• Tartalom

2009. évi CLXII. törvény

2009. évi CLXII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről1

2024.01.01.

A törvény hatálya

1. §2 (1) E törvény rendelkezéseit a fogyasztónak nyújtott hitelre kell alkalmazni.

(2) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit:

a) olyan bérletre vagy haszonbérletre, amely a bérleti vagy haszonbérlet tárgyát képező dologra a fogyasztó számára vételi kötelezettséget nem keletkeztet, vagy a hitelező számára vételi kötelezettség előírására vonatkozó jogosultságot nem biztosít,

b) a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre, ha az annak alapján nyújtott kölcsönt egy hónapon belül vissza kell fizetni,

c) olyan hitelre, amellyel kapcsolatban a fogyasztó hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni,

d) olyan munkáltatói hitelre, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető, és amellyel kapcsolatban a munkavállalónak hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást a piacon szokásos mértéknél alacsonyabb mértékű teljes hiteldíj mutató mellett köteles, vagy hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni,

e)3 a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési hitelre,

f) olyan hitelre, amelyet bíróság hoz létre,

g)4 olyan hitelre, amely fennálló tartozás díj- és költségmentes átütemezésére, kiváltására vonatkozik,

h)5 olyan törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott közérdeket szolgáló hitelre, amelyet korlátozott körben nyújtanak, és amely kamatmentes, vagy amelyre vonatkozó hitelkamat a piacon szokásos mértéknél alacsonyabb, vagy a piacon szokásos mértékű hitelkamat mellett a piacon szokásos feltételeknél a fogyasztó számára kedvezőbb; ideértve a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvényben meghatározott áthidaló kölcsönt, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényben meghatározott gyűjtőszámlahitelt, valamint a külön jogszabály szerint nyújtott hallgatói hitelt.

(3) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a fogyasztónak nyújtott pénzügyi lízingre azzal, hogy ahol e törvény hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol törlesztőrészletet említ, ott a lízingdíjat kell érteni.

(4)6 E törvény rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:62. §-a szerinti, a feleket terhelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettség szabályaival összhangban kell alkalmazni.

(5)7 E törvénynek a tájékoztatási kötelezettséggel, valamint – ha ahhoz a kezesnek, illetve a zálogkötelezettnek lényeges jogi érdeke fűződik – az előtörlesztéssel kapcsolatos rendelkezéseit a hitelszerződéshez kapcsolódó fogyasztói kezességi szerződés és fogyasztói zálogszerződés esetén a kezes és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezett tekintetében a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon kell alkalmazni.

2. §8 (1) A hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelre a 17/B. § (2)–(4) bekezdését és a 17/C–17/E. §-t, a 18. § (1) és (2) bekezdését, valamint a 20/A. §-t nem kell alkalmazni.

(2) A fizetési számlához kapcsolódó olyan hitelkeretre, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a 4. § (2) bekezdés d), f) és g) pontját, a 4. § (3) bekezdését, az 5. §-t, a 6. § (1) bekezdés 6., 9–14., 16–19. és 21. pontját, a 6. § (2)–(5) és (7) bekezdését, a 10. §-t, a 12. § és 13. §-t, a 16. § (1) bekezdés 6. és 9–24. pontját, a 17. §-t és 18. § (3) és (6) bekezdését, a 20–21. §-t, a 21/B. §-t, a 23. §-t, a 24. § (1)–(4), (6) és (7) bekezdését és a 25. §-t nem kell alkalmazni.

(3) A hiteltúllépés esetén a 4–25. §-t nem kell alkalmazni.

(4)9 A jelzáloghitelre és pénzügyi lízingre a 4. § (2) bekezdés f) pontját, a 6. §-t, a 8–11. §-t, a 16. § (1) bekezdés 9., 11., 19., 20. pontját és (4) bekezdését, a 17. § (1) bekezdését, a 19. és a 20. §-t, a 21. és a 22. §-t, a 24. §-t és a 26. §-t nem kell alkalmazni.

(5) E törvény rendelkezéseit az állami kamattámogatással nyújtott hitelekre külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(6)10 Kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelre a 4. § (3) bekezdését, az 5–17. §-t, a 17/A. § (1) és (3) bekezdését, a 17/B–26. §-t, a 28. § (1)–(4) és (6) bekezdését, a 29. § (2) bekezdését és a 29/A. §-t nem kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

3. §11 E törvény alkalmazásában:

1. előtörlesztés: a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése,

2. fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés: olyan hitelszerződés, amellyel a hitelező a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére,

3.12 fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, valamint az értékpapír kibocsátása mellett megvalósuló zálogkölcsönnyújtás esetén a zálogtárgy birtokát hitelezőre átruházó természetes személy,

4. fogyasztó által fizetendő teljes összeg: a hitel teljes összege és a hitel teljes díja,

5. hitelező: olyan jogalany, aki vagy amely önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében hitelt nyújt,

6. hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg,

7. hitelközvetítő: olyan – a hitelezőtől eltérő – jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget

a) a fogyasztónak hitelt ajánl, vagy

b) a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt, vagy

c) a hitelező nevében a fogyasztóval hitelszerződést köt,

8.13 hitel: a hitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás, valamint az értékpapír kibocsátása mellett nyújtott zálogkölcsön,

9. hitelszerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít,

10. hitel teljes díja: a hitelező által ismert minden olyan – a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet,

11. hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső összeghatára,

12. hiteltúllépés: fizetési számlához kapcsolódó olyan hitel, amelyet a hitelező a hitelkeret-szerződés szerinti összegét meghaladó összegben, vagy ilyen szerződés hiányában bocsát a fogyasztó rendelkezésére,

13.14 jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálog – ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is – fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön, ideértve a halasztott fizetés vagy más ezekhez hasonló pénzügyi megoldás formájában nyújtott kölcsönt is,

14. kamatperiódus: a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni,

15. kapcsolt hitelszerződés: olyan hitelszerződés, amely meghatározott termék értékesítéséhez vagy – a hitelnyújtástól eltérő – szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik, ha

a) a hitelt maga a termék értékesítője vagy szolgáltatás nyújtója nyújtja, vagy

b) harmadik személy nyújtja, és a hitelszerződés előkészítése vagy megkötése során a termék értékesítőjét, illetve a szolgáltatás nyújtóját veszi igénybe közreműködőként, vagy a hitelszerződésben az adott terméket vagy a szolgáltatást, amelynek értékesítéséhez, illetve nyújtásához a hitelszerződés kapcsolódik, kifejezetten nevesítették,

16.15 pénzügyi lízing: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) ilyenként meghatározott fogalom,

17. referencia-kamatláb: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,

18. rögzített hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került,

19. tartós adathordozó: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,

20.16 teljes hiteldíj mutató: az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.

21. változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak.

22.17 Lakáscélú jelzáloghitel: olyan jelzáloghitel,

a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása vagy

b) amit igazoltan az a) pontban meghatározott célokra nyújtott jelzáloghitel kiváltására használtak fel és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget,

23.18 Lakáscélú pénzügyi lízing: olyan lízing, amelyben a felek által okiratban rögzített cél lakóingatlan tulajdonjogának harmadik személy eladótól történő, lízingbevevő általi megszerzése.

24.19 kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám,

25.20 kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül – a hitelkamat részeként – fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész,

26.21 kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató.

27.22 kapcsolódó szolgáltatás: a fogyasztó részére a hitelszerződéshez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás,

28.23 közvetítői alvállalkozó: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,

29.24 foglalkoztatott:

a) a hitelezővel vagy a hitelközvetítővel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személy, aki a jelzáloghitel-nyújtásban közvetlenül részt vesz vagy a jelzálog-hitelezéssel kapcsolatos tevékenységek végzése – ide nem értve az adatrögzítést, a behajtást és a számlavezetést – során a fogyasztókkal kapcsolatot tart fenn,

b) közvetítői alvállalkozóval munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személy, aki a jelzálog-hitelezéssel kapcsolatos tevékenységek végzése – ide nem értve az adatrögzítést, a behajtást és a számlavezetést – során a fogyasztókkal kapcsolatot tart fenn,

c) olyan természetes személy, aki az a) vagy b) pontban meghatározott természetes személy közvetlen felettese vagy ellenőrzi a tevékenységét,

30.25 hitelképesség-vizsgálat: a fogyasztó törlesztési kötelezettségeinek várható teljesítésére vonatkozó kilátás előzetes felmérése,

31.26 hiteltanácsadás: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,

32.27 EGT-állam: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom.

A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció

4. §28 (1)29 A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során kerülni kell minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, legalább egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

(2) Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

c) a hitel teljes összege,

d) a hitel futamideje,

e) a teljes hiteldíj mutató,

f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint

g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

(3) Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl – a (2) bekezdés a)–e) és g) pontján túl –, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,

b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

c) a törlesztőrészletek száma, valamint

d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.

(4) A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

(5) Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

(6) A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás30

5. §31 (1)32 A hitelező, a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a hitelszerződés megkötését megelőzően a személyre szóló tájékoztatással és a közvetítő tájékoztatási kötelezettségével összhangban a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

(5) Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, az (1) bekezdés szerinti felvilágosításnak ki kell terjednie

a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint

b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

(6) A hitelező az általa kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét a fogyasztók előzetes tájékozódása érdekében az internetes honlapján köteles hozzáférhetővé tenni.

(7) Az e §-ban szabályozott felvilágosítás módjának és formájának részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

6. §33 (1) A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a hitelező és a hitelközvetítő az 5. § szerinti felvilágosítás mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, köteles a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében – az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával – papíron vagy más tartós adathordozón a következő adatokról tájékoztatni:

1. a hitel típusáról,

2. a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

3. a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

4. a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,

5. a hitel futamidejéről,

6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról,

7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól,

8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,

9. a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összegről,

10. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről,

11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,

12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról – ideértve díjat, jutalékot (a továbbiakban együtt: díj) és költséget –, és módosításuk feltételeiről,

13. adott esetben a közjegyzői díjról,

14.34 a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,

15. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

16. a fizetés elmulasztásának következményeiről,

17. a szükséges biztosítékok meghatározásáról,

18. az elállási jogról, illetve annak hiányáról,

19. az előtörlesztéshez való jogról, és annak 24. § szerinti esetleges költségeiről,

20. a 14. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségéről,

21. a 9. § szerinti kötelezettségről, valamint

22. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról.

(2) Ha az (1) bekezdés 7. pontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni.

(2a)35 Ha a hitelszerződés a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott referenciamutatóra hivatkozik, a hitelező és a hitelközvetítő az 1. melléklet szerinti formanyomtatványtól elkülönült dokumentumban közli a fogyasztóval a referenciamutató és annak kezelőjének nevét, valamint következményeit a fogyasztóra nézve. E dokumentum mellékelhető az 1. melléklet szerinti formanyomtatványhoz.

(3) Ha a fogyasztó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a hitelező és a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutatóról és a fogyasztó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.

(4) Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást – ideértve díjat és költséget – jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelező és a hitelközvetítő a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.

(5) Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során a hitelező és a hitelközvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.

(6) Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelező és a hitelközvetítő – a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával – az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

a) az (1) bekezdés 1–5. pontjában, 7. pontjában, 8. pontjában, 15. pontjában, 20. pontjában és 22. pontjában foglaltakról,

b) a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,

c) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint

d) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról – ideértve díjat és költséget –, és ezek módosításának feltételeiről.

(7) A hitelező és a hitelközvetítő az e §-ban meghatározott adatokon kívül kizárólag az 1. melléklet szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten adhat tájékoztatást.

7. §36 (1) A hitelközvetítő az 5. § és 6. § szerint általa teljesítendő tájékoztatással egyidejűleg közölni, illetve a tájékoztató iratokon feltüntetni köteles, hogy a fogyasztó érdekében vagy valamely – egy, illetve több – hitelező képviseletében jár el.

(2) A hitelközvetítő a fogyasztó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztót tájékoztatni, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni köteles.

(3) Ha hitelező megbízásából eljáró hitelközvetítő részére a fogyasztót terheli díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség, a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutató számítása érdekében köteles e fizetési kötelezettség mértékéről a hitelezőt tájékoztatni.

8. §37 (1)38 A fogyasztó – az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy az 5–7. §-ban szabályozott tájékoztatást megkapta.

(2) Ha a hitelszerződést a felek azonosított elektronikus úton vagy elektronikus okirati formában kötik meg, akkor az (1) bekezdés szerinti külön aláírásra igazolásként nincs szükség. Ebben az esetben

a) a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető,

b) a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón kell teljesíteni.

(3)39 Az 5–7. §-ban meghatározott tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető azzal, hogy a hitelszerződés megkötését követően a 6. § és a 7. § szerint tájékoztatási kötelezettség papíron vagy más tartós adathordozón teljesítésre kerül.

9. §40 Ha a hitelező a tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványban foglaltaknak megfelelően a fogyasztóval szerződést kíván kötni, úgy a fogyasztó kérésére a hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a rendelkezésére kell bocsátani.

10. §41 Ha a hitelszerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.) szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a 6. § és 7. § szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (3) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelező és a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a 6. § és 7. § szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

11. §42 Ha a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a Tétv. szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a 6. § és 7. § szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen ha az a Tétv. 4. § (4) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelező és a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a 6. § és 7. § szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

12. §43 (1) Jelzáloghitel igénylése esetén a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron, más tartós adathordozón vagy elektronikus úton egyértelmű és érthető általános tájékoztatást (a továbbiakban: általános tájékoztatás) nyújtani a fogyasztónak, amelynek tartalmát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

(2) A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az általános tájékoztatást követően, de még a szerződéskötés előtt papíron vagy más tartós adathordozón személyre szóló tájékoztatást (a továbbiakban: személyre szóló tájékoztatás) nyújt a fogyasztónak a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal. A személyre szóló tájékoztatást haladéktalanul el kell készíteni és át kell adni a fogyasztónak, amint a fogyasztó megadta a szükséges információkat a jelzáloghitellel összefüggő igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről, még mielőtt a fogyasztót a hitelszerződéssel kapcsolatban ajánlati kötöttség terhelné.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

(4) Jelzáloghitelre vonatkozó, a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot papíron vagy más tartós adathordozón a személyre szóló tájékoztatóval együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, ha

a) még nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére a személyre szóló tájékoztatót vagy

b) az ajánlat eltér a korábban a fogyasztó rendelkezésére bocsátott személyre szóló tájékoztatótól.

(5) Jelzáloghitel esetén a Tétv. 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőinek keretében tájékoztatást kell adni a jogszabályban szabályozott személyre szóló tájékoztató 3–6. pontjában meghatározott elemekről.

(6) A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó a személyre szóló tájékoztatóban meghatározott adatokon kívül kizárólag attól elkülönítetten, ahhoz mellékelve adhat tájékoztatást.

13. §44 (1) Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződések a felek (képviselőik) egyidejű fizikai jelenléte nélkül – a (3) bekezdésben írt kivételtől eltekintve – nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek a 8. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

(3) A (2) bekezdésben foglalt előírás úgy is teljesíthető, ha az ügyfelek az általuk tanúk jelenlétében aláírt szerződést megküldik a hitelezőnek.

A hitelképesség vizsgálata45

14. §46 (1) A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

(2) Ha e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.

(3) A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.

(4) A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.

(5) Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

(6) Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés47

14/A. §48 (1) Tilos a jelzáloghitel ajánlása vagy a jelzáloghitel-szerződés megkötése más pénzügyi termékkel vagy szolgáltatással együtt úgy, hogy a hitelszerződést a fogyasztó kizárólag a kapcsolódó termékkel vagy szolgáltatással együtt kötheti meg (árukapcsolás tilalma).

(2) A jelzáloghitel ajánlható és a jelzáloghitel-szerződés megköthető más pénzügyi termékkel vagy szolgáltatással együtt, ha a hitelszerződést a fogyasztó önállóan is megkötheti, de nem feltétlenül ugyanazokkal a feltételekkel, mint a kapcsolódó szolgáltatásokkal egy csomagban kínált hitelszerződés esetén (csomagban történő értékesítés).

(3)49 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően:

a) a hitelező a fogyasztó részére előírhatja, hogy rendelkezzen fizetési számlával, amely kizárólag a jelzáloghitel törlesztéséhez szükséges pénzeszközök elhelyezését szolgálja, és ezt díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kell a fogyasztó részére biztosítani,

b)50 jelzáloghitel esetén a hitelező előírhatja a fogyasztó számára, hogy jelzáloghitel igénybevétele esetén rendelkezzen a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítással, valamint megtakarítási célú életbiztosítással vagy a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítással.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén a hitelezőnek az általa előnyben részesített szolgáltatótól eltérő szolgáltató biztosítását is el kell fogadnia, ha az a hitelező által ajánlott biztosítással legalább egyenértékű a biztosítás összegét és a fedezet körét figyelembe véve.

(4a)51 Ha a hitelező a fogyasztó számára előírta, hogy jelzáloghitel igénybevétele esetén rendelkezzen a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítással, életbiztosítással vagy a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítással, a fogyasztó az ilyen megtakarítási szerződésből származó megtakarítási összegre, illetve biztosítási szerződésből származó biztosítási összegre vonatkozó követelését biztosítékként a hitelezőre átruházhatja.

(5) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti tiltott árukapcsolás keretében köti meg a hitelszerződést, úgy a kapcsolódó termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására szolgáló szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint megtámadhatja.

A jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanok értékelése52

14/B. §53 (1) A hitelező belső szabályzatában rögzíti a jelzáloghitelezési elveket, amelynek keretében nyilvántartást vezet a jelzáloghitel nyújtásánál fedezetül elfogadott ingatlanok típusairól.

(2) A jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően kell megállapítani.

(3) A hitelező az értékelési szakvéleményt tartós adathordozón rögzíti és nyilvántartásában megőrzi.

(4)54 A jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét megállapító hitelnyújtás folyamatától független értékbecslőnek rendelkeznie kell

a) ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel vagy

b) az a) pontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel.

A hitelszerződés formai és tartalmi követelményei

15. §55 A hitelszerződés egy példányát a fogyasztónak át kell adni.

16. §56 (1) A hitelszerződés – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – egyértelműen és tömören tartalmazza:

1. a hitel típusát,

2. a szerződő felek nevét (cégnevét) és levelezési címét (székhelyét),

3. a hitelközvetítő nevét (cégnevét) és levelezési címét (székhelyét),

4. a hitel futamidejét,

5. a hitel teljes összegét és lehívásának feltételeit,

6. termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezését és készpénzárát,

7. a hitelkamatot és a hitelkamat feltételeit, esetlegesen a vonatkozó referencia-kamatlábat, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságát, feltételeit és eljárási szabályait,

8. a teljes hiteldíj mutatót a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételével,

9. a fogyasztó által fizetendő teljes összeget,

10. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegét, számát, és a törlesztés gyakoriságát, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjét,

11. határozott időtartamra vonatkozó tőketörlesztés esetén a fogyasztó arra vonatkozó jogát, hogy a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállása alatt jogosult megkapni,

12. ha a fogyasztó a tőke törlesztésétől elkülönítetten köteles megfizetni a hitelkamatot és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást – ideértve díjat, költséget, jutalékot –, ennek gyakoriságát, feltételeit és összegét,

13. a fizetési számlához vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, kivéve, ha a fizetési számla fenntartása nem kötelező,

14. a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást – ideértve díjat, jutalékot és költséget – és módosításuk feltételeit,

15. a késedelmi kamatot vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

16. a fizetés elmulasztásának következményeit,

17. adott esetben a közjegyzői díjra vonatkozó fizetési kötelezettséget,

18. adott esetben a biztosítékok és a biztosítás meghatározását,

19. az elállási (felmondási) jogot, illetve annak fenn nem állását, azon időszakot, amely alatt az elállási jog fennáll, az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeit, módját és jogkövetkezményeit, ideértve a 21. § (4) és (5) bekezdését,

20. a 22. § szerinti jogosultság fennállását és gyakorlásának feltételeit,

21. az előtörlesztéshez való jogot, gyakorlásának módját, az előtörlesztés esetleges költségeinek fennállását és azok számítási módját,

22. a hitelszerződésre vonatkozó felmondási jogot és annak következményeit,

23. rendelkezésre áll-e a fogyasztó számára a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát, valamint

24.57 a felügyeleti hatóság nevét és székhelyét, valamint

25.58 ha a jelzáloghitel-szerződés alapján fennálló tartozás idegen pénznemben áll fenn, az átváltás lehetőségét vagy az árfolyamkockázatot korlátozó eszközöket.

(2) Ha az (1) bekezdés 7. pontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni.

(3) Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a hitelszerződésbe a hitelező köteles egyértelműen és tömören belefoglalni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a szerződésben a felek erről megállapodtak.

(4) Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés egyértelműen és tömören tartalmazza:

a) az (1) bekezdés 1–5. pontjában, 7. pontjában és 8. pontjában foglaltakat,

b) a hitel teljes díját a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva,

c) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni, a hitelező jogát, hogy bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni,

d) az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és jogkövetkezményeit, valamint

e) a hitelkeret szerződés megkötését követően felmerülő, a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást – ideértve a díjat, jutalékot, költséget –, és ezek módosításának feltételeit.

(5)59 Ha az e § szerinti tartalmi kellék hiánya a szerződés létrejöttét nem érinti, a hitelező a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint köteles megtéríteni a fogyasztónak a szerződés kellékhiányából származó kárát.

A hitelszerződés feltételei és annak változása60

17. §61 (1) A hitelszerződés fennállása alatt a hitelezőnek a fogyasztó kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot a fogyasztónak díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen kell rendelkezésére bocsátania.

(2) Jelzáloghitel esetén a hitelező évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad a fogyasztónak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen.

(3) A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét – ideértve díjat, jutalékot, költséget – elkülönítetten tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve díjat, jutalékot, költséget – a hitelszerződésben meghatározottak szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelezni kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek.

17/A. §62 (1)63 A hitelező – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét.

(3) A mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik, a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét.

(4) E § alkalmazásában az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára.

(5)64 E § alkalmazásában a teljes hiteldíj mutató meghatározásakor nem kell figyelembe venni a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díját.

17/B. §65 (1) A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy e törvény ezt lehetővé teszi, és a felek ezt a szerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható.

(2) Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti egyoldalú módosítás jogát a hitelező a szerződésben – az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően – rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni. Semmis az a szerződéses kikötés, amely a szerződés egyoldalú módosítására vonatkozóan e törvényben meghatározott követelményeknek nem felel meg.

(4) Ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a hitelezőnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell.

(5) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződés (1) bekezdés szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal kell értesíteni a fogyasztót, a 18. § (5) bekezdése szerinti módon.

(6) A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a fogyasztó a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a hitelezőnek visszafizeti.

17/C. §66 (1) A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott

a) fix kamatozással, vagy

b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral

nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók.

(2) A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott,

a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral,

b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy

c) fix kamatozással

nyújtható.

(3) A (2) bekezdés szerinti hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet.

17/D. §67 (1) Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani.

(2) A hitelező a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után

a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató,

b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató

alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.

(3) Ha a hitelező a (2) bekezdés szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt – annak erejéig – a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja.

(4) Ha a hitelező a kamat, illetve kamatfelár módosítása során a Magyar Nemzeti Bank által közzé nem tett kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatót, vagy referencia-kamatlábat kíván alkalmazni, úgy ezt – annak az (5) bekezdés szerinti bemutatásával – a Magyar Nemzeti Banknak köteles előzetesen bejelenteni. Ha a bejelentett kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb az e törvényben foglalt követelményeknek megfelel, azt a Magyar Nemzeti Bank a honlapján a bejelentéstől számított 30 napon belül közzéteszi, ellenkező esetben a közzétételt a felügyeleti jogkörében hozott határozatával elutasítja.

(5) A kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat az alkalmazásának feltételeivel együtt, közérthető magyarázattal ellátva kell bejelenteni, és annak közzétételéről is ilyen módon kell gondoskodni.

(6) Az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat a hitelszerződésben kell meghatározni és az – ideértve annak bármely összetevőjét is – a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat.

(7)68 A hitelező nyilvántartja és honlapján elérhetővé teszi a kamat kiszámításához általa felhasznált referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.

17/E. §69 (1) A hitelező a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat – annak növekedésével arányosan – a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel.

(2) A hitelező a kamaton kívül díj fizetését – ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e törvény szerint megállapítható díjat – a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti.

(3) A hitelező a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja.

(4) A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és költségek pedig csak forintban állapíthatók meg.

17/F. §70 A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a hitelező legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a 17/A. §-ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.

A hitel költségeinek módosítására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

18. §71 (1)72 A hitel kamatfeltételeinek módosítása esetén a hitelező – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni a fogyasztót

a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, valamint

b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről.

(2) A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén – a (3) és (4) bekezdés szerinti kivétellel – a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást.

(3) Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben kell közzétenni.

(4)73 A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek az (1) bekezdéstől eltérően a hitelszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a hitelező a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében közzététel útján tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról.

(4a)74 Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing esetén a hitelező a referencia-kamatláb változásakor az új törlesztőrészlet összegéről a fogyasztó részére papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatást ad.

(5) Ha a hitelszerződés elektronikus okirati formában kerül megkötésre, akkor

a) a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető,

b) a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatás papíron vagy más tartós adathordozón teljesíthető

azzal, hogy a közlési határidő nem vagy késedelmes teljesítése – a fogyasztó számára hátrányos módosítás esetén – jogvesztő.

(6) A módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a fogyasztók számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé kell tenni.

Fizetési számlához kapcsolódó hitelre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

19. §75 (1) A hitelező a fogyasztót a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén köteles rendszeresen papíron vagy más tartós adathordozón a (3) bekezdésben foglaltakról tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti utólagos tájékoztatás formájában történik, amelynek gyakoriságáról a felek a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződésben állapodnak meg.

(3) A hitelező a következő adatokról tájékoztatja a fogyasztót:

a) arról az időtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik,

b) a hitel lehívásának összegéről és a lehívás időpontjáról,

c) a tájékoztatást megelőző legutóbbi tájékoztatás időpontjáról és ezen időpontban fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegről,

d) a tájékoztatás időpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegről,

e) a teljesített törlesztés összegéről és a teljesítés időpontjáról,

f) a hitelkamatról,

g) a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról – ideértve díjat, jutalékot, költséget –, valamint

h) a törlesztés minimális összegéről, ilyen kikötés esetén.

(4) Hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve díjat, jutalékot és költséget – a fogyasztó számára kedvezőtlen módosítása esetén a hitelező a módosítás hatálybalépését megelőzően köteles tájékoztatni a fogyasztót papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényéről, a fizetési kötelezettség új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről.

(5)76 A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek az (1) bekezdéstől eltérően a hitelszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a hitelező a fogyasztót rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében közzététel útján tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról.

Határozatlan idejű hitelszerződés

20. §77 (1) A fogyasztó a határozatlan idejű hitelszerződést bármikor felmondhatja a szerződésben meghatározott felmondási idővel. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, egy hónapnál hosszabb felmondási idő kikötése semmis.

(2) Ha a határozatlan idejű hitelszerződés a hitelező rendes felmondási jogát lehetővé teszi, a hitelező a határozatlan idejű hitelszerződést rendes felmondással papíron vagy más tartós adathordozón, legalább két hónapos felmondási idővel felmondhatja.

(3) A határozatlan idejű hitelszerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a hitelező jogosult a fogyasztó lehívási jogát – a hitelezőn kívül álló, a szerződésben meghatározott indok esetén – letiltani.

(4) A (3) bekezdés szerinti letiltás esetén a hitelező a letiltást megelőzően, de legkésőbb a letiltást követően papíron vagy más tartós adathordozón haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a letiltás tényéről és annak okairól.

(5) A hitelezőt nem terheli a (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

A hitelszerződés felmondására vonatkozó egyéb rendelkezések78

20/A. §79 (1) Ha a hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra hátrányosan változik, a fogyasztó a hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondást a fogyasztónak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a hitelezővel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a hitelező részére teljesítse.

20/B. §80 (1) A hitelszerződés felmondását megelőzően a hitelező a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre.

(2) A hitelező a hitelszerződés felmondását a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek megküldi, ennek igazolása a hitelezőt terheli.

(3) Jelzáloghitel-szerződés felmondását megelőzően a hitelező az (1) bekezdésben meghatározott írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg köteles a fogyasztónak bemutatni a fogyasztó által a szerződés megkötésétől kezdődően – egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön kérésére havi bontásban is – teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását.

(4)81 Jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra történő végrehajtás elkerülése érdekében a hitelező belső szabályzatában rögzíti a szükséges intézkedéseket, így különösen a fogyasztó megkeresését és a késedelmes tartozás kiegyenlítésének végrehajtási eljáráson kívüli rendezésének megkísérlését.

20/C. §82 (1) A lakáscélú hitelszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után a pénzügyi intézmény a fogyasztó nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződés deviza alapú, és a szerződés annak felmondása esetére a fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását írja elő, az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felmondást követő kilencvenedik napot követően a hitelező a fogyasztó nem teljesítése miatt, a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget vagy díjat nem számíthat fel.

Elállási jog

21. §83 (1) A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.

(2) Ha a fogyasztó a 6. § és 7. § szerinti tájékoztatást a 8. § alapján a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja.

(3) Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott határidő lejártáig – a 16. § (1) bekezdés 19. pontjának megfelelően – postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi.

(4) A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni.

(5) A fogyasztó elállása esetén a hitelező a (4) bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód.

(6)84 A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.

A deviza alapú hitelekre vonatkozó rendelkezések85

21/A. §86 (1) Ha a hitelező a fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztendő (a továbbiakban: deviza alapú) hitelszerződést kíván kötni, az e törvény szerinti tájékoztatási kötelezettsége során köteles feltárni a fogyasztó előtt a szerződéses ügylettel összefüggésben őt érintő kockázatokat, és ennek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával ellátott nyilatkozattal kell igazolnia.

(2) A kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell a deviza alapú hitelszerződésből eredő árfolyamkockázat részletes ismertetését, valamint ennek hatását a törlesztőrészletekre.

21/B. §87 (1) Deviza alapú fogyasztói hitelszerződés esetén a kölcsön folyósításakor a kölcsön, valamint a havonta esedékessé váló törlesztőrészlet forintban meghatározott összegének kiszámítása – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik.

(2) Ha a hitelező meghatároz saját deviza-középárfolyamot, úgy az (1) bekezdés szerint forintban meghatározott összegek kiszámítása a hitelező választása szerint

a) az általa megállapított és közzétett, saját deviza-középárfolyama, vagy

b) az MNB által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyam

alapján történik.

(3) A hitelező az (1) bekezdés szerint végzett átváltással és számítással összefüggésben külön költséget vagy díjat nem számíthat fel.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a törlesztőrészlet fizetése nem havi rendszerességgel történik, valamint ha a fogyasztó fennálló tartozásának egy részét vagy annak teljes összegét előtörleszti.

(5) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a törlesztőrészlet fizetésére devizában kerül sor.

Idegen pénznemben fennálló tartozás átváltása88

21/C. §89 (1)90 Ha a jelzáloghitel-szerződés olyan pénznemre vonatkozik, amelyet annak igénylése időpontjában idegen pénznemnek kell tekinteni, a fogyasztó minden negyedév utolsó napjával egyoldalú jognyilatkozattal dönthet a szerződés alapján fennálló tartozás pénznemének (3) bekezdés a) pontja – vagy ha a hitelszerződés úgy rendelkezik, a (3) bekezdés b) pontja – szerinti módosításáról.

(2) Idegen pénznemben fennálló tartozás az a tartozás, amelynek

a) pénzneme eltér attól a pénznemtől, amelyben a fogyasztó a hitel visszafizetéséhez felhasználandó jövedelmének több mint 50 százalékát szerzi, vagy amelyben a hitel visszafizetéséhez szükséges vagyonának több mint 50 százalékát tartja, vagy

b) pénzneme eltér a fogyasztó állandó lakóhelye szerinti tagállam hivatalos pénznemétől.

(3) A fogyasztó által az átváltással kapcsolatosan választható pénznem

a) az a pénznem, amelyben a fogyasztó a hitel visszafizetéséhez felhasználandó jövedelmének több mint 50 százalékát szerzi vagy amelyben a hitel visszafizetéséhez szükséges vagyonának több mint 50 százalékát tartja a hitelszerződés megkötése céljából végzett legutóbbi hitelképesség-vizsgálat dokumentumai alapján, illetve

b) a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor vagy a pénznem módosításakor bejelentett lakóhelye szerinti pénznem

lehet, amelyről a felek a hitelszerződésben rendelkezhetnek.

(4) A hitelező a hitelszerződésben a rendelkezésre álló hiteltermékeire tekintettel korlátozhatja a fogyasztó által a (3) bekezdés szerint választható devizanemeket.

(5) A hitelező a hitelszerződésben kikötheti az átváltással kapcsolatosan felmerülő költségeinek a fogyasztó általi megtérítését, a fennálló tartozás összegének legfeljebb 2 százalékáig.

(6) Ha a fogyasztó fennálló tartozását olyan pénznemre kívánja átváltani, amely eltér attól a pénznemtől, amelyben a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékesítésére sor kerülhet, a hitelező a tartozás átváltása esetére a szerződésben pótfedezet nyújtását kötheti ki.

(7) A fogyasztó által megjelölt pénznem esetén a fennálló tartozás átszámítása az átváltásra vonatkozó nyilatkozat benyújtásának napján érvényes, a 21/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, vagy a fogyasztó számára ennél kedvezőbb árfolyam alkalmazásával történik. Az átváltásnál alkalmazható árfolyamtól a felek a hitelszerződésben eltérhetnek.

(8) A tartozás átváltott pénzneme szerinti fizetési kötelezettség a fogyasztó (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának a hitelezőhöz történő megérkezését követő második törlesztőrészlet megfizetésének esedékességével áll be.

(9)91 A felek a hitelszerződésben e § alkalmazásától akkor térhetnek el, ha a hitelező a fogyasztó számára a hitelszerződésben más olyan lehetőséget biztosít, amely alkalmas a fogyasztó kockázati kitettségének olyan mértékű korlátozására, amelynek eredményeként a fogyasztó árfolyamkockázata a húsz százalékot nem haladja meg.

21/D. §92 (1) Az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltása esetén a kamatot

a) fix kamat esetén fix kamatozásúként,

b) a referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén referencia-kamatozásúként,

c) a kamatperiódusonként rögzített kamat esetén kamatperiódusonként rögzített módon

kell megállapítani.

(2)93 A referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetén az átváltott pénznemhez tartozó referencia-kamatlábat, valamint a kamatfelár-változtatási mutatót úgy kell meghatározni, hogy az tartalmilag – így különösen az alapul szolgáló kamatláb futamidejét tekintve –megfeleljen a tartozás pénzneme módosulását megelőzően alkalmazott referencia-kamatlábnak, valamint kamatfelár-változtatási mutatónak.

(3) A kamatperiódusonként rögzített hitelkamatozású hitelszerződés esetén a kamatváltoztatási mutatót úgy kell meghatározni, hogy az tartalmilag megfeleljen az eredeti kamatváltoztatási mutatónak.

(4) Az a díj, jutalék és költség, amelyet a hitelszerződés a tartozás átváltását megelőzően érvényesen tartalmazott, a tartozás átváltását követően is a szerződés része marad.

(5) A tartozás pénznemének módosítása nem minősül szerződésmódosításnak, azt közjegyzői okiratba foglalni nem kell, a korábbi közjegyzői okirat a tartozás pénzneme módosításának keretei között érvényes.

21/E. §94 (1) Idegen pénznemben fennálló tartozás esetén a hitelező papíron vagy más tartós adathordozón figyelmezteti a fogyasztót, ha a még fennálló, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg vagy a rendszeresen fizetendő törlesztőrészlet összege több mint 20%-kal eltér attól az összegtől, mint amennyi a hitelszerződés megkötésekor érvényes árfolyam alapján lenne. A figyelmeztetésben tájékoztatni kell a fogyasztót az általa fizetendő teljes összeg emelkedéséről és

a) a tartozás más pénznemre történő átváltásának lehetőségéről, ennek feltételeiről, vagy

b) az árfolyamváltozás adós számára kedvezőtlen hatásainak megszüntetésére vonatkozó egyéb lehetőségekről.

(2) A hitelező az (1) bekezdésnél kisebb mértékű árfolyamnövekedés esetén is figyelmeztetheti a fogyasztót a kockázat mérséklésének lehetőségére.

(3) Idegen pénznemben fennálló tartozás esetén az átváltás lehetőségét és az árfolyamkockázatot korlátozó eszközöket a személyre szóló tájékoztatás során és a hitelszerződésben is ismertetni kell. A személyre szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell egy szemléltető példát arra, hogy milyen hatással jár a fogyasztóra nézve az árfolyam 20%-os változása azokban az esetekben, ha a hitelszerződés nem korlátozza a fogyasztót érintő árfolyamkockázatot 20%-nál alacsonyabb árfolyamváltozásra.

Kapcsolt hitelszerződés

22. §95 (1) A fogyasztó – az Európai Unió kötelező jogi aktusának átültetése céljából elfogadott – jogszabályi rendelkezésen alapuló elállási jogának gyakorlása egy termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés tekintetében a kapcsolt hitelszerződést is felbontja.

(2) A 3. § 15. pont b) alpontja szerinti kapcsolt hitelszerződés esetén, ha

a) az értékesítő, illetve a szolgáltatás nyújtója a fogyasztóval kötött szerződés teljesítésével késedelembe esik, vagy a szerződés hibás teljesítése a termék rendeltetésszerű használatát, illetve a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételét lehetetlenné teszi, és

b) a fogyasztó késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek az értékesítő, illetve a szolgáltatás nyújtója nem tett határidőben eleget,

a fogyasztó a hitelszerződés alapján esedékessé váló törlesztést az igénye kielégítéséig visszatarthatja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott visszatartási időszakra nem számítható fel hitelkamat és a hitelkamaton kívüli ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget .

(4) A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről a fogyasztó papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a hitelezőt. A visszatartási jog a tájékoztatást követően illeti meg a fogyasztót.

(5) A 3. § 15. pont b) alpontja szerinti kapcsolt hitelszerződés esetén a hitelező és az értékesítő, illetve a szolgáltatás nyújtója előzetesen megállapodik a késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő, határidőben nem rendezett fogyasztói követelésekkel kapcsolatos tájékoztatásról, és a hitelezőnek a törlesztés visszatartása miatt kieső kamatbevételének megtérítéséről.

Előtörlesztés

23. §96 (1) A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével.

(2) Előtörlesztés esetén a hitelező csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással.

24. §97 (1)98 A hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és objektíven indokolható költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.

(5) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés esetén.

(6) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt.

(7) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

25. §99 (1)100 Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek összege nem haladhatja meg a hitelező pénzügyi veszteségét és mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.

(2)101 Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén – ideértve a jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződést is – a hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségeit az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladóan is érvényesíteni, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a jelzáloghitel kamata rögzített vagy változó kamatú és az előtörlesztésre a kamatperióduson belül kerül sor. Az érvényesített költségek mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 százalékát.

(3) Az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott költségen felül a hitelező az előtörlesztés során semmilyen további fizetési kötelezettséget nem írhat elő.

(4)102

(5)103 Nem illeti meg a hitelezőt az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt.

(6)–(7)104

(8)105 Ha a fogyasztó jelzi előtörlesztési szándékát, a hitelező köteles papíron vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátani az előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését és a következmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható feltételezéseket, ideértve a 24. § (1) bekezdés vagy az (1) és (2) bekezdés szerint érvényesíthető költségeket és azok megállapításának módját is.

(9)106 A hitelező a fogyasztó előtörlesztési szándékának a bejelentését követően 5 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat. A fogyasztó előtörlesztési szándéka alapján bejelentett előtörleszteni kívánt részlet hitelező rendelkezésére bocsátását követően legkésőbb 5 munkanapon belül elszámolja az előtörlesztett részletet.

(10)107 A fennálló hiteltartozás kiváltása esetén a fogyasztó meghatalmazása alapján a hitelező köteles az új hitel folyósításához szükséges igazolásokat az új hitelező részére 15 munkanapon belül elektronikus úton megküldeni.

Hiteltúllépés

26. §108 (1) A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti fizetési számla nyitására vonatkozó keretszerződés megkötése során a felek megállapodhatnak abban, hogy a fogyasztó jogosult a hiteltúllépésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás esetén a hitelező a fogyasztót köteles rendszeresen papíron vagy más tartós adathordozón a 6. § (3) bekezdésének 7. pontjában foglaltakról tájékoztatni.

(3) Ha a hiteltúllépés időtartama az egy hónapot meghaladja, a hitelező haladéktalanul köteles a fogyasztót papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni a (4) bekezdésben foglaltakról.

(4) A hitelező a következő adatokról tájékoztatja a fogyasztót:

a) a hiteltúllépés tényéről,

b) a hiteltúllépés összegéről,

c) a hitelkamatról, és

d) a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a hiteltúllépés egy hónapot meghaladó voltából származik.

Eljárás a fogyasztónak nyújtott hitelre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

27. §109 (1)110 E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezéseinek betartását a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi, és – ide nem értve a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegésnek és annak joghatásainak megállapítását, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – eljár e rendelkezések megsértése esetén.

(2) E törvénynek és a végrehajtására kiadott jogszabálynak a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra, így különösen a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

Egyéb rendelkezések

28. §111 (1) Ha a hitelező a fogyasztóval szembeni követelését harmadik személyre ruházza át, a fogyasztó az eredeti hitelezővel szembeni követelése tekintetében a harmadik személy ellen jogosult keresetet benyújtani.

(2) Ha a hitelező a fogyasztóval szembeni követelését harmadik személyre ruházza át, nem köteles erről tájékoztatni a fogyasztót, ha a harmadik személlyel kötött megállapodás alapján a fogyasztó felé a követelés átruházását követően is hitelezőként jár el.

(3)112 Jelzáloghitel esetén a futamidő meghosszabbításáért a hitelező nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor.

(4)113 Jelzáloghitel esetén, amennyiben a szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével a fogyasztó legalább kilencven napos késedelemben van, a fogyasztó a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a hitelező alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5)114 A hitelező jogosult a hitel folyósításával közvetlenül összefüggő, szerződésben meghatározott költségeinek folyósítási díjként történő megtérítésére, ennek mértéke azonban nem lehet magasabb a folyósított összeg 1%-ánál, és nem haladhatja meg a 200 000 forintot.

(6)115 A hitelező jogosult a hitelkeret rendelkezésre tartásával összefüggésben, rendelkezésre tartási díjat megállapítani – a hitelkeret összegét alapul véve –, ennek mértéke azonban nem lehet magasabb a százalékban meghatározott ügyleti kamat 50%-ánál.

(7)116 Jelzáloghitel esetén a hitelező a hitelszerződésből eredő tartozás megszűnését követő 10 munkanapon belül a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez szükséges okiratot.

29. §117 (1) A fogyasztó az e törvényben meghatározott jogairól érvényesen nem mondhat le.

(2) Ha a hitelszerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

29/A. §118 (1) A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyásával a pénzügyi intézmények – érdekképviseletük ellátására létrehozott – jogi személyiséggel rendelkező szervezetei a pénzügyi intézmények e törvény hatálya alá tartozó tevékenységére vonatkozóan mintaként szolgáló általános szerződési feltételeket és ezeket magukba foglaló mintaszabályzatot tehetnek közzé.

(2) A Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott (1) bekezdés szerinti mintaszabályzatok felhasználása, illetve alkalmazása nem minősül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény által tilalmazott piaci magatartásnak.

Záró rendelkezések

30. §119 Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a teljes hiteldíj mutató meghatározására, számítására és közzétételére vonatkozó részletes szabályokat;120

b)121 a hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait – ide nem értve a jövedelemarányos törlesztőrészletet – továbbá az ingatlan-, gépjárműhitelek és pénzügyi lízingügyletek maximális hitelfedezeti arányára vonatkozó szabályokat,122

c)123 a hiteltanácsadás nyújtásának részletes szabályait,124

d)125 jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtása vagy közvetítése esetén a hitelező, a hitelközvetítő és a közvetítői alvállalkozó eljárására, az általuk foglalkoztatott személyek végzettségére, szakképesítésére, belső képzésére és díjazására vonatkozó előírások részletes szabályait.126

30/A. §127 Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg

a) a hitelszerződéshez kapcsolódó fogyasztói kezességi szerződés és fogyasztói zálogszerződés esetén a kezes és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezett tekintetében a tájékoztatási kötelezettség részletes szabályait,128

b) 5. §-ban szabályozott felvilágosítás módjának és tartalmának részletes szabályait,129

c)130 a jelzáloghitel és a pénzügyi lízing igénylése esetén a fogyasztó részére nyújtott általános és személyre szóló tájékoztatásra vonatkozó részletes szabályokat,131

d)132 a termőföldön kívüli egyéb ingatlanok hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveit.

31. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–3. §-a, 20–25. §-a és 35. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 4–19. §-a, 26–30. §-a, 34. §-a és 36–38. §-a 2010. június 11-én lép hatályba.

(4)133

(5)134

(6)135

32. § (1)136 E törvény rendelkezései – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag a 2010. június 11-ét követően kötött szerződésekre alkalmazandóak.

(2) E törvény 20. §-a (3)–(5) bekezdésének, 21–25. §-ának és 35. §-ának rendelkezései kizárólag a 2010. március 1-jét követően kötött szerződésekre alkalmazandóak.

(3) 2010. június 11-én már megkötött határozatlan idejű hitelszerződés esetén a hitelező köteles a 18. §-ban, a 19. §-ban és a 26. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tenni.

(4) 2010. március 1-jén már megkötött határozatlan idejű hitelszerződésre a 20. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell.

(5) E törvény 33. §-át a hatálybalépését követően előterjesztett végrehajtási kérelmek alapján indult végrehajtási eljárásokban lehet alkalmazni.

(6)137 Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló 2010. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Módosító törvény) 7. § (1) és (2) bekezdésével megállapított 25. § (4)–(7) bekezdéseket a Módosító törvény hatálybalépését138 megelőzően megkötött szerződések esetében a Módosító törvény hatálybalépéstől számított tizenötödik napot követően139 teljesített előtörlesztésekre is alkalmazni kell.

(7)140 A Módosító törvény 8. §-ával megállapított 28. § (3) bekezdést a Módosító törvény hatálybalépését141 megelőzően megkötött szerződések esetében a Módosító törvény hatálybalépéstől számított tizenötödik napot követően142 kezdeményezett futamidő-hosszabbításra kell alkalmazni.

(8)143 A Módosító törvény 8. §-ával megállapított 28. § (4) bekezdést a Módosító törvény hatálybalépését144 megelőzően megkötött szerződések esetében a Módosító törvény hatálybalépéstől számított harmincötödik napot145 követően kezdeményezett futamidő-hosszabbításra kell alkalmazni.

(9)146 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) 93. § b) pontjával megállapított 28. § (3) és (4) bekezdést a Módtv2. hatálybalépését147 megelőzően megkötött szerződések esetében a 2014. február 1-jét követően kezdeményezett futamidő-hosszabbításra kell alkalmazni.

33. §148 (1) A hitelező köteles az Általános Szerződési Feltételeit és az ezt magukba foglaló üzletszabályzatát 2015. február 1. napjával kezdődő hatállyal a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) rendelkezéseinek megfelelően módosítani.

(2) Az Általános Szerződési Feltételek (1) bekezdés szerinti módosítása a felek erre irányuló további jogcselekménye nélkül a Módtv. hatálybalépésekor149 fennálló szerződések részévé válik. A szerződés ilyen módon megváltozott tartalmáról a fogyasztót egyedileg tájékoztatni kell.

(3) A (2) bekezdés szerinti módosítás során sem a fix kamatozású, sem pedig a referencia-kamatlábhoz kötött és kamatfelárral növelt hitelek kamat meghatározási módja és a meghatározott kamat feltételei nem változhatnak.

(4) Ha a hitel hátralévő futamideje a 3 évet meghaladja, a hitelező valamely – az MNB honlapján közzétett – kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatóval, valamint a kamatperiódusok meghatározásával módosíthatja a szerződési feltételeket.

(5) A korábban a hitelszerződés részévé vált, tételesen meghatározott költségeken és díjakon kívül a hitelező újabb költséget vagy díjat nem állapíthat meg. Azok a költségek és díjak, amelyek a Módtv. hatálybalépése150 előtt kerültek a fogyasztói szerződésekben megállapításra, a szerződések részei maradnak, azonban egyoldalú módosításukra a Módtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A tételesen meghatározott költségek és díjak tekintetében a hitelező – a (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással egyidejűleg – a szerződés részévé tehet a 17/E. § (1)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő rendelkezéseket.

(6) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XL. törvény) alapján történő elszámolással nem érintett fogyasztói hitelszerződések esetében a hitelezőnek legkésőbb 2015. december 31. napjáig kell teljesítenie a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét. Ha e kötelezettségének a hitelező ezt megelőzően eleget tesz, úgy a 2014. évi XL. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelési tilalom megszűnik, és e körben a hitelezőt a módosítás lehetősége a Módtv.-ben foglaltaknak megfelelően módosított szerződés szerint illeti meg.

(7) A hitelező az általa alkalmazni kívánt kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatót, valamint referencia-kamatlábat a Módtv. 6. §-ával megállapított 17/D. § (4) és (5) bekezdése alapján e rendelkezés hatálybalépésének151 napjától kezdődően bejelentheti, azt a Magyar Nemzeti Bank megvizsgálhatja, közzéteheti vagy dönthet a közzététel elutasításáról.

(8) Ha a fogyasztói kölcsönszerződés a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolással érintett, a (4) és (5) bekezdésben foglaltak helyett külön törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

34. §152 E törvénynek a Módtv.-nyel megállapított 17/A–17/F. §-át, 18. §-át, 20/A–20/C. §-ait, 21/B. §-át, 28. § (5) bekezdését, 29/A. §-át, valamint 33. §-át a 2004. május 1. napja után kötött, meg nem szűnt fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.

35. §153 (1) E törvénynek – a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2015. évi CCXV. törvénnyel megállapított – 14/A. §-át, 17/D. § (7) bekezdését, 18. § (1) és (4a) bekezdését, 21/C–21/E. §-át és 25. § (1), (2) és (8) bekezdését a hatálybalépést követően kötött hitelszerződések esetén kell alkalmazni.

(2) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi CX. törvény 54. §-ával megállapított 25. § (9) bekezdést a hatálybalépését154 megelőzően megkötött szerződések esetében is alkalmazni kell a hatálybalépését követően teljesített előtörlesztésekre.

36. §155

37. §156

38. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (1. § 2. § (1)–(2) bekezdése, 3–11. §, 14–16. §, 17. § (1) és (3) bekezdése, 18–24. §, 26–32. §, 34. §, 36–38. § továbbá az 1. és 2. melléklet,

b) a Bizottság 2001/193/EK ajánlása (2001. március 1.) a fogyasztóknak a lakáshitel szerződések megkötését megelőzően nyújtandó tájékoztatásról (a 12. § és a 3. melléklet),

c)157 az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/EU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról.

d)158 a 6. § (2a) bekezdése a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikk.

1. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez159

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai

a hitelező neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma

...

internet címe*

...

adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

* jelölt mezők kitöltése nem kötelező

Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.

A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése

a hitel típusa

...

a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa

...

a hitel lehívásának feltételei
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja

...

a hitel futamideje

...

a törlesztőrészletek és elszámolásuk módja

Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
... [a törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, a törlesztés gyakorisága]A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja:
...

a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget

... [a hitel teljes összege és a hitel teljes díja]

adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára

...

adott esetben a szükséges biztosítékok
a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője

... [a szükséges biztosíték típusa]

adott esetben
a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését

...

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás

hitelkamat vagy hitelkamatok

...%
... [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti

...%
... [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]

hitelszerződés megkötéséhez szükséges
– biztosítási vagy
– egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek

igen/nem [ha igen, annak típusa] ...
igen/nem [ha igen, annak típusa] ...

hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget

...

adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez

...

adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség

...

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget

...

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – módosításának feltételei

...

adott esetben közjegyzői díj

...

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: ... [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]

4. Egyéb jogi tájékoztatás

elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni

igen/nem

előtörlesztés
Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére

...

adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei
az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult

... [az előtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítését a 24. § rendelkezései szerint kell meghatározni]

a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja

...

hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa
nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni

...

adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása

Ez a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás

a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma

... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság

...

az elállási jog gyakorlása

... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog

...

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése

... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]

nyelvhasználat

... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval egyetértésben megállapított – nyelv]

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát

...

2. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez160

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai

a hitelező neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma

...

internet címe*

...

adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

* jelölt mezők kitöltése nem kötelező

Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése

a hitel típusa

...

a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa

...

a hitel futamideje

...

adott esetben Önt a hitelező bármikor felszólíthatja a hitel teljes összegének visszafizetésére

...

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás

hitelkamat vagy hitelkamatok

...%
... [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti

...%
... [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget, és azok módosításának feltételei

... [A hitelkamaton kívüli minden egyéb, a szerződés megkötésétől fizetendő ellenszolgáltatás.]

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: ... [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]

4. Egyéb jogi tájékoztatás

hitelszerződés felmondása

... [a felmondási jog gyakorlásának feltételei, módja]

a 14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja

...

adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása

Ez a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás

a hitelezőnek a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)

... [név]

címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internetcíme*

...

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba-vételi száma

... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság

...

az elállási jog gyakorlása

Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni a hitelszerződéstől.

... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog

...

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése

... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]

nyelvhasználat

... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval egyetértésben megállapított – nyelv]

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát

...

3. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez161

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 30.

2

Az 1. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. § (2) bekezdés e) pontja a 2013: XCVIII. törvény 96. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés g) pontja a 2016: LIII. törvény 85. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés h) pontja a 2011: LXXV. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdését a 2014: LXXVIII. törvény 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § (5) bekezdését a 2014: LXXVIII. törvény 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § a 2014: LXXVIII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdése a 2015: CCXV. törvény 70. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (6) bekezdését a 2015: CCXV. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

12

A 3. § 3. pontja a 2017: LXIX. törvény 143. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § 8. pontja a 2017: LXIX. törvény 143. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § 13. pontja a 2023. évi LXXVI. törvény 38. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § 16. pontja a 2013: CCXXXVI. törvény 130. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § 20. pontja a 2015: CCXV. törvény 71. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § 22. pontját a 2010: XCVI. törvény 6. §-a iktatta be, szövege a 2013: CCXXXVI. törvény 128. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § 23. pontját a 2010: XCVI. törvény 6. §-a iktatta be.

19

A 3. § 24. pontját a 2014: LXXVIII. törvény 3. §-a iktatta be.

20

A 3. § 25. pontját a 2014: LXXVIII. törvény 3. §-a iktatta be.

21

A 3. § 26. pontját a 2014: LXXVIII. törvény 3. §-a iktatta be.

22

A 3. § 27. pontját a 2015: CCXV. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 3. § 28. pontját a 2015: CCXV. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 3. § 29. pontját a 2015: CCXV. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 3. § 30. pontját a 2015: CCXV. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 3. § 31. pontját a 2015: CCXV. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 3. § 32. pontját a 2015: CCXV. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 4. § a 2015: CCXV. törvény 72. §-ával megállapított szöveg.

29

A 4. § (1) bekezdése a 2018: CXXVI. törvény 83. §-a szerint módosított szöveg.

30

Az 5. §-t megelőző alcím a 2014: LXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 5. § a 2015: CCXV. törvény 73. §-ával megállapított szöveg.

32

Az 5. § (1) bekezdése a 2023. évi LXXVI. törvény 40. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 6. § a 2014: LXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

34

A 6. § (1) bekezdés 14. pontja a 2015: CCXV. törvény 90. § a) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 6. § (2a) bekezdését a 2017: CXLV. törvény 68. §-a iktatta be.

36

A 7. § a 2014: LXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

37

A 8. § a 2014: LXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 8. § (1) bekezdése a 2015: CCXV. törvény 74. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. § (3) bekezdését a 2015: CCXV. törvény 74. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 9. § a 2014: LXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

41

A 10. § a 2014: LXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

42

A 11. § a 2014: LXXVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

43

A 12. § a 2015: CCXV. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

44

A 13. § a 2020: CX. törvény 53. §-ával megállapított szöveg.

45

A 14. §-t megelőző alcím a 2015: CCXV. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

46

A 14. § a 2015: CCXV. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

47

A 14/A. §-t megelőző alcímet a 2015: CCXV. törvény 766. §-a iktatta be.

48

A 14/A. §-t a 2015: CCXV. törvény 76. §-a iktatta be.

49

A 14/A. § (3) bekezdése a 2016: LIII. törvény 86. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 14/A. § (3) bekezdés b) pontja a 2023. évi LXXVI. törvény 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 14/A. § (4a) bekezdését a 2016: LIII. törvény 86. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CXLV. törvény 69. §-ával megállapított szöveg.

52

A 14/B. §-t megelőző alcímet a 2015: CCXV. törvény 77. §-a iktatta be.

53

A 14/B. §-t a 2015: CCXV. törvény 77. §-a iktatta be.

54

A 14/B. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2023. évi LXXVI. törvény 40. § c) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 15. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

56

A 16. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

57

A 16. § (1) bekezdés 24. pontja a 2015: CCXV. törvény 89. § a) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 16. § (1) bekezdés 25. pontját a 2015: CCXV. törvény 78. §-a iktatta be.

59

A 16. § (5) bekezdése a 2014: LXXVIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

60

A 17. §-t megelőző alcímet a 2014: LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be.

61

A 17. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

63

A 17/A. § (1) bekezdése a 2016: LIII. törvény 87. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 17/A. § (5) bekezdését a 2016: LIII. törvény 87. § (2) bekezdése iktatta be.

68

A 17/D. § (7) bekezdését a 2015: CCXV. törvény 79. §-a iktatta be.

71

A 18. § a 2014: LXXVIII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

72

A 18. § (1) bekezdése a 2015: CCXV. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 18. § (4) bekezdése a 2017: LXIX. törvény 144. §-a szerint módosított szöveg.

74

A 18. § (4a) bekezdését a 2015: CCXV. törvény 80. § (2) bekezdése iktatta be.

75

A 19. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

76

A 19. § (5) bekezdése a 2017: LXIX. törvény 144. §-a szerint módosított szöveg.

77

A 20. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

78

A 20/A. §-t megelőző alcímet a 2014: LXXVIII. törvény 8. §-a iktatta be.

79

A 20/A. §-t a 2014: LXXVIII. törvény 8. §-a iktatta be.

80

A 20/B. §-t a 2014: LXXVIII. törvény 8. §-a iktatta be.

81

A 20/B. § (4) bekezdését a 2015: CCXV. törvény 81. §-a iktatta be.

82

A 20/C. §-t a 2014: LXXVIII. törvény 8. §-a iktatta be.

83

A 21. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

84

A 21. § (6) bekezdése a 2015: CCXV. törvény 90. § a) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 21/A. §-t megelőző alcímet a 2014: LXXVIII. törvény 9. §-a iktatta be.

86

A 21/A. §-t a 2014: LXXVIII. törvény 9. §-a iktatta be.

87

A 21/B. §-t a 2014: LXXVIII. törvény 9. §-a iktatta be.

88

A 21/C. §-t megelőző alcímet a 2015: CCXV. törvény 82. §-a iktatta be.

89

A 21/C. §-t a 2015: CCXV. törvény 82. §-a iktatta be.

90

A 21/C. § (1) bekezdése a 2016: LIII. törvény 88. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 21/C. § (9) bekezdése a 2016: LIII. törvény 88. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 21/D. §-t a 2015: CCXV. törvény 82. §-a iktatta be.

93

A 21/D. § (2) bekezdése a 2016: LIII. törvény 89. §-ával megállapított szöveg.

94

A 21/E. §-t a 2015: CCXV. törvény 82. §-a iktatta be.

95

A 22. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

96

A 23. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

97

A 24. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

98

A 24. § (1) bekezdése a 2015: CCXV. törvény 83. §-ával megállapított szöveg.

99

A 25. § a 31. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lép hatályba.

100

A 25. § (1) bekezdése a 2015: CCXV. törvény 84. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 25. § (2) bekezdése a 2015: CCXV. törvény 84. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 25. § (4) bekezdését a 2015: CCXV. törvény 90. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

103

A 25. § (5) bekezdése a 2010: XCVI. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 25. § (6)–(7) bekezdését a 2010: XCVI. törvény 7. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CCXV. törvény 90. § b) pontja.

105

A 25. § (8) bekezdését a 2015: CCXV. törvény 84. § (2) bekezdése iktatta be.

106

A 25. § (9) bekezdését a 2020: CX. törvény 54. §-a iktatta be.

107

A 25. § (10) bekezdését a 2023. évi CIX. törvény 35. §-a iktatta be.

108

A 26. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

109

A 27. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

110

A 27. § (1) bekezdése a 2013: CXLIII. törvény 145. §-a szerint módosított szöveg.

111

A 28. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

112

A 28. § (3) bekezdését a 2010: XCVI. törvény 8. §-a iktatta be, szövege a 2013: CCXXXVI. törvény 130. § b) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 28. § (4) bekezdését a 2010: XCVI. törvény 8. §-a iktatta be, szövege a 2013: CCXXXVI. törvény 130. § b) pontja szerint módosított szöveg.

114

A 28. § (5) bekezdését a 2014: LXXVIII. törvény 10. §-a iktatta be.

115

A 28. § (6) bekezdését a 2014: LXXVIII. törvény 10. §-a iktatta be.

116

A 28. § (7) bekezdését a 2023. évi LXXVI. törvény 39. §-a iktatta be.

117

A 29. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

118

A 29/A. §-t a 2014: LXXVIII. törvény 11. §-a iktatta be.

119

A 30. § a 31. § (3) bekezdése alapján 2010. június 11-én lép hatályba.

121

A 30. § b) pontja a 2013: CXLIII. törvény 144. §-ával megállapított szöveg.

123

A 30. § c) pontját a 2015: CCXV. törvény 85. §-a iktatta be.

125

A 30. § d) pontját a 2015: CCXV. törvény 85. §-a iktatta be.

127

A 30/A. §-t a 2014: LXXVIII. törvény 12. §-a iktatta be.

130

A 30/A. § c) pontját a 2015: CCXV. törvény 86. §-a iktatta be.

132

A 30/A. § d) pontját a 2015: CCXV. törvény 86. §-a iktatta be.

133

A 31. § (4) bekezdését a (6) bekezdés hatályon kívül helyezte.

134

A 31. § (5) bekezdését a (6) bekezdés hatályon kívül helyezte.

135

A 31. § (6) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

136

A 32. § (1) bekezdése a 2010: XCVI. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 32. § (6) bekezdését a 2010: XCVI. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.

138

A hatálybalépés időpontja 2010. november 27.

139

A hatálybalépéstől számított tizenötödik nap: 2010. december 12.

140

A 32. § (7) bekezdését a 2010: XCVI. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.

141

A hatálybalépés időpontja 2010. november 27.

142

A hatálybalépéstől számított tizenötödik nap: 2010. december 12.

143

A 32. § (8) bekezdését a 2010: CLXXIX. törvény 13. §-a iktatta be.

144

A hatálybalépés időpontja 2010. november 27.

145

A hatálybalépéstől számított harmincötödik nap: 2011. január 1.

146

A 32. § (9) bekezdését a 2013: CCXXXVI. törvény 129. §-a iktatta be.

147

A hatálybalépés időpontja 2013. december 26.

148

A 33. §-t a 31. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: LXXVIII. törvény 13. §-a iktatta be.

149

A hatálybalépés időpontja 2014. december 6.

150

A hatálybalépés időpontja 2014. december 6.

151

A hatálybalépés időpontja 2014. december 6.

152

A 34. §-t a 31. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: LXXVIII. törvény 13. §-a iktatta be, szövege a 2015: II. törvény 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

153

A 35. §-t a 31. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: CCXV. törvény 87. §-a iktatta be, szövege a 2020: CX. törvény 55. §-ával megállapított szöveg.

154

A hatálybalépés időpontja 2021. március 10.

155

A 36–37. §-t a 31. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

156

A 36–37. §-t a 31. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

157

A 38. § c) pontját a 2015: CCXV. törvény 88. §-a iktatta be.

158

A 38. § d) pontját a 2017: CXLV. törvény 70. §-a iktatta be.

159

Az 1. melléklet a 2015: CCXV. törvény 89. § b) pontja szerint módosított szöveg.

160

A 2. melléklet a 2013: XCVIII. törvény 95. §-a szerint módosított szöveg.

161

A 3. mellékletet a 2015: CCXV. törvény 90. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére