• Tartalom

13/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet

a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

2009.09.03.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1978. OKTH számú határozatával védetté nyilvánított, valamint a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 115/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Melléklet a 13/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelethez

A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

– A terület természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

– A tájképi, valamint a növénytani és állattani természeti értékek megóvása, fenntartása.

– A természetvédelem érdekeivel összhangban a terület természeti értékeinek kutatása és bemutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A nem őshonos fafajok kiszorítása a területről, és helyükre őshonos, a termőhelynek megfelelő fafajok telepítése.

– A kisebb csoportokban jelenlévő bálványfa (Alianthus altissima) és zöldjuhar (Acer negundo) egyedek eltávolítása aktív természetvédelmi kezeléssel. E fajok tömeges elszaporodása esetén szükség szerint vegyszeres kezelés a visszaszorításuk érdekében.

– A gyepterületeken a művelési ágnak megfelelő használat biztosítása. A cserjésedő, illetve beerdősülő gyepterületeken a gyep helyreállítása aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A kevésbé intenzíven hasznosított gyepterületeken az adventív lágyszárúak terjeszkedése elleni védekezés virágzás előtti kaszálással, illetve egyedeinek eltávolításával.

– A korábban kialakított, jelenleg használaton kívüli tómederben vizes élőhely fenntartása.

– A Szentesica-forrás védelme érdekében a Szentesica-forrás környezete szennyeződésmentességének fenntartása, a talaj bolygatásával járó beavatkozások mellőzése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Látogatás

– A látogatók csak a kijelölt útvonalakat használhatják.

– A műemlékek védelme és a látogatók biztonságának érdekében a romterületen a falakra történő fellépés tilos.

3.1.2. Terület- és földhasználat

– Tilos a terület vízellátását, az ökológiai vízigény biztosítását veszélyeztető beavatkozásokat végezni a területen.

– A források mesterséges befoglalása tilos, a forrásmedence és a kifolyó védelmét csak természetes anyagok felhasználásával lehet megoldani.

– Gépjárműforgalom csak a meglévő utakon lehetséges.

– A területen tilos a tűzgyújtás.

– A területen új építmény – a természetvédelmi kezelést, az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérését, valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatok végrehajtását szolgáló építmény, továbbá az országos kerékpárút-törzshálózat elemének kivételével – nem létesíthető.

– A 6701 számú közútnak a területet érintő, közlekedésbiztonsági szempontból indokolt ívkorrekciója az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban valósítható meg.

– A területen vadat vonzó, csalogató vagy a vadlétszámot bármilyen módon növelő vadgazdálkodási berendezést (sózó, szóró, befogó, etető stb.) tilos létesíteni.

– A területen mesterséges vadkibocsátás tilos.

– A területen zárttéri vadtartás, illetve az ezt szolgáló berendezések létesítése tilos.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyep (rét, legelő) művelési ágú területek kezelése

– Gyepterületek feltörése és művelési ágának megváltoztatása tilos.

– A cserjésedő, illetve beerdősülő gyepterületeken a gyep helyreállítása érdekében cserjeirtást kell végezni, illetve kaszálni kell a területet.

– A gyepterületek művelési ágnak megfelelő használatát évenkénti 2-3 kaszálással kell biztosítani.

– A gyepterületeken tilos a műtrágyázás. Növényvédő szerek használata csak indokolt esetben és csak természetvédelmi célból lehetséges.

3.2.2. Erdők kezelése

– Nem őshonos fafajokból álló erdőben a természetközeli állapot kialakítása érdekében alkalmazható, egyéb jogszabályban meghatározott beavatkozások közül az őshonos fafajokkal végzett fokozatos szerkezetátalakítást kell előnyben részesíteni.

– Növényvédő szerek használata csak indokolt esetben és csak természetvédelmi célból lehetséges.

3.2.3. Halastó művelési ágú területek kezelése

– A területen található tó gazdasági célú hasznosítása (haltenyésztés) csak extenzív gazdálkodással lehetséges. Horgászati célú hasznosítása tilos.

– A tó jóléti jellegű hasznosítása (pl. csónakázó tó) csak a természetvédelmi célokkal összhangban, annak alárendelten történhet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére