• Tartalom

2009. évi CXXXV. törvény

2009. évi CXXXV. törvény

a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról1

2010.01.29.

1. § (1) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg
a) a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat), a szakmai vizsgák szakmai ellenőrzésének általános szabályait, valamint a szakmai vizsgák – személyes adatok körét nem érintő – adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
b) a tanulókat a 48. § alapján megillető juttatások részletes szabályait,
c) az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék (a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) elkészítését és kiadását,
d) a központi képzőhely működésére vonatkozó szabályokat,
e) a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait.”

(2) Az Szt. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A miniszter az iskolai rendszerben oktatott szakképesítések tekintetében a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott hatáskörét az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben gyakorolja.
(6) A miniszter a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét az államháztartásért felelős miniszterrel, a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörét az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben gyakorolja.”

2. § Az Szt. a következő 4/A–4/B. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést követő szakmai vizsgát
a) a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által lefolytatott engedélyezési eljárás alapján arra engedélyt (a továbbiakban: Engedély) kapott intézmény,
b) a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, vagy
c) az a) pontban meghatározott eljárás alapján kiadott Engedély hiányában a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt szakképzést folytató intézmény a vele a felnőttképzési törvényben szabályozott felnőttképzési szerződést kötöttek számára az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában
(a továbbiakban együtt: szakmai vizsgát szervező intézmény) szervezhet.
(2) Az Engedély – az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében – visszavonásig jogosít a Magyar Köztársaság területére kiterjedően szakmai vizsgák szervezésére.
(3) Az engedélyezési eljárásért a szakmai vizsgát szervező intézmény külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.
(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontban megjelölt intézményeknek folyamatosan meg kell felelniük a (7) bekezdés b) pontja alapján kiadott kormányrendeletben előírt általános, továbbá – az adott szakmai vizsga szervezésének és az adott szakmai vizsgának az időtartama alatt – a vizsgáztatott szakképesítés tekintetében az 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek.
(5) A Hivatal a szakmai vizsga szervezésére Engedéllyel rendelkező intézményekről, az intézmény megnevezését, székhelyét, az Engedélyben szereplő szakképesítések azonosító számát, megnevezését és az Engedély kiadásának időpontját tartalmazó nyilvántartást vezet, továbbá ellenőrzi a szakmai vizsga szervezésére jogosultsággal rendelkező intézmények vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenységét. Az ellenőrzéshez szükséges forrást a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből (a továbbiakban: MPA) kell biztosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint a Hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követő 5 munkanapon belül frissíteni kell. A Hivatal az Engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek.
(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az Engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait és kijelölje a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalt,
b) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános szakmai, tárgyi és személyi feltételeit,
c) a szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervező tevékenysége ellenőrzésének részletes szabályait,
d) a szakmai vizsgát szervező intézményre a szakmai ellenőrzés során, valamint a vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése során kiszabható bírság mértékét.
(8) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakképesítések szakmai vizsgáit csak az (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt – a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános és speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeivel rendelkező – intézmény szervezheti.
4/B. § (1) A szakmai vizsgát szervező intézmény és a 13. § (1) bekezdés alapján vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező intézmény köteles a vizsgázóról – külön jogszabály alapján – a képzést folytató intézmény adatait, a képzés adatait, a szakmai vizsgán megszerezhető szakképesítés adatait, a szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét, a szakmai vizsgabizottság határozatát, a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a vizsgázó tanulói azonosító számát, továbbá a természetes személyazonosító adatait tartalmazó törzslapot kiállítani, és ennek egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követő 30 napon belül az állami szakképzési és felnőttképzési intézetnek megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési intézet a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor a törzslapok visszaküldésével egyidejűleg felhívja a beküldőt az észlelt hibák 30 napon belüli kijavítására.
(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet háromhavonta tájékoztatást küld az érintett szakképesítésért felelős miniszternek a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai vizsgák adatairól, megjelölve a szakmai vizsgát szervező intézményt, a szakképesítés azonosító számát és megnevezését, a lebonyolított szakmai vizsga helyszínét, a vizsgaelnök nevét, továbbá a vizsgaidőpontokat. Ha a szakképesítésért felelős miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési intézettől kapott adatok alapján a szakmai vizsgát szervező intézmény (1) bekezdésben foglalt, a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztását észleli, tájékoztatja a Hivatalt. A Hivatal a (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(3) Ha a szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga szakmai ellenőrzése során – a (2) bekezdés szerinti mulasztás kivételével – a vizsgatevékenység lefolytatásával kapcsolatos jogszabálysértést észlel, végzéssel kötelezi az intézményt a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségének a szakképesítésért felelős miniszter végzésében meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a szakképesítésért felelős miniszter a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejűleg bírságot szab ki.
(4) Ha a Hivatal vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése során azt észleli, hogy a szakmai vizsgát szervező intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelően látja el, a Hivatal végzéssel kötelezi a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségnek a végzésben meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a Hivatal a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejűleg bírságot szab ki.
(5) Ha a szakmai vizsgát szervező intézmény
a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,
b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy
d) a már lebonyolított szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményező jogszabálysértést követett el,
a Hivatal – a szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból – az intézmény Engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési tevékenységtől. Erről a jogsértést megállapító határozatban a szakmai vizsgát szervező intézményt tájékoztatni kell. A Hivatal az Engedélyt visszavonó és a vizsgaszervezési tevékenységtől eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Hivatal honlapján közzé kell tenni.
(7) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységről a szakmai vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást, a Hivatal a vizsgát felfüggeszti, és ezzel egyidejűleg a szervezővel szemben bírságot szab ki.
(8) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységről a szakmai vizsga lebonyolítását követően szerez tudomást, a vizsgát szervezővel szemben bírságot szab ki.
(9) A Hivatal a (7)–(8) bekezdés szerinti eljárása alapján haladéktalanul értesíti a szakképesítésért felelős minisztert, aki az 5. § (4) bekezdés szerint jár el. A szakmai vizsgát jogellenesen szervező köteles a vizsgázó által befizetett vizsgadíjat a szakmai vizsga felfüggesztése esetén a vizsga felfüggesztésétől, a vizsga lebonyolítását követően észlelt jogellenesség esetén a jogsértést megállapító döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül maradéktalanul visszatéríteni.
(10) A Hivatal a szakképesítésért felelős miniszter (9) bekezdés szerinti értesítésével egyidejűleg tájékoztatja az érintett vizsgázókat a szakmai vizsga eredménye megsemmisítésének jogkövetkezményéről és a szakmai vizsga letételének további lehetőségeiről.”

3. § (1) Az Szt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelős miniszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében rendeletben határozza meg
a) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a miniszter egyetértésével,
b) a szakmai vizsgáztatás és a szakmai vizsga szakmai ellenőrzésének részletes szabályait,
c) a 7. § (3) bekezdés szerinti mestervizsga követelményeit,
d) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeit és
e) a szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása alá tartozó intézményt.”

(2) Az Szt. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti a szakmai vizsgát szervező vagy a 13. § (1) bekezdésében szereplő szakképzést folytató intézmény tevékenységének ellenőrzését. A szakképesítésért felelős miniszter által kezdeményezett ellenőrzést a Hivatal köteles lefolytatni.”

4. § (1) Az Szt. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet]

c) kezeli a szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, valamint az abban szereplő, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat,”

(2) Az Szt. 6. §-a a következő (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet az (1) bekezdésben szereplő törzslapokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait elzártan, 50 évig más által nem hozzáférhető módon őrzi.
(4) Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet az általa őrzött törzslapokat 50 év után átadja az illetékes levéltárnak és az átadott törzslapok központi nyilvántartási adatait törli.
(5) A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre az állami szakképzési és felnőttképzési intézet.”

5. § Az Szt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai vizsga állami vizsga. A szakmai vizsga vizsgabizottsága a Magyar Köztársaság címerét tartalmazó körbélyegzőt használ. A szakiskolában és a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban résztvevők számára részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat.”

6. § (1) Az Szt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az iskolai rendszerű szakképzésben – a (6) és (7) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe véve – a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt szakképzést folytató intézmény és a felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény
a) a vele tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában,
b) a vele ugyanazon – a 2. § (5) bekezdésében meghatározott – térségi integrált szakképző központ részét képező másik szakképzést folytató intézménnyel, vagy felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általuk oktatott szakképesítések vonatkozásában
külön engedély nélkül szervezhet szakmai vizsgát.”

(2) Az Szt. 13. §-a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) Az iskolai rendszerű szakképzésben a tanulói, illetve a felsőfokú szakképzés esetén a hallgatói jogviszony fennállása alatt megkezdett szakmai vizsga javító- vagy pótlóvizsgáját az a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt szakképzést folytató intézmény, továbbá az a felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény is megszervezheti, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban.
(7) Az iskolai rendszerű szakképzésben azok számára, akiknek a szakképesítés megszerzésére történő felkészítése tanulói, illetve felsőfokú szakképzés esetén hallgatói jogviszonyban történt és a tanévet eredményesen lezárták, de a szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek az első vizsgaidőszakban nem tudtak eleget tenni a szakmai vizsgát az a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt szakképzést folytató intézmény, továbbá az a felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény is megszervezheti, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban.”

7. § Az Szt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakmai elméleti képzés csak szakképző iskolában folyhat, illetve felsőfokú szakképzés esetén felsőoktatási intézményben is.”

8. § Az Szt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki
a) betöltötte tizenhatodik életévét, vagy a közoktatási törvény 27. § (4) bekezdése szerint megszervezett szakiskolai nevelés és oktatás esetén betöltötte a tizenötödik életévét és – a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatás kivételével – a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette, továbbá
b) a szakképesítésre jogszabályban előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelel.”

9. § Az Szt. 54/B. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

23. szakmai vizsga: az OKJ-ben meghatározott állam által elismert szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez tartozó feladatcsoport, feladatprofil szerinti munkakörök ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, külön jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás;”

10. § Az Szt. 57. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az OKJ-t, az OKJ-be történő felvétel és az OKJ-ból való törlés eljárási rendjét,
b) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,
c) a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit.”

11. § Az Szt. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

58. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek munkahelyi védelméről,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (9–11. cikk).”

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépését megelőzően kiírt pályázat alapján szakmai vizsga szervezésére jogszabályban feljogosított szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervezési jogosultsága a jogszabályban meghatározott határidőig érvényes. A határidő lejártát követően a vizsgaszervezési jogosultság újbóli megszerzése az Szt. e törvény 2. §-ával megállapított 4/A–4/B. §-a szerinti engedélyezési eljárás keretében történhet.

(4) Az Szt. 55. § (4) bekezdésében a „munkakör betöltésére” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztás betöltésére” szöveg lép.

(5) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Az alaprésznek az (1) bekezdés szerinti megosztását megelőzően az éves költségvetési törvényben meghatározott Szakképzési hozzájárulás és Szakképzési egyéb bevétel elnevezésű eredeti bevételi előirányzatok (a továbbiakban együtt: bevételi előirányzat) együttes összegét csökkenteni kell]

j) a szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzésére a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalnak biztosított, az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által együttesen a költségvetési évre megállapított keretösszeggel.”

(6) Ez a törvény 2014. január 1-jén hatályát veszti.

(7) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 14. A törvény a 12. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére