• Tartalom

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

2023.09.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási hatósági eljárásban a 2–13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2)1 Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

2. §2 A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)3 a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,

b)4 a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3–34. §-ában,

c)5 a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f)6 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,

g)7 a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

h)8 az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

i)9 az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,

j)10 az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k)11 a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető – a 12. mellékletben foglalt – jogszabályokban,

l)12 a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

3. §13 A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.

4. §14 A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 3. és 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c)15 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

5. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b)17 a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e)18 a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

6. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)19

b)20

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d)21 a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f)22 a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,

g)23 a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,

h)24 a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,

i)25 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k)26 a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

6/A. §27 (1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;

c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.

(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.

(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;

b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(5)28 A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.

(6)29 A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.

7. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

8. §30 A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.

9. §31 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n) és o) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 2. § a)–b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,

b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,

c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatározott,

d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben meghatározott,

az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,

e)32 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott,

f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben szabályozott,

g)33 a 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben meghatározott

rendelkezést megsérti.

(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 8. melléklet 2–3. sorában foglaltak értelmében a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a vontatójármű forgalmi engedélyében meghatározott együttes tömeg és a vontatási adatainál feltüntetett, az ellenőrzés időpontjában vontatott pótkocsira vonatkoztatható vontatási tömeg adatainak összege, kivéve, ha a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovata tartalmaz a járműszerelvény tömegére vonatkozó adatot.

(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(4) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn az (1) bekezdés b) és f) pontjában hivatkozott jogszabályok szerinti megengedett legnagyobb össztömeg túllépése, a jogsértésekre vonatkozó bírságtételek közül a magasabbat kell figyelembe venni.

(5) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.

(6) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(7)34 Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

9/A. §35 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell kiszabni.

(2)36 Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 780 000 forintot, járművezető esetén a 195 000 forintot.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság,

b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes hiányosság.

10. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

11. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

12. §37 (1)38 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2)39 Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell befizetni.

(3)40 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

(4)41 Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.

12/A. §42 (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,

a)43 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 520 000 forint,

b)44 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 1 040 000 forint,

c)45 egyéb jármű esetében 260 000 forint

összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

(4)46 Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.

12/B. §47 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az UD rendszer észlelése által a 11/H. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat száma, illetve időbelisége alapján meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző két órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

12/C. §48 A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.

13. § (1)49 Amennyiben az ellenőrző hatóság

a)50 az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) és b) alpontjában, 7., 7/A., 8. és 9. pontjában,

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 39 000 forint.

(2)53 Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2–11. §-ban meghatározott több – a hatóság hatáskörébe tartozó – szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 860 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 1 040 000 forintot.

14. §54 (1) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

(2) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(3) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

(4) A határidő lejárta után az ügyfél – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg – a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.

15. §55 (1)56 A közlekedésért felelős miniszter – figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is – az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter – az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően – hagyja jóvá.

15/A. §57 (1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

15/B. §58 (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.

(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.

16. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2)59 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3)60 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8–11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A–11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.

(4)61 E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(5)62 E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését63 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6)64 E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. hatálybalépését65 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(7)66 A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését67 követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.

(7a)68 E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését69 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(8)70 Ez a rendelet

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének,

e)71 az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek,

f)72 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

g)73 az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek

h)74 az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

i)75 az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

j)76 az (EU) 2016/403 rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – új súlyos jogsértések tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. május 2-i (EU) 2022/694 bizottsági végrehajtási rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9)77 Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,

b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

d)78 a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e)79 az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f)80 a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

g)81 a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(10)82

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez83

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

a) Közúti árutovábbítási engedély, közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás

RSJ

780 000

szállító

3

b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás

RSJ

1 040 000

szállító

4

c) Az előírt kabotázs engedély nélkül,
szabálytalanul végzett kabotázstevékenység,
az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás

NSJ

1 040 000

szállító

5

d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot
meg nem haladóan lejárt

NSJ

390 000

szállító

6

e) Személygépkocsival érvényes engedélykivonat nélkül végzett közlekedési szolgáltatás

NSJ

260 000

szállító

7

2.

A szállító vagy a járművezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

szállító
járművezető

8

a) és nem rendelkezik hiteles másolattal

NSJ

650 000

9

b) de rendelkezik hiteles másolattal

EJ

39 000

10

3.

Közúti árutovábbítási engedélykivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás

NSJ

130 000

szállító
járművezető

11

4.

a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt)

NSJ

520 000

szállító

12

b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült)

SJ

260 000

járművezető

13

4/A.

A menetrend szerinti járatok megállói
nem felelnek meg a kiadott engedélynek

SJ

130 000

szállító

14

5.

a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön

NSJ

260 000

járművezető

15

b) Személyszállító engedélykivonat nincs
a járművön

SJ

65 000

járművezető

16

c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya

NSJ

390 000

diszpécserszolgálat

17

d) Diszpécserszolgálat személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy közvetít, szervez részére személyszállítási feladatot

NSJ

390 000

diszpécserszolgálat

18

e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a járművezető nem tudja bemutatni

NSJ

260 000

járművezető

19

f) Személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás diszpécserszolgálati tevékenység végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy veszi igénybe annak közvetítő, szervező szolgáltatását

NSJ

390 000

szállító

20

g) Repülőtér üzembentartójával, valamint autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtására kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát
a járművezető nem tudja bemutatni

NSJ

260 000

járművezető

21

h) Főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, engedély birtokában végezhető személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtása főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, amely esetében személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtását jogszabály nem teszi lehetővé

NSJ

780 000

szállító
járművezető

22

6.

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély

23

a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 90%-a
nem került megfizetésre)

RSJ

1 040 000

szállító, járművezető

24

b) szabálytalan használata, vagy eltérés
az engedélyben foglaltaktól

RSJ

650 000

szállító, járművezető

25

c) a KR. 4/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése

RSJ

1 040 000

szállító, járművezető

26

d) a KR. 4/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség esemény-
rögzítésének hiánya, elégtelensége

RSJ

650 000

szállító, járművezető

27

e) a KR. 4/A. § (5)–(7) bekezdésében
a fel- és lerakókra előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása

NSJ

390 000

felrakó, lerakó

28

7.

A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya

NSJ

130 000

járművezető

29

7/A.

A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjárművezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét
a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

SJ

65 000

járművezető

30

8.

Járművezetői igazolvány hiánya

NSJ

260 000

járművezető

31

8/A.

A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

SJ

130 000

járművezető
szállító

32

9.

Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül

RSJ

780 000

járművezető

33

9/A.

A vezetői engedély

járművezető

34

a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának

SJ

65 000

35

b) olvashatatlan

NSJ

130 000

36

10.

Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya

SJ

39 000

szállító
járművezető

37

11.

Utaslista hiánya

EJ

13 000

szállító
járművezető

38

12.

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és
a fizetés módjára vonatkozó adatokat –,

EJ

13 000

szállító
járművezető

39

de legfeljebb

EJ

39 000

40

13.

Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének,
a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása,
a helyettesítő járműre vonatkozó okmány vagy az eredeti járműre kiállított engedélykivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya

EJ

39 000

szállító

41

14.

A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylat hiánya
a fuvarozás során

EJ

39 000

fuvarozó, feladó

42

15.

A 2. § a)–e), g), h), k) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt előírásokat sértő fuvarozási szolgáltatások megrendelése

SJ

520 000

feladó, megbízó

43

16.

A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot benyújtani

NSJ

390 000

szállító

44

17.

A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot

SJ

260 000

szállító

45

18.

A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez szükséges információkat a közúti ellenőrzés során

NSJ

260 000

járművezető

46

19.

Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet végét követő négy napon belül

NSJ

390 000

szállító

47

20.

Egyértelmű bizonyítékok felmutatásának hiánya a megelőző nemzetközi fuvarozásról és/vagy minden egyes egymást követő kabotázsműveletről és/vagy minden olyan műveletről, amelyet olyankor végeztek el, amikor a jármű a nemzetközi fuvarozást megelőző négynapos időszakban Magyarországon tartózkodott, és ezeket a bizonyítékokat a közúti ellenőrzés során sem tudja bemutatni

NSJ

390 000

szállító
járművezető

48

21.

A jármű fedélzetén nem tartják, vagy
az ellenőrzésre jogosult személy kérésére nem tudják bemutatni
a kabotázsműveletekre vonatkozó ellenőrző okmányokat (menetlevél különjáratokra vagy a fuvarozó és a szakmai irányító által megkötött szerződés vagy annak hitelesített másolata menetrend szerinti különcélú járat esetén)

NSJ

390 000

szállító
járművezető

49

22.

A járművezetők kiküldetési nyilatkozatának meghamisítása

NSJ

390 000

szállító

50

23.

A járművezető nem tud érvényes kiküldetési nyilatkozatot bemutatni

NSJ

390 000

járművezető

51

24.

Nem bocsátottak érvényes kiküldetési nyilatkozatot a járművezető rendelkezésére

NSJ

390 000

szállító

52

25.

A kért dokumentumokat nem nyújtották be a fogadó tagállamnak a megkeresés időpontjától számított nyolc héten belül

NSJ

390 000

szállító

53

26.

A szállító nem tartja naprakészen
a kiküldetési nyilatkozatokat az IMI-hez kapcsolódó nyilvános felületen

SJ

260 000

szállító

54

27.

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog megsértése

SJ

260 000

szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez84

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos
jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül

SJ

195 000

szállító
járművezető

3

2.

A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya

SJ

130 000

szállító
járművezető

4

3.

Menetlevél hiánya, ideértve az elektronikus menetlevelet is

EJ

39 000

szállító
járművezető

5

4.

Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ideértve az elektronikus menetlevelet is,

EJ

13 000

szállító
járművezető

6

de legfeljebb

39 000

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez85

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

A

Személyzet

3

A1

A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása

SJ

130 000

szállító

4

B

Vezetési időszakok

5

B1

A 9 órás napi vezetési idő túllépése,
ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett

9 h < … < 10 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

6

B2

10 h ≤ … < 11 h

SJ

78 000

7

B3

11 h ≤ …

NSJ

195 000

8

B4

A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül

13 h 30 ≤ …
szünet/pihenő nélkül

RSJ

390 000

9

B5

A 10 órás meghosszabbított
napi vezetési idő túllépése, ha
a meghosszabbítás megengedett

10 h < … < 11 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

10

B6

11 h ≤ … < 12 h

SJ

78 000

11

B7

12 h ≤ …

NSJ

195 000

12

B8

A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül

15 h ≤ …
szünet/pihenő nélkül

RSJ

390 000

13

B9

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése

56 h < … < 60 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

14

B10

60 h ≤ … < 65 h

SJ

78 000

15

B11

65 h ≤ … < 70 h

NSJ

195 000

16

B12

Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál nagyobb arányú túllépése

70 h ≤ …

RSJ

390 000

17

B13

Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt

90 h < … < 100 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

18

B14

100 h ≤ … < 105 h

SJ

78 000

19

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

NSJ

195 000

20

B16

Az összeadódott vezetési idő 25%-os vagy nagyobb arányú túllépése
két egymást követő hét alatt

112 h 30 ≤ …

RSJ

390 000

21

B17

10 órás napi vezetési idő túllépése,
ha a 9 órás napi vezetési idő
1 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

10 h < … < 11 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

22

11 h ≤ … < 12 h

SJ

78 000

23

12 h ≤ … <15 h

NSJ

195 000

24

15 h ≤ …

RSJ

390 000

25

B18

11 órás napi vezetési idő túllépése,
ha a 9 órás napi vezetési idő 2 órával vagy a 10 órás napi vezetési idő
1 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

11 h ≤ … <11 h 30

EJ

13 000

járművezető
szállító

26

11 h 30 ≤ … <12 h

SJ

78 000

27

12 h ≤ … <15 h

NSJ

195 000

28

15 h ≤ …

RSJ

390 000

29

B19

12 órás napi vezetési idő túllépése,
ha a 10 órás napi vezetési idő
2 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

12 h ≤ … < 12 h 30

EJ

13 000

járművezető
szállító

30

B20

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése, ha az 1 órával történő meghosszabbítás megengedett
a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

57 h < … < 60 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

31

60 h ≤ … < 65 h

SJ

78 000

32

65 h ≤ … < 70 h

NSJ

195 000

33

70 h ≤ …

RSJ

390 000

34

B21

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése, ha a 2 órával történő meghosszabbítás megengedett
a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

58 h < … < 60 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

35

60 h ≤ … < 65 h

SJ

78 000

36

65 h ≤ … < 70 h

NSJ

195 000

37

70 h ≤ …

RSJ

390 000

38

C

Szünetek

39

C1

A megszakítás nélküli vezetési idő
4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt

4 h 30 < … < 5 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

40

C2

5 h ≤ … < 5 h 30

SJ

39 000

41

C3

5 h 30 ≤ … < 6 h

78 000

42

C4

6 h ≤ … < 6 h 30

NSJ

130 000

43

C5

6 h 30 ≤ …

325 000

44

D

Pihenőidők

45

D1

Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett

10 h ≤ … < 11 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

46

D2

9 h 15 ≤ … < 10 h

SJ

39 000

47

D3

8 h 30 ≤ … < 9 h 15

78 000

48

D4

7 h 45 ≤ … < 8 h 30

NSJ

130 000

49

D5

… < 7 h 45

325 000

50

D6

Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő,
ha a csökkentés megengedett

8 h ≤ … < 9 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

51

D7

7 h 30 ≤ … < 8 h

SJ

39 000

52

D8

7 h ≤ … < 7 h 30

78 000

53

D9

6 h 30 ≤ … < 7 h

NSJ

130 000

54

D10

… < 6 h 30

325 000

55

D11

Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő

3 h + (8 h ≤ … < 9 h)

EJ

13 000

járművezető
szállító

56

D12

3 h +
(7 h 30 ≤ … < 8 h)

SJ

39 000

57

D13

3 h +
(7 h ≤ … < 7 h 30)

78 000

58

D14

3 h +
(6 h 30 ≤ … < 7 h)

NSJ

130 000

59

D15

3 h + (… < 6 h 30)

325 000

60

D16

Nem elegendő, 9 óránál rövidebb
napi pihenőidő többfős személyzet
esetén

8 h ≤ … < 9 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

61

D17

7 h 30 ≤ … < 8 h

SJ

39 000

62

D18

7 h ≤ … < 7 h 30

78 000

63

D19

6 h 30 ≤ … < 7 h

NSJ

130 000

64

D20

… < 6 h 30

325 000

65

D21

Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő

22 h ≤ … < 24 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

66

D22

21 h ≤ … < 22 h

SJ

39 000

67

D23

20 h ≤ … < 21 h

78 000

68

D24

19 h ≤ … < 20 h

NSJ

130 000

69

D25

… < 19 h

325 000

70

D26

Nem elegendő, 45 óránál rövidebb
heti pihenőidő, ha a csökkentett
heti pihenőidő nem megengedett

42 h ≤ … < 45 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

71

D27

39 h ≤ … < 42 h

SJ

39 000

72

D28

36 h ≤ … < 39 h

78 000

73

D29

33 h ≤ … < 36 h

NSJ

130 000

74

D30

… < 33 h

325 000

75

D31

6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után

… < 3 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

76

D32

3 h ≤ … < 6 h

SJ

39 000

77

D33

6 h ≤ … < 12 h

78 000

78

D34

12 h ≤ … < 18 h

NSJ

130 000

79

D35

18 h ≤ …

325 000

80

D36

Két egymást követő csökkentett heti pihenőidő esetén nincs kompenzációs pihenőidő

NSJ

260 000

járművezető
szállító

81

D37

A munkáltató nem fedezi a járművön kívüli szállás költségeit

SJ

195 000

szállító

82

E

Eltérés a 12 napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)

83

E1

12 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző rendszeres
heti pihenőidő után

… < 3 h

EJ

13 000

járművezető
szállító

84

E2

3 h ≤ … < 6 h

SJ

39 000

85

E3

6h ≤ … < 12 h

78 000

86

E4

12 h ≤ … < 18 h

NSJ

130 000

87

E5

18 h ≤ …

325 000

88

E6

12 egymást követő 24 órás időszak után igénybe vett heti pihenőidő

66 h < … ≤ 67 h

SJ

26 000

járművezető
szállító

89

E7

65 h < … ≤ 66 h

78 000

90

E8

64 h < … ≤ 65 h

NSJ

130 000

91

E9

… ≤ 64 h

325 000

92

E10

22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem többfős személyzet vezeti

3 h < … < 3 h 45

SJ

26 000

járművezető
szállító

93

E11

3 h 45 ≤ … < 4 h 30

78 000

94

E12

5 h 15 ≤ … < 4 h 30

NSJ

130 000

95

E13

5 h 15 ≤ …

325 000

96

F

Munkaszervezés

97

F1

A bér és a megtett úthossz vagy a célba juttatás sebessége vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat

NSJ

520 000

szállító

98

F2

A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy
a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások
a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya

NSJ

260 000

szállító

99

F3

A rendszeres heti pihenőidő és a korábbi csökkentett
heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidő járműben való eltöltése

NSJ

520 000

járművezető

100

F4

A járművezetők munkájának nem olyan módon történő megszervezése, hogy a járművezetők visszatérhessenek
a munkáltató működési központjába vagy a lakóhelyükre

NSJ

325 000

szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez86

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

G

Menetíró készülék beépítése

3

G1

Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása

RSJ

1 040 000

szállító

4

H

Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata

5

H1

Engedéllyel rendelkező műhely által nem felülvizsgált menetíró készülék használata

NSJ

520 000

szállító

6

H2

A járművezető egynél több saját járművezetői kártyával rendelkezik,
és/vagy egynél több saját járművezetői kártyát használ

NSJ

520 000

járművezető

7

H3

A járművezető hamisított járművezetői kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)

RSJ

780 000

járművezető

8

H4

A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelynek nem ő a jogosultja

RSJ

780 000

járművezető

9

H5

Járművezetői kártya nélküli vezetés vagy a járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamisokmányok alapján szerzett meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)

RSJ

1 040 000

járművezető

10

H6

A menetíró készülék nem működik megfelelően (pl. nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)

NSJ

390 000

szállító

11

H7

A menetíró készülék nem megfelelő használata (pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására történő visszaélés, a helyes használatra vonatkozó utasítás hiánya)

NSJ

520 000

járművezető

12

szállító

13

H8

Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz használata, amely képes a menetíró készülék által rögzített információk módosítására

RSJ

1 040 000

járművezető

14

szállító

15

H8/A

Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték)

RSJ

520 000

járművezető

16

szállító

17

H9

Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt és onnan letöltött adatok meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy megsemmisítése

RSJ

1 040 000

járművezető

18

szállító

19

H10

A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat

NSJ

520 000

szállító

20

H11

A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében)

NSJ

520 000

szállító

21

H12

Adatrögzítő lapok / járművezetői kártyák helytelen használata

NSJ

130 000

járművezető

22

H13

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya szabálytalan kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére

NSJ

520 000

járművezető

23

H14

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel

NSJ

520 000

járművezető

24

H15

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók

NSJ

390 000

járművezető

25

H16

Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és digitális menetíró készülék esetében egyaránt, amennyiben
az I2 vagy I3 vagy I4 sorban szereplő tényállás nem valósul meg

NSJ

195 000

járművezető

26

H17

Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (többfős személyzet)

SJ

195 000

járművezető

27

H18

Kapcsoló berendezés helytelen használata

NSJ

195 000

járművezető

28

H19

Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget nem akadályozza

SJ

65 000

járművezető

29

H20

Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására)

SJ

65 000

szállító
járművezető

30

H21

Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra

SJ

65 000

szállító
járművezető

31

H22

Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz

SJ

39 000

szállító
járművezető

32

H23

A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették

SJ

65 000

járművezető

33

H24

A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként

NSJ

65 000

szállító

34

H25

A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) a letöltési időszakot meghaladó

SJ

13 000

szállító

35

30 naponként,

36

de legfeljebb

SJ

65 000

37

Adatok kitöltése

38

H26

Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név

NSJ

260 000

járművezető

39

H27

Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév

NSJ

130 000

járművezető

40

H28

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik

SJ

65 000

járművezető

41

H29

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik

EJ

26 000

járművezető

42

H30

Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám

EJ

26 000

járművezető

43

H31

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt)

SJ

65 000

járművezető

44

H32

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén)

EJ

26 000

járművezető

45

H33

Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja

EJ

26 000

járművezető

46

I

Adatok bemutatása

47

I1

Ellenőrzés megtagadása vagy jármű visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli elhagyása

NSJ

1 040 000

járművezető

48

szállító

49

I2

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozóan rögzített információkat

NSJ

520 000

járművezető

50

I3

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)

NSJ

520 000

járművezető

51

I4

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozó kézi feljegyzéseket és kinyomatokat

NSJ

520 000

járművezető

52

I5

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát

NSJ

520 000

járművezető

53

I6

A komp-/vonatjel helytelen használata vagy használatának mellőzése

SJ

130 000

járművezető

54

I7

Az adatok nem tartalmazzák azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyek határait a járművezető a napi munkaidőben átlépte

SJ

130 000

járművezető

55

I8

Az adatok nem tartalmazzák azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a járművezető a napi munkaidejét megkezdte és befejezte

SJ

130 000

járművezető

56

J

Hibás működés

57

J1

A menetíró készülék javítását nem engedéllyel rendelkező szerelő vagy műhely végezte

NSJ

260 000

szállító

58

J2

A járművezető nem jegyez be minden előírt információt azon időszakokra vonatkozóan, amelyekben a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített információkat

NSJ

390 000

járművezető

59

J3

A javítást nem végezték el útközben (ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül)

NSJ

130 000

szállító
járművezető

60

L

Kézi bejegyzések a kinyomatokon

61

L1

Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:

62

a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen

NSJ

260 000

járművezető

63

b) amennyiben azonosítható

EJ

39 000

64

L2

Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás

EJ

39 000

járművezető

65

L3

A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt

SJ

195 000

járművezető

66

M

A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések

67

M1

Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása

RSJ

390 000

forgalmazó

68

M2

Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása

RSJ

390 000

forgalmazó

69

M3

Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése

RSJ

1 300 000

menetíró szerelőműhely üzemeltetője

70

M4

Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése

RSJ

390 000

a tevékenységet végző személy

71

M5

Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés vagy – amennyiben az szükséges – az illetékes közlekedési hatóság által egyedi kérelemre kiadott engedély nélkül

NSJ

390 000

a menetíró szerelőműhely üzemeltetője

72

M6

Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográfkártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása

NSJ

390 000

a tevékenységet végző személy

73

M7

Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése

NSJ

390 000

a menetíró szerelőműhely üzeme

4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez87

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírság fizetésére kötelezett

2

N

Maximális heti munkaidő

3

N1

A 48 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha a 60 órára történő meghosszabbítás lehetősége már kihasználásra került

56 h ≤ … < 58 h

SJ

26 000

járművezető
szállító

4

58 h ≤ … < 60 h

78 000

5

60 h ≤ … < 62 h

NSJ

130 000

6

62 h ≤ …

325 000

7

N2

A 60 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett

65 h ≤ … < 67 h 30

SJ

26 000

járművezető
szállító

8

67 h 30 ≤ … < 70 h

78 000

9

70 h ≤ … < 72 h 30

NSJ

130 000

10

72 h 30 ≤ …

325 000

11

O

Szünetek

12

O1

Nem elegendő kötelező szünet
6–9 órás munkaidő esetében

15 < … ≤ 20 min

SJ

26 000

járművezető
szállító

13

10 < … ≤ 15 min

78 000

14

5 < … ≤ 10 min

NSJ

130 000

15

… ≤ 5 min

325 000

16

O2

Nem elegendő kötelező szünet több mint 9 órás munkaidő esetében

25 < … ≤ 30 min

SJ

26 000

járművezető
szállító

17

20 < … ≤ 25 min

78 000

18

15 < … ≤ 20 min

NSJ

130 000

19

… ≤ 15 min

325 000

20

P

Éjszakai munkavégzés

21

P1

Napi munkaidő 24 órás időszakonként éjszakai munkavégzés esetén, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett

11 h ≤ … < 12 h

SJ

26 000

járművezető
szállító

22

12 h ≤ … < 13 h

78 000

23

13 h ≤ … < 14 h

NSJ

130 000

24

14 h ≤ …

325 000

25

R

Nyilvántartás

26

R1

A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását

NSJ

390 000

munkáltató

27

R2

Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását

NSJ

390 000

járművezető

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez88

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

2

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

3

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset,
súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár.
Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása.

4

1.

Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása.

RSJ

650 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

5

2.

Veszélyes áru szivárgása, szóródása.

NSJ

650 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)

6

130 000

járműszemélyzet, amennyiben
az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket

7

3.

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás vagy olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás amely közvetlen veszélyt jelent.

RSJ

650 000

feladó, töltő, berakó,
szállító (fuvarozó),
jármű üzembentartója

8

4.

Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

NSJ

650 000

konténer üzembentartója, töltő, feladó,
szállító (fuvarozó)

9

5.

Jóváhagyási igazolással nem rendelkező vagy 30 napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás.

NSJ

650 000

feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)

10

6.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

NSJ

650 000

feladó, csomagoló

11

7.

A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

NSJ

650 000

feladó, csomagoló

12

8.

Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.

NSJ

650 000

feladó, csomagoló

13

9.

A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása

NSJ

390 000

feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

14

a) egyesítő csomagoláson belül

15

b) konténerben

520 000

berakó, töltő

16

c) járműben.

650 000

berakó,
szállító (fuvarozó),
töltő

17

130 000

járműszemélyzet, amennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt

18

10.

A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása

NSJ

390 000

feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

19

a) egyesítő csomagoláson belül

20

b) konténerben

520 000

berakó

21

c) járműben.

520 000

berakó

22

11.

Megengedett töltési fok be nem tartása

NSJ

650 000

töltő

23

a) tartányoknál

24

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.

390 000

csomagoló

25

12.

Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.

NSJ

650 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

26

13.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna.

RSJ

650 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

27

14.

A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca.

NSJ

650 000

feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)

28

SJ

130 000

járműszemélyzet, amennyiben az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt

29

15.

A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

NSJ

650 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

30

16.

A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le.

NSJ

520 000

szállító (fuvarozó)

31

17.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

NSJ

520 000

berakó, töltő, kirakó, szállító (fuvarozó)

32

130 000

járműszemélyzet

33

18.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

NSJ

260 000

berakó, töltő, kirakó

34

130 000

járműszemélyzet

35

19.

Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása.

NSJ

650 000

feladó

36

20.

Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások.

NSJ

650 000

bármely,
a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

37

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

38

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés –
ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

39

21.

A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van.

SJ

390 000

berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

40

22.

A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent.

SJ

195 000

szállító (fuvarozó),
jármű üzembentartója

41

23.

A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje vagy mindkettő hiányzik.
Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat.

SJ

325 000

szállító (fuvarozó)

42

24.

A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.

SJ

felszerelés- fajtánként
130 000

szállító (fuvarozó)

43

25.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

SJ

390 000

feladó, csomagoló

44

26.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

SJ

390 000

feladó, csomagoló, berakó

45

szállító (fuvarozó)

46

SJ

130 000

járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a szükséges intézkedéseket

47

27.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

SJ

390 000

konténer üzembentartója, berakó,
szállító (fuvarozó)

48

28.

A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog).

SJ

390 000

feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)

49

29.

Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

SJ

195 000

feladó, berakó, csomagoló,
szállító (fuvarozó)

50

30.

Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás vagy a szükséges bárca jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja.

SJ

390 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

51

31.

Írásbeli utasítás hiánya.

SJ

390 000

szállító (fuvarozó)

52

32.

Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

SJ

260 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

53

33.

A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

SJ

325 000

bármely,
a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

54

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

55

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat
a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

56

34.

A narancssárga táblák, nagybárcák, bárcák mérete, alakja, színe vagy a betűk, számok, jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak.

SJ

130 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő

57

szállító (fuvarozó)

58

35.

Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak.

SJ

130 000

szállító (fuvarozó)

59

36.

Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

SJ

130 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

60

37.

A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik.

EJ

39 000

járművezető

61

38.

A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le.

SJ

130 000

szállító (fuvarozó)

62

39.

A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem régebben járt le.

SJ

130 000

szállító (fuvarozó)

63

40.

A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető.

SJ

130 000

szállító (fuvarozó)

64

41.

A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése.

EJ

65 000

járműszemélyzet

65

42.

A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

SJ

130 000

bármely,
a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

66

Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság

67

2. táblázat

68

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

69

1.

Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya.

SJ

260 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

70

2.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

SJ

260 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

71

3.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

SJ

260 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

72

4.

A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója.

NSJ

390 000

vállalkozás vezetője

73

5.

A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

SJ

130 000

vállalkozás vezetője

74

6.

A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le.

SJ

130 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

75

7.

Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére nem küldték meg.

SJ

65 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

76

8.

Az éves jelentés hiánya.

SJ

130 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

77

9.

Közbiztonsági terv hiánya.

SJ

260 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

78

10.

A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem vagy csak részben részesült.

SJ

195 000

munkáltató

79

11.

A munkavállaló ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírásainak változásait.

SJ

130 000

munkáltató, biztonsági tanácsadó

80

12.

Az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járművezetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasza szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére.

EJ

39 000

járműszemélyzet

81

13.

A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre vonatkozó fényképes személyazonosító okmány.

EJ

39 000

járműszemélyzet

82

14.

A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása.

SJ

130 000

szállító (fuvarozó)

83

65 000

járműszemélyzet

84

15.

A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében vagy más jogszabályban előírt kötelezettség megszegése.

SJ

130 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

85

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

86

3. táblázat

87

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

88

1.

Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban.

SJ

65 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

89

2.

Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban.

SJ

39 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

90

3.

Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása.

SJ

65 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

91

4.

Nem megfelelő vontató használata.

SJ

52 000

szállító (fuvarozó)

92

5.

Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata.

SJ

65 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

93

6.

a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet.

SJ

65 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

94

b) a tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le.

EJ

13 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

95

7.

Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan.

SJ

52 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

96

8.

A szállítóegység jelölése szabálytalan.

EJ

39 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

97

9.

A tartány jelölése szabálytalan.

SJ

65 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

98

10.

A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb.

EJ

39 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

99

11.

a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak.

SJ

52 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

100

b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak.

EJ

13 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

101

12.

Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen.

SJ

39 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

102

13.

Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése.

SJ

52 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

103

14.

Rakodási előírások megszegése.

SJ

52 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

104

15.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

SJ

65 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető

105

16.

A járművezetőnek nincs érvényes vizsgaigazolása.

SJ

52 000

szállító (fuvarozó), járművezető

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez89

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya

SJ

130 000

szállító
járművezető

3

2.

Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás

SJ

780 000

szállító
járművezető

4

3.

Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya

SJ

520 000

szállító
járművezető

5

4.

A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya

SJ

520 000

szállító
járművezető

6

5.

Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése

SJ

130 000

szállító
járművezető

7

6.

A válaszfalak nem elég erősek ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírják

NSJ

780 000

szállító

8

7.

Csúszós felületű, meredek, oldalsó védelemmel el nem látott be- és kirakodó rámpák használata

SJ

520 000

szállító
járművezető

9

8.

Az állatoknak a berakodási és kirakodási műveletek során való kiesését vagy szökését megakadályozó biztonsági korlát nélküli emelőpadok és felső padozatok használata

SJ

520 000

szállító
járművezető

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez90

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást

NSJ

390 000

szállító

3

2.

Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya (kivéve, ha a forgalmi engedélyben üzembentartóként bejegyzett) vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti

NSJ

130 000

szállító gépjárművezető

8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez91

Sorszám

A

B

C

D

1

1.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhe jogsértés)

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

2.

Jármű vagy járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás nélküli vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll

… < 5%

EJ

65 000

feladó
felrakó szállító járművezető

3

5% ≤ … < 10%

SJ

130 000

4

10% ≤ … < 20%

N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ

260 000

5

20% ≤ … < 30%

N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól RSJ

455 000

6

30% ≤ …

650 000

7

3.

A 9. § (1) bekezdés f) pontjában hivatkozott jogszabály szerint a hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg túllépése jármű vagy járműszerelvény esetében

… < 5%

EJ

65 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

8

5% ≤ … < 10%

SJ

130 000

9

10% ≤ … < 20%

M3, N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ,
M1, M2, N1, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ

260 000

10

20% ≤ … < 30%

M3, N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ,
M1, M2, N1, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól RSJ

455 000

11

30% ≤ …

650 000

12

4.

A 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb tengely- vagy tengelycsoport-terhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében

… < 5%

EJ

65 000

feladó
felrakó szállító járművezető

13

5% ≤ … < 10%

SJ

130 000

14

10% ≤ … < 20%

N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ

260 000

15

20% ≤ … < 30%

N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ,
25%-tól RSJ

455 000

16

30% ≤ …

650 000

17

5.

A megengedett legnagyobb hosszúságot vagy magasságot meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű

… < 2%

SJ

13 000

szállító járművezető

18

2% ≤ … < 5%

39 000

19

5% ≤ … < 10%

SJ

65 000

20

10% ≤ … < 20%

104 000

21

20% ≤ … < 30%

NSJ

260 000

22

30% ≤ …

455 000

23

6.

A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül közlekedő jármű

2,6 m ≤ … < 2,65 m

EJ

39 000

szállító járművezető

24

2,65 m ≤ … < 2,85 m

SJ

65 000

25

2,85 m ≤ … < 3,10 m

SJ

104 000

26

3,10 m ≤ … < 3,60 m

NSJ

260 000

27

3,60 m ≤ …

455 000

28

7.

A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű

… < 5%

EJ

39 000

szállító járművezető

29

5% ≤ … < 10%

SJ

65 000

30

10% ≤ … < 20%

SJ

104 000

31

20% ≤ … < 30%

NSJ

260 000

32

30% ≤ …

455 000

33

8.

Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés

SJ

130 000

szállító járművezető

34

9.

Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó, valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat

NSJ

390 000

feladó
felrakó szállító járművezető

35

10.

Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége

SJ

39 000

szállító járművezető

36

11.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt kísérési feltételektől (nem megfelelő számú, és/vagy minősített kíséret elmulasztása) eltérően közlekedő jármű

NSJ

520 000

járművezető üzemben tartó

37

12.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt, a járműre kötelezően elhelyezendő forgalombiztonsági feltételeket szolgáló jelzésekre vonatkozó feltételektől eltérően közlekedő jármű

NSJ

390 000

járművezető
üzemben tartó

38

13.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt egyéb közlekedési feltételektől (pl. napszakkorlátozás, forgalomszabályozási előírások) eltérően közlekedő jármű

NSJ

260 000

járművezető üzemben tartó

39

14.

A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép

… < 5%

EJ

13 000

járművezető gépkezelő

40

5% ≤ … < 10%

26 000

41

10% ≤ … < 20%

EJ

52 000

42

20% ≤ … < 30%

NSJ

130 000

43

30% ≤ …

NSJ

260 000

44

Sebességkorlátozó készülékek

45

15.

Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék

RSJ

1 040 000

üzemben tartó

46

16.

A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki követelményeket

NSJ

520 000

üzemben tartó

47

17.

A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező műhely szerelte fel

SJ

260 000

üzemben tartó

48

18.

Olyan, csalásra alkalmas berendezés birtoklása és/vagy használata, amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy csalásra alkalmas sebességkorlátozó készülék birtoklása és/vagy használata

RSJ

1 040 000

járművezető üzemben tartó

49

Egyéb jogsértések

50

19.

A visszatartás szabályainak megszegése

RSJ

650 000

járművezető

51

20.

A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

NSJ

130 000

járművezető

52

21.

A közúti ellenőrzésre (beleértve
a tengelyterhelés mérésre utasító jelzést is) történő kiterelésre utasító jelzőtábla, közúti ellenőrzésre jogosult közúti ellenőrzésre utasító jelzésének figyelmen kívül hagyása

RSJ

1 040 000

járművezető

53

22.

A közúti ellenőrzésben való közreműködés megtagadása, közúti ellenőrzés akadályozása

RSJ

1 040 000

járművezető

9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez92

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya

SJ

260 000

szállító
gépjárművezető

10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez93

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában

NSJ

195 000

szállító, gépjárművezető

3

2.

Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya

EJ

65 000

megbízó, szállító, gépjárművezető

11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez94

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

lakott területen

48. § (4) bekezdés

13 000

járművezető,
utazó személy

3

2.

lakott területen kívül

19 500

4

3.

autóúton, autópályán

26 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez95

A

B

C

D

E

1

Sorszám

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

50 km/óra sebességig

3

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

a) 39 000

14. § (1) bekezdés d) pont

járművezető

4

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

b) 58 500

14. § (1) bekezdés z/1. pont

5

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

c) 78 000

26. § (1) és (2) bekezdés

6

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

d) 117 000

7

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

e) 169 000

39/A. § (2) bekezdés

8

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

f) 260 000

9

g) 75 km/óra felett

g) 390 000

10

2.

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

11

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

a) 39 000

14. § (1) bekezdés d) pont

járművezető

12

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

b) 58 500

26. § (1) és (2) bekezdés

13

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

c) 78 000

14

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

d) 117 000

15

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

e) 169 000

16

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

f) 260 000

17

g) 105 km/óra felett

g) 390 000

18

3.

100 km/óra sebesség felett

19

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a) 39 000

14. § (1) bekezdés d) pont, 26. § (1) és (2) bekezdés

járművezető

20

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b) 58 500

21

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c) 78 000

22

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d) 117 000

23

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 169 000

24

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f) 260 000

25

g) 110 km/óra felett

g) 390 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez96

A

B

C

D

E

1

Sorszám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés

9. § (4) bekezdés d) pont

65 000

járművezető

3

2.

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

39 000

járművezető

4

3.

A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések

39. § (5) bekezdés a), b) pont

78 000

járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez97

A

B

C

D

E

1

Sorszám

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma
(„ittas vezetés”)

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege
forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van

4. § (1) bekezdés c) pont

39 000

járművezető

3

2.

gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

130 000

4

3.

nem gépi meghajtású járművet – a kerékpár kivételével – vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek, és a járművel
a) nem főútvonalon közlekednek,
b) főútvonalon közlekednek

4. § (1) bekezdés c) pont és 4. § (4) bekezdés

13 000
39 000

járművezető, hajtó

11/E. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez98

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

Haladás a leálló sávon

37. § (5) bekezdés

130 000

járművezető

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez99

A

B

C

D

E

1

Sorszám

A behajtási tilalomra,
a kötelező haladási irányra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

A behajtás tilalmára

13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n), z) pont

39 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

3

2.

A kötelező haladási irányra

13. § (1) bekezdés a), a/1., b), c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont

65 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

4

3.

Korlátozott forgalmú övezetre (zóna)

14. § (1) bekezdés z/2. pont

39 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez100

11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez101

A

B

C

D

1

Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén

2

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között
az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő
241. perc és
480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

3

J2

39 000

117 000

182 000

4

J3

45 500

130 000

195 000

5

J4

52 000

143 000

214 500

6

Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén

7

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő
241. perc és
480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

8

J2

31 200

93 600

143 000

9

J3

36 400

104 000

156 000

10

J4

46 800

114 400

175 500

11

Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén

12

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő
241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

13

J2

39 000

117 000

182 000

14

J3

45 500

130 000

195 000

15

J4

52 000

143 000

214 500

12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez102

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

Sorszám

Jogszabályok

1.

42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

2.

170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

3.

165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

4.

77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről

5.

1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

6.

130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

7.

3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

8.

143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

9.

41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

10.

1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

11.

9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

12.

13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar–észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

13.

1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

14.

1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

15.

46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

16.

16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

17.

89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar–horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

18.

159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

19.

151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar–ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

20.

1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

21.

173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

22.

18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

23.

173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

24.

183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

25.

45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar–litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

26.

77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

27.

56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről

28.

116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

29.

1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

30.

31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

31.

1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten, 1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

32.

30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

33.

6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

34.

143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

35.

1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

36.

24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

37.

78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

38.

154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar–szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

39.

3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

40.

2020. évi XI. törvény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

41.

35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről

42.

65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

43.

1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

44.

2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

45.

49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

46.

2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

47.

2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

48.

2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez103

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ = rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos
jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2

1.

A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként

RSJ

650 000

3

2.

A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása

RSJ

260 000

14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez104

A

B

C

D

E

F

G

1

Sor-
szám

Jogsértő magatartások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban
L1e–L7e, M1, O1 kategóriájú jármű, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, valamint azok pótkocsija esetén

A bírság összege forintban N1, O2 kategóriájú jármű esetén

A bírság összege forintban N2, N3, O3, O4 kategóriájú jármű esetén

A bírság összege forintban M2, M3 kategóriájú jármű esetén

2

1.

A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormány-
berendezését érintő komoly hiányosság

SJ

hiányosságonként
26 000

hiányosságonként
52 000

hiányosságonként
130 000

hiányosságonként
195 000

3

2.

A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormány-
berendezését érintő veszélyes hiányosság

RSJ

hiányosságonként
65 000

hiányosságonként
130 000

hiányosságonként
390 000

hiányosságonként
390 000

4

3.

A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő komoly hiányosság

SJ

hiányosságonként
13 000

hiányosságonként
26 000

hiányosságonként
65 000

hiányosságonként
130 000

5

4.

A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő veszélyes hiányosság

RSJ

hiányosságonként
26 000

hiányosságonként
52 000

hiányosságonként
130 000

hiányosságonként
195 000

6

5.

A rakományrögzítést érintő komoly hiányosság

SJ

hiányosságonként
13 000

hiányosságonként
65 000

hiányosságonként 130 000

hiányosságonként
195 000

7

6.

A rakományrögzítést érintő veszélyes hiányosság

RSJ

hiányosságonként
26 000

hiányosságonként
130 000

hiányosságonként
390 000

hiányosságonként
390 000

8

7.

A közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti közlekedése

RSJ

52 000

65 000

78 000

130 000

9

8.

A gépjármű esetében a gyártó által felszerelt károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezés hiányzik, átalakították, működését befolyásolták, vagy nyilvánvalóan meghibásodott

RSJ

52 000

65 000

780 000

780 000

1

Az 1. § (2) bekezdése a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § nyitó szövegrésze a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a) pontja a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

5

A 2. § c) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § f) pontja a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § g) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 2. § h) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 2. § i) pontját a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § j) pontja a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § k) pontja a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § l) pontját a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

14

A 4. § nyitó szövegrésze a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 4. § c) pontja a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 4. § d) pontját a 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

17

Az 5. § b) pontja a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § e) pontja a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § a) pontját a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 6. § b) pontját a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 6. § d) pontja a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. § f) pontja a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. § g) pontja a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. § h) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 6. § i) pontja a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. § k) pontja a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

27

A 6/A. §-t a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

28

A 6/A. § (5) bekezdése a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6/A. § (6) bekezdését a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

31

A 9. § a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

32

A 9. § (1) bekezdés e) pontja az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (1) bekezdés g) pontját az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 9. § (7) bekezdését az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

35

A 9/A. §-t a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

36

A 9/A. § (2) bekezdése a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 12. § (2) bekezdése a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 10. § b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 252. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

40

A 12. § (3) bekezdését a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

41

A 12. § (4) bekezdését a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 12/A. § (1) bekezdés a) pontja a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 12/A. § (1) bekezdés b) pontja a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 12/A. § (1) bekezdés c) pontja a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 12/A. § (4) bekezdését a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

47

A 12/B. §-t a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

48

A 12/C. §-t a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet – a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított – 8. §-a iktatta be.

50

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 13. § (1) bekezdés b1) pontját a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

52

A 13. § (1) bekezdés e) pontja a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

53

A 13. § (2) bekezdése a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 14. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 137. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 251. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

55

A 15. § a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 245. §-a szerint módosított szöveg.

56

A 15. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 15/A. §-t a 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

58

A 15/B. §-t a 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

59

A 16. § (2) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

60

A 16. § (3) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

61

A 16. § (4) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

62

A 16. § (5) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

63

A hatálybalépés időpontja 2017. január 13.

64

A 16. § (6) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

65

A hatálybalépés időpontja 2021. január 31.

66

A 16. § (7) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

67

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

68

A 16. § (7a) bekezdését a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

69

A hatálybalépés időpontja 2021. április 2.

70

A 16. § (8) bekezdése a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

71

A 16. § (8) bekezdés e) pontját a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

72

A 16. § (8) bekezdés f) pontját a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

73

A 16. § (8) bekezdés g) pontját a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

74

A 16. § (8) bekezdés h) pontját a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

75

A 16. § (8) bekezdés i) pontját a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

76

A 16. § (8) bekezdés j) pontját az 51/2023. (II. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

77

A 16. § (9) bekezdése a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

78

A 16. § (9) bekedés d) pontját a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

79

A 16. § (9) bekedés e) pontját a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

80

A 16. § (9) bekedés f) pontját a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

81

A 16. § (9) bekezdés g) pontját a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

82

A 16. § (10) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

83

Az 1. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 2. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 3. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 4. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 4/A. mellékletet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

88

Az 5. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 6. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 7. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 8. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 9. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 10. melléklet a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 11/A. mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 11/B. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 11/C. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 11/D. mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

98

A 11/E. mellékletet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 11/F. mellékletet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 11/G. mellékletet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 10. § (4) bekezdése.

101

A 11/H. mellékletet a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 13. mellékletet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 14. mellékletet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére