• Tartalom

155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdésének a), h) és l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 68. § (2) bekezdésére, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Br.) a 16/F. §-t követően a következő alcímmel és 16/G. §-sal egészül ki:

„Devizamegfeleltetési szabályok
16/G. § (1) Azt a pénznemet, amelyben a pénztár a felhalmozási időszakban lévő tagok követeléseinek fedezetéül szolgáló tartalékot tartani köteles, a mindenkori devizaszabályoknak megfelelően a következők szerint kell meghatározni:
a) a devizamegfeleltetési szabályok szempontjából a felhalmozási időszakban lévő tagok egyéni számlaköveteléseit abban a pénznemben fennállónak kell tekinteni, amelyben az egyéni számla követeléseit nyilvántartják;
b) az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalékot az a) pontban meghatározott pénznemben fennálló eszközökbe kell fektetni;
c) a pénztárnak lehetősége van arra, hogy az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalék
ca) klasszikus portfólió esetében 5%-át meg nem haladó részét,
cb) kiegyensúlyozott portfólió esetében 20%-át meg nem haladó részét,
cc) növekedési portfólió esetében 35%-át meg nem haladó részét
ne a b) pont szerinti eszközben tartson;
d) a c) pontban meghatározott arány megállapítása során a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 58. pontja szerint definiált hosszú pozíciók rövid pozíciókkal [Tpt. 5. § (1) bekezdésének 112. pontja] történő nettósítása nem megengedett;
e) a c) pontban meghatározott arány megállapítása során a befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok tekintetében a kollektív befektetési forma tényleges, illetve mögöttes devizapozícióit kell figyelembe venni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során figyelembe kell venni, hogy a pénztári befektetés milyen pénznemben fennálló befektetésen alapul.”

2. § (1) A Br. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyik pénztárból a másikba átlépni kívánó pénztártagnak átlépési nyilatkozatot kell benyújtania az érintett pénztárakhoz (a továbbiakban: átadó, illetve átvevő pénztár). Az átlépési nyilatkozat kötelező mellékletét képezi az Mpt. 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Felügyelet által kiadott, az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutató. A pénztártag írásbeli felhatalmazása alapján az útmutatót tartalmazó átlépési nyilatkozatot az átvevő pénztár is benyújthatja az átadó pénztárhoz. Az átlépési nyilatkozat nyomtatványt a tag kérésére a pénztár saját költségére haladéktalanul a tag rendelkezésére bocsátja. Az átlépés a választott pénztár belépési nyilatkozatának kitöltésével is történhet, amennyiben a belépési nyilatkozat az átlépéshez szükséges adatokat, az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót és a pénztártag felhatalmazását is tartalmazza. Az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót három eredeti példányban kell elkészíteni, és egy példányát – a pénztártag által történő aláírást követően – vissza kell juttatni az átadó pénztárhoz.”

(2) A Br. 29. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (1) bekezdésben meghatározott útmutatónak tartalmaznia kell különösen az átlépési eljárásról, az átlépés lehetséges előnyeiről, illetve kockázatairól, a hozamgarancia elvesztésének lehetőségéről, valamint az átlépéssel érintett pénztárak összehasonlítható teljesítményadatainak elektronikus elérési helyéről való tájékoztatást. Az átadó pénztár, illetve – amennyiben az átlépést az átvevő pénztárnál kezdeményezi a pénztártag – az átvevő pénztár az útmutatóhoz csatolva köteles az átlépni szándékozó tagot az átlépéssel érintett pénztárak legfőbb hozammutatóiról írásban tájékoztatni. Ennek a tájékoztatónak a tag által választható portfóliókra vonatkozó, a 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Felügyeletnek bejelentett legutolsó tárgyévi nettó hozamrátákat, az elmúlt tíz naptári év átlagos nettó hozamrátáit és vagyonnövekedési mutatókat kell tartalmaznia. A tájékoztatóban elkülönítetten kell feltüntetni a tag tényleges, illetve életkori besorolás szerinti portfóliójára vonatkozó mutatókat.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 6. §-a a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) 2010. január 1-jén hatályát veszti a Br. 2/A. számú melléklete III. része 1. pontjának 1.4. alpontja.

(2) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

5. §2 A pénztárnak a pénztártag, illetve a volt pénztártag Mpt. 24. § (10) bekezdésében, továbbá a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 226. §-ának (1) bekezdésében meghatározott bejelentését (kérelmét) legkésőbb annak beérkezése hónapját követő második hónapban kell feldolgoznia.

6. §3 (1) Annak a magánnyugdíjpénztárnak, amely a Br. 16/G. §-a (1) bekezdése c) pontja ca)–cb) alpontjai e rendelettel megállapított szabályainak annak hatálybalépésekor nem felel meg, 2009. december 31-ét követően kell a rendelkezéseknek megfelelnie.

(2) Annak a magánnyugdíjpénztárnak, amely a Br. 16/G. §-a (1) bekezdése c) pontja cc) alpontja e rendelettel megállapított szabályainak annak hatálybalépésekor nem felel meg, 2010. szeptember 30-át követően kell e rendelkezéseknek megfelelnie azzal, hogy ezt megelőzően és 2009. december 31-ét követően e pénztár legfeljebb az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalék 45%-át nem köteles a Br. 16/G. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott eszközben tartani.

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. december 31. napjával.

2

Az 5. § a 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a 3. § (2) bekezdése alapján 2009. augusztus 7. napján lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére