• Tartalom

17/2009. (III. 6.) FVM rendelet

17/2009. (III. 6.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról1

2009.03.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„3. mezőgazdasági parcella: egy földhasználó olyan összefüggő földterülete, amelyen egy növénycsoportot termeszt;”

(2) Az R. 2. §-ának 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„6. Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartása érdekében alkalmazandó előírások összessége (a továbbiakban: HMKÁ előírásai): az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti előírások;”

(3) Az R. 2. §-ának 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„8. gazdálkodási napló: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatvány.”

2. § Az R. 6. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alapján a támogatást az a mezőgazdasági termelő veheti igénybe, aki vállalja, hogy az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:]

c) részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, a Natura 2000 területen gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy 3 évnél nem régebben részt vett ilyen képzésen;”

3. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A támogatás a kifizetési kérelem keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után – figyelemmel a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdés alkalmazására – egy összegben kerül folyósításra.”

4. § (1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a mezőgazdasági termelő nem tesz eleget a 6. § b) pontja szerinti gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor
a) az első alkalommal figyelmeztetést kap;
b) a második és minden további alkalommal a támogatás 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre.”

(2) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a mezőgazdasági termelő nem teljesíti a földhasználati rendeletben előírt szabályok valamelyikét, abban az esetben az adott jogsértéssel érintett mezőgazdasági parcellára eső támogatás
a) a földhasználati rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében előírt szabályok esetében 100%-kal,
b) a földhasználati rendelet 3. §-ának (2)–(5) bekezdéseiben előírt szabályok esetében 60%-kal,
c) a földhasználati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt szabályok esetében 40%-kal,
d) a földhasználati rendelet 4. § (5) bekezdésében előírt szabályok esetében 10%-kal,
e) a földhasználati rendelet 5. §-ában előírt szabályok esetében 20%-kal
csökkentve kerül kifizetésre.”

5. § Az R. 2. §-ának 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„8. gazdálkodási napló: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseihez külön jogszabályban előírt formanyomtatvány.”

6. § Az R. 7. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

7. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az R. – 5. és 6. §-sal megállapított – 2. §-ának 8. pontját és a 7. § (4) bekezdését a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

1

A rendelet – a 7. §-ának (4) bekezdése alapján – hatályát vesztette 2010. december 31. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére