• Tartalom

15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet

15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet

a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról1

2011.01.01.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elszámolható költségekkel történő csökkentése – a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet, illetve II. fejezet 8. szakaszában foglaltak megfelelően irányadóak.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) állami támogatás: az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet – HL L sorozat 379. szám, 2006. 12. 28. – 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;

b) belső képzés: az Fktv. 29. § 13. pontjában meghatározott képzés;

c) külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőttképzési intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével – szolgáltatási szerződés alapján – valósít meg;

d) vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére részben külső képzésként, részben belső képzésként valósít meg;

e) áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több tárgyévet érintően valósít meg;

f) tárgyév: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett üzleti éve, valamint az egyéb hozzájárulásra kötelezett naptári éve;

g) általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott képzés;

h) speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés;

i) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;

j) mikro-, kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a tárgyév első napján megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének;

k) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló;

l) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló;

m) mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék;

n) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás;

o) mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

p) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;

q) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott fogalom.

3. § (1) A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti tanulmányi szerződés (a továbbiakban: tanulmányi szerződés), vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel akkor csökkentheti a 8. §-nak megfelelően – mikro- és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60 százaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33 százaléka mértékéig – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 3. § (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – együttesen megfelel:

a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 1–4. §-ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik;

b) a képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak;

c) a képzés minimális időtartama 20 óra;

d) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor;

e) a képzésről a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

(2) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző hozzájárulásra kötelezettek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetői engedélykategóriához kötött gépkocsivezetői munkakör ellátásához szükséges vezetői engedélyek megszerzését célzó képzések, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott képzések és továbbképzések költségeit, ideértve a veszélyesáru-szállító gépkocsivezető, belföldi és nemzetközi fuvarozó, autóbuszos szakmai alapképesítés és autóbuszos továbbképzési képesítés, könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyami képzéseket is, e rendelet szerint számolhatják el. Az e bekezdésben foglalt képzésekre az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújtható:

a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglalt tevékenységekhez;

b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez;

c) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben.

(4) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

4. § (1) Külső képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján képzésenkénti részletezettséggel kiállított számla képezi az elszámolás alapját.

(2)2 Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási szerződésben fel kell tüntetni a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét.

(3) Külső képzés esetén a képző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek – az e rendeletben előírt dokumentálási kötelezettség teljesítése érdekében – átadni:

a) a külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítvány,

b)3

c) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés,

d) OKJ-ban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott képzés esetén – az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti – képzési program,

e) akkreditált képzés estén a program-akkreditációs tanúsítvány

cégszerűen hitelesített másolatát.

(4) Belső képzés esetén a belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik.

(5) Vegyes képzés esetén az (l)–(4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felnőttképzési szerződést a képző intézmény köti meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával.

(6) Áthúzódó képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzés tárgyévében érvényes, e rendeletben meghatározott pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta.

5. § (1)4 A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. számú mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére. Egy bejelentőlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható.

(2) Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ írásban – 15 nap alatt teljesítendő – hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ a 7. § szerint jár el.

6. § (1) Az 5. § alapján benyújtott adatszolgáltatásról a munkaügyi központ – a 3. számú melléklet szerint – nyilvántartást vezet.

(2)5 A munkaügyi központ tárgyévről szóló nyilvántartását a tárgyévet követő év június hó 20. napjáig köteles megküldeni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI), valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területileg illetékes igazgatósága részére.

(3) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és a munkaügyi központnak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őriznie.

7. § (1) Az 5. § szerinti adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja

a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t,

b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területileg illetékes igazgatóságát.

(2) A hozzájárulásra kötelezett – az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – a 4. számú mellékletben meghatározott dokumentumokat 10 évig köteles megőrizni.

8. § (1) Az elszámolható költségek körét az 5. számú melléklet tartalmazza. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása

a) általános képzés estén az elszámolható költségek 60%-a;

b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés,

b) 10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikro- vagy kisvállalkozás

esetén.

(3) Ha valamely képzési projektben általános és speciális képzési összetevők is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a képzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat, és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére – külön jogszabály alapján – megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékánál.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a hozzájárulásra kötelezett által a saját munkavállalói számára – a (4) bekezdés szerinti képzések kivételével – az e rendelet hatálybalépését követően szervezett képzések elszámolása tekintetében kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R).

(4) Az Európai Uniós források terhére 2009. szeptember 1-jéig kiírt pályázatok keretében megvalósuló képzésekre az R. szabályait kell alkalmazni.

(5)6 Az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzések esetében az R. szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy

a) az R. 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást az e rendelet 5. § (1) bekezdésében előírt határidőig kell teljesíteni, valamint

b) az R. 5. § (2) bekezdése helyett az e rendelet 5. § (2) bekezdésében előírtakat, és

c) az R. 6. § (2) bekezdése helyett az e rendelet 6. § (2) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

(6) E rendeletet a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

1. számú melléklet a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez


BEJELENTŐLAP
a .......... tárgyévben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről

I. A hozzájárulásra kötelezett adatai:

1. Név:     
2. Cím (székhely):     
3. Cégbejegyzés száma:     
4. Adószám:     
5. Statisztikai számjel:     
6. Eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezett*:     
Igen, az üzleti év fordulónapja: ................. hónap ........... nap
Nem.
7. Kapcsolattartó neve, telefonszáma:     
8. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja*:     
a) Szht. 4. §-a alapján, gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti;
OMAI/NSZFI Nyilvántartási száma:     
b) Szht. 5. §-a alapján, nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti.
9. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének*: Igen Nem
10. A támogatási intenzitás szempontjából a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások közül*:
mikrovállalkozás    kisvállalkozás    középvállalkozás
11. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege: ............ Ft
12. A tárgyévi átlagos statisztikai létszáma: ............... fő
13. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás 33/60%-ának összege:  ............. Ft


II.A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó adatok:

1. Az elszámolt képzések száma: .......................... db
ebből
– előző évről áthúzódó képzések száma: .............................. db
– tárgyévben megvalósított képzések száma: ....................... db
– következő évre áthúzódó képzések száma: ......................... db
2. Képzésben (egy vagy több képzésben) részt vevő munkavállalók létszáma: ................ fő
3. A képzések összes elszámolható költsége: ................................ Ft
4. A képzésekre igénybe vett összes támogatás: ........................... Ft
5. A képzésre (képzésekre) vonatkozó csatolt adatlap (adatlapok) száma: ............. db


........................., 20 ........... év .................... hó  .......... nap

P. H.

......................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

2. számú melléklet a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez7


ADATLAP
a képzésre vonatkozóan

1. A hozzájárulásra kötelezett neve:     
2. Adószáma:     
3. Az elszámolt képzés megnevezése:     
4. A képzés azonosítószáma:
a) OKJ-ben szereplő képzés esetén OKJ azonosítószám:     
b) akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén akkreditációs lajstromszám:     

5. A képzés áthúzódó képzés*:    igen    nem
6. A képzés időtartama: ............... év .................... hótól ............... év .................... hóig.
7. A képzést folytató intézmény neve:     
címe:     
akkreditációs lajstromszáma:     
8. A képzési helyszín címe:     
9. A képzés típusa*:    általános képzés (Á)     speciális képzés (S)
10. A képzés formája*:     belső (B)     külső (K)     vegyes (V)
11. A képzés jellege*:
a) állam által elismert szakképesítés megszerzése,
a1) felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzése,
b) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése,
c) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása,
d) megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzés,
e) államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére felkészítő képzés,
f) nyelvi képzés,
g) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés.
12. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma: ........................................... fő
ebből – a fogyatékossággal élő munkavállalók létszáma: ........................................ fő
– a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma: ........................................... fő
13. A képzés összes óraszáma: ....................................... óra (100%)
14. Az általános képzés óraszáma: ..................................... óra, aránya: ..................... %
15. A speciális képzés óraszáma: ..................................... óra, aránya: ....................... %
16. A felnőttképzési szolgáltatás óraszáma: ........................... óra, aránya: ................. %
17. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma: ........................ óra
18. A képzésnek az 5. számú melléklet szerinti összes elszámolható költsége: .......................... Ft
19. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke: ..................................... %
20. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg: ................................. Ft
21. A képzés fajlagos támogatása a tárgyévben: ..................... Ft/fő/óra ..................... Ft/fő/képzés
22. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből:
a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg: ................................................................. Ft
b) az előző évben (években) igénybe vett támogatási összeg: ............................................. Ft
c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg: ......................... Ft

.............................., 20 ..... év .................... hó ....... nap

P. H.

............................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

3. számú melléklet
15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez8


A munkaügyi központ kötelező nyilvántartása a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalóik képzésére fordító hozzájárulásra kötelezettek által benyújtott elszámolásokról

0M09511_0

Adat-

szolgál-

tatás

sor-

száma

Képzés

sor-

száma

Gazdálkodó szervezet

A

bruttó

köte-

lezett-

ség

Az

átla-

gos

sta-

tisz-

tikai

állo-

mányi

lét-

szám

A

bruttó

köte-

lezett-

ség

33%/

66%-

nak

össze-

ge

A

kép-

zés

meg-

neve-

zése

A

kép-

zés

azo-

nosító

száma

Az

áthú-

zódó

kép-

zés

A

képzés

idő-

tartama

tól-ig

A

képzést

folytató

intézmény

A

kép-

zés

hely-

színe

A

kép-

zés

típusa

A

kép-

zés

for-

mája

A

kép-

zés

jelle-

ge

A

kép-

zés-

ben

részt

vevő

saját

mun-

ka-

vál-

lalók

össz-

lét-

száma

A

kép-

zés-

ben

részt

vevők

közül

fo-

gyaté-

kos-

sággal

élő

mun-

ka-

vál-

lalók

össz-

lét-

száma

A

kép-

zés-

ben

részt

vevők

közül

hátrá-

nyos

hely-

zetű

mun-

ka-

vál-

lalók

össz-

lét-

száma

A

kép-

zés

ösz-

szes

óra-

száma

Általá-

nos

képzés

aránya

az

összes

óra-

szám-

hoz

viszo-

nyítva

Speciá-

lis

képzés

aránya

az

összes

óra-

szám-

hoz

viszo-

nyítva

Felnőtt-

képzési

szolgál-

tatás

aránya

az

összes

óra-

szám-

hoz

viszo-

nyítva

A

képzés

tárgy-

évi

elszá-

molt

óra-

száma

A

képzés

összes

el-

számol-

ható

költ-

sége

A

képzés-

re

érvénye-

síthető

intenzi-

tás

mértéke

A

képzés-

re

igény-

be-

vehető

támoga-

tás

A

képzés

fajlagos

költsége

A

szakképzési hozzájárulási

kötelezettség terhére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tárgy-

évben

igénybe

vett

támogatás

összege

előző

év(ek)ben

igénybe

vett

támogatás

összege

következő

év(ek)ben

igénybe

venni

kívánt

támogatás

összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megne-

ve-

zése

Cég-

jegyzék

száma

Adó-

száma

Statisz-

tikai

szám-

jele

Eltérő

üzleti

éves

vállal-

kozás

I/N

Gyakor-

lati

képző

I/N

Kis-

vagy

közép

vállal-

kozás

Ft

Ft

OKJ/

Lajst-

rom/

OM

rende-

let

szám

I/N

év

év

Meg-

neve-

zése

Lajst-

rom

száma

Á/S

B/

K/

V

óra

%

%

%

óra

Ft

%

Ft

Ft/

fő/

óra

Ft/

fő/

kép-

zés

Ft

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.


A táblázatot a benyújtott 1. és 2. számú melléklet alapján kell kitölteni. A táblázat az összesen sorral zárul.
A nyilvántartást készítő neve: ..................................................... telefonszáma: .......................
Kelt: ................................... 20... év ......................... hó ................ nap

...................................................................................
munkaügyi központ igazgatója

4. számú melléklet a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez


A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzéssel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat köteles megőrizni:

1. Külső képzés esetén:
a) a képző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata,
b)9
c) felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata,
d) tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,
e) az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,
f) akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata,
g) önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése,
h) szolgáltatási szerződés,
i) szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számla,
j) elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, az 5. számú mellékletben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről.

2. Belső képzés esetén:
a) a belső képzést folytató képző intézmény egyszerűsített nyilvántartásba vételi dokumentuma,
b) felnőttképzési szerződés,
c) tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,
d) az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti képzési program,
e) önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése,
f) a felnőttképzési intézmények számára külön jogszabályban meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumok,
g) elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként az 5. számú mellékletben meghatározott, belső képzés esetén elszámolható költségekről tényleges önköltségen számolva.

3. Vegyes képzés esetén:
a) a külső és a belső képzés esetén meghatározott dokumentumok.

5. számú melléklet a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez10


Elszámolható költségek

A hozzájárulásra kötelezett az elszámoláskor az alábbi kiadásokat veheti figyelembe a rendelet 8. §-ában meghatározott mértékig, kizárólag tételesen részletezett dokumentumok, számlák alapján:

1. Külső képzés esetén:
a) a képző intézmény által lebonyolított képzésnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése figyelembevételével számított díja,
b) a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja,
c) a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei,
d) a képzésben részt vevő munkavállalónak a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltsége, amennyiben a képzés lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik,
e) az a) pontban meghatározott képzés díjának részét képezik általános közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek), a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben részt vevő munkavállaló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei az a)–d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

2. Belső képzés esetén:
a) az oktatók Szt. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei, és a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei,
b) az oktatók és képzésben részt vevő munkavállaló utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, amennyiben a képzés lebonyolítása nem az oktató és képzésben részt vevő munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik,
c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,
e) a képzésben részt vevő munkavállaló Szt. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei és elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)–d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

3. Vegyes képzés esetén:
a) a külső képzési részre vonatkozóan a külső képzés esetén meghatározott kiadások,
b) a belső képzési részre vonatkozóan a belső képzés esetén meghatározott kiadások.

4. Külső, belső, illetve vegyes képzés esetén:
a) A képzésben részt vevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után.
b) Az oktatók, tanácsadók, illetve a képzésben részt vevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elszámolható költség havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét.
1

A rendeletet a 2011: CLV. törvény 34. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 25–33. §-t és a 34. § (3)–(4) bekezdését.

2

A 4. § (2) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

3

A 4. § (3) bekezdés b) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 66. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

6

A 9. § (5) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

*:

A megfelelő rész egyértelműen jelölendő.

7

A 2. számú melléklet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

*:

A megfelelő rész egyértelműen jelölendő.

8

A 3. számú melléklet 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

9

A 4. számú melléklet 1. pont b) alpontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

10

Az 5. számú melléklet 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére