• Tartalom

2009. évi CXLVII. törvény

2009. évi CXLVII. törvény

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról1

2010.01.02.

1–14. §2

15. §3 Az Lt. a következő 66. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

66. § (1)–(5)

(6) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működését a légiközlekedési hatóság ellenőrzi. Ennek keretében a légiközlekedési hatóság jogosult a kiadott engedélyek felfüggesztésére vagy visszavonására.”

16–18. §4

19. § (1) Az Lt. 74/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

a) az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;”

(2)5

20. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 15. §-sal megállapított Lt. 66. § (6) bekezdése 2010. november 18-án, a 19. § (1) bekezdése, valamint a 21. §-a 2010. április 29-én lép hatályba.

(3)–(6)6

(7) E törvény 2010. november 19-én hatályát veszti.

21. § Az Lt. 67. §-a (7) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott repülőtér azon területére, ahol a belépés korlátozott (a továbbiakban: zárt terület) nem léphet be és a légiközlekedés területén – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem foglalkoztatható”

22. § Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) A 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról szóló 2008. augusztus 20-i 859/2008/EK bizottsági rendelet.

c) A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-ei 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 21. A törvény a 20. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. november 19. napjával.

2

Az 1–14. §-t a 20. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 15. § a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 16–18. §-t a 20. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 19. § (2) bekezdését a 20. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 20. § (3)–(6) bekezdését a (6) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére