• Tartalom

132/2009. (X. 14.) FVM rendelet

132/2009. (X. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről1

2009.10.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 42 941,60 Ft vehető igénybe. A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 ha. A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

II. Fejezet

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁS

Hízottbika-támogatás

2. § Az R. 25. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 56 000 Ft támogatás vehető igénybe.

Tejtámogatás

3. § Az R. 26. §-a alapján a tejtermelő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 8,30 Ft támogatásra jogosult.

Anyatehéntartás támogatása

4. § Az R. 28–32. §-a alapján anyatehenenként – termeléshez kötötten – legfeljebb 30 000 Ft, az R. 27. §-a alapján termeléstől elválasztva – történelmi bázis jogosultságonként – legfeljebb 18 000 Ft támogatás vehető igénybe.

Extenzifikációs szarvasmarha-támogatás

5. § Az R. 33. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 18 500 Ft támogatás vehető igénybe.

Anyajuhtartás támogatása

6. § Az R. 34–38. §-a alapján anyajuhok után, egyedenként legfeljebb 1700 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke az anyajuhok után, egyedenként legfeljebb 1400 Ft.

Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatás

7. § Az R. 39. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1600 Ft anyajuh kiegészítő támogatás vehető igénybe.

Dohánytermesztés támogatása

8. § (1) Az R. 43–47. §-a alapján a Burley dohány termesztése támogatásának keretében termeléshez kötötten – hektáronként – legfeljebb 750 000 Ft, az R. 48. §-a alapján termeléstől elválasztva – történelmi bázis jogosultságonként – legfeljebb 300 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az R. 43–47. §-a alapján a Virginia dohány termesztése támogatásának keretében termeléshez kötötten – hektáronként – legfeljebb 940 000 Ft, az R. 48. §-a alapján termeléstől elválasztva – történelmi bázis jogosultságonként – legfeljebb 380 000 Ft támogatás vehető igénybe.

Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

9. § Az R. 49. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 32 000 Ft támogatás vehető igénybe.

Rizs termesztésének támogatása

10. § Az R. 50–52. §-a alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten – hektáronként – legfeljebb 62 000 Ft, termeléstől elválasztva – történelmi bázis jogosultságonként – legfeljebb 25 000 Ft támogatás vehető igénybe.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)2 Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 107/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

12. §3 (1) Az R. a 22. §-át követően a következő alcímmel és 22/A. §-sal egészül ki:

„Levonások, kizárások
22/A. § A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései megállapításaihoz kapcsolódó levonások az e rendeletben meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásokra nem alkalmazandók. Ha a termelőnél a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései során olyan mértékű szándékos meg nem felelés kerül megállapításra, hogy emiatt a termelőt az egységes területalapú támogatásból kizárják, akkor a támogatásból való kizárás alkalmazandó valamennyi, e rendeletben meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásra is.”

(2) Az R. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.”

(3) Az R. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.”

13. §4 A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi intézkedésekben részt vevő ügyfelek esetében kell vizsgálni:”

14. §5 (1) A 11. § (2) bekezdése 2011. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 41. § (2) bekezdése.

15. §6 A 12–14. § 2012. január 1-jén hatályát veszti. E § 2012. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendeletet a 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2010. december 14. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 14. §-a alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

2

A 11. § (2) bekezdését a 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. december 31. napjával.

3

A 12. §-t a 15. § hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

4

A 13. §-t a 15. § hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

5

A 14. §-t a 15. § hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

6

A 15. § ugyanezen § alapján hatályát veszti 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére