• Tartalom

13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet

13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet

az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól

2017.04.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) finanszírozási eljárásrend: egy betegségre vagy betegségcsoportra vonatkoztatható, a közfinanszírozás terhére nyújtható egészségügyi ellátások diagnosztikai és terápiás lépcsőinek átlátható, egységes, algoritmizált összessége a költséghatékonyság figyelembevételével;

b)1 egészségügyi szakmai irányelv: a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi szakmai irányelv.

2. § (1)2 Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – minden év április 1. napjáig megállapítja az azt követő félévben elkészítendő és felülvizsgálandó finanszírozási eljárásrendekről szóló munkatervet.

(2) A munkaterv összeállítása során előnyben kell részesíteni azt a betegséget, illetve betegségcsoportot,

a) amely előfordulása gyakori, és az ehhez kapcsolódó ellátás nagy költséggel jár,

b) amely ellátásának finanszírozási költségei és az ellátás valós költségei között jelentős az eltérés,

c) amelyhez kapcsolódó ellátás közfinanszírozott prevenciós tevékenységként népegészségügyi szempontból fontos szerepet tölt be,

d) amely előfordulása nem gyakori, azonban ellátása nagy finanszírozási költséggel jár,

e) amely vonatkozásában magas a megbetegedési és a halálozási arány, vagy

f) amely esetében a finanszírozási eljárásrend bevezetésével az ellátás költséghatékonysága javítható.

(3)3

(4)4 A munkatervet a miniszter a jóváhagyást követő 5 napon belül tájékoztatás céljából megküldi a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) főigazgatójának (a továbbiakban: főigazgató).

(5)5 A miniszter az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő időpontban

a) a munkatervben nem szereplő finanszírozási eljárásrend elkészítését kezdeményezheti,

b) különösen fontos ellátási érdekből az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított munkatervet módosíthatja.

3. § (1)6 A miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a munkaterv kézhezvételétől számított 90 napon belül – a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a NEAK szükség szerinti bevonásával – elkészíti és társadalmi-szakmai egyeztetés céljából a honlapján közzéteszi a finanszírozási eljárásrend tervezetét (a továbbiakban: tervezet) és háttéranyagát.

(2) A finanszírozási eljárásrendnek tartalmaznia kell

a)7 a finanszírozási eljárásrend címét,

b) a finanszírozási eljárásrend tárgyát képező betegség, illetve betegségcsoport megnevezését, BNO kódját, a kórkép leírását, illetve a szükséges közfinanszírozott eljárás, (eljárások) (diagnosztikus és terápiás technológiák) megnevezéseit a külön jogszabályban rögzített finanszírozási kódokkal,

c) a fogalmak meghatározását,

d) az ellátás igénybevételének rendjét a külön jogszabály szerinti progresszivitási szintekre, illetve ellátási formákra tekintettel,

e) a finanszírozási eljárásrend háttéranyaga alapján a betegellátáshoz szükséges tevékenységek finanszírozási szempontból meghatározó algoritmusát, a döntési pontok megjelenítését,

f) a biztosító számára a szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok megjelenítését,

g)8

h) a finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorokat,

i)–j)9

(3) A finanszírozási eljárásrend háttéranyagának tartalmaznia kell

a)10 az érvényes egészségügyi szakmai irányelvek összesítését,

b) a tárgyhoz tartozó nemzetközi szakmai ajánlásokat, irányelveket,

c) a tárgyhoz tartozó elérhető nemzetközi finanszírozási gyakorlat (gyakorlatok) bemutatását,

d) az epidemiológiai adatok tükrében az éves betegszámot, és az éves várható betegszám alapján a költségvetési kihatások elemzéseit,

e) a tervezett finanszírozási sarokpontok megvalósíthatóságának vizsgálatát és eredményeit,

f)11 az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára a szükséges jogszabályok harmonizálására tett javaslatokat,

g) a tervezet és a háttéranyag előkészítésében közreműködő személyek, szervezetek feltüntetését,

h) az adott szakmai anyagokra történő hivatkozások jegyzékét, és

i) a költségvetési kihatások elemzését.

4. § (1)12 A tervezet és a háttéranyag társadalmi-szakmai egyeztetésére azoknak a 3. § (1) bekezdése szerinti közzétételétől számított 45 nap áll rendelkezésre.

(2)13 A miniszter a tervezetnek és a háttéranyagnak a honlapon történő közzétételével egyidejűleg a társadalmi-szakmai egyeztetés keretében fennálló véleményezési lehetőségről – az (1) bekezdésben megállapított határidő megjelölésével és a (4) bekezdés szerinti felhívással együtt – írásban értesíti

a)14 az egészségügyi szakmai kollégium érintett tagozatát, illetve tagozatait,

b)15

c)16 az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,

d)17

e) a Magyar Orvosi Kamarát,

f) a Magyar Gyógyszerészi Kamarát,

g) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát,

h) a Magyar Kórházszövetséget,

i) az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületét, és

j)18

(3) A tervezet és a háttéranyag társadalmi-szakmai egyeztetése során az észrevételt tevőnek be kell mutatnia a módosítási javaslatainak költségvetési kihatásait is.

(4)19 A tervezetre és a háttéranyagra a társadalmi-szakmai egyeztetés keretében beérkezett észrevételek nyilvánosak, azok megtekintésének lehetőségét a minisztérium a honlapján folyamatosan biztosítja. Erre – a tervezetnek és a háttéranyagnak a minisztérium honlapján történő közzétételével egyidejűleg – a minisztérium honlapján fel kell hívni a figyelmet.

5. § (1)20 A minisztérium a tervezetet és háttéranyagát a 4. § (1) bekezdése szerinti határidőig beérkezett és a minisztérium honlapján közzétett észrevételek figyelembevételével 45 napon belül véglegezi.

(2)21

(3)22 A miniszter a tervezet és a háttéranyag kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt azok jóváhagyásáról. A miniszter általi jóváhagyást követően az elfogadott finanszírozási eljárásrendet miniszteri rendeletben kell kihirdetni. A finanszírozási eljárásrend háttéranyagát a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

6. § (1) Az érvényes finanszírozási eljárásrendeket legalább 3 évente felül kell vizsgálni.

(2)23 A főigazgató, illetve a miniszter soron kívül kezdeményezheti a finanszírozási eljárásrend felülvizsgálatát, ha finanszírozási szempontból jelentős változás történik, vagy a finanszírozási eljárásrend alapjául szolgáló egészségügyi szakmai irányelv tartalma alapvetően módosul.

(3) A felülvizsgálatra az 1–5. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, amennyiben a miniszter más határidőt nem állapít meg.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének kidolgozása, szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 47/2006. (XII. 27.) EüM rendelet hatályát veszti.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor előkészítés alatt álló finanszírozási eljárásrendekre az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a 3. § (1) bekezdésében megállapított határidőt e rendelet hatálybalépésének napjától kell számítani.

(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti munkatervet először 2009. május 1-jéig kell elkészíteni.

1

Az 1. § b) pontja a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (4) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 30/2010. (V. 13.) EüM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés g) pontját a 30/2010. (V. 13.) EüM rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (2) bekezdés i)–j) pontját a 30/2010. (V. 13.) EüM rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdés a) pontja és (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdés f) pontja a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés b) pontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (7) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4. § (2) bekezdés c) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (2) bekezdés d) pontját a 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 4. § (2) bekezdés j) pontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 4. § (4) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (6) bekezdés d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdését az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az 5. § (3) bekezdése a 30/2010. (V. 13.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 64. § (6) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (2) bekezdése a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére