• Tartalom

149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről1

2013.12.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, a természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzése, megújítása.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. nonprofit szervezet:

a) társadalmi szervezet – a biztosító egyesület, a politikai párt, a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet kivételével –,

b) alapítvány,

c) közalapítvány,

d) nonprofit gazdasági társaság,

e) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet,

amelyet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vettek, továbbá az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott egyesület,

2.2

3. kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés: a 3. melléklet szerinti fejlesztés,

4. ügyfél: a 4. melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, olyan önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett – 4. melléklet szerinti – település a tagja, továbbá a nonprofit szervezet vagy az egyházi jogi személy,

5. építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre; az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma),

6. épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeletetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából,

7. helyi védelem alatt álló építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építészeti örökség,

8. országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 8. és 10. pontja szerinti kulturális örökség,

9. tematikus út: egy közös témához kapcsolódó, különböző helyszínen található látványosságok, turisztikai szolgáltatások, programok összekapcsolását biztosító út,

10. használati térelem: kilátó, pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló, esőbeálló, kültéri kemence, egyéb kültéri bútorok, kerítés, tanösvény, túraútvonal és tematikus útvonal berendezési, felszerelési tárgyai, térvilágító elemek,

11. telek zöldfelülete: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 92. pontjában ekként meghatározott fogalom,

12. önkormányzati bérlakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakásként bejegyzett, önkormányzat tulajdonában lévő lakóépület,

13. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település,

14. beruházás befejezése: a beruházással megvalósított létesítmény üzembe helyezésének időpontja,

15. teljes akadálymentesítés: ha az építmény mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható,

16. részleges akadálymentesítés: ha a meglévő építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történő átalakítása kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján elvárható volna, vagy az építmény egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményéhez előírt méreteknek, szabályoknak, az építményben lévő szolgáltatások azonban így is hozzáférhetőek mindenki számára,

17. önkormányzati társulás: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás,

18. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény szerint létrejött társulás,

19. kastély: az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezéssel nyilvántartott ingatlan,

20. vár: az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezéssel nyilvántartott ingatlan.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a Nemzeti Diverzifikációs Program társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továbbiakban: NDP Vhr.) 3. §-a szerint kell értelmezni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések megvalósítására vehető igénybe támogatás az alábbi célterületeken:

a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény

aa) külső felújítása,

ab) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítása, korszerűsítése,

ac) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítása,

ad) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítása,

ae) kapcsolódó zöldfelületeinek rendezése, létrehozása, felújítása,

af) kapcsolódó kerítésének kialakítása, felújítása;

b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása, ezen belül

ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítése, meglévők felújítása,

bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja;

c) az a) és b) pontban meghatározott építményekkel és látnivalókkal összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása érdekében

ca) tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítása,

cb) tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről,

cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítése és elhelyezése.

(2) Támogatás nem vehető igénybe

a) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékgyűjtés kivételével hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére,

b) az ingatlan azon belső részének felújítására, átalakítására, illetve ezen ingatlanokban található eszközök beszerzésére, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat által kötelezően ellátandó közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátására szolgál,

c) lakóépület belső részének felújítására, korszerűsítésére,

d) kastély felújítására, korszerűsítésére,

e) vár felújítására, korszerűsítésére,

f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek belső részének felújítására, korszerűsítésére,

g) lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának fejlesztésére,

h) az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen megvalósuló fejlesztésre,

i) hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás),

j) élő állat vásárlására,

k) önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Ha a fejlesztéssel érintett építmény nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele a beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között a beruházás megvalósításáról szóló megállapodás megkötése, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlanon az ingatlan tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület alapján megvalósuló fejlesztés vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya a fenntarthatóságának biztosítása érdekében és az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) előzetes hozzájárulása esetén bérbe adható.

(4) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig

a) a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célterületre irányuló beruházás megvalósítása esetén biztosítani a fejlesztés eredményének legalább heti 3 napon való látogathatóságát,

b) a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott célterületre irányuló beruházás megvalósítása esetén biztosítani az építmény legalább heti öt napon való rendszeres látogathatóságát.

(5) Kizárólag a 4. melléklet szerinti településen megvalósuló fejlesztésre nyújtható támogatás.

(6) Ha az ügyfél nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy, legkésőbb a hiánypótlás benyújtásakor a művelet megvalósulási helye szerinti településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha a művelet több települést is érint, az ügyfélnek valamennyi településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. § (1) Ha az ügyfél által megvalósítandó fejlesztés a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá esik, akkor a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

(2) Ha a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, akkor a támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Ha a támogatás nem minősül mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak, akkor a támogatás ügyfelenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

(5) Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy, a (4) bekezdéstől eltérően az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Az ügyfélen kívül – a magyar állam és a megyei önkormányzat kivételével – az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanon végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg

a) az építési normagyűjteményben beazonosítható tételekre az építési normagyűjtemény szerinti referenciaárat,

b) ha az a) pont szerint a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8. § (1) bekezdés h) pontja alapján benyújtott és kiválasztott ajánlat értékét.

(7) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül

a) a 2. mellékletben meghatározott kiadás,

b) az NDP Vhr. 22. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –

a) az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, dokumentumokat,

b) ha az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve többcélú kistérségi társulás, az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló határozata kivonatát,

c) ha az ügyfél nonprofit szervezet, a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,

d)3 bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

e) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti működtetési és fenntarthatósági tervet,

f) a 4. § (2) bekezdése szerinti, teljes bizonyító erejű okiratba foglalt megállapodást,

g) ha a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozatot.

A támogatásra vonatkozó speciális jogkövetkezmények

7. § Ha a 4. § (4) bekezdés b) pontjában megjelölt látogathatósági kötelezettséget az ügyfél nem teljesíti, akkor az ügyfél a nem teljesített napok után naponként 10 000 forint visszafizetésére kötelezett.

Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

c) a Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról.

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

Szakmai

A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, a pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik meg a fejlesztésben:
– Igen
– Nem

támogatási kérelem alapján

5
0

A telek zöldfelületének növelése, ha a növekmény az eredeti terület
– több mint 50%-a
– 40,01% – 50%-a
– 30,01% – 40%-a
– 20,01% – 30%-a
– 10,01% – 20%-a
– legfeljebb 10%-a
– nem történik zöldfelület-növekedés

támogatási kérelem, tervezői műszaki leírás és tervdokumentáció alapján6
5
4
3
2
1
0

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága megoldott:

– a hét minden napján

– hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy munkaszüneti napon vagy
3 munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon

– hetente legalább 5 munkanapon

támogatási kérelem alapján4
32

A beruházással érintett épületek (kiszolgáló létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a beruházás során:

– A támogatási kérelemben szereplő összes támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés teljes akadálymentesítésére sor kerül.

– Nem az összes beruházás tekintetében kerül sor teljes akadálymentesítésre vagy nem teljes akadálymentesítés történik

– Nem történik teljes vagy részleges akadálymentesítés

támogatási kérelem alapján
53


0

Összesen

 

20

Horizontális

Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek partnerségben megvalósuló fejlesztése:
– a fejlesztés partnerségben valósul meg
– a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg

támogatási kérelem, együttműködési megállapodás
5
0

A fejlesztés komplexitása; a művelet több célterületen valósul meg:
– Igen
– Nem

támogatási kérelem alapján5
0

A megvalósítás helye, több megvalósítási hely esetén valamennyi megvalósítási hely

hátrányos helyzetű területen van

5

A kérelemben foglalt fejlesztésnek helyt adó (több megvalósítási hely esetén valamennyi) település lakosságszáma:
– 500 fő vagy alatti
– 501–1500 fő
– 1501–2500 fő
– 2501–5000 fő

a támogatási kérelem benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján (a települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)
5
3
1
0

Összesen

 

20

Pénzügyi terv

Az ügyfél értékelése

Bázis évre vonatkozóan

a felhalmozási kiadások aránya meghaladja

az 5%-ot
a 9%-ot
a 13%-ot


1
2
4

a saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot
a 9%-ot
a 13%-ot


1
2
4

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)

4

A beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan

a felhalmozási kiadások aránya meghaladja

a 10%-ot
a 15%-ot


2
4

a saját bevételek aránya meghaladja

a 10%-ot
a 15%-ot


2
4

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)

4

Üzemeltetési vizsgálat

Ha a személyi jellegű kifizetések a bázisévhez képest a benyújtást követő negyedik évre 5% felett nőnek, akkor
5 százalékpontonként a növekedésre 1 pont adható, legfeljebb 6 pont.

6

Pénzügyi terv összesen

 

30

Működtetési és fenntarthatósági terv

Fejlesztés összefoglaló

3

 

Helyzetelemzés

8

 

Fejlesztés bemutatása

27

 

Fejlesztés várható hatásai

12

 

Pénzügyi fenntarthatóság

8

 

Kockázatelemzés

12

 

Kommunikációs terv

5

 

Társadalmi felelősségvállalás

5

Működtetési és fenntarthatósági terv összesen

 

80

Mindösszesen

 

150

2. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Elszámolható kiadások
1. A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterületen elszámolható kiadások:
1.1. épület, építmény külső és belső felújításához kapcsolódó, alapterület-növekedéssel nem járó építési munkák,
1.2. fás szárú, lágy szárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
1.3. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák,
1.4. a 3. melléklet szerinti kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések.
2. A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célterületen elszámolható kiadások:
2.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása, meglévők fejlesztésére,
2.2. fás szárú, lágy szárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, öntözőrendszer kiépítése, fejlesztése,
2.3. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák,
2.4. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése.
3. A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületen elszámolható kiadások:
3.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása meglévők fejlesztése,
3.2. nyomtatott kiadványok elkészítése és sokszorosítása,
3.3. tájékoztató táblák készítése és elhelyezése,
3.4. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák,
3.5. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése.

3. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

Kiadásként elszámolható, az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület esetében telekhatáron belüli, illetve a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások a következők:
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint egyéb berendezések kiépítése,
2. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése,
3. földgáz, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, továbbá a hozzá kapcsolódó elosztó, valamint és egyéb berendezések kiépítése,
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése,
5. szelektív hulladékgyűjtők és -tárolók kiépítése,
6. belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek és kerítés kiépítése, felújítása,
7. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése,
8. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából),
9. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 3. § g) pontjában meghatározott restaurálási feladatok ellátása.

4. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

A) A petőházi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abda
Ács
Acsád
Adony
Agyagosszergény
Ásványráró
Bábolna
Babót
Bágyogszovát
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Balatonfenyves
Beled
Besnyő
Bezenye
Bicsérd
Boda
Bogyoszló
Bóly
Botykapeterd
Bőny
Börcs
Bősárkány
Buzsák
Bük
Büssü
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csém
Csepreg
Csorna
Dalmand
Darnózseli
Dénesfa
Dombóvár
Dunakiliti
Dunaszeg
Dunaújváros
Edve
Enese
Enying
Ete
Farád
Fertőd
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Fonó
Gölle
Gyóró
Győr
Győrújbarát
Győrzámoly
Hédervár
Hetes
Horvátzsidány
Iklanberény
Iregszemcse
Iván
Iváncsa
Jánossomorja
Kapospula
Kaposvár
Kapuvár
Karád
Kercseliget
Kimle
Kocs
Komárom
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kőszeg
Kőszegszerdahely
Kunsziget
Lajoskomárom
Lápafő
Lázi
Lébény
Lipót
Magyarkeresztúr
Máriakálnok
Martonvásár
Mátyásdomb
Mesterháza
Mezőfalva
Mezőlak
Mezőörs
Mihályi
Mocsa
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Nagygeresd
Nagyigmánd
Nagylózs
Nagyszentjános
Nemesbőd
Nemesgörzsöny
Osli
Ostffyasszonyfa
Öttevény
Paks
Páli
Pápa
Pér
Pereszteg
Petőháza
Pincehely
Pinnye
Polgárdi
Porpác
Pusztaszabolcs
Püski
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rajka
Ráksi
Ravazd
Regöly
Répcelak
Rétalap
Románd
Röjtökmuzsaj
Rum
Sarród
Sárvár
Sikátor
Somodor
Somogyaszaló
Somogyjád
Somogyszil
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Söpte
Szakcs
Szákszend
Szany
Szárföld
Szentgáloskér
Szigetvár
Szil
Szilsárkány
Szombathely
Táp
Táplánszentkereszt
Tárkány
Taszár
Tata
Tevel
Tokorcs
Tömörd
Újkér
Und
Vadosfa
Vág
Várbalog
Vásárosfalu
Vasegerszeg
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vép
Veszkény
Veszprémvarsány
Zók
Zsebeháza
Zsira
B) A szerencsi cukorgyár bezárásával érintett települések
Abaújszántó
Alsódobsza
Apc
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Dombrád
Egerlövő
Encs
Erdőbénye
Felsődobsza
Felsővadász
Füzesabony
Gesztely
Golop
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Halmaj
Hatvan
Heréd
Hernádcéce
Hernádkak
Heves
Hort
Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kunmadaras
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőkeresztes
Mezőzombor
Miskolc
Monok
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykökényes
Nyíregyháza
Poroszló
Prügy
Rátka
Sajóhidvég
Sárospatak
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Timár
Tiszadada
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszatardos
Tiszavasvári
Tokaj
Újcsanálos
C) A szolnoki cukorgyár bezárásával érintett települések
Abony
Apaj
Apátfalva
Bácsalmás
Bácsbokod
Békésszentandrás
Bugyi
Cegléd
Csanádpalota
Csárdaszállás
Csongrád
Dabas
Derekegyház
Deszk
Dömsöd
Dunavecse
Elek
Fábiánsebestyén
Fegyvernek
Felsőszentiván
Gádoros
Hódmezővásárhely
Hunya
Jánoshalma
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsőszentgyörgy
Kamut
Kenderes
Kétegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunlacháza
Kisújszállás
Kondoros
Köröstarcsa
Kunhegyes
Kunszentmárton
Makó
Mátételke
Mezőberény
Mezőtúr
Mindszent
Murony
Nagybaracska
Nagykőrös
Nagyszénás
Örményes
Pitvaros
Pusztamonostor
Ráckeve
Röszke
Solt
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeged
Székkutas
Szentes
Szigetbecse
Szolnok
Tápiógyörgye
Tápiószentmárton
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Törtel
Újszász
Újszilvás
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 39. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 2. § (1) bekezdés 2. pontját a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § d) pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére