• Tartalom

139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.06.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. agresszíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefaj: fehér akác (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai (fehér) kőris (Fraxinus americana), amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), kései meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges orgona (Syringa vulgaris), torzsás ecetfa (Rhus typhina),

2. állománykiegészítés: a fafajösszetétel szempontjából hiányos, vagy egyes lényeges erdőszerkezeti elemeket nem tartalmazó állományoknak ezen hiányosságok megszüntetésére alkalmas fafajokkal történő kiegészítése,

3. ápolás: az erdősítés megmaradása, fejlődése érdekében szükséges munkák,

4. első kivitel: az erdősítés, állománykiegészítés, telepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés vagy magvetés befejezéséig,

5. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: erdőtörvény) 16. § (6) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,

6. erdőterület: az erdőtörvény 6. §-a szerinti, erdő által elfoglalt terület,

7. fafajcsere: olyan erdőművelési eljárás, amely során a meglévő, fafaj-összetételében nem megfelelő faállományt tarvágás után az erdőgazdasági tájnak megfelelő faállományra cserélik,

8. fainjektálás: olyan környezetbarát, az élő fa elpusztítására, illetve a tuskó újrasarjadzásának megakadályozására irányuló eljárás, amely során az erre a célra engedélyezett hatóanyag az élő szövetekbe fúrt lyukba helyezett zárt kapszula formájában vagy injektoros fejsze használatával kerül bejuttatásra,

9.2 kötelezettségvállalási időszak: a jogerős támogatási határozat közlésétől a kifizetési kérelmet elbíráló jogerős határozat közléséig tartó időszak,

10. közvetlenül határos erdőrészletek: olyan erdőrészletek, amelyek erdőrészlethatára közös, vagy azokat legfeljebb az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) térképi adatállományában nyilvántartott vonalas közlekedési létesítmény, vízfolyás, nyiladék választja el,

11. MePAR: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti nyilvántartási és azonosítási rendszer,

12. tájhonos állománytípus: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: EKV rendelet) 1. melléklete szerint az adott erdészeti tájban támogatható, tájhonos állománytípus,

13. tájhonos fafaj: az EKV rendelet 1. melléklete szerint az adott erdészeti tájban tájhonos fafaj,

14. erdőszerkezet-átalakítás (továbbiakban: szerkezetátalakítás): az erdőtörvény 55. §-ában meghatározott tevékenység,

15.3 támogatott terület: a jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozat szerinti erdőrészlet vagy erdőrészletek teljes vagy részterülete, melyen a támogatott tevékenység megvalósul,

16.4 területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni,

17. vágásérett faállomány: az a faállomány, amelynek az Adattárban nyilvántartott vágásérettségi mutatója legfeljebb 10 év.

Támogatható tevékenység

3. § A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére:

a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás;

b) tarvágást követő szerkezetátalakítás

ba) fafajcserével,

bb) fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,

bc) fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel;

c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás.

A támogatás mértéke

4. § A támogatás mértéke

a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;

b) tarvágást követő szerkezetátalakítás

ba) fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,

bb) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,

bc) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;

c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1)5 A támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.

(2) A támogatási kérelem jóváhagyásának feltételei:

a)6 a támogatható terület

aa) a 3. § a) és c) pontok esetében legalább 1 hektár (a továbbiakban: ha) területű teljes erdőrészlet,

ab) a 3. § b) pont esetében legalább 1 ha területű, tarvágással érintett, teljes erdőrészlet vagy részterület, abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül egyidejűleg több részterületet érint a tarvágás, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlethez kapcsolódóan a részterületek együttes területét kell feltüntetni,

b) az ügyfél rendelkezik az adott területre vonatkozó, nevére szóló, az erdőtörvény 40. § (1) és (3) bekezdése szerinti erdőterv határozattal, melyben a szerkezetátalakítást valamelyik tájhonos állománytípus létrehozása érdekében tervezték meg,

c) az erdőgazdálkodói jogosultság az adott területre határozatlan időre, vagy legalább a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől számított további két évre vonatkozóan fennáll.

(3) Szerkezetátalakítási támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha

a) ott az adott művelet elvégzésére – hivatalból indított eljárás során kiadott – jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi, vagy

b) az a KEOP-2008-3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése támogatási cél érdekében benyújtott pályázat alapján támogatott vagy előkészítést nyert terület.

(4) A 3. § a) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján

a) vágásérett faállomány található;

b)7 az átalakítandó faállomány vonatkozásában az erdőrészletben található, az átalakítást követően megvalósuló célállományba tartozó tájhonos főfajok újulata – az erdőterv határozat szerint kialakítandó fafajösszetételben szereplő lehetséges elegyarányaik felső határáig figyelembe véve – együttesen nem éri el a 20%-ot, és

ba) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok mag eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben nem éri el a 30%-ot,

bb) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok sarj eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja az 50%-ot,

bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja a 20%-ot, vagy

bd) az idegenhonos fafajok elegyaránya a teljes állományban meghaladja az 50%-ot.

(5)8 A 3. § b) pontja szerinti tevékenység esetén, az ügyfél azon erdőrészlet vagy az erdősítés részterülete vonatkozásában jogosult támogatásra, amelynél a tarvágások 2011. január 1. után kerültek, vagy kerülnek elvégzésre.

(6) A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján a jelenlegi állomány

a) felső lombkoronaszintjének záródása

aa) erdős-sztyepp klímában legalább 30%-os, vagy

ab) erdős-sztyepp klíma kivételével legalább 60%-os;

b) fafajainak vonatkozásában

ba) jelen vannak a tájhonos fafajok, és

bb)9 az elegyfafajok elegyaránya legalább 10%-kal kevesebb, mint a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyaránya, és

bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya nem haladja meg a 10%-ot;

c) kora meghaladja a 20 évet, de a véghasználatig még legalább 30 év van hátra.

(7) Ha a támogatási jogosultság megállapítása során az Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerint aktuális adatait kell figyelembe venni.

A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások

6. § (1)10 A 3. § szerinti szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó alábbi előírásoknak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásig meg kell felelni és az előírásoknak megfelelő állapotot a kötelezettségvállalási időszak végéig fenn kell tartani.

(1a)11 Az újulati szintben az EKV rendelet 2. mellékletében szereplő célállományoknál meghatározott elegyaránynak úgy kell megfelelni, hogy a főfafajként meghatározott fafajok mellett az elegyfafajok legalább 10%-os elegyaránynak megfelelően legyenek jelen.

(1b)12 Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő csemeték legalább az 1. mellékletben szereplő darabszámban legyenek jelen.

(2) A 3. § a) pontja szerinti szerkezetátalakítás végrehajtása során a kötelezettségvállalási időszak alatt a véghasználatot nem lehet elvégezni.

(3) A 3. § b) pont bb) alpontja szerinti szerkezetátalakításnál a vágásterület előkészítése során tuskóösszetolás nem alkalmazható.

(4)13 A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás első kivitelét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig úgy kell végrehajtani, hogy a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyfafajainak életképes csemetéi egyenletes eloszlásban – hektáronként összesen legalább 1000 db – legyenek jelen, mely darabszámot a kötelezettségvállalási időszak alatt is fenn kell tartani.

(5) Szaporítóanyag felhasználása során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyagot kell felhasználni. A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig az erdészeti hatóság erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes szervéhez kell benyújtani, valamint az eredeti példányt a jogerős kifizetési határozat közléséig megőrizni.

(6)14 A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként, valamint részterületenként a területhatár állandósítását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak alatt fenn kell tartani.

(7)15 A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pont szerinti erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípus kialakítása miatt, szerkezetátalakítási céllal vetett magból kikelt, vagy ültetett csemeték szabad fejlődését szolgáló ápolással kell biztosítani azt, hogy az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére az erdőrészletben

a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az 1. mellékletben megállapított egyedszám 70%-át, és

b) az elegyarány az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen.

(8) A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípust legalább 5 évig fenn kell tartani.

(9)16 A 3. § b) pont szerinti tevékenység a tarvágást követően kezdhető meg.

(10)17 A 3. § b) pontja szerinti tevékenység során a tarvágás az erdészeti hatóság engedélyében foglaltakkal összhangban, vágásérett faállományban hajtható végre, amelyet az erdészeti hatóságnál be kell jelenteni és az Adattárban rögzíteni kell.

A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1)18 A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a

a) 2013. évben július 2. és július 31.

b) 2014. évben július 2. és július 31.

között lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk,

b) erdőrészlet azonosító,

c) a 3. § szerinti szerkezetátalakítási tevékenység.

(3) Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) Egy támogatási kérelemben többféle szerkezetátalakítási tevékenység elvégzését és azokon belül több erdőrészletet is meg lehet jelölni.

(5) Egy erdőrészletre csak egyféle szerkezetátalakítási tevékenységre vehető igénybe támogatás.

(6) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemhez nem kell mellékelni a blokktérképet.

(7) A Vhr. 6. § (5) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemhez nem kell mellékelni az őstermelői igazolvány hiteles másolatát.

(8) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejárta után a (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatok vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség.

A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmek bírálata az Adattárnak a benyújtás éve szerinti benyújtási időszak utolsó napjának állapota alapján, erdőrészlet szinten, a 2. melléklet pontrendszere szerint, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján elvégzett, a támogatási kérelemben szereplő támogatható területekre vonatkozóan összeállított rangsorral történik. A rangsorolás után a támogatási kérelemről a rendelkezésre álló keret alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) dönt.

(2) Az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultság megállapításáig az érintett erdőrészletek vonatkozásában az MVH az eljárást felfüggeszti.

(3) Az 5. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott jogosultság megállapításához az erdészeti hatóság helyszíni szemlét tarthat.

A támogatás folyósítása

9. § (1) Az ügyfél a szerkezetátalakítási tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg.

(2) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig lehet benyújtani.

(3)19 A kifizetési kérelmet erdőrészletenkénti bontásban, elektronikusan úton, az egységes kérelem részeként, az annak benyújtására meghatározott határidőben lehet benyújtani.

(4) A Vhr. 13. § (2) bekezdésétől eltérően a kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni a blokktérképet.

(5)20 Az 5. § (1) bekezdésében, valamint 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak a támogatási kérelmek esetében történő vizsgálatot követően a kifizetési kérelmek esetében is ellenőrzésre kerülnek az Adattárnak a kifizetési kérelem az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapota alapján.

(6)21 A 3. § b) pont esetében a rész erdőrészlet területméretét a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett területek határvonalai töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes kérelem benyújtására szolgáló felületen saját poligon feltöltésével kell igazolni.

Ellenőrzés

10. § (1) Az ellenőrzés a támogatási kérelemre, illetve a kifizetési kérelemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) adminisztratív ellenőrzést,

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(2) A jogosultsági feltételek, valamint az előírások teljesítését az (1) bekezdésben foglaltak szerint az MVH évente ellenőrzi. Az ellenőrzésbe az MVH külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja.

Vis maiorra vonatkozó szabályok

11. § (1) Az elháríthatatlan külső okokra (a továbbiakban: vis maior) vonatkozóan az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet, a Vhr. és a (2)–(5) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(2) A vis maior bejelentést az erdészeti hatóságnak a vis maiorral érintett terület szerint illetékes szervéhez kell benyújtani.

(3) Az erdészeti hatóság a vis maiorral érintett területen helyszíni szemlét tarthat.

(4) A vis maior bejelentésről az erdészeti hatóság véleményét figyelembe véve az MVH dönt.

(5) Ha a vis maior bekövetkezése előtt a támogatott tevékenység megvalósult, az ügyfél részére a vis maiorral érintett erdőrészletre járó támogatási összeg kifizetésre kerül.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

12. § Kötelezettségátadásra az e rendelet alapján támogatott tevékenységek végrehajtásával érintett területek esetében nincs lehetőség.

Jogkövetkezmények

13. § (1) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén a meg nem felelés súlyossága, mértéke, valamint folytonossága alapján az erdőrészletenként meghatározott jogkövetkezményeket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Ha a vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a támogatott erdőrészleten több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a súlyosabb szankciót kell alkalmazni.

(3) A szankciók sorrendjére vonatkozóan a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 24. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §22 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 19/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 5. § (4) bekezdés b) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor23 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15/A. §24 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel megállapított 5. § (5) bekezdését és 6. § (10) bekezdését a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek, és e támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

15/B. §25 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor26 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 49. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethezAz egyes faállománytípus-csoportok jellemzői az erdőszerkezet-átalakítások sikerességének értékeléséhez

Faállománytípus-csoport

Az első kivitel során minimálisan meglévő csemeték darabszáma hektáronként

Bükkösök

8000

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek

8000

Gyertyános-kocsányos tölgyesek

8000

Kocsánytalan tölgyesek

8000

Kocsányos tölgyesek

8000

Cseresek

8000

Molyhos tölgyesek

8000

Juharosok

8000

Kőrisesek

8000

Hazai nyárasok

4500

Füzesek

4500

Égeresek

4500

Hársasok

8000

Nyíresek

4500


A főfafaj egyedei közül csak azok a megfelelő eredetű, fejlődésű és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetők figyelembe, amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható.

2. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethezSzerkezetátalakítási célok megvalósítására vonatkozó pályázati kérelmek pontozási rendszere

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

Horizontális szempontok

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló korányrendelet alapján

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település községhatárában tervezett erdőrészlet

8

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló korányrendelet alapján

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település községhatárában elhelyezkedő erdőrészlet

8

Térségi fenntarthatóság vizsgálata (helybenlakás)

A kérelmezett erdőrészlet a lakhely, illetve székhely szerinti községhatárban található

8

 

A kérelmezett erdőrészlet a lakhely, illetve székhely szerinti településsel szomszédos községhatárban található

5

Kiemelt területen tervezett beruházás

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

6

 

Velencei-tó–Vértes Kiemelt Üdülőkörzet

6

 

Budapesti Agglomeráció

6

Horizontális szempontok összesen

30 pont

Szakmai szempontok

Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése

gazdasági

10

 

védelmi

8

 

közjóléti

7

A kérelemben szereplő erdőterület nagysága

50 ha felett

10

 

50–30 ha

8

 

29,9–10 ha

6

 

10 ha alatt

5

Az eredeti faállomány tájhonosságának vizsgálata

tájhonos fafajok 60% alatt

10

 

tájhonos fafajok 60–80% között

8

 

tájhonos fafajok 80% felett

5

Erdősültség vizsgálata

10% alatti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

5

 

10–20% közötti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

3

 

20% feletti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

2

Védett vagy Natura 2000 terület

8

Az erdőrészlet közvetlenül nem határos olyan erdőrészlettel, ahol agresszíven terjedő idegenhonos fafaj van, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal tervezett erdőtelepítés vagy fásszárú energiaültetvény létesítésére hatályos engedély van kiadva

8

Az erdőrészlet közvetlenül határos olyan erdőrészlettel, amelyen az adott erdészeti tájban az
EKV rendelet 1. melléklete szerinti „kiemelten támogatható állománytípusok” kategóriában szereplő célállomány található

8

A szerkezetátalakítás az adott erdészeti tájban az EKV rendelet 1. melléklete szerinti „kiemelten támogatható állománytípusok” kategóriában szereplő célállomány megvalósítására került jóváhagyásra

11

Szakmai szempontok összesen:

70 pont

Összesen:

100 pont

3. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethez27

4. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethez28Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén, a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmények

1. táblázat

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás

Szabályszegés leírása

Súlyosság

Mérték

Tartósság

Jogkövetkezmény

2.

6. §
(1) bekezdés
a) pont

A 3. § szerinti szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó alábbi előírásoknak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásig meg kell felelni és az előírásoknak megfelelő állapotot a kötelezettségvállalási időszak végéig fenn kell tartani.
a) az újulati szintben az EKV rendelet 2. mellékletében szereplő célállományoknál meghatározott elegyaránynak úgy kell megfelelni, hogy a főfafajként meghatározott fafajok mellett az elegyfafajok legalább 10%-os elegyaránynak megfelelően legyenek jelen,

Az adott erdőrészletben az elegyarány nem megfelelő.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

3.

6. §
(1) bekezdés
b) pont

Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő csemeték legalább az 1. számú mellékletben szereplő darabszámban legyenek jelen.

Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő, vagy a származási igazolással rendelkező csemeték darabszáma kevesebb mint az 1. számú mellékletben szereplő.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

4.

6. §
(2) bekezdés

A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerkezetátalakítás végrehajtása során a kötelezettségvállalási időszak alatt a véghasználatot nem lehet elvégezni.

A gazdálkodó elvégzi a végvágást.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizát

5.

6. §
(3) bekezdés

A 3. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti szerkezetátalakításnál a vágásterület előkészítése során tuskóösszetolás nem alkalmazható.

A terület előkészítése során tuskóösszetolást hajtottak végre.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú, megszüntet-
hető

E-30%

6.

6. §
(4) bekezdés

A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás első kivitelét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig úgy kell végrehajtani, hogy a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyfafajainak életképes csemetéi egyenletes eloszlásban – hektáronként összesen legalább 1000 db – legyenek jelen, mely darabszámot a kötelezettségvállalási időszak alatt is fenn kell tartani.

Az életképes, a 2. számú mellékletben szereplő célállománynak megfelelő, vagy a származási igazolással rendelkező elegyfafajok csemetéinek darabszáma kevesebb mint hektáronként 1000 db.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

7.

6. §
(5) bekezdés

Szaporítóanyag felhasználása során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyagot kell felhasználni. A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, valamint az eredeti példányt a jogerős kifizetési határozat közléséig megőrizni.

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem, vagy nem teljeskörűen kerültek megküldésre ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, de az igazolások alátámasztják a támogatási jogosultságot.

kicsi

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

8.

 

 

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem, vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, aminek egyáltalán nem, vagy nem teljeskörűen tett eleget, illetve a beküldött igazolások nem, vagy nem teljes körűen támasztják alá az elvégzett munkaműveletet.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

9.

6. §
(6) bekezdés

A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként, valamint részterületenként a területhatár állandósítását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak alatt fenn kell tartani.

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg, de ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve az esetleges mérések végrehajtását.

kicsi

erdőrészlet szintű

rövidtávú, megszüntet-
hető

E-10%

10.

 

 

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg, és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve az esetleges mérések végrehajtását.

nagy

erdőrészlet szintű

rövidtávú, megszüntet-
hető

E-30%

11.

6. §
(7) bekezdés
a) pontja

A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípus kialakítása miatt, szerkezetátalakítási céllal vetett magból kikelt, vagy ültetett csemeték szabad fejlődését szolgáló ápolással kell biztosítani azt, hogy az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére az erdőrészletben
a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az
1. mellékletben megállapított egyedszám 70%-át, és
b) az elegyarány az 5. §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen

Az egyedszám nem megfelelő.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

12.

6. §
(7) bekezdés
b) pontja

Az elegyarány az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen

Az elegyarány nem megfelelő

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

13.

6. §
(8) bekezdés

A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípust legalább 5 évig fenn kell tartani.

A tájhonos állománytípus 5 évig történő fenntartása nem valósult meg.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

14.

6. §
(9) bekezdés

A 3. § b) pontja szerinti tevékenység a tarvágást követően kezdhető meg

A tevékenység nem a tarvágás után kezdődött és valósult meg.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár
2. táblázat

 

A

B

1.

Súlyosság:

A be nem tartott előírás célkitűzése

2.

Mérték:

A kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában

3.

Tartósság:

A kötelezettségszegés megszüntethetőségének időtartama

4.

E-10%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

5.

E-30%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

6.

E-Kizár:

Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 39. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § 9. pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 15. pontja a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 16. pontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 31. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (5) bekezdése a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 32. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (1a) bekezdését a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 6. § (1b) bekezdését a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 6. § (4) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (6) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (7) bekezdése a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. § (9) bekezdését a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (6) bekezdése iktatta be.

17

A 6. § (10) bekezdését a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 7. § (1) bekezdése a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

19

A 9. § (3) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 32. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (5) bekezdése a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 4. §-ával megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 32. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § (6) bekezdését a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 34. §-a iktatta be.

22

A 15. § a (6) bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2010. október 1.

25

A 15/B. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 31. §-a iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

27

A 3. mellékletet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 4. melléklet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére