• Tartalom

174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e)–f), m) és p)–r) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1–12. §2

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 1. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„c) a foglalkoztatás helye: a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzés pontos helye.”

14. § (1) Az Szfr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális és gyámhivatalhoz, amely foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön megvizsgálja az engedélyezési feltételeket.”

(2) Az Szfr. 2. § (4) bekezdés da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell ha a külső foglalkoztató]

„da) természetes személy, az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásába vételéről szóló igazolást,”

(3) Az Szfr. 2. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:

[A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell]

„h) a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek hiányában igazolását arról, hogy nem terheli köztartozás;”
„k) a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó – külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített – szakmai programot (a továbbiakban: a szociális intézmény szakmai programja).”

(4) Az Szfr. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a kérelmező a (4) bekezdés d) és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz és 2009. október 1-jétől az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetőleg a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.”

15. § Az Szfr. 2/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti rendelkezés jelölése (1) bekezdésre módosul:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt szakhatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a foglalkoztatási engedély iránti kérelem benyújtásra kerül az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül.”

16. § Az Szfr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához
a) beszerzi a szociális intézmény működési engedélyét,
b) a foglalkoztatás helyén helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.
(2) A szociális és gyámhivatal szakvéleményt kér a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által szociális foglalkoztatási feladatokkal megbízott módszertani intézménytől (a továbbiakban: szociális foglalkoztatási módszertani intézmény) abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elő, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban. A szociális foglalkoztatási módszertani intézmény a szakvéleményt 22 munkanapon belül adja meg.”

17. § Az Szfr. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást engedélyezi, ha
a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak,
b) telepengedély-köteles, illetve bejelentéshez kötött tevékenység esetében az interneten elérhető jegyzői nyilvántartás szerint a kérelmező rendelkezik telepengedéllyel, illetőleg a tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés megtörtént,
c) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket,
d) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását elősegíti, valamint összhangban áll a szociális intézmény szakmai programjával.
(2) Nappali intézmény esetén a szociális foglalkoztatás engedélyezésének további feltétele, hogy az intézmény a szociális foglalkoztatás iránti kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja – jogerős működési engedély alapján – nappali ellátást nyújtson.
(3) A 8. számú melléklet szerinti tevékenységre szociális foglalkoztatási engedély nem adható.
(4) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a szociális intézményben ellátottak foglalkoztatására kiadott szociális foglalkoztatási engedélyt – a 6. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontja vagy (6) bekezdésének e) pontja alapján – jogerősen visszavonták.
(5) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza
a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telephelyét, továbbá a fenntartó és a foglalkoztató nevét, székhelyét,
b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését,
c) a szociális foglalkoztatás helyét,
d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység – a 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglalt besorolás szerinti – megnevezését és számát,
e) az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális számát,
f) intézményi foglalkoztató esetén az intézmény, telephely ágazati azonosítóját,
g) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztató adószámát.
(6) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti.”

18. § Az Szfr. 4. § b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő o) ponttal egészül ki:

[Ha külső foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell]

„b) engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát,
c) külön jogszabály szerint a külső foglalkoztató nyilatkozatát a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról,”
„o) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrendet.”

19. § Az Szfr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben, a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye vagy férőhelyeinek száma tekintetében, valamint a foglalkoztató nevében és székhelyében bekövetkező változást – a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett – az intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külső foglalkoztató a szociális intézmény útján tizenöt napon belül köteles bejelenteni a szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély adatait érintő bejelentés alapján – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – módosítja az engedélyt.
(2) A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a foglalkoztató személye megváltozik,
b) a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni,
c) a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát,
d) a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben megjelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja.
(3) A szociális foglalkoztatási engedély ismételt kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.
(4) A szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartásán keresztül figyelemmel kíséri a szociális intézmény működési engedélyének – szociális foglalkoztatást érintő – módosítását, ismételt kiadását, visszavonását, továbbá a fenntartó adatszolgáltatását, különösen a szociális foglalkoztatási engedély kiadása, módosítása, valamint a 6. § szerinti ellenőrzés során.”

20. § Az Szfr. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § A szociális és gyámhivatal az Szt. szerinti nyilvántartást a szociális foglalkoztatásról elektronikus úton vezeti.”

21. § (1) Az Szfr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális és gyámhivatal kétévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást
a) a jogszabályokban, a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szociális intézmény működési engedélyében foglaltak szerint,
b) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, valamint
c) a szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően
végzi-e. A szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során a foglalkoztatás helyén, valamint a szociális intézményben helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését. A szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának megvalósulása tekintetében szakvéleményt kér a szociális foglalkoztatási módszertani intézménytől, amely a szakvéleményt 22 munkanapon belül adja meg.”

(2) Az Szfr. 6. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Ha a szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során hiányosságot észlel,]

„d) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha
da) valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik, vagy
db) a foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását, vagy
dc) a foglalkoztató a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez, vagy
dd) jogerős hatósági határozatban megállapítást nyert a szociális foglalkoztatási támogatás jogosulatlan felhasználása.”

(3) Az Szfr. 6. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha]

„g) a szociális intézmény működési engedélye visszavonásra került.”

(4) Az Szfr. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre módosul:

„(7) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást végző vagy külső foglalkoztatóval megállapodást kötött nappali intézmény működését az intézmény működését engedélyező hatósággal azonos jogkörben – a hatóság egyidejű értesítése mellett – ellenőrizheti, és az ellenőrzés alapján megteheti mindazon intézkedéseket, melyre a működést engedélyező hatóság jogosult.”

22. § Az Szfr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló jogerős határozatát – elektronikus úton – közli
a) az Igazgatósággal,
b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal,
c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség – szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes – területi szervével,
d) nappali intézmény esetén az intézmény működési engedélyét kiadó hatósággal.”

23. § Az Szfr. 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a fenntartó székhelye a tárgyévi támogatás megállapítását követően megváltozik, a tárgyévi támogatással kapcsolatos ügyekben továbbra is a támogatást megállapító Igazgatóság jár el.”

24. § Az Szfr. 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Igazgatóság a támogatás visszatartásáról szóló határozatában rendelkezik arról, hogy mely szociális intézmény után járó támogatást milyen összeg erejéig, milyen ütemezésben tart vissza, továbbá a fenntartót tájékoztatja a folyósítás feltételeiről.”

25. § Az Szfr. 15. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A visszafizetési kötelezettséget a kötelezettségről rendelkező hatósági döntés jogerőre emelkedésétől számított 8 munkanapon belül kell teljesíteni.
(6) Ha a szociális intézmény fenntartója visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a tartozás összegét az Igazgatóság az esedékes támogatásból levonja. Az Igazgatóság indokolt esetben, a szociális intézmény fenntartójának kérelmére a tartozást több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja.”

26. § Az Szfr. 16/A. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

16/A. § A minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár honlapján a 3–6/B. melléklet szerinti igénylőlapokat, adatlapokat letölthető formában közzé kell tenni.”

27. § (1) Az Szfr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

28. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ORSZI e rendelet szerinti szakértői véleményezésének költségeit – a kiegészítő szakértői díj kivételével – a központi költségvetés biztosítja.
(2) A városi jegyző által működtetett szakértői bizottság a szakvéleményt 6000 Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el. A szakértői díj a 2. § (2) bekezdésének b)–c) pontja szerinti tag egyenlő mértékű díjazására és a bizottság működtetésével járó ügyviteli költségekre fordítható.
(3) A (2) bekezdés szerinti szakértői díjakat az ellátást igénylő részére házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató, intézmény fenntartója fizeti meg.”

A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: vizsgálat) az ORSZI kirendeltségének szakértői bizottságai végzik.
(2) A vizsgálatot az ORSZI
a) az intézményi elhelyezést megelőzően az ellátott lakóhelye, illetve tartózkodási helye,
b) az intézményi elhelyezést követően az intézmény székhelye, telephelyen történő ellátás esetén telephelye
szerint illetékes kirendeltségének vezetője által kijelölt szakértői bizottság folytatja le.”

30. § (1) Az Fvr. 5. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot az intézményvezető akkor kezdeményezheti, ha
a) nappali ellátás esetén az ellátott legalább hat hónapja nappali ellátásban részesül,
b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén az ellátott az intézményben elhelyezésre került.
(3) Le kell folytatni
a) a gondozási felülvizsgálatot az alapvizsgálatot, alapvizsgálatra nem kötelezett,
aa) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján súlyosan fogyatékosnak minősülő személy esetén az intézményi elhelyezést, illetve a korábbi gondozási felülvizsgálatot követően tíz évvel,
ab) az aa) pont hatálya alá nem tartozó személy esetén az intézményi elhelyezést, illetve a korábbi gondozási felülvizsgálatot követő nyolc évvel;
b) a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot, illetve a korábbi szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot követően tíz évvel;
c) az átfogó rehabilitációs felülvizsgálatot
ca) az ellátás időtartamának az Szt. 112. §-ának (2) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén,
cb) az Szt. 113. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben,
cc) rehabilitációs célú lakóotthonban határozatlan időre elhelyezett ellátott esetén az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot, illetve a korábbi átfogó rehabilitációs felülvizsgálatot követően tíz évvel.
Az e bekezdés szerinti esetekben a gondozási felülvizsgálatot, a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot és az átfogó rehabilitációs felülvizsgálatot (a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) az intézményvezetőnek az esedékességet megelőzően legalább hatvan nappal kell kezdeményeznie.
(4) Felülvizsgálatot a (3) bekezdésben foglaltakon túl az ellátott, törvényes képviselője vagy az intézményvezető kezdeményezésére, naptári évenként legfeljebb egyszer kell lefolytatni. Szociális foglalkoztatási felülvizsgálat a (3) bekezdésben foglaltakon túl akkor kezdeményezhető, ha a korábbi szakvélemény szerint az ellátott szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre nem alkalmas vagy az ellátott szociális foglalkoztatása nem szükséges, illetve a korábban munka-rehabilitációra javasolt ellátottat fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében kívánják foglalkoztatni.
(5) A vizsgálatokat az ORSZI által erre a célra rendszeresített és a honlapján közzétett adatlapon kell kezdeményezni. Az adatlaphoz csatolni kell
a) az ellátott azonosításához szükséges iratok másolatát,
b) a vizsgálat lefolytatásához szükséges, az ellátott egészségügyi, mentális állapotával kapcsolatos dokumentációt, fogyatékos személy esetén a fogyatékosságával összefüggő gyógypedagógiai és egyéb dokumentációt, valamint – szociális foglalkoztatási alkalmassági és felülvizsgálat, továbbá átfogó rehabilitációs alkalmassági és felülvizsgálat esetén – az ellátott foglalkoztathatóságát igazoló dokumentációt,
c) az ellátott egyéni gondozási tervét, egyéni fejlesztési tervét, egyéni rehabilitációs programját, illetve – ha ezeket a vizsgálat kezdeményezésének időpontjában még nem kell elkészíteni – az előgondozás dokumentációját,
d) szociális foglalkoztatási alkalmassági és felülvizsgálat, valamint – ha a rehabilitációs intézmény, illetve a rehabilitációs célú lakóotthon szociális foglalkoztatást biztosít – átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat esetén a foglalkoztatási szakmai programot.”

(2) Az Fvr. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az ellátott, illetve törvényes képviselője a felülvizsgálatot az intézményvezetőnél kezdeményezheti, aki tájékoztatja őket a (6)–(7) bekezdésben foglaltakról, majd a kezdeményezést a benyújtástól számított nyolc napon belül az általa kitöltött adatlapon, az (5) bekezdés szerinti dokumentumokat mellékelve továbbítja az ORSZI illetékes kirendeltségéhez.”

31. § Az Fvr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakvélemény felülbírálatát az ORSZI illetékes regionális igazgatóságának szakértői bizottságai végzik.”

32. § (1) Az Fvr. 10. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat célja az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, illetve készségeinek, képességeinek felmérésével annak megállapítása, hogy az ellátott alkalmas-e szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre, az ellátott szociális foglalkoztatása szükséges-e, illetve – amennyiben az ellátott szociális foglalkoztatását javasolják – az ellátott számára melyik szociális foglalkoztatási forma és milyen hosszú munkaidő a leginkább megfelelő.
(2) Az ellátott szociális foglalkoztatása akkor szükséges, ha a szociális foglalkoztatás a fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága vagy külön jogszabály alapján korábban már megállapított egészségkárosodása miatt szociális intézményi ellátásra szoruló – fejlesztő-felkészítő foglalkozás esetén az 55. életévét, munka-rehabilitáció esetén a 62. életévét be nem töltött – ellátott esetén a szociális foglalkoztatás Szt.-ben meghatározott céljainak elérését várhatóan elősegíti.
(3) A szakvélemény a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza
a) a véleményt arról, hogy az ellátott szociális foglalkoztatásban történő részvételre alkalmas-e és az ellátott szociális foglalkoztatása szükséges-e,
b) a javasolt szociális foglalkoztatási formát és munkaidőt, ha a szakértői bizottság az ellátott szociális foglalkoztatását javasolja.”

(2) Az Fvr. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ellátott szociális foglalkoztatás keretében akkor foglalkoztatható, ha a szakértői bizottság az ellátott alkalmasságát és a szociális foglalkoztatás szükségességét megállapítja. Ha a szakértői bizottság az ellátott munka-rehabilitáció keretében történő foglalkoztatását javasolja, az ellátott fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható.”

33. § (1) Az Fvr. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat célja az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, illetve készségeinek, képességeinek felmérésével az ellátott számára megfelelő és egyénre szabott ellátás biztosítása érdekében annak megállapítása, hogy]

„c) az ellátott alkalmas-e szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre, az ellátott szociális foglalkoztatása a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint szükséges-e, illetve – amennyiben az ellátott szociális foglalkoztatását javasolják – az ellátott számára melyik szociális foglalkoztatási forma és milyen hosszú munkaidő a leginkább megfelelő.”

(2) Az Fvr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakvélemény a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza
a) annak megállapítását, hogy az ellátási típus és forma, rehabilitációs célú lakóotthon esetén a határozott, illetve határozatlan időre történő elhelyezés megfelel-e az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, szükség esetén a javaslatot az ellátási típus vagy forma megváltoztatására,
b) a javaslatot az egyéni rehabilitációs program, illetve az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez, módosításához,
c) az Szt. 112. § (2) bekezdése szerinti esetben a véleményt arról, hogy az ellátás időtartamának meghosszabbítása indokolt-e,
d) a véleményt arról, hogy az ellátott szociális foglalkoztatásban történő részvételre alkalmas-e és az ellátott szociális foglalkoztatása szükséges-e,
e) a javasolt szociális foglalkoztatási formát és munkaidőt, ha a szakértői bizottság az ellátott szociális foglalkoztatását javasolja.”

(3) Az Fvr. 12. § (8)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) Az ellátás az Szt. 112. § (2) bekezdése szerint csak akkor hosszabbítható meg, ha a szakértői bizottság ezt javasolja.
(9) Az ellátott szociális foglalkoztatás keretében akkor foglalkoztatható, ha a szakértői bizottság az ellátott alkalmasságát és a szociális foglalkoztatás szükségességét megállapítja. Ha a szakértői bizottság az ellátott munka-rehabilitáció keretében történő foglalkoztatását javasolja, az ellátott fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható.”

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fenntartónak a működési támogatást a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága folyósítja.”

(2) A Tkr. 16. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A működési támogatások összegét az FSZH a naptári negyedévet megelőző hónap 25. napjáig, az első negyedévben január 15-éig, év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 5. napjáig utalja át a folyósító igazgatóságoknak, egyidejűleg elektronikus úton átadja a folyósításhoz szükséges adatokat.
(5) A folyósító igazgatóság
a) a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások tárgyévi alaptámogatását január 25-éig egy összegben,
b) a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások tárgyévi teljesítménytámogatását – ideértve a kiegészítő működési támogatást – és az alacsonyküszöbű ellátás tárgyévi működési támogatását negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 25-éig
folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi alaptámogatást, valamint a tárgyévi teljesítménytámogatás és az alacsonyküszöbű ellátás tárgyévi működési támogatásának első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.”

Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. szeptember 1-jén hatályba.

(3)–(9)3

(10) Az Szfr. e rendelettel megállapított szabályait – a (11) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(11) Az Szfr. – e rendelettel megállapított – 3/A. § (2)–(3) bekezdését e rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.

(12) A szociális és gyámhivatal – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által meghatározott vizsgálati szempontok és ütemterv szerint, az Szfr. 6. §-ában foglaltaknak megfelelően – 2009. december 31-éig ellenőrzi az általa kiadott szociális foglalkoztatási engedély alapján folytatott szociális foglalkoztatást.

(13) A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet e rendelettel megállapított szabályait a hatálybalépést követően benyújtott gondozási szükséglet vizsgálata iránti kérelmek esetében kell alkalmazni.

(14)4

(15)5

(16) E rendelet hatálybalépését követően nappali ellátásban részesülő ellátottal szociális foglalkoztatásra megállapodás, illetve munkaszerződés akkor köthető, ha az ellátott vizsgálatát az Fvr. e rendelettel megállapított szabályai szerint lefolytatták. Ennek érdekében – ha a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot e rendelet hatálybalépése előtt folytatták le – az intézményvezető térítésmentesen szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot kezdeményezhet.

36. §6

1. számú melléklet a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Tanúsítvány
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről
Intézmény neve, székhelye:     
Intézmény telephelye:     
Fenntartó neve, székhelye:     
Foglalkoztató neve, székhelye:     
A foglalkoztatás helye:     
A foglalkoztatási engedély száma:     
A foglalkoztatási engedélyezés alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult (tevékenység szakágazati besorolása és megnevezése):     
Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális száma: ....................
Kelt: ........................................................................
P. H.
..............................................................
szociális és gyámhivatal vezetője

2. számú melléklet a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A szociális foglalkoztatásból kizárt tevékenységek – a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti – száma, illetve megnevezése
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 Alkotóművészet
90.04 Művészeti létesítmények működtetése
91.02 Múzeumi tevékenység
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 230. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–12. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés p) pont pa) alpontja hatályon kívül helyezte.

3

A 35. § (3)–(9) bekezdését a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés p) pont pb) alpontja hatályon kívül helyezte.

4

A 35. § (14) bekezdését a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 35. § (15) bekezdését a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 36. §-t a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 34. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére