• Tartalom

167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet

167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet

a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról1

2010.04.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) cukorrépa-termelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a kvótajogosulthoz rendelt, a Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott cukorrépa-szállítási joggal rendelkezett a kvótáról történő lemondással érintett gazdasági évet megelőző három gazdasági év valamelyikében (a továbbiakban: referencia-időszakban), vagy aki átengedett cukorrépa-szállítási jog alapján a referencia-időszakban a kvótajogosult cukortermeléséhez cukorrépát termelt,

b) kvótajogosult: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontja szerinti feltételeknek megfelelő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az R. szerinti kvótájáról a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 3. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján csak részben mondott le,

c) cukorrépa-szállítási jog: az R. 1. § c) pontjában ekként meghatározott fogalom,

d) cukorrépa SAPS jogosultság: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatási jogosultság, amely alapján a cukorrépa-termelő a cukorrépa hasznosítási ágként művelt földje után vett igénybe az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatást a referencia-időszakban.

2. § (1) E rendelet alapján támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult, aki a következő együttes feltételeknek megfelel:

a) a cukorrépa-termelőnek a 2007. december 31-én fennálló cukorrépa-szállítási joga a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint részben szűnt meg, vagy a részben megszűnt cukorrépa-szállítási jog alapjául szolgáló eredeti cukorrépa-szállítási jog alapján a referencia időszakban cukorrépát termelt,

b) a cukorrépa-termelő vagy az általa igénybe vett cukorrépa-szállítási jog tulajdonosa (a továbbiakban: jogtulajdonos) rendelkezik az adott cukorrépa-termelők térségi szövetségi tagságát igazoló dokumentummal,

c) a cukorrépa-termelő a cukorrépa-termelést a kvótajogosultnak a kvótáról történő lemondását követően véglegesen abbahagyta, és a kvótajogosult kvótájának megtermeléséhez szükséges cukorrépa-termeléshez nem járul hozzá,

d) a cukorrépa-termelő vagy az általa igénybe vett jogtulajdonos az a) pont szerinti cukorrépa-szállítási jogot térítésmentesen átadta a Cukor Terméktanácsnak, és

e) a cukorrépa-termelő a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet alapján nem jogosult támogatásra, és a kvótajogosultnak a kvótáról történő lemondását követően cukorrépa SAPS jogosultsággal nem rendelkezik.

(2) A támogatást a jogtulajdonos igényelheti. Ha a jogtulajdonos cukorrépa-szállítási jogát a referencia-időszakban más cukorrépa-termelők is használták, akkor a megítélt támogatás 50%-a azon cukorrépa-termelőket illeti meg, akik a referencia-időszakban a jogtulajdonos cukorrépa-szállítási joga alapján cukorrépát termeltek.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás 50%-át a referencia-időszak során szállított cukorrépa-mennyiség arányában kell azon cukorrépa-termelők között felosztani, akik ugyanazt a cukorrépa-szállítási jogot használták. A felosztás során a jogtulajdonos saját termelését is arányosan figyelembe kell venni.

(4)2 Az (1) bekezdés e) pontjától eltérően részbeni támogatásra jogosult az, aki kvótajogosult részére történő cukorrépa termeléssel felhagyott, azonban egyéb hasznosítási célzattal a korábbi mértéket meg nem haladó területen cukorrépát termelt. Ebben az esetben az arányos támogatás mértékét a referencia időszakban használt vetésterület és a kvótavisszaadást követően használt vetésterület arányában kell megállapítani.

3. § (1) A támogatás mértéke a 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján átadott cukorrépa-szállítási jog minden tonnája után 19,73 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatási összeget a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 27-i 968/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 21. cikke szerint kell forintra átváltani.

(3) A cukorrépa-szállítási jog mértékét 130 kg/t cukorkihozatal alapján számított 16%-os cukortartalmú cukorrépára átszámítva kell figyelembe venni.

(4) A támogatás forrása a tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott forrás.

4. § (1) A támogatási kérelmet 2009. december 14-től 2010. január 15-ig egy példányban, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) ügyfélazonosító adatok és kapcsolattartási információk,

b) a támogatási jogosultságra vonatkozó adatok,

c) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok,

d) a benyújtandó mellékletek listája.

(3) A támogatási kérelemhez – ha azokat korábban, más támogatási kérelmekhez kapcsolódóan az MVH részére nem juttatták el – az alábbi igazolásokat kell mellékelni:

a) a Cukor Terméktanács által kiállított, a cukorrépa-szállítási jogot igazoló bizonylat másolata,

b) az a) pontban meghatározott cukorrépa-szállítási jog bevonásáról szóló, a Cukor Terméktanács által kiállított igazolás,

c) a térségi cukorrépa-termelők szövetsége által kiállított, a tagsági kötelezettség teljesítését igazoló dokumentum,

d) a 2. § (2) bekezdése szerinti esetben a cukorrépa-szállítási jogot használó cukorrépa-termelők listája.

(4) A támogatási kérelem (3) bekezdés d) pontja szerinti mellékletének a nyomtatványát az MVH a honlapján közzéteszi. A nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a cukorrépa-termelők által a referencia-időszakban – az átadott cukorrépa-szállítási jog alapján – leszállított 16%-os cukortartalmú cukorrépa mennyisége,

b) a cukorrépa-termelők nyilatkozata a cukorrépa-termelés beszüntetéséről,

c) a jogtulajdonos teljességi nyilatkozata a becsatolt mellékletekről,

d) ügyfélazonosító adatok és kapcsolattartási információk.

(5) Az MVH a támogatást 2010. március 1. és március 31. között folyósítja. Ha a támogatás folyósítására – figyelembe véve a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 55. § (4) bekezdését is – 2010 márciusában nem kerül sor, a támogatást az MVH a bizottsági rendelet 17. cikkében meghatározottak szerint folyósítja.

(6) A 2. § (2) bekezdése szerinti esetben a jogtulajdonos köteles a támogatás 2. § (3) bekezdése szerinti részét a cukorrépa-szállítási jogát használó más cukorrépa-termelő részére a kifizetést követő tíz munkanapon belül továbbítani (átutalni), ha a cukorrépa-termelő nem mond le a támogatás arányos összegéről.

(7) A jogtulajdonos köteles a (6) bekezdés szerint továbbított támogatás továbbítását követő huszonöt munkanapon belül az MVH részére benyújtani az egyes cukorrépa-termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint a továbbítás tényét bizonyító dokumentumot (különösen a bankszámlakivonatot, a pénztárbizonylat másolatát).

(8) Ha a támogatás nem kerül továbbításra a (6) bekezdés szerinti határidőn belül, a támogatás nem továbbított része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben az MVH hivatalból állapítja meg és folyósítja a jogtulajdonos szállítási jogát használó cukorrépa-termelőnek a részére közvetlenül járó támogatást.

(9) Ha a (6) bekezdés szerint támogatást szerző cukorrépa-termelő nem tartja be a 2. § (1) bekezdés c) pontjában vállalt kötelezettséget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

5–6. §3

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet5. § (1) bekezdéssel módosított – 7. § (4) bekezdését, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet5. § (2) és (3) bekezdéssel módosított – 4. § (1) bekezdés c) pontját és 4. § (3) bekezdés c) pontját, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet5. § (4) bekezdéssel és az 1. melléklettel módosított – 5. számú mellékletét a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4)4

8. § Ez a rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról,

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

9. §5 E rendeletnek a cukorrépa-termelők 2010. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 9. § (1) bekezdésével kiegészített 2. § (4) bekezdésében foglaltakat a támogatási rendelet hatálybalépését6 megelőzően indult és folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

1–4. melléklet a 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelethez7

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 41. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 2. § (4) bekezdését a 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 5–6. §-t a 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

6

A hatálybalépés időpontja: 2010. április 18.

7

Az 1–4. mellékletet a 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére