• Tartalom

17/2009. (IX. 29.) PM rendelet

17/2009. (IX. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes PM rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény hatálybalépése miatt szükséges módosításáról1

2010.01.02.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében és 182. § (8) bekezdésében, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a), c), f)–g), p), s)–t) és u) pontjaiban, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdésében, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés a)–l) pontjaiban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/D. § (4) bekezdésében és 30. § (9) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § a), b), d) és e) pontjaiban, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) és r) pontjában, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdésének r) pontjában, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés o) pontjában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében, az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (8) bekezdésében, a jelzáloghitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. § (2) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a), b), f) és g) pontjában, 2. § d) pontjában, 4. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének
és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

1. § (1) A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez csatolni kell a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát.”

(2) Az R. 9. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kérelem elbírálásáról – az adó feltételes megállapításáról vagy elutasításáról – a miniszter dönt.”

2. § Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

3. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 2. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]

a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói, illetve az őstermelői igazolványt;
b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 2. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]

i) az adóraktárban folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt engedélyek listáját, adóraktárankénti összeállításban (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);”

(3) A JötR. 2. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]

n) – a kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdére, valamint sörfőzdére engedélyt kérelmező kivételével – az adóraktár engedélyese vagy az adóraktár által jövedéki ügyintézőként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki ügyintézői szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy a 28. § (1) bekezdés szerinti egyéb szakképesítést, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványának hiteles másolatát, továbbá – megbízott személy esetén – a megbízó személy által a jövedéki ügyintézői tevékenység ellátásáról kiállított, a megbízó és a megbízott adatait (természetes személy esetén név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, gazdálkodó szerv esetén cégnév, székhely, cégjegyzék száma, illetve vállalkozói igazolvány száma), aláírását, valamint a megbízás ellátásának kezdő időpontját, időtartamát tartalmazó iratot;”

(4) A JötR. 2. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]

p) a 61. § (1)–(2) bekezdésében vagy a 61/A. § (1) bekezdésében foglalttól eltérő denaturálási eljárás leírását.”

(5) A JötR. 2. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b), d), j) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban (a továbbiakban: köztartozásmentes adózói adatbázis).”

4. § A JötR. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. melléklet [(1) A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]

a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói, illetve az őstermelői igazolványt;”

5. § (1) A JötR. 3/A. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. melléklet [(1) A Jöt. 58. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, kísérleti előállítást végző üzem adóraktári engedélye iránti kérelemhez csatolni kell]

a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói, illetve az őstermelői igazolványt;
b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 3/A. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet [(1) A Jöt. 58. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, kísérleti előállítást végző üzem adóraktári engedélye iránti kérelemhez csatolni kell]

h) a 61. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 61/A. § (1) bekezdésében foglalttól eltérő denaturálási eljárás leírását.”

(3) A JötR. 3/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b) és e) pontjában foglalt okiratokat eredetiben kell csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.”

6. § A JötR. 5/A. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. melléklet (1) A kísérleti előállítást végző üzemre adóraktári engedélyt a regionális ellenőrzési központ abban az esetben ad ki, ha]

a) a kérelmező a 3/A. § (1) bekezdés b) pontban foglalt közokirati igazolást csatolja, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;”

7. § (1) A JötR. 10. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5. melléklet [(1) A keretengedély iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]

a) a kérelmező társasági szerződését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 42. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 10. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. melléklet [(1) A keretengedély iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]

h) az adómentes üzemben folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt engedélyek listáját (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);”

(3) A JötR. 10. §-a (1) bekezdésének r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7. melléklet [(1) A keretengedély iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]

r) az adómentes felhasználó által jövedéki ügyintézőként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki ügyintézői szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy a 28. § szerinti egyéb szakképesítést, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványának hiteles másolatát – megbízott személy esetén – továbbá, a jövedéki ügyintézői tevékenység ellátására kötött szerződés eredeti példányát;”

(4) A JötR. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b), c), j), k) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a keretengedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

8. § (1) A JötR. 15. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

8. melléklet [(1) A felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolni kell]

a) a kérelmező társasági szerződését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 59. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 15. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

9. melléklet [(1) A felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolni kell]

h) a felhasználó üzemben folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt engedélyek listáját (kiadó hatósága, engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);”

(3) A JötR. 15. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b), c), f), j) és m) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

9. § (1) A JötR. 19. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10. melléklet [(1) A bejegyzett kereskedői engedély iránti kérelemhez – a (4)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]

a) a kérelmező társasági szerződését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy az egyéni vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 19. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

11. melléklet [(1) A bejegyzett kereskedői engedély iránti kérelemhez – a (4)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]

f) a fogadóhelyen végzett tevékenységhez jogszabályban előírt engedélyek listáját (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);”

(3) A JötR. 19. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b), d), h) és j) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(4) A JötR. 19. §-a (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A nem bejegyzett kereskedői engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdés a)–b) és i) pontjában előírt bizonylatokat, okiratokat kell a (3) bekezdés szerint eredetiben vagy hiteles másolatban csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

10. § (1) A JötR. 22. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

12. melléklet [(1) Az adóképviselő engedélye iránti kérelemhez csatolni kell]

a) a kérelmező társasági szerződését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy az egyéni vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 22. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b), c), g), h) és j) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell az adó-képviselői engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

11. § (1) A JötR. 25. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13. melléklet [(1) Más tagállamban engedélyezett csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének engedélye iránti kérelemhez csatolni kell]

a) a kérelmező társasági szerződését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy az egyéni vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 25. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b), c) és g) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell az adóügyi képviselői engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

12. § (1) A JötR. 26. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14. melléklet [(1) A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell]

a) a kérelmező társasági szerződését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 104. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel teljesítéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást;”

(2) A JötR. 26. §-a (1) bekezdésének f)–g) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15. melléklet [(1) A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell]

f) a tevékenység folytatásához jogszabályban előírt engedélyeket, használatbavételi vagy fennmaradási engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);
g) a számítógépes jövedéki nyilvántartás-vezetés leírását;”

(3) A JötR. 26. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b), c), d) és i) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, dokumentumokat eredetiben vagy az azokról készített hiteles másolatban kell a jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

13. § A JötR. 27. §-a (3) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

16. melléklet [(3) Az adatok változásának bejelentése során csatolni kell]

a) új telephely nyitása esetén a Jöt. 104. § (4) bekezdésében előírt feltétel teljesítését igazoló iratokat, bizonylatokat, valamint az e rendelet 26. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);
b) az engedélyezett tevékenység mellett más engedélyköteles tevékenység megkezdése esetén az új tevékenység folytatására a vonatkozó jogszabályban előírt hatósági engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);”

14. § A JötR. 37/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedélyezett nyilvántartó, illetve a bizonylat-kiállító program módosított változatára való áttérést – kivéve, ha a módosítás a törzsadatok változása miatt szükséges – a regionális ellenőrzési központhoz előzetesen be kell jelenteni, és egyidejűleg kérni kell a módosított program engedélyezését. A regionális ellenőrzési központ a programmódosítás engedélyezéséről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt. A programmódosítás engedélyezésekor – a 37/A. § (3) bekezdésének a) pontjára is figyelemmel – meghatározásra kerül a módosított nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító program használatának kezdő időpontja is.”

15. § A JötR. 40. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A mozgó ellátóhajónak az állomásozás helyéről hajótöltési céllal történő eltávozásáról és visszatéréséről a hatósági felügyeletet ellátó vámhatóságot írásban kell értesíteni.”

16. § A JötR. 41/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bioüzemanyag-adóraktár és a kísérleti előállítást végző üzem engedélyese bioetanol előállítása esetén – kivéve a Jöt. 7. § 37/B. pontjában meghatározott E85 előállításához felhasználásra szánt bioetanol előállítását – az e rendelet 61. § (1)–(2) bekezdésében, valamint 61/A. § (1) bekezdésében foglalt denaturálási eljáráson kívül más, a regionális ellenőrzési központ által engedélyezett, az adóraktári engedélyben szereplő eljárást is alkalmazhat a 61. § (3) bekezdésének figyelembevételével.”

17. § A JötR. 90. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A regionális ellenőrzési központ az adóraktár helyi körülményeinek figyelembevételével az adó megfizetésének biztosítása érdekében a hatósági felügyelet folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való gyakorlásához az (1) bekezdés szerinti részletes előírásokat határozhat meg, melyeket az engedélyben – annak kiadása vagy módosítása során – kell rögzíteni.”

18. § A JötR. 91. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktárában vagy az adómentes felhasználó üzemében a folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való hatósági felügyelet gyakorlása akkor rendelhető el, ha olyan körülmény merül fel, amely a jövedéki adó befolyásának fokozottabb veszélyeztetettségét valószínűsíti. A regionális ellenőrzési központ a folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való hatósági felügyeletet az adóraktári engedélyben, illetve a keretengedélyben vagy az engedély kiadását követően rendeli el. A regionális ellenőrzési központ a keretengedélyben vagy az engedély kiadását követően hozott döntésben a jövedéki termék felhasználásával előállított termékekre vevőnyilvántartás vezetési kötelezettséget is előírhat.”

19. § (1) A JötR. 6. §-ának (2) bekezdésében, 11. §-ának (3) és (5) bekezdésében a „kézhezvételét” szövegrész helyébe „közlését” szöveg, 37/C. §-ának (3) bekezdésében, 93. §-ának (4) bekezdésében és 138. §-ának (6) bekezdésében a „kézhezvételétől” szövegrész helyébe „közlésétől” szöveg lép.

(4)2

(5) A JötR. 1. §-át megelőző „Engedélykérelmek benyújtása” alcím helyébe az „Engedély iránti kérelmek” alcím lép.

(6) A JötR. 1. §-ának (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség eljárásra illetékes regionális ellenőrzési központjához” szövegrész helyébe a „regionális ellenőrzési központhoz” szöveg, 4. §-ának (1) bekezdésében az „és illetékességgel felruházott” szövegrész helyébe a „rendelkező” szöveg, 10. §-a (1) bekezdésének o) pontjában az „az illetékes hatóság” szövegrész helyébe az „a hatóság” szöveg, 11. §-ának (5) bekezdésében a „határozattal rendelkezik” szövegrész helyébe a „dönt” szöveg, 99. §-a (1) bekezdésében és 101. §-ának (4) bekezdésében az „az illetékes hatóság” szövegrész helyébe az „a hatóság” szöveg, 125. §-ának (1) bekezdésében és 126. §-a (3) bekezdésében az „az illetékes hatósági” szövegrész helyébe az „a hatósági” szöveg, a 14/A. számú mellékletében az „1. Illetékes vámhatóság” szövegrész helyébe az „1. Vámhatóság megnevezése” szöveg lép.

20. § (1) Hatályát veszti a JötR. 2. § (1) bekezdés o) pontja, 4. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdés p) pontjának a „területileg illetékes” szövegrésze, 10. § (1) bekezdés s) pontja, 19. § (1) bekezdés c) pontja, 22. § (1) bekezdés d) pontja, 25. § (1) bekezdés d) pontja, 28. § (2) bekezdése, 35. § (4) bekezdésének az „ , és értelemszerűen alkalmazni kell a 33. § (4) bekezdés rendelkezését” szövegrésze, 37. § (2) bekezdésének a „vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 160. § (2) bekezdése szerinti elektronikus úton” szövegrésze, 46. § (1) bekezdésének a „határozattal” szövegrésze, 83. § (2) bekezdésének az „Amennyiben az adómentességi igazolást és – az (1) bekezdés szerinti esetben – a megrendelő űrlapot a mentesített szervezet nem magyar vagy angol nyelven töltötte ki, akkor a hivatalos magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell az adómentességi igazolás vámhatóság általi ellenjegyzéséhez.” szövegrésze, 92. §-ának az „A kérelem elfogadásáról vagy annak elutasításáról határozatban kell rendelkezni” szövegrésze, 96. § (2) bekezdésének a „vagy a Ket. 160. § (2) bekezdése szerinti elektronikus úton” szövegrésze és a 116. § (2) bekezdés második mondata.

(2)3

(3) Hatályát veszti a JötR. 4. számú melléklete I. pontjának a „4.6. Közvetlen számítógépes kapcsolatra:” szövegrésze, valamint az 5. és 7. számú melléklete I. pontjának a „4.6. A közvetlen számítógépes kapcsolatra:” szövegrésze.

(4) Hatályát veszti a JötR. 44. és 45. számú melléklete.

A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló
36/1997. (XI. 26.) PM rendelet rendelet módosítása

21. § A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet (a továbbiakban: Zárjegy-rendelet) 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az importőr zárjegyfelhasználónak az elszámoláshoz meg kell adnia a zárjegy harmadik országban történő felhelyezése esetén a zárjegy kiviteléről és a kivitelből visszahozott zárjegyről, valamint az alkoholtermék vámjogi szabadforgalomba bocsátásáról készült vámokmány számát.”

22. § A Zárjegy-rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Zárjegy megrendelést” szövegrész helyébe a „Zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: megrendelés)” szövegrész lép.

23. § Hatályát veszti a Zárjegy-rendelet 5. §-ának (3) bekezdése, 5. §-a (4) bekezdésének a „határozattal” szövegrésze és 13. §-ának (3)–(4) bekezdése.

A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosítása

24. § (1) A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet (a továbbiakban: Zár-rendelet) 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

17. melléklet [(4) Az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló kérelmet a regionális ellenőrzési központhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell:]

a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt), illetve a vállalkozói igazolványt;”

(2) A Zár-rendelet 3. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

18. melléklet [(4) Az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló kérelmet a regionális ellenőrzési központhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell:]

c) 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást arról, hogy a (3) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn;”

(3) A Zár-rendelet 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A regionális ellenőrzési központ szakértőként köteles bevonni az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló eljárásba a Bizottságot. A regionális ellenőrzési központ – a Bizottság javaslatának figyelembevételével, a Bizottság javaslattételét követő 15 napon belül – dönt az eszköz hivatalos zárként való felhasználásának, alkalmazási körének és felhelyezési módjának, valamint az eszköz kérelmező általi gyártásának engedélyezéséről.”

(4) A Zár-rendelet 3. §-a a következő új (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Nem kell csatolni az (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

25. § A Zár-rendelet 3. § (7) bekezdésének a „külön határozattal rendelkezik” szövegrésze helyébe a „dönt” szöveg lép.

A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása

27. § A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI.12.) PM rendelet (a továbbiakban: ER.) 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

19. melléklet [(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a képviselőnek]

a) jövedékiadó-bevallási kötelezettség esetén
aa) a Jöt. 48/B. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben az első adóbevallás benyújtása hónapjának 3. munkanapjáig, illetve a nem bejegyzett kereskedő és a Jöt. 27. § szerinti adóalany esetében az adófizetési kötelezettség, a 28. § szerinti adó-visszaigénylő esetében az adó-visszaigénylési jogosultság keletkezésének napjáig,
ab) a Jöt. 48/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az első esetben elektronikus úton teljesíteni kívánt adóbevallási kötelezettség alapját képező adóbevallási időszakot követő hónap 5. munkanapjáig”

[kell megtennie.]

28. § (1) Hatályát veszti az ER. 5. § (4) bekezdése és 6. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az ER. 3. § (1) bekezdésében az „Az adózó (képviselője) a felhasználói név és jelszó használata mellett – választása szerint – az elektronikus kapcsolattartáshoz elektronikus aláírást is alkalmazhat.” szövegrész és 4. § (3) bekezdése.

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

29. § Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: Adójegy-rendelet) 1. §-a (1) bekezdésében a „kettőpéldányos adójegy megrendelőlap (a továbbiakban: megrendelőlap)” szövegrész helyébe a „kettőpéldányos, adójegy megrendelésére irányuló kérelem (a továbbiakban: megrendelés)” szöveg, 2. § (2) bekezdésében a „megrendelőlap példányának beérkezése” szövegrésze helyébe a „megrendelés beérkezésének” szöveg, 2. §-ának (9) bekezdésében a „kiadását határozattal engedélyezi, amelyben” szövegrész helyébe a „kiadásának engedélyezése során” szöveg, az „elutasító határozatot hoz” szövegrész helyébe az „elutasítja” szöveg, 11. §-ának (5) bekezdésében a „határozatot hoz” szövegrésze helyébe a „dönt” szöveg lép.

30. § Hatályát veszti az Adójegy-rendelet 6. §-a (7) bekezdésében és 8. §-a (2) bekezdésében „határozatban” szövegrész.

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló
15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása

31. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: VTVr.) 20. §-a (1) bekezdése e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[20. § (1) Az elfogadott exportőr:]

e) vállalja, hogy a vámhatóságnak a d) pontban meghatározott időn belül bármikor bemutatja a származást igazoló okmányokat.”

32. § (1) A VTVr. 22. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint illetékes regionális parancsnoksággal az engedélyt kiadó regionális parancsnokság a határozatot egy példányának megküldésével közli.”

(2) A VTVr. 25. §-a (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatal az árutovábbítási eljárás befejezését haladéktalanul közli az indító vám- és pénzügyőri hivatallal.”

(3) A VTVr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

36. § Az engedélyező vámhatóság az engedélyt minden olyan vám- és pénzügyőri hivatallal közli, amelynek illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.”

33. § A VTVr. 56. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

20. melléklet [(2) Az (1) bekezdéssel, valamint a vámkódex 229. cikkében foglalt fizetési könnyítéssel, a Vtv. 7/L. §-ában foglalt fizetéshalasztással, részletfizetéssel összefüggésben a kérelmező a tevékenysége folyamatosságának súlyos veszélyeztetése vizsgálatához köteles benyújtani]

d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalombiztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van, a tartozások átütemezéséről szóló megállapodást, kivéve, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,”

34. § A VTVr. 8. számú mellékletében az „APEH igazolás kelte” cím alatti szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

„A tevékenységi engedélyt kiadó vámhatóság az adótartozás adatait közvetlenül kéri meg az állami adóhatóságtól, ha a kérelmező ezeket nem igazolja. Ebben az esetben nem kell APEH igazolást csatolni a kérelemhez. Ha a kérelmező az adatokat maga igazolja, úgy a kérelemhez csatolni kell az APEH igazolását, mely kiadásának dátumát kell beírni a vonatkozó rovatba.”

35. § (1) A VTVr. 8. számú mellékletében az „Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására” című táblázat és a „Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására” című táblázat 16B pontja, valamint a „Bank-kezes adatai” cím alatti táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

16B
Megbízható vámadós

Erk. biz./munk. igazolás kelte:
⬜    Büntetett előéletre vonatkozó személyes adatának átadására
a bűnügyi nyilvántartó szervet felhatalmazta.

(2) A VTVr. 8. számú mellékletében az „Erkölcsi bizonyítvány/munkáltatói igazolás kelte” cím alatti szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kérelemhez csatolt erkölcsi bizonyítvány kiadásának dátumát kell beírni. Amennyiben az ügyfél a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatának átadására a bűnügyi nyilvántartó szervet felhatalmazta, nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni a kérelemhez, így annak keltét sem kell szerepeltetni. Közhivatalok esetén erkölcsi bizonyítvány helyett a munkáltató igazolása is elfogadható, amennyiben a munkakör betöltésének feltétele a büntetlen előélet. Ebben az esetben a munkáltatói igazolás keltének dátumát kell beírni.”

36. § (1) A VTVr. 18. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „az illetékes vám- és pénzügyőri hivatalnak” szövegrész helyébe az „a vám- és pénzügyőri hivatalnak” szövegrész lép.

(2) A VTVr. 56. §-ának (3) bekezdésében az „az illetékes vámhatóság” szövegrész helyébe az „a vámhatóság” szövegrész, valamint az „az illetékes helyi önkormányzatot” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatot” szövegrész lép.

(3) A VTVr. 59. §-ának (2) bekezdésében az „az illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe az „a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész lép.

(4) A VTVr. 4. számú mellékletében a „kézhezvételtől” szövegrész helyébe „közlésétől” szövegrész, valamint 9. számú mellékletének 4. pontjában a „kézhezvételét” szövegrészek helyébe „közlését” szövegrészek lépnek.

(5) A VTVr. 9. számú mellékletében a „KÉRELEM Vámkontingens/vámplafon igénylésre” valamint a „KÉRELEM Vámkontingens igénylésre” című táblázatokban az „az illetékes hatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Kontingenskezelő Központ, valamint a vámkontingensek kiosztását végző szerv” szövegrész lép.

37. § (1) Hatályát veszti a VTVr. 66. §-a (5) bekezdésének b) és c) pontjában, (9) bekezdésének b) és c) pontjában és 77. §-ában a „területileg illetékes” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a VTVr. 9. számú mellékletének 4. pontjában az „illetékes” szövegrész.

(3) Hatályát veszti a VTVr. 57. §-ának (6), (8) és (9) bekezdésében a „határozattal” szövegrész.

A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról szóló 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása

38. § A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról szóló 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében és az 5. § a) pontjában az „illetékes” szövegrész helyébe a „jogszabályban kijelölt” szöveg lép.

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

39. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) E rendeletet]

c) az adóhatóság első fokú döntése, intézkedése elleni olyan jogorvoslati eljárások, melyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,”

[esetén kell alkalmazni]

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2007. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

40. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bírósági eljárási illetéknek a 2007. december 31-éig kiadott engedélyek alapján történő utólagos elszámolása során a gazdálkodó szervezet 2009-ben az R. 8. §-a szerinti nyilvántartást a naptári év végén köteles lezárni, és 2010. január 15. napjáig a nyilvántartást és annak másolati példányát az illetékes állami adóhatósághoz benyújtani, s ezzel egyidejűleg az illetéket megfizetni. Ha a gazdálkodó szervezet a nyilvántartást a határidő letelte után nyújtja be, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mulasztási bírságot kell fizetni. Az illeték megfizetésének elmulasztása esetén az illetéket az esedékesség napjától (január 15.) felszámított, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetni.”

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosítása

41. § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek esetén az eljárás felfüggesztését az ügyfél nem kérheti.”

42. § A Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szervező – ide nem értve az Szjtv. 3. § (1) bekezdése szerinti szervezőt – személyi megfelelőségének megállapítására irányuló kérelméhez csatolnia kell az 1. számú melléklet szerinti iratokat.”

43. § A Vhr. 10. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az állami adóhatóság nem helyszíni ellenőrzés során tett megállapításairól jegyzőkönyvet vesz fel.
(6) Az ellenőrzött szervezet vagy személy az ellenőrzés során készített jegyzőkönyv megállapításaira a közlést követő nyolc napon belül az állami adóhatóságnál írásban észrevételt tehet.”

44. § (1) A Vhr. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Szjtv. 16. §-a és 23. §-a szerinti bejelentésköteles játékok (a továbbiakban: bejelentésköteles játékok), valamint azon sorsolásos játékok esetén, amelyek sorsolási eseményén közjegyző jelen van, a sorsolásról készült közjegyzői okirat egy hiteles példányát a végelszámoláshoz mellékelni kell, kivéve, ha azok már az időközi elszámoláshoz hiánytalanul benyújtásra kerültek.”

(2) A Vhr. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az ajándéksorsolásról készített közjegyzői okirat egy hiteles példányát a végelszámolás elektronikus úton való előterjesztése esetén az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél kell 15 napon belül benyújtani. A végelszámolás egyéb módon való előterjesztése esetén a közjegyzői okiratot a végelszámolással együtt kell benyújtani.”

45. § (1) A Vhr. 22/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bingójáték tekintetében mérésügyi hitelesítésre szoruló eszköznek a sorsolóeszközt és annak a forgalom ellenőrzésére és nyilvántartására szolgáló tartozékait kell tekinteni.”

(2) A Vhr. 22/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bingóteremnek a játék tisztasága, a biztonságos lebonyolítása, továbbá a rend és a vagyonvédelem biztosítása érdekében a következő feltételeknek megfelelő videotechnikai ellenőrzési rendszerrel kell rendelkeznie:
a) a videorendszerrel valamennyi, a bingóteremben folyó játéknak megfigyelhetőnek kell lennie,
b) a kamerákat úgy kell beállítani, típusát úgy kell kiválasztani, hogy az egyes játékesemények és a játék menete a képernyőn egyaránt jól látható és követhető legyen,
c) valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közvetített kép másodperc részletezettséggel és pontossággal tartalmazza a dátumot, az időpontot úgy, hogy a bingóteremben történt események mindvégig láthatóak legyenek. A képpel együtt a hangot is továbbítani kell.”

(3) A Vhr. 22/A. §-a a következő (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) A kamerák által nyújtott képanyagot rögzíteni kell és azt 30 napig meg kell őrizni. Akinek jogát, vagy jogos érdekét a videofelvétel érinti, illetve akit a bingóteremben történt rendkívüli események, különösen a játékosi panasszal érintett események, illetve a játékosokkal szemben alkalmazott intézkedések érintenek a rögzítéstől számított 5 munkanapon belül kérheti, hogy a videofelvételt a szervező panasza kivizsgálásáig ne törölje.
(8) A bingóterembe belépőket részletesen tájékoztatni kell a videoellenőrzési rendszer működésének tényéről, annak céljáról, továbbá az így szerzett adatok megőrzési idejéről.
(9) A bingóterembe nem léphet be:
a) a 18 éven aluli személy,
b) aki a videoellenőrzési rendszer üzemelése során rögzítendő személyi adatainak kezeléséhez hozzájárulását nem adta.”

46. § (1) A Vhr. 31. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha az átalakuló szervezőnek szerencsejáték-szervező engedély kiadása iránti kérelme van folyamatban, a szervező köteles az átalakulást az átalakulásról szóló második – egységes döntéshozatal esetén az első – döntést követően az átalakulás elhatározásáról szóló jegyzőkönyv, továbbá a pénznyerő automatákra és játéktermekre vonatkozó jogok átalakuló társaságok közti megosztását tartalmazó átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek harminc napon belüli megküldésével az APEH Központi Hivatalának bejelenteni. Ha az átalakulással érintett valamennyi gazdasági társaságnak egyaránt van folyamatban lévő engedély iránti kérelme, a bejelentést valamennyi gazdasági társaság nevében kell megtenni.
(3) A jogutód szervező az átalakulás tényét az erről szóló jogerős cégbírósági végzés és az egységes szerkezetű létesítő okirat egy-egy példányának az APEH Központi Hivatalánál történő benyújtásával köteles a végzés kézbesítésétől számított harminc napon belül – az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon – bejelenteni.
(4) Ha az átalakulás folytán létrejött gazdasági társaság tagjai, illetve vezető tisztségviselői személye eltér a jogelőd gazdasági társaság tagjaitól, illetve vezető tisztségviselőitől, a változással érintett személyekre vonatkozó igazolásokat a személyi megfelelőség igazolására vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni az átalakulás bejegyzéséről szóló jogerős cégbírósági végzés kézbesítését követő harminc napon belül. A személyi megfelelőség érvényességének időpontja a jogutód gazdasági társaság esetén az igazolások csatolása után sem változik. Ha az átalakulás folytán létrejött gazdasági társaság valamennyi tagjára, illetve vezető tisztségviselőjére vonatkozó igazolásokat, továbbá az 1. számú melléklet szerinti egyéb okiratokat a szervező az APEH Központi Hivatalának teljeskörűen benyújtja, az állami adóhatóság a szervező személyi megfelelőségét a 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.”

(2) A Vhr. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az átalakulás bejelentését követően a szervező harminc napon belül köteles a jogelőd gazdasági társaság játékterem-engedélyeinek cseréje iránti kérelmét az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél benyújtani. Az adatváltozások átvezetését követően az új játékterem-engedélyeket az állami adóhatóság erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított harminc napon belül a szervező köteles átvenni és az érintett játékteremben elhelyezni.”

(3) A Vhr. 31. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A jogutód gazdasági társaság az átalakulást követő 30 napon belül köteles időszaki elszámolást készíteni és benyújtani az állami adóhatóságnak a jogelőd gazdasági társaságok átalakulást megelőző, még el nem számolt időszakára vonatkozóan.”

47. § A Vhr. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A játékterem üzemeltetésére vonatkozó engedély szervező általi átvételére kizárólag a működés megkezdésekor van lehetőség. A szervező a játéktermét az engedély átvételének napjától, illetve az azt követő munkanaptól – a játékterem szüneteltetése, felfüggesztése, a szezonális zárvatartás és a rendkívüli zárvatartás kivételével – működtetni köteles. A játékterem működik, ha a látogatási szabályzat szerinti nyitvatartási időben a játékteremben érvényes engedéllyel rendelkező pénznyerő automata üzemel.”

48. § A Vhr. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szerencsejátékkal összefüggő reklamáció esetén – ezzel egy időben – a teremfelügyelő köteles jegyzőkönyvet felvenni, ennek egy példányát a játékosnak átadni, másik példányát a szervezőnek, illetve vezető tisztségviselőjének továbbítani. A szervező, a szervező vezető tisztségviselője, illetve az általa megbízott személy köteles a reklamációban foglaltakat tizenöt napon belül kivizsgálni, és ennek eredményéről a játékost írásban értesíteni.”

49. § A Vhr. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A teremfelügyelő feladatainak ellátása és a helyszínen folytatott ellenőrzések körében a szervező képviselőjeként jár el.”

50. § A Vhr. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szervező az általa üzemeltetett, a játékteremben meghibásodott, üzemképtelen pénznyerő automatát három munkanapon belül köteles megjavíttatni, vagy gondoskodnia kell annak játékteremből történő elszállításáról.”

51. § A Vhr. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az I. kategóriájú játékteremből a vendéglátó-ipari egység, üzlet működését elősegítő, biztosító kiszolgálóhelyiségek nem nyílhatnak, kivéve, ha az ilyen helyiség más bejárattal is rendelkezik. A játékteremben a vendéglátó-ipari egység működését biztosító tárgyak, eszközök nem helyezhetők el.”

52. § A Vhr. 45. § (3)–(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az érvényes pénznyerő automata engedéllyel rendelkező szervező köteles a pénznyerő automatára vonatkozó, a mérésügyi szerv által kiállított új, érvényes hitelesítési bizonyítvány egy eredeti példányát az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatvány mellékleteként az állami adóhatóságnak megküldeni, és ezzel egyidejűleg azt a játékterembe kihelyezni.
(4) Amennyiben a hitelesítési bizonyítvány értelmében a játékhelyek összeplombálása a játékteremben történik, erről a szervezőnek a pénznyerő automata játékterembe történő kihelyezését követő 30 napon belül kell gondoskodnia.”

53. § A Vhr. 49. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettséget a 31. § (9) és 51. § (5) bekezdésében foglalt esetekben az ott előírt határidőig kell teljesíteni.”

54. § A Vhr. 51. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szervező tevékenységének megszűnése esetén 8 napon belül, a tevékenység saját elhatározásából való megszüntetése esetén az ennek megállapítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles időszaki elszámolást benyújtani az állami adóhatóságnak a még el nem számolt időszakra vonatkozóan.”

55. § A Vhr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az üzemeltetés végleges megszüntetésének minősül, ha a szervezőnek a pénznyerő automata hasznai szedéséhez fűződő joga megszűnik.”

56. § A Vhr. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti akciók, rendezvények a szerencsejáték szervezéséhez közvetlenül nem kapcsolódhatnak, a játéktervi szabályokat nem érinthetik, a szerencsejátékok szervezését nem zavarhatják.”

57. § A Vhr. 67. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A pénznyerő automata kinyitásánál minden esetben két alkalmazott jelenléte kötelező. Az elektromechanikus számlálók meghibásodása esetén az üzemeltetést a hiba kijavításáig szüneteltetni kell. Az elektromechanikus számlálók javítását vagy cseréjét a mérésügyi szerv jelenlétében, illetve közreműködésével kell végrehajtani. Ennek időpontjáról az állami adóhatóságot legalább három nappal előtte értesíteni kell. A javításról vagy cseréről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a javítás előtti és utáni, vagy az új számlálóállásokat. A pénznyerő automata bármely okból történő üzemen kívül helyezése, illetve ismételt üzembe helyezése esetén a gépet le kell üríteni, és a számláló állásokat rögzíteni kell az erre rendszeresített nyomtatványon.”

58. § (1) A Vhr. 74. § (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Szjtv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt, az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell:”

(2) A Vhr. 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Szjtv. 23. §-ában foglalt ajándéksorsolás szervezése esetén – legkésőbb annak meghirdetését megelőző tíz nappal – az állami adóhatóság honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus űrlapon) kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget. A bejelentést az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A bejelentést elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet benyújtani. Ezt követően a bejelentésben foglaltaktól eltérni a változtatás időpontját megelőző tíz nappal az említett formanyomtatványon benyújtott bejelentés teljesítésével lehet, azonban az eltérés a játékosok érdekeit nem sértheti.”

(3) A Vhr. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ajándéksorsolás végelszámolását az állami adóhatóság honlapján közzétett formanyomtatvány (elektronikus űrlap) felhasználásával kell teljesíteni. A végelszámolást az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A végelszámolást elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az adóhatósághoz benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet benyújtani. A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás végelszámolásának a 22. § (5) bekezdésének a), c) és d) pontjában szereplő adatokat sorsolásonként elkülönítve kell tartalmaznia.”

59. § (1) A Vhr. 75. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A játékautomata üzemeltetésének nyilvántartás céljából történő bejelentését játékautomatánként az állami adóhatóság honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus űrlapon) kell teljesíteni. A bejelentést az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A kérelmet elektronikus úton vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az adóhatóságnak benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az üzemeltető székhelye szerinti APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet benyújtani.
(2) A kérelemhez elektronikus úton történő előterjesztés esetén meg kell küldeni, illetve kinyomtatott és aláírt bejelentés esetén egyidejűleg mellékelni kell:
a) a játékautomata hitelesítési bizonyítványának egy eredeti példányát,
b) az első féléves játékadó befizetésének igazolását.
(3) Az állami adóhatóság a játékautomata nyilvántartásba vételéről a 13. számú mellékletben meghatározott nyilvántartásba vételi igazolást adja ki.
(4) A nyilvántartásba vételi igazolást a játékautomata üzemeltetője köteles a játékautomatán jól látható helyre felragasztani. Nyilvántartásba vételi igazolás nélkül a játékautomata nem üzemeltethető, illetve nem helyezhető el játékteremben, közterületen, vagy a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben.”

(2) A Vhr. 75. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szervező az általa üzemeltetett, a játékteremben, közterületen, vagy a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben meghibásodott, üzemképtelen játékautomatát 3 munkanapon belül köteles megjavíttatni, vagy gondoskodnia kell annak a játékteremből, közterületről, vagy a közönség számára nyitva álló épületből vagy helyiségből történő elszállításáról.”

60. § A Vhr. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

83. § A 78. §-ban foglalt felügyeleti ellenőrzési díj megfizetésekor a készpénz-átutalási megbízás vagy az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az érintett negyedévet, a szervező szerencsejáték felügyeleti azonosítóját, ajándéksorsolás esetén a formanyomtatvány benyújtásáról az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott iktatószámot.”

61. § A Vhr. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami adóhatóság a negyedévente megállapított és befizetett felügyeleti ellenőrzési díjból az 1 ezer forint alatti túlfizetést nem utalja vissza, illetve az állami adóhatóság irányában fennálló 1 ezer forint alatti tartozást nem kell teljesíteni.”

62. § A Vhr. 87. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. rendkívüli zárvatartás: minden olyan előre nem tervezhető, váratlan, a szokásostól eltérő és nem rendszeresen előforduló, a szüneteltetés nyilvántartásba vételének lehetőségéig, de legkésőbb három napon belül megszűnő esemény, amely a játékteremnek helyet adó egységgel vagy a szerencsejáték-szervező tevékenységgel összefügg, és amelynek következtében a játékterem nem üzemeltethető;”

63. § A Vhr. 7. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

64. § A Vhr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

65. § A Vhr. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

66. § (1) A Vhr. 1. § (9) bekezdésében a „33. § (1) bekezdésébe” szövegrész helyébe „33. § (1) és (3) bekezdésébe” szövegrész, „52. § (1)–(3) bekezdésébe” szövegrész helyébe „52. § (1) és (2) bekezdésébe” szövegrész lép.

(2) A Vhr. 22. § (1) bekezdésében az „állami adóhatóság az engedélyezett sorsolásos játékok végelszámolásának jóváhagyásáról határozattal dönt” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság dönt az engedélyezett sorsolásos játékok végelszámolásának jóváhagyásáról” szövegrész lép.

(3) A Vhr. 29. § b) pontjában a „92.71” szövegrész helyébe „92.00” szövegrész lép.

(4) A Vhr. 30. § (1) bekezdésében az „állami adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél” szövegrész lép.

(5) A Vhr. 30/A. §-ában a „Központi Hivatalánál” szövegrész helyébe „Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél” szövegrész lép.

(6) A Vhr. 64. § (6) bekezdésében, 68. § (7) bekezdésében és 70. § (1) bekezdésében az „állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe az „APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész lép.

(7) A Vhr. 73. § (1) bekezdésében az „állami adóhatóság a végelszámolás jóváhagyásáról határozattal dönt” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság dönt a végelszámolás jóváhagyásáról” szövegrész lép.

67. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 3. § (1) bekezdésében a „határozattal” szövegrész,

b) 4. § (1) bekezdésében a „ ,harminc napon belül” szövegrész és az „ , amelyet a kérelmező a tervezett szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges hatósági eljárások során használhat fel” szövegrész,

c) 5. §-ában a „2004. évi CXL.” és „72. §-ának (4) bekezdése” szövegrészek,

d) 17/D. § (3) bekezdésének b) pontjában az „1959. évi IV.” és „685. § b) pontja” szövegrészek,

e) 24. § (3) bekezdésében a „határozatban” szövegrész,

g) 38. § f) pontjában az „1959. évi IV.” és „685. §-ának b) pontjában” szövegrészek.

A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról szóló 36/2005. (X. 31.) PM rendelet módosítása

69. § A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról szóló 36/2005. (X. 31.) PM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Hpt. 96/L. §-a (1) bekezdésének f) pontja, a Tpt. 181/T. §-a (1) bekezdésének f) pontja, valamint a Bit. 189/I. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) mint koordinátor az érintett felügyeleti hatóságokkal és a pénzügyi konglomerátummal folytatott egyeztetés alapján dönt arról, hogy a pénzügyi konglomerátum tőkemegfelelésének számítása során e rendeletben meghatározott módszerek közül melyik számítási módszert kell alkalmazni. A Felügyeletnek mint koordinátornak a kiegészítő felügyeleti célok eléréséhez a leginkább alkalmas módszert kell választania.”

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének
részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

70. § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: Kdr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti
a) természetes személyre, aki kérelmezi a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt, a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását, valamint az engedély visszavonását és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlését,
b) szervezetre, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezik”.

(2)4

71. § A Kdr. 2. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyezési eljárásért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért (ideértve az igazolvány pótlása, cseréje miatti adatmódosítást is), valamint az engedély visszavonásáért és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésért a kérelmező természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.
(2) Az engedélyezési eljárás díja 9000 Ft, az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosítás díja 2000 Ft. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésnek a díja 1000 Ft.”

72. § A Kdr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetnek a Korm. rendelet 10/A. §-a szerinti akkreditációs eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az akkreditációs eljárás megkezdése előtt, a 2. § (4) és (5) bekezdéseiben előírt módon.”

73. §5

74. § (1) A Kdr. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben foglalt igazgatási szolgáltatási díjak a Pénzügyminisztérium működési bevételét képezik.”

(2) A Kdr. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében, a 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 73/A. §-ában foglaltakat, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az illetéken díjat kell érteni.”

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás
vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló
26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet módosítása

75. § Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a kérelmező az engedélykiadás e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, a pénzügyminiszter a kérelmező részére az engedélyt, valamint adótanácsadók esetében az 1. számú melléklet szerinti, adószakértők esetében a 2. számú melléklet szerinti, okleveles adószakértők esetében pedig a 3. számú melléklet szerinti igazolványt kiadja, és az Art. 175. § (16) bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői nyilvántartásba felveszi.”

76. § Az R2. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélykiadás büntetlen előéletre vonatkozó feltétele teljesülésének az eljáró hatóság általi igazolása helyett a kérelmező 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal maga is igazolhatja e feltétel teljesülését. A büntetlen előéletet igazoltnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező másik, a 2. § (1) bekezdés szerint kiadott engedély kiállításához már benyújtott vagy az eljáró hatóság beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítványt, és az az új kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi.”

77. § (1) Az R2. 8. § (1) bekezdésének felvezető mondata, valamint a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vissza kell vonni annak a természetes személynek az engedélyét,
a) aki kérelmezi az engedély visszavonását,
b) aki a 10. § szerinti továbbképzési kötelezettségének, illetve aki a 6. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget,”

(2) Az R2. 8. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság adószakértői tevékenységre jogosító engedély alapján vett fel valamely természetes személyt az adó és járulék szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, értesíti a pénzügyminisztert. Ha a pénzügyminiszter az adószakértői nyilvántartásból olyan természetes személyt töröl, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe ez alapján nyert felvételt, a törlés tényéről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.”

78. § Az R2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Az a természetes személy, akinek engedélyét a hatóság visszavonta, amennyiben a visszavonásra a
a) 8. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján került sor, a visszavonást követően,
b) 8. § (1) bekezdés c)–d) pontja alapján került sor, a visszavonást követő egy év elteltével,
c) 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülését követően,
d) 8. § (1) bekezdés f) pontja alapján került sor, az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,
e) 8. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően,
kérheti az engedély, illetve az igazolvány újbóli kiadását és a nyilvántartásba történő ismételt felvételét, feltéve, hogy teljesítette a visszavonást megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 10. § szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét.”

79. § (1) Az R2. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (6)–(13) bekezdés számozása (7)–(14) bekezdésre változik:

„(6) A (4) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások:
a) minősített továbbképzési programon való részvétel esetén a továbbképzés lebonyolítására jogosult szervezet által kiállított igazolás másolata,
b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév esetén a leckekönyv másolata,
c) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,
d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése esetén az oklevél másolata,
e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat esetén a doktori oklevél másolata.”

(2) Az R2. 10. §-ának eredeti – számozásában e § (1) bekezdésével (9) bekezdésre módosított – (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egyes továbbképzési programok kreditpont-értékét és elszámolhatóságuk időszakát a (12) bekezdés szerinti bizottság javaslatára figyelemmel a (10) bekezdés szerinti pályázatok alapján a pénzügyminiszter határozza meg. A pályázati feltételeknek megfelelő továbbképzési programok adatait, elszámolhatóságuk időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értéküket a képző szervezet megjelölésével a pénzügyminiszter havonta teszi közzé a Pénzügyminisztérium honlapján.”

(3) Az R2. 10. §-ának eredeti – számozásában e § (1) bekezdésével (12) bekezdésre módosított – (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A pénzügyminiszter az adótanácsadói és az okleveles adószakértői, valamint az adószakértői engedély kiadása és az alapján a nyilvántartásba történő felvételt érintő vitatott kérdésekkel kapcsolatos szakértői vélemény kialakítása, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok, így különösen a továbbképzési programok kreditpont-értékének és elszámolhatóságuk időszakának a képzés szakmai tartalma alapján való meghatározása érdekében szakértői bizottságokat hoz létre.”

80. § Az R2. 11. §-a (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáért, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásáért, a 15. § (4) bekezdés szerinti cseréjéért, illetőleg a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, az engedély visszavonásáért az engedély kiadását, az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását, valamint az engedély visszavonását kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. Minden engedély vonatkozásában külön-külön kell a díjat megfizetni.
(2) A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásának és az igazolvány 15. § (4) bekezdés szerinti cseréjének díja 9000 Ft, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásának, valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak díja 2000 Ft. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának díja 1000 Ft.”

81. § (1) Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az R. alapján kibocsátott adószakértői igazolványok az abban megállapított érvényességi időig jogosultságot biztosítanak az adószakértői tevékenység gyakorlására. Érvényességük meghosszabbítására e rendelet szerint nincs lehetőség. Az e rendelet szerinti első adószakértői engedély kiadása iránti kérelmükhöz a kérelem benyújtásakor az R. szerint adószakértői tevékenység folytatására feljogosítottak kizárólag a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint – amennyiben az a birtokukban van – az R. szerint kiadott adószakértői igazolványukat kötelesek csatolni.”

(2) Az R2. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(5) Amennyiben az R. alapján kibocsátott adószakértői igazolványon szereplő adat megváltozott, az igazolvány elveszett, megrongálódott, megsemmisült vagy az igazolvány birtokosának birtokából bűncselekmény vagy szabálysértés során kikerült, az igazolvány R. szerinti cseréjére, pótlására nincs lehetőség. Az ilyen igazolvány cseréjére a (4) bekezdés megfelelő alkalmazásával, a csere okának megjelölése mellett van lehetőség azzal, hogy az igazolvány cseréje az engedély érvényességi időszakát nem érinti. Az igazolvány e bekezdés szerinti cseréjekor az új igazolványt az 5. számú melléklet szerint kell kibocsátani. Az igazolvány e bekezdés szerinti cseréjének díja 2000 Ft.”

82. § Az R2. 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép, egyúttal az R2. az e rendelet 9. számú mellékletével egészül ki.

83. § Az R2. 2. §-ának (3) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, a „névjegyzékbe” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba” szöveg, valamint a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Art.-ben” szöveg, az R2. 2. §-ának (4) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, a „névjegyzékbe” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba” szöveg, valamint a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Art.-ben” szöveg, az R2. 2. §-ának (5) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, a „névjegyzékbe” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba” szöveg, valamint a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Art.-ben” szöveg, az R2. 4. §-ának (1) bekezdésében az „igazolvány” szövegrészek helyébe az „engedély” szövegrészek, a „névjegyzékbe” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba” szöveg, valamint a „melléklet szerinti adatlapon” szövegrész helyébe a „mellékletben meghatározott adattartalommal” szöveg, az R2. 6. §-ában a „melléklet szerinti adatlapon” szövegrész helyébe a „mellékletben meghatározott adattartalommal” szöveg, az R2. 7. §-ának (1) bekezdésében a „melléklet szerinti adatlapon” szövegrész helyébe a „mellékletben meghatározott adattartalommal” szöveg, az R2. 7. §-ának (2) bekezdésében a „névjegyzékben” szövegrészek helyébe a „nyilvántartásban” szövegrészek, az R2. 7. §-ának (3) bekezdésében a „melléklet szerinti adatlapon” szövegrész helyébe a „mellékletben meghatározott adattartalommal” szöveg, az R2. 8. §-ának (1) bekezdése c) pontjában a „névjegyzékkel” szövegrész helyébe a „nyilvántartással” szöveg, az R2. 8. §-ának (2) bekezdésében az „a névjegyzékből való törlésre” szövegrész helyébe az „az engedély visszavonására” szöveg, a „névjegyzékben” szövegrész helyébe a „nyilvántartásban” szöveg, valamint a „törlés” szövegrész helyébe a „visszavonás” szöveg, az R2. 8. §-ának (3) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, valamint a „névjegyzékből” szövegrész helyébe a „nyilvántartásból” szöveg, az R2. 8. §-ának (4) bekezdésében az „A nyilvántartásból való törlés” szövegrész helyébe az „Az engedély visszavonása” szöveg, a „névjegyzékben” szövegrész helyébe a „nyilvántartásban” szöveg, valamint a „törlési” szövegrész helyébe a „visszavonási” szöveg, az R2. 10. §-ának (1) bekezdésében a „névjegyzékben” szövegrész helyébe a „nyilvántartásban” szöveg, valamint a „névjegyzékében” szövegrész helyébe a „nyilvántartásában” szöveg, az R2. 10. §-ának (2) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti (6) bekezdésében a „(9)” szövegrész helyébe a „(10)” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti (9) bekezdésében az „igazolvány” szövegrészek helyébe az „engedély” szövegrészek, az R2. 10. §-ának eredeti (10) bekezdésében a „(9)” szövegrész helyébe a „(10)” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti (12) bekezdésében a „(11)” szövegrész helyébe a „(12)” szöveg, valamint a „(6)” szövegrész helyébe a „(7)” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti (13) bekezdésében a „közeli hozzátartozója [Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója” szöveg lép.

84. § Hatályát veszti az R2. 1. §-a, az R2. 2. §-ának (2) bekezdése, az R2. 3. §-a, az R2. 10. §-ának eredeti (6) bekezdésében a „valamint az (5) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott képzések kreditpont-értéke” szövegrész, az R2. 11. § (9) bekezdésében a „31. § (1) bekezdés első mondatában” szövegrész, az R2. 12. §-a, az R2. 13–14. §-ai, a 13. § előtti alcím, valamint az R2. 16. §-ában az „a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) 5–7. cikkének, valamint” szövegrész.

85. § Hatályát veszti az R2. 4. § (2) bekezdésének a) pontja.

A helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló
16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosítása

86. § (1) A helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Amennyiben az Igazgatóság és a Kincstár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján a felülvizsgálattal érintett helyi önkormányzat, illetve intézménye működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben más, illetékes közigazgatási szerveket megkeres, a megkeresésről egyidejűleg a helyi önkormányzatot értesíteni kell.”

(2) Az R3. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[7. § E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen]

a) megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően az önkormányzat jogosult-e a támogatás igénybevételére, a mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az elszámolásban közölt adatok megalapozottak-e,”

(3) Az R3. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 6–7. § szerinti felülvizsgálat eredményeként az igénylés, illetve elszámolás megalapozottsága, helyessége nem állapítható meg, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét.”

(4) Az R3. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) Az Áht. 64/A. §-ának (2) bekezdésében, a 64/B. § (4) bekezdésében, a 64/D. §-ának (5) bekezdésében és a 64/F. § (1)–(3) bekezdéseiben rögzített helyszíni felülvizsgálat esetében az Igazgatóság igazgatója a felülvizsgálatot végző köztisztviselő számára felülvizsgálati programot és megbízólevelet ad ki.
(2) A felülvizsgálati program tartalmazza:
a) a felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
b) a felülvizsgálattal érintett önkormányzat nevét, székhelyét,
c) a felülvizsgálat során várhatóan érintett intézményi kört,
d) a felülvizsgálattal érintett állami hozzájárulások, támogatások jogcímeit, az egyes jogcímekre vonatkozó vizsgálati szempontokat,
e) a felülvizsgálattal érintett időszakot,
f) a felülvizsgálat kezdő időpontját, várható időszükségletét,
g) a felülvizsgálatot végzők nevét, beosztását.
(3) A felülvizsgálat vezetője a felülvizsgálat során szükség esetén dönthet a felülvizsgálati program módosításáról.”

(5) Az R3. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felülvizsgálat megkezdésekor a felülvizsgálatot végzők átadják a polgármesternek vagy megbízottjának a megbízólevelük egy példányát, valamint ismertetik a felülvizsgálati programot.”

(6) Az R3. 19. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. A Kincstár az elszámolások felülvizsgálatának szempontjait közzéteszi.”

(7) Az R3. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) aki a felülvizsgálattal érintett önkormányzat polgármestere, jegyzője, képviselő-testülete tagja, a (fő)polgármesteri hivatal, körjegyzőség, közgyűlés hivatala (ez utóbbi három a továbbiakban: együtt: önkormányzat hivatala), az önkormányzat felülvizsgálattal érintett költségvetési szerve, illetve jogi személyiséggel rendelkező egyéb intézménye (ez utóbbi kettő a továbbiakban: együtt: intézmény) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője, közalkalmazottja, munkavállalója, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személye, valamint ezek – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) vagy volt házastársa, továbbá akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése,”

(8) Az R3. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) aki a felülvizsgálattal érintett többcélú kistérségi társulás társulási tanácsának elnöke, tagja, a társulás munkaszervezetének vezetője, a társulás felülvizsgálattal érintett költségvetési szerve, illetve jogi személyiséggel rendelkező egyéb intézménye vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője, közalkalmazottja, munkavállalója, valamint ezek közeli hozzátartozója vagy volt házastársa, továbbá akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése,”

(9) Az R3. 5. § (2) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „államháztartásért felelős miniszter”, a „belügyminiszter” szövegrész helyébe az „önkormányzatokért felelős miniszter” szöveg lép.

(10) Az R3. 6. §-ában az „alapvetően” szövegrész helyébe az „elsődlegesen” szöveg, a 17. §-ában az „a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe „az Önkormányzati Minisztérium” szöveg lép.

(11) Hatályát veszti az R3. 9. §, 12. § a) pontja és 14. §-a.

Záró rendelkezések

87. § (1) Ez a rendelet – a (2) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a 40–41. § kivételével – a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)6

(3)–(4)7

88. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 3-án hatályát veszti.

(2)8

(3)9

89. §10

90. § Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet

a) 2. §-ában a „6 példányban, magyar nyelven” szövegrész helyébe a „6 példányban” szöveg, az „a Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „szerződések, megállapodások hiteles magyar nyelvű fordítását, amely” szövegrész helyébe a „szerződéseket, megállapodásokat, amelyek” szöveg,

c) 5. §-ában, 6. § (1) bekezdésében, 10. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

d) 9. §-ában a „minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „miniszterhez” szöveg,

e) 10. §-ában a „megküldi a Szervező illetékes adóhatóságának” szövegrész helyébe a „közli a Szervező adóügyében eljáró adóhatósággal” szöveg, az „elutasító határozatról és a benyújtott kérelemről az állami adóhatóságot nem kell értesíteni” szövegrész helyébe az „elutasító határozatot az állami adóhatósággal nem kell közölni” szöveg,

f) 12. § (2) bekezdésében az „A kérelem a benyújtását követően a határozathozatal napjáig bármikor visszavonható, ebben az esetben” szövegrész helyébe a „Ha a Szervező a kérelmét visszavonja,” szöveg lép.

91. § (1) A társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatokról szóló 34/2002. (XI. 26.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „ , a melléklet szerinti formában a Pénzügyminisztériumnak bejelenti az ott meghatározott adatokat.” szövegrész helyébe „az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a mellékletben meghatározott adatokat.” szöveg lép.

(2) A társasági adókedvezményhez kapcsolódóan bejelentett adatok módosításáról 32/2003. (XII. 4.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében „a melléklet megfelelő táblázatának kitöltésével a Pénzügyminisztériumnak bejelenti az ott meghatározott adatokat.” szövegrész helyébe „az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a melléklet megfelelő táblázatában meghatározott adatokat.” szöveg lép.

92. § Hatályát veszti az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről szóló 25/2007. (XII. 18.) PM rendelet, valamint az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről szóló 25/2007. (XII. 18.) PM rendelet módosításáról szóló 17/2008. (VI. 5.) PM rendelet.

93. § Hatályát veszti az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet

a) 7. §-a,

b) 9. §-ában a „(a valamint idegen nyelvű irat esetében annak magyar nyelvű, hitelesített fordítása)” szövegrész,

c) 10. §-ának első mondata,

e) 12. § (2) bekezdésében a „minisztérium tudomására jutásának” szövegrész.

94. § Hatályát veszti az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 12. §-a.

95. § Hatályát veszti az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 7. §-ának (1)–(3) bekezdésében és 8. §-ának (2)–(3) bekezdésében az „illetékes” szövegrész.

1. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

A kérelem tartalmazza:
1.    Az adózó
a)     nevét (cégnevét),
b)    állandó lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), levelezési címét,
c)    adószámát vagy adóazonosító jelét,
d)    létesítő okiratának keltét,
e)    gazdálkodási formáját,
f)    tevékenységének felsorolását,
g)    kapcsolt vállalkozásait;
2.    a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;
3.    az ügyben eljáró képviselő nevét, telefonszámát;
4.    a kérelem tárgyának pontos megjelölését;
5.    a tényállás részletes leírását;
6.    annak az időszaknak a megjelölését, amelyre az ügylet vonatkozik;
7.    az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;
8.    a kérelmet alátámasztó (erősítő) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;
9.    az adózó (képviselője) álláspontja szerinti megoldást és a jogszabályi minősítés felvázolását, értelmezését a törvényről;
10.    mellékletként:
a)    a megkötendő ügylet tervezetét, amennyiben az rendelkezésre áll,
b)    egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,
c)    az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,
d)    a kérelem ellenjegyzésére adott megbízást vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát,
e)    a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát,
11.    az adózó nyilatkozatát a befizetendő díj összegéről;
12.    a bankszámlaszám megjelölését, ahová az adózó a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;
13.    egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;
14.    az adózó nyilatkozatát, mely szerint
a)    tudomásul veszi, hogy a törvényi feltételektől eltérő feltételes adómegállapítást nem kérhet, mert az eltérésre törvény nem ad lehetőséget,
b)    kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak,
c)    tudomásul veszi, hogy a feltételes adómegállapítást érintő jövőbeli jogszabályváltozás, illetőleg a tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak időpontjától kezdődően – a feltételes adómegállapítás nem alkalmazható,
d)    tudomása szerint a kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nem folyt és nem folyik ellenőrzés, adóigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás,
e)    hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggő más adatok beszerzéséhez, megismeréséhez;
15.    az adózó (felelős vezető) vagy képviselője cégszerű aláírását;
16.    az ügyvéd (adótanácsadó) cégszerű aláírását.
Benyújtandó 4 példányban!
⬜ példány
KÉRELEM
AZ ADÓ FELTÉTELES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Az adózó neve (cégneve):     
állandó lakóhelye, székhelye (telephelye):
⬜⬜⬜⬜     
levelezési címe:
⬜⬜⬜⬜     
Az ügyben eljáró képviselő neve, telefonszáma:
     ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
1.    Az adózó adatai
a)    adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜–⬜–⬜⬜
b)    adóazonosító jel: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
c)    létesítő okirat kelte: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
d)    cégjegyzék száma: .........................................................
e)    cégbejegyzés kelte: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
f)    gazdálkodási forma:
g)    tevékenység felsorolása:
h)    kapcsolt vállalkozások:
2.    A kérelem tárgyának pontos megjelölése, a tényállás részletes leírása (szükség esetén külön íven):
3.    Annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az ügylet vonatkozik:
4.    Az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölése:
5.    A kérelmet alátámasztó (erősítő) vélemények, szakmai álláspontok megjelölése, a forrás ismertetése:
6.    Az adózó (képviselője) álláspontja szerinti megoldás és jogszabályi minősítés felvázolása, értelmezése a törvényről:
7.    Mellékletek:

 

 

Sorszáma

a)

a megkötendő ügylet tervezete, amennyiben az rendelkezésre áll

...............

b)

egyéb, a tényállást alátámasztó iratok

...............

c)

az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolása

...............

d)

a kérelem ellenjegyzésére adott megbízás vagy közjegyző által hitelesített másolata

...............

e)

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány)

 

 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolata

...............

8.    A befizetendő díj összege:
⬜ az ügylet tárgyának értéke ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ Ft × 1%     ⬜ ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ Ft
(legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft)
⬜ szerződéstípus vagy szerződéscsomag-típus    10 000 000 Ft
9.    Bankszámlaszám megjelölése, ahova a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén:
     ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
10.    Egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölése:
11.    Nyilatkozatok:
a)    Tudomásul veszem, hogy a törvényi feltételektől eltérő feltételes adómegállapítást nem kérhetek, mert az eltérésre törvény nem ad lehetőséget.
b)    Kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak.
c)    Tudomásul veszem, hogy a feltételes adómegállapítást érintő jövőbeli jogszabályváltozás, illetőleg a tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak időpontjától kezdődően – a feltételes adómegállapítás nem alkalmazható.
d)    Tudomásom szerint a kérelem vagy hasonló kérelmem ügyében nem folyt és nem folyik ellenőrzés, adóigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás.
e)    Tudomásul veszem, hogy a kérelmem elbírálásához szükséges lehet az adózással összefüggő további adatok beszerzése, megismerése.
............................ ⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜
dátum
..........................................................
adózó (felelős vezető)
vagy képviselője cégszerű aláírása
Az ügyvéd (adótanácsadó) cégszerű aláírása:
............................ ⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜
dátum

2. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

„3. Köztartozásokra vonatkozó adatok
3.1. Köztartozásmentes adózónak minősülésről kiállított igazolás száma, kiadásának kelte:
3.2. Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: igen – nem””

3. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

4. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

A JötR. 3. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az előállításra kerülő termék, megfigyelt termék
5.1. Megnevezése:
5.2. Vámtarifaszáma:
5.3. Nyilvántartás (elszámolás) szerinti mennyiségi egysége:
5.4. Kötelező érvényű vámtarifa-besorolásra vonatkozó határozat száma a Jöt. 50. § (4) bekezdésének d)–e) pontja szerinti megfigyelt termék esetén:””

5. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

A Vhr. 7. számú mellékletének 5. és 6. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. PA hitelesítése
PA hitelesítése esetén az alábbi adatokat kell feljegyezni:
a) a hitelesítés formája (első, időszakos, javítás utáni),
b) a hitelesítés időpontja,
c) a hitelesítő aláírása
d) a hitelesítés helye.
6. PA engedélyének száma
Ezen a jogcímen kell bejegyezni a PA érvényes engedélyének számát. Amennyiben az engedély száma változik, fel kell jegyezni a korábbi engedély számát is.”

6. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

A havi pénzforgalmi jelentés vezetése
A bizonylat nyomdai úton előre sorszámozott, 50 lapos, négypéldányos tömb. Felhasználása emelkedő számsorrendben történik. Kihagyott, fel nem használt lapokat áthúzással érvényteleníteni kell. Megőrzésükre, kezelésükre a szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A játékteremben egyidejűleg egy bizonylattömb használható. A használatban lévő bizonylattömb utolsó lapjának felhasználása után nyitható új tömb.
A fejléc értelemszerű, pontos, teljes körű kitöltése mindig az első bejegyzéssel egy időben történik. Az I. és II. kategóriára vonatkozóan külön bizonylaton kell a pénznyerő automaták forgalmi adatait vezetni. Hónap közben a megnyitott bizonylatra történő bejegyzésnek az alább ismertetett események bekövetkezésével egy időben kell megtörténnie. Hibás adat bejegyzése esetén a teljes adatot át kell húzni, és a helyes adatot a hibás fölé kell bejegyezni és a javítást végző aláírásával kell ellátni. A havi pénzforgalmi jelentés első, illetve második példányát az állami adóhatóság az ellenőrzés során bevonhatja.
A havi pénzforgalmi jelentés harmadik példányát a szervező felhasználhatja, annak negyedik példányát pedig a nyomtatványtömbben kell hagyni.
Bizonylattömböt kell használni a szervező székhelyén, telephelyén tárolt azon pénznyerő automaták esetében is, amelyek adott hónapban nem kerülnek játékteremben elhelyezésre, de utánuk játékadó fizetési kötelezettség fennáll. Az ilyen használatban lévő bizonylattömb nyilvántartására, kezelésére és vezetésére ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a játékteremben tartott bizonylattömbökre, kivéve, hogy a bizonylat fejlécében a JT engedély száma mezőben „R” szerepeltetése kötelező.
1. A bizonylat megnyitása
Az I. és II. kategóriába sorolt PA-ra vonatkozóan külön-külön bizonylaton kell feljegyezni a játékteremben található PA-k alábbi adatait:
a) engedély száma,
b) mérésügyi szerv által adott azonosító szám,
c) gyártási szám,
d) a számlálók nyitó állásai
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása
4. a számlálók egy lépésének forintértéke.
Minden PA-t új sorban kell feltüntetni.
2. Bizonylat vezetése hónap közben
A) Hónap közben elszállításra kerülő PA esetén az alábbi adatokat kell feljegyezni az adott PA sorában a PA elszállításával egyidejűleg:
a) a számlálók záró állásai
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása,
b) számláló állások különbözete,
c) egyenleg.
B) Hónap közben a játékteremben elhelyezésre kerülő PA esetén az alábbi adatokat kell új sorban feljegyezni a PA elhelyezésével egyidejűleg:
a) engedély száma,
b) mérésügyi szerv által adott azonosító szám,
c) gyártási szám,
d) a számlálók nyitó állása
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása
4. a számlálók egy lépésének forintértéke.
A hónap közben lejáró engedélyű PA-t az adott hónapban a hónap első napján érvényes engedélyszámmal kell szerepeltetni. Az új engedélyszámon csak a következő hónapban kell feltüntetni.
Ha a PA ideiglenesen elszállításra kerül a játékteremből, a 2/A) pontban szereplő adatokat kell az eseménnyel egy időben feljegyezni.
Az ideiglenesen elszállított PA visszaszállítása esetén új sorban a 2/B) pontban szereplő adatokat kell az eseménnyel egy időben feljegyezni.
Ha az ideiglenesen elszállított, illetve egy új elhelyezésű PA számláló állásai a visszaszállításkor az elszállításhoz, illetve az előző játékteremben történő üzemeltetéshez képest megváltoztak, a bizonylat kitöltésekor a nyitó számláló állások rögzítésénél a PA „jegyzőkönyv a pénznyerő automata üzemeltetéséhez” elnevezésű bizonylaton, illetve a PA hitelesítési bizonyítványában szereplő számláló állásokat kell alapul venni.
3. A bizonylat lezárása
A bizonylat lezárásakor PA-nként az alábbi adatokat kell feljegyezni:
a) a számlálók záró állásai
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása,
b) számláló állások különbözete,
c) egyenleg.
Az összes PA lezárását követően az egyenleg oszlopa (g) összesítésre kerül. Ha a hónap közben a játékteremben működő PA-k adatai nem férnek el egy bizonylaton, az átvitel és az átvezetés mezők használatával a következő sorszámú bizonylaton kell az érintett játékterem összesítését elvégezni, majd az „Átvitel/Összesen” mezőben feltüntetni, a megfelelő rész aláhúzásával.”

7. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

Az időszaki elszámolás
Az időszaki elszámolást a tárgynegyedév utolsó hónapjának tizenötödik napján érvényes programverzió alkalmazásával kell benyújtani. A program az alábbi adatokat tartalmazza.
1. Az időszaki elszámolás összesített adatai:
a) A szervező partner azonosítóját, nevét
b) Az elszámolási időszakot
c) A játékhelyenként a játékadó mértékét havonta, játékteremben, illetve E-kaszinóban Ft-ban
d) Pénznyerő automata kategóriánként havonta a tiszta játékbevétel alakulását, játékteremben, illetve E-kaszinóban Ft-ban
e) Pénznyerő automata kategóriánként, havonta a működtetett játékhelyek száma, játékteremben, és E-kaszinóban, valamint kategóriánként negyedév összesen db-ban
f) Pénznyerő automata kategóriánként, havonta a számított játékadó összege, játékteremben, és E-kaszinóban, valamint kategóriánként negyedév összesen Ft-ban
g) Az időszakban üzemeletetett játéktermek számát kategóriánként, havonta és kategóriánként negyedév összesen db-ban
h) Havonta, illetve negyedév összesen, összesítve az üzemeltetett játéktermek tiszta játékbevétele Ft-ban
i) A számított ellenőrzési díj, fizetett ellenőrzési díj Ft-ban, és az ellenőrzési díj befizetésének időpontja
j) Havonta, illetve negyedév összesen az üzemeltetett játékhelyek után számított játékadó összege, fizetett játékadó összege Ft-ban
k) A befizetést igazoló dokumentumok száma, illetve a melléklet megjelölése
2. A Havi pénzforgalmi jelentés alábbi adatai:
a) A negyedév hónapjának száma
b) A havi pénzforgalmi jelentés sorszáma
c) A játékterem-engedély száma
d) Az E-kaszinó jelölése
e) A hónap közben megváltozott teremengedélyszám esetén az előző (megszűnt engedély száma
f) A játékterem tiszta játékbevétele az adott hónapban
3. A havi pénzforgalmi jelentés részletező (soronkénti) adatai:
a) A sor száma
b) A sorban jackpot rendszerű kifizetés megjelölése
c) A pénznyerő automata engedélyének a száma
d) A pénznyerő automata mérésügyi azonosító száma
e) A pénznyerő automata gyári száma
f) A pénznyerő automata játékhelyeinek a számát
g) A be és a ki számlálók nyitó állását és a leolvasás dátumát
h) A be és a ki számlálók záró állását és a leolvasás dátumát
i) A számlálók lépésértékét (tét)
j) A számláló állások alapján a sor egyenlegét
4. Az időszaki elszámoláshoz csatolni kell:
a) a felügyeleti ellenőrzési díj befizetésére vonatkozó készpénz-átutalási megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot),
b) a játékadó befizetésére vonatkozó készpénz-átutalási megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot).”

8. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

Adatlap
az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásához, pótlásához, cseréjéhez, visszavonásához, a nyilvántartásba való felvételhez és az abból való törléshez, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez
Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1.    Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az adótanácsadói11, az adószakértői vagy az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító
– engedély kiadását
– igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén)
– igazolványa cseréjét
– engedélye visszavonását
– a nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás(ok) átvezetését, amennyiben az érinti az igazolványon feltüntetett adatokat is, új igazolvány kiadását
– a továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásban való rögzítését
kéri.
2.    A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:
a) Név:     
b) Születési név12:     
c) Korábbi regisztrációs szám13:     
d) Születési hely: ....................................... idő: ........ év ........... hó ..... nap
e) Anyja leánykori neve:     
f) Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):     
g) Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám):     
h) Telefonszám:     
i) Elektronikus elérhetőség:     
j) Igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:
száma    kiállító intézmény neve    kiállítás kelte
................................................    ................................................    ................................................
................................................    ................................................    ................................................
k) Egyéb szakképesítés:
oklevél, bizonyítvány megnevezése    száma    kiállító intézmény neve    kiállítás kelte
................................................    ...............    ...............................……    ................................................
................................................    ...............    ...............................……    ................................................
l) Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):
nyelv    típus    fokozat
................................................    ................................................    ................................................
................................................    ................................................    ................................................
3.    Nyilatkozatok:
a) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
– a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
– nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti engedély kiadását és a nyilvántartásba történő felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.
b) Tudomásul veszem, hogy az a), c) és f) pontokban szereplő adatok külön rendelkezés nélkül, az Art. 175. § (19) bekezdése szerint nyilvánosak.
c) Hozzájárulok a kérelemben rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához14:
születési név,
születési hely, idő,
anyja leánykori neve,
levelezési cím,
telefonszám,
elektronikus elérhetőség,
szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,
egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,
nyelvvizsga típusa, fokozata.
4.    Dátum
5.    A kérelmező aláírása
Az adatlaphoz csatolandó:
a) engedélykiadás iránti kérelem esetén
– az engedély-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat másolata,
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
– az egyéb szakképesítés(eke)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, figyelemmel a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjára
– adószakértők esetén a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz.
b) igazolvány pótlása esetén
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
c) igazolvány a Rendelet 15. § (4) bekezdése szerinti cseréje esetén
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
– az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet alapján kiadott adószakértői igazolvány,
d) engedély ügyfél által kérelmezett visszavonása esetén
– az igazolvány,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
e) a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás nem érinti az igazolványon feltüntetett adatokat
– az igazolvány másolata,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
f) a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat
– az igazolvány,
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
g) továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén
– a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.

9. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

 

A pénzügyminiszter
-t

 

 

 

a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján
adószakértői tevékenység végzése céljából

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

számon nyilvántartásba vette, aki így

 

 

 

adószakértői tevékenység folytatására jogosult.

 

Fénykép helye

 

Az igazolvány érvényes:

 

 

 

................................................. -től

 

 

 

.................................................-ig

 

 

 

Budapest, ..................................................

 

 

 

P. H.

 

 

 

........................................................

 

 

 

aláírás

1

A rendelet a 88. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 3. napjával.

2

A 19. § (4) bekezdését a 88. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 20. § (2) bekezdését a 88. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 70. § (2) bekezdését a 88. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 73. §-t a 88. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 87. § (2) bekezdését a 88. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 87. § (3)–(4) bekezdését a 88. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 88. § (2) bekezdés ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

9

A 88. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

10

A 89. §-t a 88. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

Minden engedély vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtani.

12

Igazolvány pótlásakor, cseréjekor, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentésekor az a) és c) pontban foglalt adatok megadásán túl a többi adatmező kitöltése akkor szükséges, ha az ott felsorolt adatok az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest megváltoztak, bővültek.

13

A c) ponthoz tartozó adatot akkor kell megadni, ha az adott nyilvántartásban volt már regisztrációs száma a kérelmezőnek.

14

Hozzájárulás esetén a megfelelő személyes adat külön-külön egyértelműen megjelölendő.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére