• Tartalom

152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról1

2015.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló

a) közvetlen forrás (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Alap):

aa) az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében tervezett előirányzat,

ab) a Munkaerőpiaci Alapnak – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret,

ac) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai;

b) közvetett forrás:

ba)2 a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 24. § h) pontjában és 28. § i) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás,

bb)3 a központi költségvetés X–XV., XVII–XVIII. és XX. fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célokra tervezett előirányzatok,

bc) a központi költségvetésnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében az Új Magyarország Fejlesztési Terv tehetséggondozást szolgáló konstrukcióinak pályázati úton elnyerhető támogatása, valamint kiemelt projektjeinek támogatása.

(2) A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak – kivéve az (1) bekezdés ac) pontja szerinti ingyenes vagyoni szolgáltatást – célhoz rendeléséről az oktatásért felelős miniszter a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának mérlegelésével dönt.

(3)4 A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek (a továbbiakban: OFI) juttatott eszközök felhasználása fölött az OFI a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével dönt.

(4)5 Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott intézkedéseknek az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 138. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási konstrukcióit a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével kell kidolgozni, illetve lehet módosítani. A vélemény megadására rendelkezésre álló határidő a véleménykérés beérkezésétől számított 15 munkanap. A határidő jogvesztő.

(5)6

2. §7 (1)8 A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban [a továbbiakban: 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat] foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget megállapodás alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) és az OFI részére kell biztosítani.

(2)9 A Támogatáskezelő és az OFI a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeikre az (1) bekezdésben meghatározott célra rendelt összegnek legfeljebb hét-hét százalékát használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni

a)10 a Támogatáskezelő és az OFI számára a feladataik arányában megosztott, átutalt összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.

2/A. §11 (1)12 A Támogatáskezelő a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, a támogatási szerződések megkötését és azok az OFI előzetes szakmai jóváhagyásának megfelelő módosítását, a kifizetések előkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése előtt az OFI-val együttműködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos pénzügyi ellenőrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.

(2)13 Az OFI a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, a Támogatáskezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza a Támogatáskezelőnek, a megvalósítás befejezése előtt a Támogatáskezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását. Az OFI ellátja emellett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum titkársági feladatait.

(3)14 A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja le.

(4) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működése és feladatainak ellátása érdekében teljesített kiadás évenkénti mértéke nem lehet több, mint a Nemzeti Tehetség Alap adott évi bevételének egy százaléka.

2/B. §15 (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban, valamint a tanév rendjéről szóló rendeletekben és az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § h) pontjában meghatározott célra rendelt összeget – megállapodás alapján – az Oktatási Hivatal részére kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni

a) az átutalt összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.

(3) Az Oktatási Hivatal az (1) bekezdés alapján biztosított összegből legfeljebb hét százalékot az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos működési költségekre és monitoring feladatokra használhat fel.

3. §16 (1)17 A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti forrás terhére a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget megállapodás alapján a Támogatáskezelő és az OFI részére megosztva kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni

a) az átutalt összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.

(3)18 Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségekre a Támogatáskezelő és az OFI az (1) bekezdés alapján átutalt összeg legfeljebb öt százalékát használhatja fel.

4. §19 (1)20 A Támogatáskezelő a 3. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, a támogatási szerződések megkötését és azok az OFI előzetes szakmai jóváhagyásának megfelelő módosítását, a kifizetések előkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése előtt az OFI-val együttműködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos pénzügyi ellenőrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.

(2)21 Az OFI a 3. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, a Támogatáskezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza a Támogatáskezelőnek, a megvalósítás befejezése előtt a Támogatáskezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.

(3)22 A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja le.

5. § (1)23 Az 1. § (1) bekezdésének bb) pontjában meghatározott központi költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője minden év október 31-ig tájékoztatja az oktatásért felelős minisztert az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célokra az adatszolgáltatást követő költségvetési évre tervezet előirányzatokról.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján minden év november 30-ig kezdeményezi az államháztartásért felelős miniszternél az érintett előirányzatoknak az összehangolás általános szabályai alá vonását.

6. § Az 1. § (1) bekezdésének aa) és bb) alpontjában meghatározott előirányzatok felhasználására az 5. § (2) bekezdésében előírt összehangolási kötelezettséget első alkalommal a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

6/A. §24 (1)25 A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) hatálybalépését követően az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott, a Mód. R. kihirdetésekor kötelezettségvállalással nem terhelt összeget megállapodás alapján a Támogatáskezelő és az OFI részére a (2)–(3) bekezdésre figyelemmel megosztva kell biztosítani.

(2)26 A Támogatáskezelő az (1) bekezdésben foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, a támogatási szerződések megkötését és azok az OFI előzetes szakmai jóváhagyásának megfelelő módosítását, a kifizetések előkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése előtt az OFI-val együttműködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos pénzügyi ellenőrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.

(3)27 Az OFI az (1) bekezdésben foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, a Támogatáskezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza a Támogatáskezelőnek, a megvalósítás befejezése előtt a Támogatáskezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.

(4)28 A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja le.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2015. május 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 6–7. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (5) bekezdését a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

7

A 2. § a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2/A. §-t a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

12

A 2/A. § (1) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2/A. § (2) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2/A. § (3) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2/B. §-t a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

16

A 3. § a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 3. § (1) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (3) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4. § (3) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (1) bekezdése a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 6/A. §-t a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

25

A 6/A. § (1) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 6/A. § (2) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 6/A. § (3) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 6/A. § (4) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére