• Tartalom

141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet

141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi ellátás során az adminisztratív terhek csökkentése érdekében szükséges kormányrendeleti rendelkezések módosításáról1

2009.07.15.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), m) és y) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)

a) 12/B. § (1) bekezdésében az „ , illetve az Ebtv. 33. §-ában és 33/A. §-ában meghatározott ártámogatási”, valamint az „a kizárólag egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz forgalmazója, 18. életévet be nem töltött személyek csoportos gyógyúszása,” szövegrész,

(2) A Vhr. 12/B. § (1) bekezdésében az „Ebtv. 30. §-ában” szövegrész helyébe az „Ebtv. 30. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

2. § (1) Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. számú melléklete kitöltési útmutatójának 37. pontjában, 6/B. számú mellékletében és 14. számú melléklete kitöltési útmutatójának 32. pontjában a

„30 = a biztosított által aláírt dokumentum igazolja, hogy nem ért egyet az elszámolási nyilatkozatban foglaltakkal
40 = a biztosított távozása vagy állapota miatt nem történt meg az elszámolási nyilatkozat aláírása”

szövegrész.

(2) Az R.

a) 26/A. § (4) bekezdésében az „aláírásának” szövegrész helyébe az „átadásának” szöveg,

ba) a „szabályszerű aláírása” szövegrész helyébe az „átadása” szöveg,

bb) a „nyilatkozat aláírása” szövegrész helyébe a „nyilatkozat átadása” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/B. §-a.

4. § Ez a rendelet 2009. július 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 225. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére