• Tartalom

2009. évi CXXXIX. törvény

2009. évi CXXXIX. törvény

a 2011. évi népszámlálásról1

2012.01.01.

Az Országgyűlés az Európai Parlament és a Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK (2008. július 9.) rendeletének, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2011. évi népszámlálásról a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 A Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével az Európai Parlament és a Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK (2008. július 9.) rendelete, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.

(2)3 A népszámlálás kiterjed

a)4 a Magyarország területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b)5 a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó

ba) EGT-állampolgárokra,

bb) harmadik országbeli állampolgárokra és

bc) hontalan személyekre

[a továbbiakban az a)–b) pont együtt: természetes személyek], valamint

c) az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre (a továbbiakban együtt: lakások) és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre (a továbbiakban: intézetek).

(3)6 A népszámlálást internetes vagy papír alapú önkitöltéses, avagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját – a (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatói kör kivételével – az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.

(4) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerinti védett személyek adatszolgáltatási kötelezettségüket önkitöltéses módszerrel teljesítik.

(5)7 Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. október 31. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2011. november 8-ig kell befejezni.

2. § (1)8 A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek következő adatköreinek az összeírására terjed ki:

a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési időpont, lakóhely, családi állapot, családi állás, élveszületett gyermekek adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme;

b) a lakásokra vonatkozóan: a lakás címe, rendeltetése (típusa), tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége, építési éve, falazata, a környezet lakóövezeti jellege;

c) az intézetekre vonatkozóan: az intézet címe, rendeltetése, tulajdoni jellege, dolgozói létszáma, férőhelyeinek, egészségügyi helyiségeinek száma, kommunális ellátottsága, az étkeztetés formája; az intézeti épület típusa, nagysága, építési éve, utolsó felújításának éve, falazata, felszereltsége, helyiségeinek típusa és száma, az üzemeltetés időszaka; az intézet fenntartójának gazdálkodási formája, az intézet környezetének lakóövezeti jellege.

(2) A népszámlálás során a személy családi és utónevét a népszámlálási kérdőívre felvenni nem szabad.

(3)9 A lakások címét belső azonosítóval kell ellátni és a teljeskörűség ellenőrzését követően a népszámlálás során felvett adatoktól elkülönítetten kell kezelni.

3. § (1)10 Az adatszolgáltatás – a (2) bekezdésben felsorolt adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

(2)11 Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.

(3) A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

4. §12 (1) A népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának a szakmai felügyeletét, az internetes adatgyűjtés előkészítését és lebonyolítását, az összeírás technikai feltételeinek biztosítását (így különösen az adatfelvétel előkészítési és végrehajtási munkáiban részt vevők felkészítését, a szükséges nyomtatványok és elektronikus kérdőívek, számítástechnikai programok biztosítását), a helyi előkészítés és az összeírás szakmai felügyeletét, továbbá az adatok feldolgozását és közzétételét a Központi Statisztikai Hivatal végzi. A feldolgozott adatoknak az Európai Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításáról a Központi Statisztikai Hivatal gondoskodik.

(2) A népszámlálás helyi előkészítéséről és a település közigazgatási területén az adatfelvétel végrehajtásáról, ideértve az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítását – az internetes adatgyűjtés előkészítése és lebonyolítása, valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –, a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője gondoskodik.

(3) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek és a befogadó állomások, valamint az ezekben az intézetekben és a befogadó állomásokon élők vonatkozásában a népszámlálás helyi előkészítéséért és az adatfelvétel végrehajtásáért – a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzőjével együttműködve – az intézet, befogadó állomás vezetője a felelős.

(4)13 A begyűjtött adatok a feldolgozási folyamat lezárásáig Magyarország területét nem hagyhatják el.

5. § Ez a törvény az Európai Parlament és a Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK (2008. július 9.) rendeletének végrehajtását szolgálja.

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza14

a) a 2011. évi népszámlálás megszervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv és a népszámlálás helyi előkészítésében és végrehajtásában résztvevők feladatait,

c) a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatkörökön belüli részletes adattartalmat,

d) az adatszolgáltatással összefüggő technikai szabályokat.

(3) A népszámlálás kiadásainak keretösszegét az éves költségvetési törvény tervezése során figyelembe kell venni.

7. §15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 15. A törvényt a 2018: CI. törvény 10. §-a hatályon kívül helyezte 2018. december 26. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2011: CLXXIX. törvény 221. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXXVII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 2011: CCI. törvény 346. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 2011: CCI. törvény 346. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXXVII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXXVII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXXVII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdését a 2010: CXXXVII. törvény 3. §-a iktatta be.

10

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXXVII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdése a 2010: XLIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § a 2010: CXXXVII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdése a 2011: CCI. törvény 346. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. §-t a 2010: CXXXVII. törvény 6. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére