• Tartalom

144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól1

2012.08.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Nemzeti Diverzifikációs Programban (a továbbiakban: NDP) meghatározott céloknak megfelelő, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit – a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az NDP alapján nyújtott valamennyi támogatás esetében alkalmazni kell.

2. § E rendelet alapján az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) mezőgazdasági üzemek korszerűsítése,

b) mezőgazdasági termékek értéknövelése,

c) mikrovállalkozások támogatása,

d) turizmus fejlesztése,

e) vidéki települések fejlesztése,

f) vidéki örökség védelme.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. művelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 2. cikk e) pontja szerinti művelet,

2. célterület: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott művelet irányul,

3. művelet megvalósítása: a műveletet alkotó összes tevékenység okirattal (építési beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat) igazolt lezárása,

4. beruházási támogatás: olyan támogatás, amely legalább egy, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. § a) pontjában meghatározott beruházás – ideértve az immateriális javak beszerzését is – megvalósítására irányul,

5. gépkatalógus: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján közzétett gépkatalógus,

6. élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusa: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet rendelkezései alapján közzétett élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusa,

7. építési normagyűjtemény: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján közzétett építési normagyűjtemény,

8. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege,

9. hiteles másolat: az okirat kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolat,

10. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forintban meghatározott támogatási egyenértéke,

11. tevékenység: a művelet önállóan megvalósuló részeleme,

12. átadó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a mezőgazdasági üzeme vagy annak egy része átruházásra kerül egy másik mezőgazdasági termelő részére,

13. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a mezőgazdasági üzemet vagy annak egy részét átruházzák,

14. mezőgazdasági üzem: mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenység folytatásához használt termelőegységek, így különösen termőföld, állatállomány, gép, épület, berendezés,

15. felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett építési tevékenység,

16. kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 7. pontjában ekként meghatározott fogalom,

17. ügyfél: a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, illetve azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) benyújtó természetes személy vagy szervezet,

18. jogcím: a 2. §-ban meghatározott célok megvalósításához kapcsolódó támogatások részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghirdetett támogatási rendszer,

19. támogatási program: bármely, az Európai Unió társfinanszírozásával vagy nemzeti költségvetésből megvalósuló támogatási rendszer,

20. kedvezményezett térség: ugyanazon cukorgyár bezárásával érintett települések összessége.

A támogatás forrása, jellege

4. § (1) A támogatás forrása a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 6. és 7. cikkében meghatározott forrás.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(3) Egy művelet kizárólag egy jogcím keretében támogatható. Ugyanarra a műveletre csak egy támogatási programban vehető igénybe támogatás.

(4) Ha az e rendelet szerint benyújtott támogatási kérelem elbírálása során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megállapítja, hogy az ügyfél ugyanarra a műveletre vonatkozóan az NDP-n kívül más támogatási program keretein belül támogatásban részesült, vagy támogatási kérelmet, illetve pályázatot nyújtott be, és azt nem vonta vissza az e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtásáig, akkor az MVH az e rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmet elutasítja.

A támogatás meghirdetése

5. § A 2. §-ban meghatározott célok megvalósításához kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeit, a támogatások mértékét, valamint az elszámolható kiadások körét a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály határozza meg.

A kérelmek benyújtásának általános feltételei

6. § (1) A kérelmet – az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – az MVH-nak a művelet megvalósítási helye szerint illetékes kirendeltségéhez, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kirendeltségéhez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal, illetve szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást is.

A támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei

7. § (1) Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, amely

a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott feltételeknek,

b) – ha az ügyfél szervezet – a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, – ha az ügyfél természetes személy – nem áll a gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

c) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

(2) Egy ügyfél egy jogcímre kedvezményezett térségenként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amelyben több célterületre is igényelhető támogatás.

(3) Egy támogatási kérelemben több település is szerepelhet megvalósítási helyként, de minden településnek ugyanahhoz a kedvezményezett térséghez kell tartoznia.

(4)2 A támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2010. január 15. között lehet benyújtani.

(5) A támogatási kérelemnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a támogatás alapjára vonatkozó adatok,

b) a vállalás mértékének megjelölése, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az értékelés szempontjai között jövőbeni vállalás szerepel.

(6) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

(7) Ha az ügyfél egyéni vállalkozó, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát.

(8) Ha az ügyfél őstermelő, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát.

(9) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan nem szolgáltat adatot, ezek vonatkozásában nincs helye hiánypótlásnak.

8. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó harminc napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolatot,

b) ha a beruházás nem saját tulajdonú vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, amely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni,

c) építési beruházás esetén a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott tervdokumentációt, amely a tervezett építmény jellegétől függően legalább a tervezői helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, továbbá műszaki leírását tartalmazza,

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt,

e) a megvalósítás helyére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot,

f) a pénzügyi tervet,

g) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerint üzleti tervet vagy működtetési és fenntarthatósági tervet,

h) legalább két árajánlatot, ha a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg,

i) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.

(2) Az (1) bekezdés h) pontja esetén a két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie. Az ügyfél köteles megindokolni, hogy a két árajánlat közül miért a magasabb értékű árajánlatot választja. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél legalább többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

9. § (1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek.

(2) Egy kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy jogcímre kedvezményezett térségenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(3) Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, valamint akkor fizethető ki a megállapított támogatási összeg, ha

a) az ügyfél szervezet, nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés vagy csődeljárás alatt,

b) az ügyfél természetes személy, nem áll a gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, valamint az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, amely az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal.

(6) A kifizetési kérelem alapján tervezett elszámolható kiadásokra vonatkozó igényt az MVH által a támogatás alapjára rendszeresített, a tervezett tételeket részletesen rögzítő formanyomtatvány alapján kell meghatározni.

(7) A kifizetési kérelmet

a)3 2010. április 1. és május 31.,

b) 2010. október 1. és október 31.,

c) 2011. április 1. és április 30.,

d)4 2011. október 1. és október 31.,

e)5 2012. január 1. és január 31.

közötti időszakban lehet benyújtani az MVH-hoz.

(8) Építéssel járó tevékenységek esetén

a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy a tervezői névjegyzékben szereplő tervező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység nem építésiengedély-köteles,

b) építésiengedély-köteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságnak a létesítmény használatbavételéről szóló jogerős engedélyét,

c) termálkútfúrás és termálkút fennmaradását biztosító beruházások esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, valamint az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

A támogatási kérelem elbírálása és kifizetése

10. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – jogcímenkénti és kedvezményezett térségenkénti – rangsor állításával határozatot hoz.

(2) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem,

a)6 amelynek a tartalma megfelel az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányító hatósági jogkörében közzétett részletes ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról,

b) amelyet korábban nyújtottak be, ha az a) pont alapján nem lehet különbséget tenni.

(3) Ha az NDP-t az Európai Bizottság az e rendeletben, illetve a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérő feltételekkel fogadja el, az MVH az elfogadott NDP-nek megfelelően hoz határozatot, illetve a már meghozott határozatot az elfogadott NDP-nek megfelelően megváltoztathatja, illetve visszavonhatja.

(4) Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerinti célkitűzéseket, a támogatási kérelmet el kell utasítani.

(5)7 A kifizetést az MVH – a kifizetési kérelemre hozott határozata alapján – az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszer szerinti fizetési számlájára történő átutalással

a) a 2010. április 1. és május 31. közötti időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2010. szeptember 1. és szeptember 30. között,

b) a 2010. október 1. és október 31. közötti időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2011. március 1. és március 31. között,

c) a 2011. április 1. és április 30. közötti időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2011. szeptember 1. és szeptember 30. között,

d) a 2011. október 1. és október 31. közötti időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2012. március 1. és március 31. között,

e) a 2012. január 1. és január 31. közötti időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2012. szeptember 1. és szeptember 30. között,

de legkésőbb 2012. szeptember 30-ig teljesíti.

(6) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az ügyfél részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a jogerős támogatási határozatban rögzített támogatási összeget és a támogatási összegnek a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott felső határát. A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályokban euróban meghatározott összegek átváltása az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett, azon év január 1-jei árfolyamon történik, amikor a támogatás odaítélésére vonatkozó határozat meghozatalára sor került.

Ponthatár miatt elutasított támogatási kérelmek8

10/A. §9 (1) Támogatásra jogosult az az ügyfél, akinek 2009. november 16. és 2010. január 15. között benyújtott támogatási kérelmét forráshiány miatt az MVH elutasította, de támogatási kérelme a miniszter irányító hatósági jogkörében 2011. augusztus 1-jét követően közzétett minimum pontszámot eléri, és az MVH részére a nyilatkozattételre felszólító végzésben meghatározott határidőben és módon nyilatkozik arról, hogy a műveletet 2012. március 31-ig megvalósítja. Ha az ügyfél a megadott határidőben és módon nem nyilatkozik, vagy nemleges nyilatkozatot tesz, az adott jogcím vonatkozásában támogatásra nem jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2012. március 31-ig megvalósítani.

(3) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél az utolsó kifizetési kérelmét 2012. április 1. és április 30. közötti időszakban is benyújthatja az MVH-hoz.

(4) A 2012. április 1. és április 30. között benyújtott kifizetési kérelem esetében az MVH a kifizetést 2012. szeptember 1. és szeptember 30. között teljesíti.

(5) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél a 2007–2013 közötti időszakban az NDP alapján és az EMVA társfinanszírozásában nem terület-, és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül, ha:

a) nem nyújt be kifizetési kérelmet 2012. április 30-ig, vagy

b) a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 75%-át nem teljesíti, kivéve ha részére történt kifizetés 2012. március 31-ig.

(6) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél vonatkozásában a 15. § (5)–(6) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók.

Az ügyfél által vállalt kötelezettségben bekövetkező változás

11. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a jogerős támogatási határozatban foglalt művelet csak egészben, a kötelezettség átvevő általi teljes átvállalásával és kizárólag egy átvevőre ruházható át. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól.

(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH engedélye szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz. A kötelezettség átvállalása nem engedélyezhető, ha az átvevő nem felel meg a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás visszatérítése alól. Az erre irányuló kérelmet – amelyben a mentesítésre alapot adó körülményt igazolni kell – az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-nak az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kirendeltségéhez.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon kívül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 44. cikk (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás visszatérítése alól. Az üzemeltetési kötelezettséget jelentős mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha az üzemeltetési kötelezettség időtartamának 80%-a már eltelt.

Adatszolgáltatás

12. § Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából – külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre rendszeresített formanyomtatványon.

Vis maior

13. § (1) A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (a továbbiakban: vis maior) bekövetkeztét a vis maior bejelentéséről és igazolásáról szóló külön jogszabály alapján kell bejelenteni.

(2) Ha a kötelezettség teljesítése osztatlan közös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegű hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, az ügyfél erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggő kötelezettség teljesítése alól az ellehetetlenülés időpontjától kezdődő hatállyal mentesül. A hatósági intézkedés jellegétől és mértékétől függően a mentesítés részben vagy egészben történhet.

A támogatásra vonatkozó egyéb rendelkezések

14. § (1) A művelet megkezdésének időpontja

a) gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése, az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi,

b) építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma,

c) nem beruházási jellegű műveletek esetén a művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötődő vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, a megrendelés, felhívás írásban történő bejelentésének dátuma vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi.

(2) A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzés megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

(3) Ha egy művelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tevékenységet is magában foglal, a művelet megkezdésének időpontja a korábban megkezdett tevékenység időpontjával egyezik meg.

(4) Ha az ügyfél olyan beruházást hajt végre, amelynek teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, a kedvezményezettnek magyarázó táblát kell elhelyeznie. Az 500 000 euró összköltséget meghaladó beruházások helyszínén plakátot kell felállítani.

(5)10 A (4) bekezdés szerinti plakáton és táblán fel kell tüntetni a művelet leírását és a következő mondatot: „Készült az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában és Magyarország támogatásával.”

(6) A (4) bekezdés szerinti plakáton és táblán fel kell tüntetni az európai lobogót az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 4.1 pontjában meghatározott grafikai előírásoknak megfelelően.

(7) A (4) bekezdés szerinti plakát és tábla legalább 25%-ának az (5) és (6) bekezdésben foglalt adatokat kell tartalmaznia.

15. § (1) A támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt az elsőfokú támogatási határozat kézhezvételétől számított legalább 5 évig a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

(2) Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya – a 11. §-ban foglalt kivétellel – nem idegeníthető el és nem adható bérbe. Jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné válás, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentés alapján az MVH engedélyét követően saját forrásból lecserélhető

a) azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre,

b) gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, amely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, a jogerős támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a jogerős támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

(3) Az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal, kivéve ha a beruházás közműcsatlakozás létesítésére irányul.

(4) A támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. Ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant az ügyfél nevére szóló elővásárlási jog, az önkormányzatot megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti.

(5)11 A támogatott műveletet legkésőbb 2012. március 31-ig meg kell valósítani, ha az ügyféllel az elsőfokú helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozatot 2010. november 30-át követően közölték és a döntés az egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor12 jogerős. A 10/A. § (3)–(4) bekezdésének rendelkezései ezen ügyek vonatkozásában is alkalmazandóak.

(6) Ha az ügyfél úgy dönt, hogy nem valósítja meg a beruházást, köteles ezt a jogerős támogatási határozat kézhezvételét követő negyvenöt munkanapon belül teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában az MVH részére bejelenteni, és a támogatás egészéről lemondani.

(7)13 Az az ügyfél, akinek a művelet megvalósítására irányadó véghatáridő 2012. március 31. és kizárólag azért nem tudja eddig az időpontig megvalósítani a műveletet, mert a jogerős hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem rendelkezik, úgy a megvalósítási határidőt megtartottnak kell tekinteni:

a) amennyiben a megszerzésre irányuló eljárást 2012. március 31-ig megindította,

b) ezt az MVH felé a hatósági engedély vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság eredeti igazolásával 2012. március 31-ig igazolja, és

c) a jogerős engedélyt vagy engedélyeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával, de legkésőbb 2012. április 30-ig csatolja.

(8)14 Az az ügyfél, akinek a művelet megvalósítására irányadó véghatáridő 2011. március 31. volt és kizárólag azért nem tudta addig az időpontig megvalósítani a műveletet, mert a jogerős hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem rendelkezett, úgy a 2011. március 31-ei határidőt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a jogerős engedélyt vagy engedélyeket legkésőbb 2012. január 31-ig benyújtja az MVH-hoz. A 9. § (8) bekezdésben foglaltak e rendelkezésre nem vonatkoznak.

(9)15 A jogerős engedélyeknek és az azok megszerzésére irányuló eljárások megindítását igazoló dokumentumoknak a (7)–(8) bekezdésben foglalt határidőn túl történő előterjesztése esetén igazolásnak helye nincs.

16. § (1) A művelet – a (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg.

(2) A felújítással, korszerűsítéssel járó művelet, valamint a mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatással érintett művelet az elsőfokú támogatási határozat kézhezvételét követően kezdhető meg.

17. § (1) A támogatás alapja az intézkedés által támogatható tevékenység tárgya, mennyisége és a megvalósítás helye.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önálló, építéssel nem járó gépbeszerzés esetén a támogatás alapja a gép, berendezés, illetve annak mennyisége.

(3) A megvalósítás helye a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően akkor módosítható, ha

a) jogerős bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a támogatási kérelemben megjelölt helyen nem valósítható meg vagy nem folytatható,

b) a 15. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és

c) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján adható pontszámok változatlanok.

A kiadások elszámolása, kifizetés

18. § (1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a jogerős támogatási határozattal jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(2) Ha a támogatási kérelem alapján hozott jogerős támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a jogerős támogatási határozat által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összeg nem haladhatja meg.

(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, amelyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.

(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

(6) A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján – fel kell tüntetnie a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra-kódját, továbbá az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” feljegyzést.

(7) Ha a kiadásigazoló bizonylat nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, a kiadásigazoló bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el.

(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon számlaösszesítőt és tételrészletezőt kell mellékelni, amelyek tartalmazzák

a) a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát,

b) a teljesítés időpontját,

c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját,

d) a számlatétel megnevezését, típusát, Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra-kódját,

e) a számlatétel nettó összegét, az általános fogalmi adó mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget,

f) a jogerős támogatási határozatban megállapított kiadási sor támogatási határozat szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik,

g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását,

h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét,

i) a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét,

j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját.

(9) A támogatás alapjaként kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el.

(10) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját

a) adószámmal nem rendelkező természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult adóalany kérelmező esetében a bruttó,

b) egyéb esetben a nettó,

c) az a) ponttól eltérően a központi, regionális és helyi közigazgatási szervek, valamint közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó

elszámolható kiadás képezi.

19. § (1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét a kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfélnek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, a nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfélnek az egyéb bevételek között kell elszámolni a saját könyvelésében.

(2) Az ügyfél a jogerős támogatási határozattal jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön kimutatást köteles vezetni a kiadásai, illetve – ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz – a bevételei vonatkozásában.

(3) Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt legfeljebb a jogerős támogatási határozattal jóváhagyott támogatás összegének 80%-a fizethető ki.

(4)16 Az ügyfél köteles a jogerős támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 90%-át teljesíteni. Ez alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja.

(5) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén a számlán vagy a bizonylaton szereplő összeget a számlán vagy a bizonylaton szereplő (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos deviza középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – az EKB által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd azt az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

(6) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében a magyar nyelvű fordításnak az MVH által lefolytatott ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia.

A gépek és a technológiai berendezések beszerzésére vonatkozó különös rendelkezések

20. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható,

a) amelyek szerepelnek a gépkatalógusban,

b) amelyek beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,

c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal,

d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő nem telt el.

(2) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos – legkésőbb a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző ötödik munkanapon lezárt – gépkatalógusban szereplő gépekre lehet benyújtani.

(3) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép egyenértékű a gépkatalógusban szereplő más géppel, és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha a gép a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban.

(4) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a jogerős támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak alapján egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely

a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,

b) a jogerős támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik,

c) korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a jogerős támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

(6) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gépnek, technológiai berendezésnek a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban meghatározott referenciaárát, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott mértéket, valamint a módosított gépre, technológiai berendezésre a jogerős támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

(7) A támogatási kérelem módosítása esetén a 19. § (4) bekezdésében foglalt feltételt a jogerős támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.

(8) Az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában szereplő gépre vagy technológiai berendezésre irányuló beruházás esetén az (1)–(7) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.

Az építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések

21. § (1) Építési beruházás esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon

aa) az építési normagyűjtemény alapján a munkanemenkénti költségvetés-összesítőt,

ab) az építési tételek részletes felsorolását,

ac) az építési normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén az árajánlatos tétel bejelentő lapot,

b) az építési normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve, ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.

(2) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos építési normagyűjteményt kell figyelembe venni.

(3) Ha az építési beruházásra vonatkozó jogerős támogatási határozat több építési kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege azt legfeljebb 10%-kal meghaladhatja azzal, hogy a kifizetési kérelemnek minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie.

(4) Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése – az építési normagyűjteményben szereplő építési tétel esetén annak építési normagyűjtemény szerinti kódjával és az építési tételhez tartozó pontos megnevezéssel – akkor is kötelező, ha a beruházás nem építésiengedély-köteles.

(5) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma az építésügyi hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző huszonkettedik munkanapig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet, és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell az építésügyi hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot.

(6) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz az építési normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia.

(7)17 A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos építési normagyűjteményt kell figyelembe venni. Ha az építési normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos építési normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

(8) Ha a (7) bekezdés alapján nem állapítható meg a referenciaár, a vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos építési normagyűjtemény az irányadó.

(9) Ha az ügyfél által az első kifizetési kérelemhez benyújtott jogerős építési engedély módosul, az ügyfél a módosítás jogerőre emelkedésétől számított tizenöt munkanapon belül köteles megküldeni az MVH-nak a módosított engedélyt és az ahhoz tartozó tervdokumentációt.

Az egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések

22. § (1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is igénybe vehető támogatás:

a) a Mellékletben hivatkozott szolgáltatások az ott meghatározott mértékig,

b) az engedélyezési eljárás díja,

c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke,

d) a közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj.

(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.

(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a beruházás (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a.

(4) A Melléklet SZJ 74.4 szerinti szolgáltatás keretében kizárólag a magyarázó táblák, plakátok készítésével, valamint a megvalósult művelet népszerűsítésével kapcsolatos kiadások számolhatók el.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokra vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző költségek is elszámolhatóak azzal, hogy a beszerzés időpontja a támogatási kérelem benyújtását megelőző tizenkettő hónapnál nem lehet korábbi.

(6) Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, illetve bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj.

A támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók

23. § (1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítő nemzeti támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az MVH a támogatástartalmat a kifizetési kérelem bírálatakor kifizetett támogatási összegként veszi figyelembe. A kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a műveletre vonatkozó, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály által meghatározott támogatási mértéknek megfelelő összeget.

(2) Ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél nem járul hozzá ahhoz, hogy a támogatástartalmat megállapító pénzügyi szervezet az igénybe vett konstrukcióhoz kapcsolódó adatokat az MVH részére átadja, részére a támogatás nem folyósítható.

(3) A támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót kizárólag a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél veheti igénybe.

Közbeszerzés

24. § (1) Ha az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján – közbeszerzésre kötelezett, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktához rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfélnek a Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát.

(2) Az ügyfél köteles

a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

b) az eredményről szóló tájékoztatót, illetve – ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét – az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

c) a szerződés módosításáról szóló hirdetményt,

d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt

annak megjelenését – eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést – követő három munkanapon belül az MVH részére benyújtani.

(3) Az ügyfél köteles

a) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését és

b) az eljárás – még be nem nyújtott – összes dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat, az ajánlatok másolati példányát, a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait

ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.

(4) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság az NDP keretében nyújtott támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 330. § (1) bekezdésében meghatározott értesítés kézbesítését követő munkanapon az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.

A támogatásra vonatkozó általános jogkövetkezmények

25. § (1) Az egyes támogatások szerinti kötelezettségekhez kapcsolódó jogkövetkezményeket a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály határozza meg. Az előírt, illetve vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2)18 Amennyiben az utolsó kifizetési kérelem alapján a 19. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak az ügyfél nem felel meg, de a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 75%-át teljesíti, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás kumulált összege 20%-kal csökkentésre került, akkor a csökkentésről rendelkező döntését az MVH saját hatáskörben indított eljárás során visszavonja és az ezt követően hozott határozatában rendelkezik a levont összegnek – a 10. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott határidőn belül – az ügyfél ügyfélnyilvántartási rendszer szerinti fizetési számlájára történő átutalásáról. Nem kell alkalmazni a 20%-os csökkentés jogkövetkezményét azon ügyekben, amelyekben az ügyfél az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 75%-át teljesíti, és a csökkentésről az MVH még nem hozott döntést.

(2a)19 Ha az ügyfél az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 75%-át,

a) úgy az MVH a kérelmet határozattal elutasítja, amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, és

b) külön határozatban az MVH a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg a kifizetett támogatás vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvételről döntést hoz.

(3) Beruházási támogatás esetén a feltételek teljesítésének hiányában az MVH a kifizetési kérelemnek a nem megfelelés által érintett részét elutasítja.

(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 24. § (4) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségének, a Tv. 71. §-a szerint mulasztási bírságot kell alkalmazni.

(5) Ha az MVH a hatósági ellenőrzése során az NDP keretében nyújtott támogatásra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértését észleli, akkor az ügyfél ellen – a Kbt. 327. §-a alapján – a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményez.

(6) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértést állapít meg, a művelet jogszabálysértéssel érintett részére eső támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH

a) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 10%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető – a jogszabálysértéssel érintett részre eső – támogatási összeget, ha a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek sérelmét okozta,

b) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 2%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető – a jogszabálysértéssel érintett részre eső – támogatási összeget, ha a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta, az a) pontban meghatározott közbeszerzési alapelvek nem sérültek.

(7) Ha a 15. § (6) bekezdés szerinti bejelentést az ügyfél elmulasztja, és a beruházás nem teljesül a 15. § (5) bekezdésben előírt határidőig, az ügyfelet az MVH mulasztási bírsággal sújtja.

(8) Ha a művelet megvalósítását követő hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 18. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az azon bizonylat alapján kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(9) Ha a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem az MVH részére másolatban benyújtott építési engedély, illetve a tervdokumentáció szerint tett eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(10) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt – a pontozási szempontok közt feltüntetett – munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó munkavállalónként évente – a kifizetett támogatási összeg 1%-át, de legalább 250 000 forintot visszafizetni, ha a támogatási kérelemben szereplő munkavállalóilétszám-vállalás szinten tartásra vagy bővítésre irányul.

Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26/A. §20 E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (XII. 31.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit kizárólag azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben az ügyfelekkel az elsőfokú támogatási határozatot 2010. november 30-át követően közölték.

26/B. §21 E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 88/2011. (IX. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet) megállapított 25. § (2) és (2a) bekezdését a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet hatálybalépésekor22 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26/C. §23 E rendeletnek az egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 140/2011. (XII. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 19. § (4) bekezdését a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26/D. §25 E rendeletnek az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 14. § (1) bekezdésével megállapított 25. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Melléklet a 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Szolgáltatások
Jegyzéke szerinti szám

Megnevezés

Az elszámolható költség legnagyobb mértéke a beruházás összes elszámolható költségéhez viszonyítva (%)

Az elszámolható költség legmagasabb összege (Ft)

72.2

 

Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

 

 

 

72.22

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

6%

6 000 000

72.3

 

Adatfeldolgozás

6%

6 000 000

73.1

 

Műszaki kutatás, fejlesztés

 

 

 

73.10.13.0

Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés

6%

6 000 000

 

73.10.14.0

Agrártudományi kutatás, fejlesztés

6%

6 000 000

73.2

 

Humán kutatás, fejlesztés

 

 

 

73.20.12.0

Közgazdasági-tudományi kutatás

6%

6 000 000

74.1

 

Jogi, gazdasági tevékenység

 

 

 

74.11.15.0

Jogi dokumentálás

6%

6 000 000

 

74.11.17.0

Egyéb jogi szolgáltatás

6%

6 000 000

 

74.12.30.0

Adótanácsadás

6%

6 000 000

 

74.13

Piac-, közvélemény-kutatás

2%

2 000 000

 

74.14.11.0

Általános üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.12.0

Pénzügyi üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.13.0

Marketing célú üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.14.0

Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.15.0

Termelésszervezési tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.16.0

PR célú üzletviteli tanácsadás

2%

2 000 000

 

74.14.17.0

Egyéb üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.21.0

Témamenedzselés, programkoordinálás

6%

6 000 000

 

74.14.22.0

Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás

6%

6 000 000

74.2

 

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

 

 

 

74.20.2

Építészeti szolgáltatás

6%

6 000 000

 

74.20.3

Műszaki szakértés, tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.20.4

Integrált mérnöki szolgáltatás

6%

6 000 000

 

74.20.5

Település-, tájrendezés, -tervezés

6%

6 000 000

 

74.20.6

Építési projekt vezetése

6%

6 000 000

 

74.20.71.0

Földtani szakértés

6%

6 000 000

 

74.20.72.0

Földtani vizsgálat

6%

6 000 000

 

74.20.73.0

Földmérés, térképészet

6%

6 000 000

 

74.20.75.0

Nem mérnöki műszaki tanácsadás

6%

6 000 000

74.3

 

Műszaki vizsgálat, elemzés

 

 

 

74.30.11

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

6%

6 000 000

 

74.30.12

Fizikai tulajdonság elemzése

6%

6 000 000

 

74.30.13

Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése

6%

6 000 000

74.4

 

Hirdetés

 

 

 

74.40.12.0

Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

2%

2 000 000

 

74.40.13.0

Egyéb hirdetési szolgáltatás

2%

2 000 000

 

74.40.20.0

Reklámfelület, -idő eladása

2%

2 000 000

74.8

 

Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás

 

 

 

74.87.14.0

Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés

6%

6 000 000

 

74.87.16.1

Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

 

74.87.16.3

Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

 

74.87.16.5

Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 34. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 7. § (4) bekezdése a 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A 9. § (7) bekezdés a) pontja a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9. § (7) bekezdés d) pontját a 48/2010. (XII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 9. § (7) bekezdés e) pontját a 48/2010. (XII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10. § (5) bekezdése a 48/2010. (XII. 31.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10/A. §-t megelőző alcímet a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 10/A. §-t a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 14. § (5) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 45. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 15. § (5) bekezdése a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A hatálybalépés napja: 2011. december 23.

13

A 15. § (7) bekezdését a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 15. § (8) bekezdését a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 15. § (9) bekezdését a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 19. § (4) bekezdése a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 21. § (7) bekezdése a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

18

A 25. § (2) bekezdése a 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 25. § (2a) bekezdését a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 26/A. §-t a 48/2010. (XII. 31.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

21

A 26/B. §-t a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2011. szeptember 3.

24

A hatálybalépés napja: 2011. december 23.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére