• Tartalom

153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

2014.01.01.

A Kormány az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 235. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t jelöli ki.”

3. § (1)2 A pénzügyi intézmény a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. § (6) bekezdése alapján, kizárólag a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 284. § (3)–(10) bekezdésének való megfelelés érdekében az ügyfél számára kedvezően egyoldalúan is módosíthatja a 2009. augusztus 1-jét megelőzően fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyoldalú módosítást a pénzügyi intézmény az üzletszabályzata vagy az általános szerződési feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerződés részévé. A módosításról az érintett ügyfeleket – legkésőbb a módosítás hatálybalépését követő legközelebbi számlakivonattal együttesen – postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni.

4. § (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–2. §-a 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. §-t a 349/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (1) bekezdése az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére