. §-ával beiktatott – 78/A. §-ában és a Jht. – e törvény 11. §-ával módosított – 7. §-ában foglalt rendelkezések kizárólag az e törvény hatálybalépését követően kötött szerződésekre alkalmazandóak.

(6) A Hpt. 210. §-ának az e törvény 8. §-ával megállapított rendelkezéseit az azok hatálybalépését megelőzően fogyasztóval, vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződés, vagy pénzügyi lízingszerződés módosítása esetén is alkalmazni kell, ide nem értve a szerződés alapján jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződéseket.

(7) A pénzügyi intézmény a (6) bekezdésnek megfelelően köteles a fogyasztóval, vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződés, vagy pénzügyi lízingszerződés módosítását az e törvény kihirdetését követő 90 napon belül kezdeményezni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. április 3. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 167. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–19. § e törvény 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20. § (3) bekezdése e törvény 20. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 20. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére