• Tartalom

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

2016.09.17.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási hatósági eljárásban a 2–13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a munkaügyi hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

2. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)1 a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,

b)2 a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3–34. §-ában,

c)3 a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f)4 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,

g)5 a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

h)6 az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

i)7 az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,

j)8 az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k)9 a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető – a 12. mellékletben foglalt – jogszabályokban,

l)10 a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

3. §11 A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.

4. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c)12 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

d)13

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

5. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b)14 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e)15 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

6. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)16

b)17

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f)18 a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,

g)19 a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,

h)20 a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,

i)21 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k)22 a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

7. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

8. §23 A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.

9. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)24 a 2. § a)–b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban,

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben,

c)25 a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokat,

d) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben,

e) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben

meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti.

10. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

11. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

12. §26 (1)27 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2)28 Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.

(3)29 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

(4)30 Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.

12/A. §31 (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,

a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,

b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,

c) egyéb jármű esetében 200 000 forint

összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

(4)32 Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.

12/B. §33 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.

(2)34 Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző nyolc órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

12/C. §35 A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.

13. § (1)36 Amennyiben az ellenőrző hatóság

a)37 az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 4. pont a) és b) alpontjában, 6. és 7. pontjában,

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.

(2)39 Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2–11. §-ban meghatározott több – a hatóság hatáskörébe tartozó – szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 200 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 800 000 forintot.

14. §40 A Kkt. 20. § (11) bekezdésében meghatározott ellenőrző hatóságok egységes ellenőrzési és bírságolási eljárásának biztosítására az NKH Központja 2014. december 31-éig – a társhatóságokkal együttműködve – Komplex Ellenőrzési és Bírságolási Útmutatóban határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi ismeretet.

15. §41 (1) Az NKH Központja – figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is – az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter – az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően – hagyja jóvá.

15/A. §42 A Kkt. 20. § (7) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni.

15/B. §43 (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.

(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.

16. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2)44 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3)45 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8–11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A–11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.

(4)46 E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(5)–(7)47

(8)48 Ez a rendelet

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének,

e)49 az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek,

f)50 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9)51 Ez a rendelet

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

b)52 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(10)53

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez54

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege, forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás, az előírt engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás
b) közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt

600 000
300 000

szállító gépjárművezető

2.

Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában

300 000
30 000

szállító
gépjárművezető

3.

Közúti árutovábbítási engedély–kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás

100 000

szállító
gépjárművezető

4.

a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön

200 000

gépjárművezető

 

b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön

50 000

gépjárművezető

 

c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya

300 000

diszpécserszolgálat

 

d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító
szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-
szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni

300 000
200 000

diszpécserszolgálat
gépjárművezető

5.

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély

 

a) hiánya, érvénytelensége

800 000

szállító

 

b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól

500 000

gépjárművezető

 

c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy megakadályozása

300 000

feladó, címzett, gépjárművezető

6.

A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya

100 000

szállító
gépjárművezető

7.

Járművezetői igazolvány hiánya

200 000

szállító
gépjárművezető

8.

Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati személyszállításnál ezen kívül utaslista hiánya

50 000

szállító
gépjárművezető

9.

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat –, de legfeljebb

10 000
50 000

szállító
gépjárművezető

10.

Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya

30 000

szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez55

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető

1.

Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül

30 000

szállító gépjárművezető

2.

A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya

20 000

szállító gépjárművezető

3.

Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is

50 000

szállító gépjárművezető

4.

Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is,
de legfeljebb10 000
50 000szállító gépjárművezető

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez56

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírság fizetésére kötelezett

A

Személyzet

A1

A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása

100 000

szállító

B

Vezetési időszakok

B1

A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett

9 h<...< 9 h 30

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B1

9 h 30 <...<10 h

alkalmanként
30 000

B2

10 h<...<10 h 30

alkalmanként
80 000

B2

10 h 30<...<11 h

alkalmanként
120 000

B3

11 h<...<11 h 30

alkalmanként
200 000

B3

11 h 30<... 

alkalmanként
300 000

B4

A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett

10 h<...<10 h 30

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B4

10 h 30<...<11 h

alkalmanként
30 000

B5

11 h<...<11 h 30

alkalmanként
80 000

B5

11 h 30<...<12 h

alkalmanként
120 000

B6

12 h<...<12 h 30

alkalmanként
200 000

B6

12 h 30<... 

alkalmanként
300 000

B7

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése

56 h<...<58 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B7

58 h<...<60 h

alkalmanként
30 000

B8

60 h<...<66 h

alkalmanként
80 000

B8

66 h<...<70 h

alkalmanként
120 000

B9

70 h<...<75 h

alkalmanként
200 000

B9

75 h<...

alkalmanként
300 000

B10

Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt

90 h<...< 95 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B10

95 h<...<100 h

alkalmanként
30 000

B11

100 h<...<108 h

alkalmanként
80 000

B11

108 h<...<112 h 30

alkalmanként
120 000

B12

112 h 30<...<117 h

alkalmanként
200 000

B12

117 h<...

alkalmanként
300 000

C

Szünetek

C1

A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése

4 h 30<...<4 h 45

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

C1

4 h 45<...<5 h

alkalmanként
30 000

C2

5 h<...<5 h 30

alkalmanként
80 000

C2

5 h 30<...<6 h

alkalmanként
120 000

C3

6 h<...<6 h 30

alkalmanként
200 000

C3

6 h 30<...

alkalmanként
300 000

D

Pihenőidők

D1

Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett

10 h 30<...<11 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D1

10 h<...<10 h 30

alkalmanként
30 000

D2

9 h 15<...<10 h

alkalmanként
80 000

D2

8 h 30<...<9 h 15

alkalmanként
120 000

D3

7 h 45<...<8 h 30

alkalmanként
200 000

D3

...<7 h 45

alkalmanként
300 000

D4

Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett

8 h 30<...<9 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D4

8 h<...<8 h 30

alkalmanként
30 000

D5

7 h 30<...<8 h

alkalmanként
80 000

D5

7 h<...<7 h 30

alkalmanként
120 000

D6

6 h 30<...<7 h

alkalmanként
200 000

D6

...<6 h 30

alkalmanként
300 000

D7

Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő

3 h+(8 h 30<...<9 h)

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D7

3 h+(8 h<...<8 h 30)

alkalmanként
30 000

D8

3 h+(7 h 30<...<8 h)

alkalmanként
80 000

D8

3 h+(7 h<...<7 h 30)

alkalmanként
120 000

D9

3 h+(6 h 30<...<7 h)

alkalmanként
200 000

D9

3 h+(...<6 h 30)

alkalmanként
300 000

D10

Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén

8 h 30<...<9 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D10

8 h<...<8 h 30

alkalmanként
30 000

D11

7 h 30<...<8 h

alkalmanként
80 000

D11

7 h<...<7 h 30

alkalmanként
120 000

D12

6 h 30<...<7 h

alkalmanként
200 000

D12

...<6 h 30

alkalmanként
300 000

D13

Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő

23 h<...<24 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D13

22 h<...<23 h

alkalmanként
30 000

D14

21 h<...<22 h

alkalmanként
80 000

D14

20 h<...<21 h

alkalmanként
120 000

D15

19 h<...<20 h

alkalmanként
200 000

D15

...<19 h

alkalmanként
300 000

D16

Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett

44 h<...<45 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D16

42 h<...<44 h

alkalmanként
30 000

D17

39 h<...<42 h

alkalmanként
80 000

D17

36 h<...<39 h

alkalmanként
120 000

D18

33 h<...<36 h

alkalmanként
200 000

D18

...<33 h

alkalmanként
300 000

E

Fizetés típusa

E1

A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat

400 000

szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez57

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság fizetésére kötelezett

F

Menetíró készülék beépítése

F1

Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása

400 000

szállító

G

Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata

G1

A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)

300 000

szállító

G2

A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata

400 000

járművezető
szállító

G3

Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására)

100 000

szállító
járművezető

G4

Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra

100 000

szállító

G5

Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz

30 000

szállító
járművezető

G6

A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat

400 000

szállító

G7

A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik

400 000

járművezető

G8

A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata

400 000

járművezető

G9

Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata

200 000

járművezető

G10

A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében)

400 000

szállító

G11

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók

30 000

járművezető

G12

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók

300 000

járművezető

G13

Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása

100 000

járművezető

G14

Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata

100 000

járművezető

G15

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére

400 000

járművezető

G16

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra

30 000

járművezető

G17

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül

30 000

járművezető

G18

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel

400 000

járművezető

G19

Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása

200 000

járművezető

G20

Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet)

400 000

járművezető

G21

A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették

100 000

járművezető

G22

Kapcsoló berendezés helytelen használata
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza

50 000
300 000

járművezető

G23

A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként (gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként)

100 000

üzemben tartó

H

Adatok kitöltése

H1

Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név

300 000

járművezető

H2

Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév

200 000

járművezető

H3

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik

100 000

járművezető

H4

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik

30 000

járművezető

H5

Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám

30 000

járművezető

H6

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt)

100 000

járművezető

H7

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén)

30 000

járművezető

H8

Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja

30 000

járművezető

H9

Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe

30 000

járművezető

I

Adatok bemutatása

I1

Ellenőrzés megtagadása

400 000

járművezető
szállító

I2

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat

400 000

járművezető

I3

A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat

400 000

járművezető
szállító

I4

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)

400 000

járművezető
szállító

I5

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat

400 000

járművezető
szállító

I6

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát

400 000

járművezető

I7

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat

400 000

járművezető
szállító

J

Megtévesztés

J1

Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése

600 000

járművezető
szállító

J2

A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti

800 000

járművezető
szállító

J3

Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet
(kapcsoló/vezeték ... )

800 000

járművezető
szállító

K

Üzemzavar

K1

A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte

400 000

szállító

K2

A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül)

100 000

szállító

L

Kézi bejegyzések a kinyomatokon

L1

A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített

300 000

járművezető

L2

Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen
amennyiben azonosítható

200 000
50 000

járművezető

L3

Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás

100 000

járművezető

L4

A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt

300 000

járművezető

M

A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések

M1

Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása

300 000

forgalmazó

M2

Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása

300 000

forgalmazó

M3

Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése

1 000 000

menetíró szerelőműhely üzemeltetője

M4

Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése

300 000

a tevékenységet végző személy

M5

Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés nélkül

300 000

a menetíró szerelőműhely üzemeltetője

M6

Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása

300 000

a tevékenységet végző személy

M7

Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése

300 000

a menetíró szerelőműhely üzemeltetője

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez58

1. táblázat

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

 

Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).

1.

Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása

800 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes anyagok szivárgása

800 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

100 000

járművezető, kísérő

3.

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás

600 000

feladó, szállító (fuvarozó)

4.

Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú

600 000

konténer üzemben tartója, töltő, szállító (fuvarozó)

5.

Jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás

800 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

6.

A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent

800 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

7.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata

800 000

feladó, töltő, csomagoló, szállító (fuvarozó)

8.

A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagoló-eszköz használata

600 000

feladó, csomagoló

9.

Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása

800 000

feladó, csomagoló

10.

A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása

800 000

berakó, szállító (fuvarozó)

11.

A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
a) járműben

b) konténerben400 000

600 000berakó, szállító (fuvarozó)
berakó

12.

Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál


600 000


csomagoló, töltő

b) küldeménydaraboknál

400 000

13.

Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása

600 000

feladó, szállító (fuvarozó)

14.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna

800 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

15.

A járművön nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca

800 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

16.

A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb,
I. kockázati kategóriájú szabálytalanság

800 000

feladó, szállító (fuvarozó)

17.

A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa

600 000

berakó, szállító (fuvarozó)

18.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése

400 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

100 000

járművezető, kísérő

19.

A dohányzási tilalom be nem tartása

200 000

berakó, töltő

100 000

járművezető-kísérő

20.

Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások

600 000

feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett

2. táblázat

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

 

Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

1.

A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van

300 000

feladó, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

2.

A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent

200 000

szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója

3.

A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek

300 000

szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója

4.

A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt felszerelés

felszerelésenként
100 000

szállító (fuvarozó)

5.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be

300 000

feladó, csomagoló

6.

a) sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak

400 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

b) sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak

100 000

7.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú

300 000

konténer üzemben tartója, berakó, szállító (fuvarozó)

8.

A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően

400 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

9.

Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva

200 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

10.

Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya

400 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

11.

Írásbeli utasítás hiánya

500 000

szállító (fuvarozó)

12.

Az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak

200 000

szállító (fuvarozó)

13.

A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás

300 000

feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett

3. táblázat

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

 

Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

1.

A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak

100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

2.

Az okmányokban valamely információ hiányzik

100 000

feladó

3.

Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön

50 000

járművezető

4.

A jármű jóváhagyási igazolása 30 napnál nem régebben járt le

100 000

szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója

5.

Az írásbeli utasításban a helyes használatot nem befolyásoló, formai eltérés van

30 000

szállító (fuvarozó), járművezető

6.

A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás

100 000

feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett

4. táblázat

az 1., 2. vagy 3. táblázatba nem sorolható egyéb mulasztás

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya

200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya

200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

3.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya

200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

5. táblázat

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóra vonatkozó előírások megszegése

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója

400 000

vállalkozás vezetője

2.

A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról

100 000

vállalkozás vezetője

3.

A vállalkozás biztonsági tanácsadójának 30 napnál régebben lejárt a bizonyítvány érvényességi ideje, vagy az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége

100 000

vállalkozás vezetője, tanácsadó

4.

Nem készült baleseti jelentés

50 000

vállalkozás vezetője

5.

Az éves jelentés hiánya

100 000

vállalkozás vezetője

6. táblázat

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

2.

Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

3.

Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

4.

Nem megfelelő vontató használata

40 000

szállító (fuvarozó)

5.

Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

6.

a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le

10 000

7.

Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

8.

A szállító egység jelölése szabálytalan

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

9.

A tartány jelölése szabálytalan

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

10.

A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

11.

a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak

10 000

12.

Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

13.

Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

14.

Rakodási előírások megszegése

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

15.

A dohányzási tilalom be nem tartása

50 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető

16.

A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása

40 000

szállító (fuvarozó), járművezető

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya

100 000

szállító gépjárművezető

2.

Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás

600 000

szállító gépjárművezető

3.

Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya

400 000

szállító gépjárművezető

4.

A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya

400 000

szállító gépjárművezető

5.

Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél hiánya

200 000

szállító gépjárművezető

6.

Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése

100 000

szállító gépjárművezető

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez59

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege, forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A bérelt járművel nem a jármű bérlője
(használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást

300 000

szállító

2.

Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya, vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti

100 000

szállító gépjárművezető

8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű
a) 500 kg össztömeg- vagy tengelytúlterhelés felett – 5%-ig
b) 5% felett – 10%-ig
c) 10% felett – 20%-ig
d) 20% felett – 30%-ig
e) 30% felett
Amennyiben egyszerre áll fenn össztömeg-túlterhelés és tengelytúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak. Amennyiben több tengely túlterhelt, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

a)  30 000
b)  80 000
c) 200 000
d) 350 000
e) 500 000

feladó
felrakó
szállító
gépjárművezető

2.

A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű
a) 5% felett – 10%-ig
b) 10% felett – 20%-ig
c) 20% felett – 30%-ig
d) 30% felett
Amennyiben a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

a)  30 000
b)  80 000
c) 200 000
d) 350 000

szállító
gépjárművezető

3.

Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés

100 000

szállító
gépjárművezető

4.

Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat

30 000

feladó
felrakó
szállító
gépjárművezető

5.

Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége

30 000

szállító
gépjárművezető

6.

A jármű üzembentartóját azonosító jelzés feltüntetésének hiánya

10 000

szállító

7.

Nemzetközi, nem menetrend szerinti személyszállításra használt autóbuszokhoz előírt okmány hiánya, érvénytelensége

100 000

szállító
gépjárművezető

8.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt feltételektől
(pl. közlekedés időtartama, időpontja, megengedett sebesség, figyelmeztető jelzések alkalmazása, kötelező kíséret) eltérően közlekedő jármű

100 000

gépjárművezető

9.

A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép
a) 5% felett – 10%-ig
b) 10% felett – 20%-ig
c) 20% felett – 30%-ig
d) 30% felett

a)  10 000
b)  40 000
c) 100 000
d) 150 000

járművezető gépkezelő

9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya

200 000

szállító
gépjárművezető

10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában

150 000

szállító
gépjárművezető

2.

Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya

50 000

megbízó szállító gépjárművezető

11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez60

Sorszám

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

lakott területen

48. § (4) bekezdés

10 000

járművezető,
utazó személy

2.

lakott területen kívül

15 000

3.

autóúton, autópályán

20 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez61

Sorszám

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

50 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bek. d) pont

 

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

b) 45 000

14. § (1) bek. z)1. pont

 

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

c) 60 000

26. § (1) és (2) bekezdés

járművezető

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

d) 90 000

 

 

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

e) 130 000

39/A. § (2) bekezdés

 

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

f) 200 000

 

 

g) 75 km/óra felett

g) 300 000

 

 

2.

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bekezdés d) pont

 

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

b) 45 000

26. § (1) és (2) bekezdés

járművezető

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

c) 60 000

 

 

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

d) 90 000

 

 

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

e) 130 000

 

 

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

f) 200 000

 

 

g) 105 km/óra felett

g) 300 000

 

 

3.

100 km/óra sebesség felett

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bek. d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

járművezető

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b) 45 000

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c) 60 000

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d) 90 000

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 130 000

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f) 200 000

g) 110 km/óra felett

g) 300 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez62

Sorszám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés

9. § (4) bekezdés d) pont

50 000

járművezető

2.

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

30 000

járművezető

3.

A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések

39. § (5) bekezdés a), b) pont

60 000

járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez63

Sorszám

a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma
(„ittas vezetés”)

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege
forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van

4. § (1) bekezdés c) pont

30 000

járművezető

2.

gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

100 000

 

3.

nem gépi meghajtású járművet
– a kerékpár kivételével –
vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van,
amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel
a) nem főútvonalon közlekednek,
b) főútvonalon közlekednek

4. § (1) bekezdés c) pont és 4. § (4) bekezdése

10 000
30 000

járművezető, hajtó

11/E . melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez64

Sorszám

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Haladás a leálló sávon

36. § (1) bekezdés, 37. § (2) bekezdés

100 000

járművezető

2.

 

 

 

 

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez65

Sorszám

A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A behajtás tilalmára

13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n), z) pont

30 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

2.

A kötelező haladási irányra

13. § (1) bekezdés a), a/1., b), c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont

50 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

3.

Korlátozott forgalmú övezetre (zóna)

14. § (1) bekezdés z/2. pont

30 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez66

11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez67

 

A

B

C

B1

B2

B3

1.

az ED törvény szerinti szabályszegés

A bírság mértéke járműkategóriánként

A bírságolással érintett cselekményért felelőssé tehető

 

 

J2

J3

J4

Járművezető

2.

ED törvény 14. § a) pontja

140 000

150 000

165 000

3.

ED törvény 14. § b) pontja

80 000

90 000

110 000

4.

ED törvény 14. § c) pontja

140 000

150 000

165 000

12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez68

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

Sorszám

Jogszabályok

1.

42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

2.

170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

3.

165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

4.

77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről

5.

1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

6.

130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

7.

3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

8.

143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

9.

41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

10.

1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

11.

9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

12.

13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar–észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

13.

1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

14.

1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

15.

46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

16.

16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

17.

89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar–horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

18.

159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

19.

151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar–ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

20.

1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

21.

173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

22.

18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

23.

173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

24.

183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

25.

45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar–litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

26.

77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

27.

56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről

28.

116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

29.

1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

30.

31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

31.

1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten, 1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

32.

30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

33.

6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

34.

143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

35.

1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

36.

24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

37.

78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

38.

154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar–szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

39.

3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

40.

1969. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

41.

35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről

42.

65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

43.

1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

44.

30/1984. (X. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában kötött egyezmény módosításáról és kiegészítéséről Szegeden,
1982. évi június hó 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

45.

49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

46.

2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez69

A jogszabályban rögzített vizsgáztatási technológia és ügyrend megsértése esetén

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Bírság összege forintban

1.

A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként

500 000

2.

A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása

200 000

1

A 2. § a) pontja a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

3

A 2. § c) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 2. § f) pontja a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § g) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § h) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 2. § i) pontját a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § j) pontja a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § k) pontja a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § l) pontját a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

12

A 4. § c) pontja a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § d) pontját a 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § b) pontja a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § e) pontja a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. § a) pontját a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 6. § b) pontját a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § f) pontja a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § g) pontja a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § h) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 6. § i) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 6. § k) pontja a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

25

A 9. § c) pontja a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 12. § (2) bekezdése a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 12. § (3) bekezdését a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

30

A 12. § (4) bekezdését a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 12/A. § (4) bekezdését a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

33

A 12/B. §-t a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

34

A 12/B. § (2) bekezdése a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

A 12/C. §-t a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet – a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított – 8. §-a iktatta be.

36

A 13. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

38

A 13. § (1) bekezdés b1) pontját a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

39

A 13. § (2) bekezdése a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

41

A 15. § a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 245. §-a szerint módosított szöveg.

42

A 15/A. §-t a 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

43

A 15/B. §-t a 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

44

A 16. § (2) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

45

A 16. § (3) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

46

A 16. § (4) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

47

A 16. § (5)–(7) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 16. § (8) bekezdése a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

49

A 16. § (8) bekezdés e) pontját a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

50

A 16. § (8) bekezdés f) pontját a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

51

A 16. § (9) bekezdése a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

52

A 16. § (9) bekezdés b) pontja a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 16. § (10) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

55

A 2. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 3. melléklet a 272/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

58

Az 5. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 7. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

60

A 11/A. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 11/B. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

62

A 11/C. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 11/E. mellékletet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése iktatta be, szövege e módosító rendelet 10. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

66

A 11/G. mellékletet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 10. § (4) bekezdése.

67

A 11/H. mellékletet a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege e módosító rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 12. melléklet a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére