• Tartalom

15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet

a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről

2017.06.10.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az erdőkre vonatkozóan a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom és a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 31/1993. (XII. 2.) KTM rendelettel védetté nyilvánított Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Területhez csatolom a Budapest, XXII. kerület 232043/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 3 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő ingatlan területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Hunyadi-sziget értékes növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek megóvása, továbbá a kiemelkedő természeti értéket képviselő ártéri erdő és az úgynevezett „fátyolvegetáció” fenntartása.

3. § A Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Melléklet a 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelethez

A Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

– Természeteshez közelítő fajösszetételű és mintázatú vegetáció kialakítása, fenntartása.

– A terület tájképi értékeinek megőrzése.

– A területen található védett növény- (pl. téli zsurló /Equisetum hyemale/, ligeti csillagvirág /Scilla vindobonensis/, nyári tőzike /Leucojum aestivum/) és állatfajok állományának megőrzése.

– A természetes vegetációhoz kapcsolódó őshonos állatközösségek megőrzése.

– A természetes szukcessziós folyamatok hosszútávú vizsgálata, valamint az ártéri életközösség bemutatása feltételeinek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A természetes szukcessziós folyamatok érvényesülése, a természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, növelése, továbbá a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, növelése érdekében a terület zavartalanságának biztosítása.

– Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

– A területen a nem őshonos, agresszíven terjeszkedő lágyszárú fajokat – nagyobb összefüggő foltokban való előfordulásuk esetén – július 1. után végzett évenkénti egyszeri kaszálással kell eltávolítani.

– Nem őshonos növényfajok nem ültethetők a területen.

3.1.2. Látogatás

– A Háros-sziget – háborítatlanságának megőrzése érdekében – nem látogatható.

– A Hunyadi-szigetet a Hunyadi-szigeten működő horgászegyesületek tagjai és a horgász napijegyet váltók szabadon látogathatják, egyéb látogatás és bemutatási célú hasznosítás csak természetvédelmi érdekeket szolgáló tevékenység esetén, előzetes engedéllyel és szakvezetéssel történhet. A látogatócsoportok létszáma legfeljebb 30 fő lehet egyszerre, a csoportos látogatás gyakorisága nem haladhatja meg a havi 4 alkalmat.

3.1.3.1 Kutatás, vizsgálatok

– Engedéllyel rendelkező kutatási tevékenység a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően kezdhető meg a területen.

3.1.4. Terület- és földhasználat

– A területen bárminemű mezőgazdasági tevékenység folytatása, továbbá növényvédőszer, illetve szerves- és műtrágya tárolása, kijuttatása tilos.

– A terület partszakaszain a vízi járművek számára a kikötés tilos. Csónakok kikötése, tárolása csak a Hunyadi-szigeten működő horgászegyesület kikötőjében lehetséges.

– A terület Hárosi-öböl területére eső részén az érvényes vízjogi engedélynek megfelelően mederkotrás végezhető. Egyéb, a vízháztartást befolyásoló tevékenység a területen nem végezhető.

– A területen ipari és bányászati tevékenység folytatása tilos.

A Háros-szigeten (Budapest, XXII. kerület 232 045/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület)

– A területen új építmény elhelyezése – a 3.1.5. pontban meghatározott építmény kivételével – tilos.

– A Háros-szigeten található betonkerítést el kell bontani, a földgátat 3–4 helyen át kell vágni a legmélyebben fekvő részeken legalább 10–15 m szélességben. A munkálatok kizárólag fagyott vagy teljesen száraz talajon végezhetők.

– A Háros-szigeten infrastruktúra hálózat, illetve annak eleme nem létesíthető.

– Horgászállás nem létesíthető, mindennemű horgászati tevékenység tilos a területen.

– A Háros-sziget területén gépjármű-közlekedés kizárólag természetvédelmi érdekből vagy emberi életveszély elhárítása érdekében lehetséges.

A Hunyadi-szigeten (Budapest, XXII. kerület 232 043/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület)

– Új építmény létesítése a meglévő gyalogutak felhasználásával kialakítandó természetvédelmi tanösvény kivételével tilos.

– A területen a meglévő horgászállások megtarthatók, de számuk nem növelhető.

– A Hunyadi-szigeten gépjármű-közlekedés csak természetvédelmi érdekből vagy emberi életveszély elhárítása érdekében lehetséges.

3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra

– Szükség szerint a Háros-szigeten tájbaillő kerítést kell építeni a Budapest, XXII. kerület 232 045/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészlet határán.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

– A fásszárú, agresszíven terjeszkedő gyomfajokat időbeli korlát nélkül, mechanikus módszerekkel kell eltávolítani a területről. A levágott növényanyagot a területen kell hagyni.

– A Háros-sziget területén – a Budapest, XXII. kerület 232 045/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészleten – fenn kell tartani a vágáskor nélküli erdő besorolást és a teljes gazdasági korlátozást. Törekedni kell a tájidegen nemes nyárfák egészségügyi termelés keretében való eltávolítására és az erdőfelújítás hazai nyár fajokkal történő elvégzésére. Elegyfajként kocsányos tölgy, vénic szil ültethető. Az erdőfelújítás során az ápolást mérsékelten lehet alkalmazni, a tárcsázást, a vegyszerezést kerülni kell.

– A Hunyadi-sziget területén – a Budapest, XXII. kerület 232 043/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészleten – fenn kell tartani a vágáskor nélküli erdő besorolást és a parkerdő rendeltetést.

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

1

A Melléklet 3. pont 3.1.3. alpontja a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére