• Tartalom

144/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.04.05.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„1. forgalmazás: e rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyag gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljából, ellenérték fejében vagy anélkül,
2. forgalomba hozatal: e rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyag első alkalommal történő forgalmazása az Európai Gazdasági Térség területén;”

(2) Az R. 2. §-ának 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„5. szállítás: a rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagoknak az Európai Közösség területén történő országhatárt átlépő mozgatása;”

(3) Az R. 2. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„7. megszerzés: a rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagok átvétele, vásárlása;”

(4) Az R. 2. §-ának 8–10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„8. polgári robbantási tevékenység: a polgári felhasználású robbanóanyag gyártása – ideértve a robbanó anyag helyszíni keverését is –, megszerzése, tárolása, felhasználása, megsemmisítése;
9. robbanóanyagok: a pirotechnikai termékek kivételével azok az anyagok és tárgyak, amelyek a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel kihirdetett és belföldi alkalmazásra elrendelt Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” melléklete szerinti 1. osztályba tartoznak;
10. robbanóanyag-szektorban működő vállalkozás: a polgári robbantási tevékenység végzésére, robbanóanyag forgalmazására, belföldi átadására, szállítására vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet;”

2–5. §2

6. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. április 5-én lép hatályba.

(2) Az 1. § és e § (3) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) Az R. 2. § 4. pontjában az „Európai Közösségek hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „Európai Unió hivatalos lapjában” szöveg, 2. § 5. pontjában az „Európai Közösség” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térség” szöveg, 2. § 11. pontjában a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „iparügyekért felelős miniszter” szöveg, 2. § 12. pontjában az „Európai Közösségben” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térségben” szöveg, 19. § (2) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 23/B. § (4) bekezdésében az „a Közösségen” szövegrész helyébe az „az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokon” szöveg, 2. számú melléklete „1. B-MODUL: EK-típusvizsgála ” részének 2., 5. és 9. pontjában, „2. C-MODUL: A típusnak való megfelelés” részének 1. és 3. pontjában, „3. D-MODUL: A gyártás minőségbiztosítása” részének 3.4. alpontjában, „4. E-MODUL: A termék minőségbiztosítása” részének 3.4. alpontjában, valamint „5. F-MODUL: A termék vizsgálata” részének 1. és 3. pontjában, továbbá 4.3. alpontjában az „Európai Közösségben” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térségben” szöveg, 5. számú melléklete címében és Magyarázó megjegyzései 1. pontjában a „Közösségen belüli” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térségen belüli” szöveg lép.

(4)–(5)3

7. § Ez a rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló, 2008. április 4-i 2008/43/EK irányelv részbeni megfelelését szolgálja.

Melléklet a 144/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2012. április 6. napjával.

2

A 2–5. § a 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 6. § (4)–(5) bekezdése a 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A melléklet a 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére