• Tartalom

2009. évi CLIV. törvény

2009. évi CLIV. törvény

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról1

2011.12.15.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3–4. §4

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

5–10. §5

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

11–15. §6

16. § (1)7

(2)8

17. §9

18. §10

19. §11

20. §12

21–35. §13

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

36–50. §14

51. §15

52. §16

53. §17

54–59. §18

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

60–69. §19

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

70–71. §20

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

72. §21

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

73–81. §22

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

82–84. §23

85. §24

86–92. §25

93–97. §26

98–100. §27

101. §28

102–105. §29

106. § (1)30

(2)–(3)31

(4)32

107. §33

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítása

108–111. §34

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

112–121. §35

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

122. § A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti DNS-profil-nyilvántartásra, valamint más igazságügyi, bűnüldözési és bűnmegelőzési célból történő adatkezelésre.”

A New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet módosítása

123. § A New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet „Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez” című melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint módosul.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

124. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 4. §-a a következő új (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint bármely egyéb jogviszony alapján munkatevékenységet végzők külön jogszabály szerint képzésben és továbbképzésben (a továbbiakban együtt: képzés) vesznek részt. Aki képző tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnél bejelenteni. A bejelentésben – ha a bejelentő egyéni vállalkozó – meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. A bejelentés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a bejelentő természetes személyazonosító adatait.”

(2) Az Atv. 16. §-a a következő új (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó munkahelyen sugárvédelmi megbízott csak büntetlen előéletű, és olyan személy lehet, aki nem áll sugárvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(10) Azt a tényt, hogy a sugárvédelmi megbízott büntetlen előéletű és nem áll sugárvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
a) a megbízás létrejötte előtt a megbízást sugárvédelmi megbízottként létesíteni kívánó személy a megbízó részére, illetve
b) a megbízás fennállása alatt a sugárvédelmi megbízott a megbízó írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a megbízott személyen kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(11) A megbízó a megbízás időtartama alatt a mulasztás jogkövetkezményének ismertetésével felhívhatja a sugárvédelmi megbízottat annak igazolására, hogy megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(12) Ha a (11) bekezdésben meghatározott felhívásra a sugárvédelmi megbízott igazolja, hogy a (9) bekezdés szerinti feltételek vele szemben fennállnak, a megbízó az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(13) A megbízást a megbízó azonnali hatállyal megszünteti, ha
a) a sugárvédelmi megbízott a (10) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettségének az ismételt szabályszerű felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye,
b) a megbízó az igazolás céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, hogy a sugárvédelmi megbízott nem felel meg a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(14) A megbízó a sugárvédelmi megbízott (10) bekezdés a) pontja alapján megismert személyes adatait a sugárvédelmi megbízott megbízatásáról hozott döntésig, a (10) bekezdés b) pontja alapján megismert személyes adatait a megbízatás megszűnéséig kezeli.”
21. § (1) A radioaktív anyagok, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések (a továbbiakban: berendezés) tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést írásban kell megkötni, és annak létrejöttéhez hatósági jóváhagyás szükséges. A jóváhagyás iránti kérelmet a tulajdonszerző a szerződés megkötésétől számított nyolc napon belül nyújtja be a (2) bekezdésben megjelölt szervnek.
(2) A hatósági jóváhagyást az egészségügyi államigazgatási szerv adja meg.
(3) A berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés nem hagyható jóvá,
a) ha a tulajdont szerző természetes személyt, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező valamely tagját a bíróság
aa) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt vagy
jogerősen elítélte, és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, valamint
b) ha nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek.
21/A. § (1) A tulajdont szerző természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai a hatósági jóváhagyást megelőzően igazolják, hogy megfelelnek a 21. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek, valamint
a) hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn vagy
b) kérik, hogy az arra vonatkozó adatokat, amely szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn, a bűnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi államigazgatási szerv részére – annak a jóváhagyás iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a tulajdonos, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai megfelelnek-e a 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek. A hatósági ellenőrzés céljából az egészségügyi államigazgatási szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokra irányulhat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv a jóváhagyás iránti kérelem jogerős elbírálásáig, a (2) bekezdés szerinti személyes adatokat a hatósági ellenőrzés időtartamára, illetve a tulajdonjog megszűnéséig kezeli.
(4) Ha a tulajdont szerző természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségnek a hatósági jóváhagyás iránti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül nem tesznek eleget, a jóváhagyás nem adható meg.
(5) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a tulajdont szerző természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező valamely tagja nem felel meg a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott követelménynek, felhívja a nevezettet, hogy harminc munkanapon belül a tulajdonjogot szüntesse meg, és erről értesítse az egészségügyi államigazgatási szervet.”

Záró és átmeneti rendelkezések

125. § (1) E törvény – a (2)–(12) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 126. § (2) bekezdésének d) pontja 2009. december 31-én lép hatályba.

(4) A 2. § 2010. április 1-jén lép hatályba.

(5) Az Ebtv. e törvénnyel megállapított 26. §-ának (4) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.

(6) A 85. § és a 127. § (21) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

(7)36 A 18. § és a 20. § 2010. október 1-jén lép hatályba azzal, hogy a 2010. október 1-jét megelőzően létrejött szerződésekre 2011. december 31-éig a 2010. szeptember 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(8) A 66. § (1) bekezdése, a 126. § (4) bekezdése és a 129. § (1)–(3) bekezdése 2010. december 1-jén lép hatályba.

(9)37

(10) Az Eütv. e törvénnyel megállapított 156/G. § (1) és (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 126. § (5) bekezdése, valamint a 129. § (4)–(6) bekezdése 2015. június 1-jén lépnek hatályba.

(12) Az 53. § 2010. május 1-jén lép hatályba.

(13) Az 1. §, a 3–15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 17. §, a 19. §, a 21–50. §, az 52. §, az 54–84. §, a 86–92. §, a 98–100. §, 102–105. §, a 106. § (1) és (4) bekezdése, a 107–121. § 2010. január 2-án hatályát veszti. A 93–97. §, a 106. § (2) és (3) bekezdése 2010. március 2-án hatályát veszti. A 2. § 2010. április 2-án hatályát veszti. A 16. § (2) bekezdése és az 53. § 2010. május 2-án hatályát veszti. A 85. § 2010. július 2-án hatályát veszti. A 18. és a 20. § 2010. október 2-án hatályát veszti. A 126. § (4) bekezdése és a 129. § (1)–(3) bekezdése 2010. december 2-án hatályát veszti. Az 51. § 2011. január 2-án hatályát veszti. A 101. § 2013. január 2-án hatályát veszti. Ez a törvény 2015. június 2-án hatályát veszti.

(14) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüggésben az Eütv. hatálya alá tartozó egészségügyi ellátásokat érintő, cselekvőképességre vonatkozó rendelkezéseket külön törvény határozza meg.

126. § (1) Hatályát veszti az Eütv.

c) 164/A. § (1) bekezdésében „a külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató kutatásetikai bizottsága vagy” szövegrész és

e) 247. § (2) bekezdésének o) pontjában a „valamint egyes kutatási feladatokat ellátó intézmények kijelölését” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Gyftv.

(3) Hatályát veszti a Kbtv.

a) 18. §-a és az azt megelőző címe,

b) 29. § (3) bekezdésének „kereskedelmi forgalomba hozott” szövegrésze.

(4)38

(5) Hatályát veszti a Kbtv.

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjának „–5” szövegrésze,

b) 2. § (2) bekezdésének „az 5. § (1) bekezdése, illetve” szövegrésze,

c) 5. §-a és az azt megelőző alcíme,

f) 17. §-a és azt megelőző alcím.

(6) A Kbtv.-nek a keverékekre és a veszélyes keverékekre vonatkozó, e törvénnyel megállapított előírásai nem érintik a Kbtv. és a végrehajtására kiadott külön jogszabályok e törvény hatálybalépését megelőzően a készítményekre és a veszélyes készítményekre vonatkozó, jogszerűen végrehajtott rendelkezéseit.

(7) Hatályát veszti az Ebtv.

c) 20. §-ának (7) bekezdésében a „tartós”, valamint az „indokolatlanul” szövegrész,

d) 21/A. § (1) bekezdésében a „ , gyógyászati segédeszközért pedig vényenként” szövegrész,

f) 26. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „ , valamint a méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához” szövegrész,

i) 38. § (5) bekezdésében a „a megyei szakfőorvos közreműködésével” szövegrész,

j) 79. §-ának (4) bekezdésében a „– TAJ-szám kivételével –” szövegrész, valamint az utolsó mondata,

(8) Hatályát veszti az Eftv.

b) 11. § (1) bekezdésének második mondata,

(9) 2010. október 1-jén veszti hatályát az Ebtv. 31. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint 31. §-a (3) bekezdésének e) pontja.

(10) Hatályát veszti az Eüak.

b) 22/A–22/D. §-ai és az azt megelőző cím,

127. § (1) Az Eütv. 56. § (5) bekezdésében a „2009. évi ... törvénnyel” szövegrész helyébe a „2009. évi XCI. törvénnyel” szöveg lép.

(2) Az Eütv. 110. § (3) bekezdésének felvezető szövegében a „felügyelete mellett végezhet” szövegrész helyébe a „felügyelete mellett – a (25) bekezdésben foglalt eltéréssel – végezhet” szövegrész, (16) bekezdésének a) pontjában a „külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését vagy egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző szerv” szövegrész helyébe a „bizonyítványok és oklevelek elismerését vagy egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző külföldi szerv” szöveg lép.

(5) Az Eütv. 114. § (5) bekezdésében a „legalább évente egyszer” szövegrész helyébe az „a külön jogszabályban meghatározott határidőben, illetve gyakorisággal, de legalább évente egyszer” szöveg lép.

(6) Az Eütv. 158. § (3) bekezdése „az ETT,” szövegrészt követően „az ETT Elnöksége” szövegrésszel egészül ki.

(7) Az Eütv. 159. § (6) bekezdésében és 161. § (4) bekezdésében a „kutatást az ETT bizottságának” szövegrész helyébe a „kutatást az elsőfokú eljárásban az ETT bizottságának, a másodfokú eljárásban az ETT Elnökségének” szöveg lép.

(8) A Ebftv. 6. §-ának (5) bekezdésében a „tizenöt munkanap” szövegrész helyébe a „harminc munkanap” szöveg, a „tizenöt munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc munkanappal” szöveg lép.

(9) A Gyftv. 4. §-ának (2) bekezdése a „társadalombiztosítási támogatás” szövegrészt követően a „– a külön jogszabályban foglalt kivétellel –” szöveggel egészül ki.

(10) A Gyftv.

a) 3. §-ának e törvénnyel átszámozott 11. pontjában a „k)” szövegrész helyébe „11.” szöveg, a „ka)” szövegrész helyébe „a)” szöveg, a „kb)” szövegrész helyébe „b)” szöveg, valamint a „kc)” szövegrész helyébe „c)” szöveg,

b) 34. § (3) bekezdésében az „ az egy év” szövegrész helyébe az „a 180 nap” szöveg,

c) 77. § (2) bekezdésének l) pontjában a „33. § (3)” szövegrész helyébe a „33. § (6)” szöveg

lép.

(11) A Kbtv.

b) 1. § (1) bekezdésében az „importőr” szövegrész helyébe az „importőr, továbbfelhasználó” szöveg lép,

c) 1. § (2) bekezdés i) pontjában a „kitapintható jelkép” szövegrész helyébe a „tapintással érzékelhető figyelmeztető jelkép” szöveg lép,

f) 2. § (3) bekezdés i) pontjában, 23. § (3) bekezdésében a „készítményekre” szövegrészek helyébe a „keverékekre” szöveg lép,

g) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés e) pontjának ea) és eb) alpontjában, 17. § (1) bekezdésében a „készítményeket” szövegrészek helyébe a „keverékeket” szöveg lép,

h) 6. § (2) bekezdésében a „készítményről” szövegrész helyébe a „keverékről” szöveg lép,

i) 14. § (2) bekezdés e) pontjának ea) és eb) alpontjában a „kitapintható jelkép (figyelmeztetés)” szövegrészek helyébe a „tapintással érzékelhető figyelmeztető jelkép” szöveg lép,

j) 14. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében a „készítményt” szövegrészek helyébe a „keveréket” szöveg lép,

k) 14. § (4) bekezdésében és 20. § (5) bekezdésében a „készítményhez” szövegrészek helyébe a „keverékhez” szöveg lép,

l) 17. § (1) bekezdésében a „(2)–(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)–(8) bekezdés vagy a CLP” szöveg lép,

m) 19. § (1) bekezdésében, VIII. Fejezetének címében, 28. §-át megelőző alcímében, 28. § (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 33. § (3) bekezdés c) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) pontjának ah) alpontjában és k) pontjának ka) alpontjában a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel” szöveg lép,

n) 29. § (3) bekezdésében a „magánszemélyek részére” szövegrész helyébe a „magánszemélyeknek” szöveg lép,

o) 32. § (1) bekezdésében a „jogszabályok” szövegrész helyébe a „jogszabályok, valamint a REACH és a CLP” szöveg lép,

p) 33. § (1) bekezdésében a „REACH-ben” szövegrész helyébe a „REACH-ben, a CLP-ben” szöveg lép,

q) 34. § (4) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában az „egészségügyi gázmesteri tevékenység” szövegrész helyébe az „egészségügyi kártevőirtó tevékenység” szöveg, a „jogkövetkezményeket” szövegrész helyébe a „jogkövetkezményeket, valamint az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző természetes személyek szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat” szöveg lép,

r) 34. § (4) bekezdés a) pontjának aj) alpontjában a „REACH” szövegrész helyébe a „REACH, valamint a CLP” szöveg lép.

(12) Az Ebtv.

a) 5/B. §-ának e) pontjában a „3. §-ának f) pontja” szövegrész helyébe a „3. §-ának 6. pontja” szöveg,

b) e törvénnyel átszámozott 50. § (4) bekezdésének d) pontjában a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg,

c) 70. § (2) bekezdésében a „három éven belül” szövegrész helyébe az „öt éven belül” szöveg, illetve a „három éven túl” szövegrész helyébe az „öt éven túl” szöveg

lép.

(13) Az Eftv.

a) 4. §-ának (1) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „május 31-éig” szöveg, a „megelőző egy év” szövegrész helyébe a „megelőző finanszírozási év” szöveg,

b) 8. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „(3) és (5)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg, a „feladatátadás” szövegrész helyébe a „feladatellátás” szöveg, a „feladatot átvállaló” szövegrész helyébe a „feladatot ellátó” szöveg

lép.

(14) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 254. §-ának (3) bekezdésében az „egészségügyi ellátási szerződés” szövegrész helyébe a „megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerződés” szöveg lép.

(15) Az Ehi. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában a „légszennyezettség” szövegrész helyébe a „kémiai és biológiai légszennyezettség” szöveg lép.

(16) A Gytv.

a) 20. §-ának (1) bekezdésében a „gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával és a gyógyszerellátási felelősséggel kapcsolatos” szövegrész helyébe a „gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával és a gyógyszerellátási felelősséggel, valamint a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával, továbbá a gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium tevékenységével kapcsolatos” szöveg

b) 20. §-ának (3) bekezdésében a „gyógyszer gyártója vagy a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja a tevékenysége folytatása során” szövegrész helyébe a „gyógyszer gyártója vagy a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja, a klinikai vizsgálati engedély jogosultja, valamint gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium a tevékenysége folytatása során” szöveg

lép.

(17) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában a „hozzáadására” szövegrész helyébe a „hozzáadására, az ilyen élelmiszerek bejelentésére, értékelésére” szöveg lép.

(18) Az Eüak. 15. §-át megelőző címben a „közegészségügyi, járványügyi célból” szövegrész helyébe a „közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból” szöveg lép.

(19) Az Eütev. 13. § (5) bekezdésének felvezető szövegében a „napi munkaideje” szövegrész helyébe a „beosztás szerinti napi munkaideje” szöveg lép.

(20) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény mellékletében a

„PMAA

p-methoxy-N,α-dimethylphenethylamineEU

szövegrész helyébe a

„PMMAEU1

,ParamethoxymethylamphetamineEU1vagy N-methyl–1-(4-methoxyphenyl)–2-aminopropane
vagy p-methoxy-N,α-dimethylphenethylamine”


szöveg lép.

(21) A Gyftv. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet – a (11) bekezdés szerinti csoportos kérelem kivételével – kizárólag az egészségbiztosítási szerv 32/B. § szerinti szállítójegyzékében szereplő minősített forgalomba hozó nyújthatja be az egészségbiztosítási szervhez.”

128. § (1)39

(2)40 Az Ebtv. 30. § (2) bekezdése alapján az e törvényben foglaltaknak megfelelő új szerződéseket 2012. december 31-ig – 2013. január 1-jei hatálybalépéssel – kell megkötni a gyógyszer kiszolgáltatójával, gyógyászati segédeszköz forgalmazójával, gyógyászati ellátás nyújtójával. Az új szerződések hatályának beálltával egyidejűleg a korábbi szerződések a törvény erejénél fogva megszűnnek.

(3) A 2010. január 1-jét megelőzően elszenvedett úti balesetnek minősülő üzemi baleset esetén az Ebtv. 56. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(4) Az Ebtv. e törvénnyel megállapított 37. §-át, valamint 70. §-ának (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően keletkezett esetekre kell alkalmazni.

(5) Az egészségügyi ellátási kötelezettség körében az e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött szerződések a bennük meghatározott határideig maradnak hatályban, azzal, hogy vonatkozásukban az Eftv. e törvénnyel megállapított 2/E. §-ában, 2/F. §-ában, valamint a 2/G. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Ezt a rendelkezést az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő szerződéskötési eljárás során megkötött szerződések esetében is alkalmazni kell.

(6) Az Eftv. e törvénnyel megállapított 2/A. §-ának (3) bekezdése és 2/H. §-a nem érinti az Eftv. 11. §-ának (1) bekezdés alapján e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokhoz kapcsolódó egészségügyi ellátási szerződéseket és megállapodásokat.

(7) A Gytv. e törvénnyel módosított 10. § (5) bekezdése szerinti, 2010. január 1. napját megelőzően indult és még le nem zárult eljárásokban a Bizottság 1084/2003/EK rendeletét kell alkalmazni.

(8)41

129. § (1)–(3)42

(4) A Kbtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § E törvény alkalmazása szempontjából veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely a CLP szerinti osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható.”

(5) A Kbtv. III. Fejezetének címe a következők szerint módosul:

A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK BEJELENTÉSE”

(6) A Kbtv. IV. Fejezetének címe a következők szerint módosul:

VESZÉLYES ANYAGOK, VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA”

1. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez


Finanszírozási szerződéssel leköthető járóbeteg-szakellátási kapacitások

Az egészségbiztosító által lekötendő járóbeteg-szakellátási átlagos heti szolgáltatási óraszám országos összesítésben: 344 440 szolgáltatási óra/hét.
Az egészségbiztosító az alábbi szakmacsoportokon belül köthet finanszírozási szerződést:
Szakmacsoport
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás
Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás
Belgyógyászat és társszakmák
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Fül-orr-gégegyógyászat
Igazságügyi orvostan/Egészségbiztosítás
Infektológia
Kardiológia
Képalkotó diagnosztika, képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció
Neurológia
Nukleáris medicina
Onkológia és sugárterápia
Ortopédia
Oxyológia és sürgősségi orvostan
Patológia
Pszichiátria
Reumatológia
Sebészet és társszakmák
Szemészet
Szülészet-nőgyógyászat
Transzfuziológia
Traumatológia
Tüdőgyógyászat
Urológia
Rehabilitáció
Foglalkozás-orvostan
Laboratóriumi diagnosztika
Klinikai genetika
Fogászati ellátás
Speciális diagnosztika
Fizioterápia
Pszichológiai tevékenység
Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák”

2. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez


A Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez az Egyezmény I. Jegyzékébe sorolt kábítószerek című táblázata a következő sorral egészül ki:

[Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás]

[Opium (ópium)]

 

„Oripavine (oripavin)

 

(Magyarországon 2010. január 1.-jétől
minősül kábítószernek.)”

 

3. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez
Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

EU-kód

Kód

 

1

 

A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

100

A1

Akrilnitril által okozott betegségek

101

A2

Arzén és vegyületei által okozott betegségek

102

A3

Berillium és vegyületei által okozott betegségek

103.01

A4

Szén-monoxid által okozott betegségek

103.02

A5

Foszgén által okozott betegségek

104.01

A6

Hidrogén-cianid által okozott betegségek

104.02

A7

Cianidok és vegyületei által okozott betegségek

104.03

A8

Izocianátok által okozott betegségek

105

A9

Kadmium és vegyületei által okozott betegségek

106

A10

Króm és vegyületei által okozott betegségek

107

A11

Higany és vegyületei által okozott betegségek

108

A12

Mangán és vegyületei által okozott betegségek

109.01

A13

Salétromsav által okozott betegségek

109.02

A14

Nitrogén-oxidok által okozott betegségek

109.03

A15

Ammónia által okozott betegségek

110

A16

Nikkel és vegyületei által okozott betegségek

111

A17

Foszfor és vegyületei által okozott betegségek

112

A18

Ólom és vegyületei által okozott betegségek

113.01

A19

Kén-oxidok által okozott betegségek

113.02

A20

Kénsav által okozott betegségek

113.03

A21

Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek

114

A22

Vanádium és vegyületei által okozott betegségek

115.01

A23

Klór által okozott betegségek

115.02

A24

Bróm által okozott betegségek

115.04

A25

Jód által okozott betegségek

115.05

A26

Fluor és vegyületei által okozott betegségek

116

A27

Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek

A28

Vinilklorid által okozott betegségek

A29

Triklór-etilén által okozott betegségek

117

A30

Tetraklór-etilén által okozott betegségek

A31

Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek

118

A32

Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek

119

A33

Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek

120

A34

Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek

121

A35

Aceton klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek

A36

Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek

122

A37

Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek

123

A38

Szerves savak által okozott betegségek

124

A39

Formaldehid által okozott betegségek

125

A40

Nitroglicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek

A41

Benzol által okozott betegségek

126.01

A42

Toluol által okozott betegségek

A43

Xilol által okozott betegségek

A44

Egyéb benzol homológ által okozott betegségek

126.02

A45

Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n–12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek

126.03

A46

Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek

127

A47

Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek

128.01

A48

Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek

128.02

A49

Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek

128.03

A50

Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek

128.04

A51

Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek

128.05

A52

Benzokinonok által okozott betegségek

129.01

A53

Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek

129.02

A54

Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek

130.01

A55

Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek

130.02

A56

Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek

131

A57

Antimon és vegyületei által okozott betegségek

132

A58

Salétromsavészterek által okozott betegségek

A59

Nitroglicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek

133

A60

Kén-hidrogén által okozott betegségek

135

A61

Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak

136

A62

Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak

A63

Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek

A64

Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek

201.01

A65

Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.02

A66

Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.03

A67

Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.04

A68

Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.05

A69

Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.06

A70

Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.07

A71

Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.08

A72

Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.09

A73

Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák

202

A74

Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz

A75

Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz

A76

Vegyi anyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek

A77

Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok

301.11

A78

Szilikózis

301.12

A79

Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis

301.21

A80

Azbesztózis

301.22

A81

Azbesztpor belégzését követő mesothelioma

301.31

A82

Egyéb pneumokoniózisok

302

A83

Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában

303

A84

Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek

304.04

A85

Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek

A86

Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok

304.05

A87

Sziderózis

304.06

A88

Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma

304.07

A89

Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz

305.01

A90

Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek

306

A91

A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa

307

A92

Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája

308

A93

Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák

309

A94

Alumínium és vegyületei által okozott betegségek

310

A95

Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek

 

B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK

502.01

B1

Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)

502.02

B2

Elektroophthalmia

503

B3

Zaj által okozott halláskárosodások

504

B4

Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek

505.01

B5

Helyileg ható vibráció által okozott betegség

505.02

B6

Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)

B7

Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek

508

B8

Ionizáló sugárzás által okozott betegségek

 

C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

401

C1

Egyéb zoonózisok

402

C2

Tetanusz

403

C3

Brucellózis

C4

Ornitózis

C5

Kullancs-enkefalitisz

C6

Atrax

C7

Leptospirózis

C8

Q-láz

C9

Tularémia

C10

Borelliózis (Lyme-kór)

C11

Trichofitiázis

404

C12

Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek

405

C13

Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis

406

C14

Amőbiázis

407

C15

Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett

C16

Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek

C17

Gennykeltők által okozott bőrbetegségek

C18

Gombák által okozott bőrbetegségek

304.01

C19

Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz

304.02

C20

Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek

C21

Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek

304.06

C22

Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma

304.07

C23

Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz

 

D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

506.10

D1

A periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége

506.11

D2

Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis

506.12

D3

Olecranon bursitis

506.13

D4

Váll bursitis

506.21

D5

Az ínhüvely-túlerőltetés által okozott betegségek

506.22

D6

A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség

506.23

D7

Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek

506.30

D8

Térdízületi meniszkusz sérülése

506.40

D9

Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás

506.45

D10

Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma

507

D11

Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)

D12

Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei

D13

A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei

D14

Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei

D15

Pszichoszociális kóroki tényezők

D16

Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek

D17

A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek


4. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez


Biológiai mintában vizsgált anyagok

1. Anilin
2. Arzén
3. Benzol
4. Dimetil-formamid
5. Etilbenzol
6. Fenol
7. Fluorid vegyületek
8. Higany (szervetlen)
9. Kadmium
10. Kobalt
11. Króm
12. n-Hexán
13. Nikkel
14. Nitro-benzol
15. Ólom (szervetlen)
16. Szelén
17. Szerves foszforsavészterek
18. Szén-monoxid
19. Sztirol
20. Toluol
21. Triklór-etilén
22. Xilol”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 29. A törvény a 125. § (13) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 2. napjával.

2

Az 1. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3–4. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5–10. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 11–15. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 16. § (1) bekezdését a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 16. § (2) bekezdését a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 17. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 18. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 19. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 20. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 21–35. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 36–50. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

Az 51. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

Az 52. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

Az 53. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

Az 54–59. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 60–69. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 70–71. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 72. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 73–81. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 82–84. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 85. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 86–92. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 93–97. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 98–100. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 101. § – ami a 125. § (9) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett volna hatályba – a 2010: LXXXIX. törvény 25. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

29

A 102–105. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 106. § (1) bekezdését a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

31

A 106. § (2)–(3) bekezdését a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

32

A 106. § (4) bekezdését a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 107. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

A 108–111. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 112–121. §-t a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

36

A 125. § (7) bekezdése a 2010: CLXXIII. törvény 114. § a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 125. § (9) bekezdését a 2010: LXXXIX. törvény 25. § (1) bekezdés n) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 126. § (4) bekezdését a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

39

A 128. § (1) bekezdését a 2011: CLXXVI. törvény 160. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

40

A 128. § (2) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 160. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

A 128. § (8) bekezdését a 2010: CLXXIII. törvény 117. §-a hatályon kívül helyezte.

42

A 129. § (1)–(3) bekezdését a 125. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére