• Tartalom

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól1

2023.01.01.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 33. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjára (a továbbiakban: adatszolgáltatási díj), továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítására, valamint a díjak befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására.

Egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása és igazgatási szolgáltatási díja2

2. § (1)3 A papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti, a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél írásbeli kérelmére szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,

b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,

c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot.

(1a)4 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározott, a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért – az évenkénti egy alkalommal történő díjmentes adatszolgáltatást követően – ingatlanonként a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)5 Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 30%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 70%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg. A díjbevétel azon részét, amely a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2a)6 Az ingatlan-nyilvántartás tartalmába történő, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 67. §-a szerinti betekintés biztosítása, valamint az Inytv. 68. §-ában meghatározott hiteles tulajdoni lap másolat kiállítása a kormányhivatal saját illetékességi területre vonatkozó adatszolgáltatás esetén is az 5. § (1) bekezdés szerinti infrastruktúrán keresztül történik.

(3)7

3. § (1)8 Az ügyfél írásbeli kérelmére a kormányhivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést díjmentesen biztosítja.

(2) A betekintés nem teljesíthető a tulajdoni lap másolat kinyomtatásával vagy elektronikus formában történő átadásával.

A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése9

4. §10 (1)11 A

a)12 kormányhivatal,

b)13 kormányhivatal kirendeltsége,

c)14 kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája, továbbá

d)15 kormányhivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj 5%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(2)16 Ha az adatszolgáltatás nem az adatszolgáltató székhelye szerinti kormányhivatalnak az illetékességi területén fekvő ingatlant érint, a beszedett igazgatási szolgáltatási díjból származó, az (1) bekezdés alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet megillető részén kívüli díjbevétel fele az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.

(3)17 A díjbevétel azon részét, amely az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet, illetve az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számlájára.

(4)18 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (2) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal – e rendelet mellékletében meghatározott – számlaszámára történő továbbutalásáról.

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből,

a TAKARNET rendszerhez való csatlakozás szabályai

5. § (1)19 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszert és a szolgáltatásainak elérését biztosító infrastruktúrát a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fejleszti, üzemelteti és tartja karban.

(2)20 Az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez (TAKARNET) történő csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkező felhasználó – a hozzáférési jogosultság megadásáról szóló, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti csatlakozási engedélyben foglaltaknak megfelelően – az igénybevétel feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést köt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel.

(3) A TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás igénybevétele – a szerződésben foglaltak szerint kiállított és a hozzáférési jogosultságot tartalmazó – névre szóló digitális belépési igazolvány birtokában lehetséges.

6. § (1)21 A digitális belépési igazolvánnyal rendelkező felhasználónak a rendszerben folyószámlája van, amelyen a lekérdezések és annak költségei, valamint a költségek kiegyenlítése folyamatosan követhető. A felhasználót a számla egyenlegéről havonta a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv írásban tájékoztatja, amely fizetési felhívásként is szolgál.

(2) Amennyiben a felhasználó – a szolgáltatás igénybevételére törvény alapján kötelezett felhasználók kivételével – a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, tartozása rendezéséig a TAKARNET rendszer szolgáltatásait nem veheti igénybe.

(3) Ha a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondással szűnik meg, illetve a hozzáférési jogosultság iránti engedély visszavonása esetén, a TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás újbóli igénybevétele csak ismételt engedélyezés és új szolgáltatási szerződés alapján történhet.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén az engedély egy éven belül történő ismételt kiadására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

7. § (1) A TAKARNET országos rendszeren keresztül a következő adatszolgáltatások vehetők igénybe:

a)22 elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat,

b)23 elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles térképmásolat.

(2)24 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni

a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó – külön jogszabályban meghatározott – díj (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj),

bb) 32/G. §-ában meghatározott díj

megfizetését.

(3)25 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 30%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 70%-a pedig a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(3a)26 A Díjtörvény 31. § (6) bekezdésében meghatározott kétszeres díjtételből

a)27 az elektronikus adatszolgáltatási díj a (3) bekezdésben meghatározottak szerint az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet,

b)28 az elektronikus adatszolgáltatási díjon felüli rész a TAKARNET felhasználónál végzett hatósági ellenőrzést (a továbbiakban: TAKARNET ellenőrzés) lefolytató kormányhivatalt

illeti meg.

(4)29 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül

a)30 a kormányhivatal által kiállított számla alapján az elektronikus adatszolgáltatási díjnak a (3) bekezdésben meghatározott részét az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

b) a TAKARNET ellenőrzés során a Díjtörvény 31. § (6) bekezdése szerinti határozat alapján a (3a) bekezdés

ba) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatási díjat az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

bb) b) pontja szerinti összeget a TAKARNET ellenőrzést lefolytató

kormányhivatal – e rendelet mellékletében meghatározott – számlaszámára átutalja.

8. §31 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az elektronikus adatszolgáltatásból őt megillető díjból biztosítja a TAKARNET rendszer üzemeltetését és fenntartását, valamint azt elsődlegesen a rendszer továbbfejlesztésére fordítja. A fennmaradó összeget jogszabályokban meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása, megfizetése és kezelése

9. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként:

a) a Díjtörvény 32/A. § (7)–(9) bekezdéseiben meghatározott eljárásokban a bejegyzéssel, illetve a változással érintett különlapok számát,

b) a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásban:

ba) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

bb) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát,

c) minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat

kell figyelembe venni.

10. § (1)32 Ha a kérelmező a kérelméhez kapcsolódóan soron kívüli ügyintézést kért és a kérelem benyújtásakor a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott díj megfizetését nem igazolja, a kormányhivatal a törvényben meghatározott ügyintézési határidőn belül bírálja el a kérelmet.

(2)33 A soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelem elutasítása esetén vagy ha a kormányhivatal a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidőt túllépi, a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdése alapján megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(3)34 A (2) bekezdésben foglalt esetekben a visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelmet elutasító, illetve – a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidő túllépése esetén – az eljárást lezáró döntés meghozatalától számított harminc napon belül kell gondoskodni.

11. §35 (1)36 Az eljárásért fizetendő díjat az illetékességi területén kívül – jogszabályi rendelkezés, vagy kijelölés alapján – eljáró kormányhivatalnál (a továbbiakban: díjfizetés helye szerinti kormányhivatal) kell megfizetni, és a befizetés tényét igazolni.

(2)37 A díj megfizetésének elmulasztása esetén hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti kormányhivatal adja ki.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

a)38 50%-a az ingatlan fekvése szerinti illetékességi területén kívül eljáró kormányhivatalt,

b)39 50%-a egyenlő arányban az eljárásban résztvevő többi kormányhivatalt

illeti meg

(4)40 Amennyiben az eljárás több vármegye illetékességi területét érinti, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 15 napon belül gondoskodik a díj eljárásban részt vevő többi kormányhivatal, a (3) bekezdés szerint megillető részének az érintett kormányhivatal – e rendelet mellékletében meghatározott – számlaszámára történő átutalásáról.

Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok

12. § (1)41 A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal – e rendelet mellékletében meghatározott – számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthető.

(1a)42 A kormányablak által történő papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a díjfizetés az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal – e rendelet mellékletében meghatározott – számlaszámára fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, illetve amennyiben a kormányablak hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával teljesíthető.

(2)43 A díjnak a kormányhivatal – e rendelet mellékletében meghatározott – számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

13. § (1) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a jogszerű mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(2)44 A visszatérítést hivatalból a többletbefizetésről történt tudomásszerzést követő nyolc napon belül kell elrendelni, és annak teljesítéséről az elrendelést követő harminc napon belül intézkedni kell.

14. § (1)45 Az igazgatási szolgáltatási díj – teljes vagy részleges – visszatérítése esetén, a vonatkozó bizonylat egyidejű megküldése mellett, a kormányhivatal felhívja az ügyfelet az ehhez szükséges bankszámlaszámnak a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő megadására.

(2) Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

15. § Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséből származó bevételeket az egyéb bevételektől elkülönítetten kell nyilvántartani.

16. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)–(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,

c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírság tekintetében

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)46

(3)47

(4)48 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 92. §-ával módosított 4. §-át,

b) 96. §-ával módosított 8. §-át a Mr. hatálybalépését49 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(5)50 E rendeletnek az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 29. §-ával módosított 7. § (2)–(4) bekezdését az Mr2. hatálybalépésekor51 még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.

(6)52 E rendeletnek a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet (a továbbiakban: Mr3.) 2. §-ával módosított 2. § (2) bekezdését és 7. § (3) bekezdését az Mr3. hatálybalépésekor53 még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.

18. §54

Melléklet a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelethez55

A

B

Név

Számlaszám

1.

A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatait ellátó Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

10032000-00332921-00000062

2.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

3.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

4.

Békés Vármegyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

6.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

7.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

9.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

10.

Heves Vármegyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

12.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

13.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

14.

Pest Vármegyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

15.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

17.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

18.

Vas Vármegyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

19.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

20.

Zala Vármegyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

21.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

1

A rendeletet az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet 28. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2024. március 1. napjával.

2

A 2. §-t megelőző alcím a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 12. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 25/2022. (XII. 28.) MVM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1a) bekezdését a 67/2015. (X. 30.) FM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 24/2022. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2a) bekezdését a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 26. §-a iktatta be, szövege a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdését a 67/2015. (X. 30.) FM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (1) bekezdése a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 34. §-a, a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. §-t megelőző alcím a 15/2014. (II. 25) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § a 15/2014. (II. 25) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (4) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 8. § (4) bekezdés e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „megyei földhivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg lép, nem vezethető át.] A (4) bekezdés a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a 24/2022. (XII. 28.) MVM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 15/2014. (II. 25) VM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 7. § (2) bekezdése a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 29. § (1) bekezdésével megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (3a) bekezdését a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 29. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 7. § (3a) bekezdés b) pontja a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (4) bekezdés a) pontja a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 10. § (1) bekezdése a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 34. §-a, a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 10. § (2) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 10. § (3) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 11. § a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

36

A 11. § (1) bekezdése a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 11. § (2) bekezdése a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 11. § (3) bekezdés a) pontja a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 11. § (3) bekezdés b) pontja a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 11. § (4) bekezdése a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 13. §-ával megállapított, a 25/2022. (XII. 28.) MVM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 12. § (1) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított, a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 12. § (1a) bekezdését a 15/2014. (II. 25) VM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 12. § (2) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 13. § (2) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (40) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

45

A 14. § (1) bekezdése a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 17. § (2) bekezdését a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte.

47

A 17. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát veszette.

48

A 17. § (4) bekezdését a 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 94. §-a iktatta be.

49

A hatálybalépés időpontja: 2010. május 12.

50

A 17. § (5) bekezdését a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 32. §-a iktatta be.

51

A hatálybalépés időpontja 2013. január 1.

52

A 17. § (6) bekezdését a 24/2022. (XII. 28.) MVM rendelet 1. §-a iktatta be.

53

A hatálybalépés időpontja 2023. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére